ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB"

Transkript

1 UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1

2 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande enheter... 3 Beskrivning/Omfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Åtagande... 3 Beteckning och benämning... 3 Sista inlämningsdag... 3 Kontaktpersoner... 3 Administrativa bestämmelser... 4 Upphandlingsformen... 4 Helt/delat anbud... 4 Alternativa anbud... 4 Avtalstid... 4 Kompletterande uppgifter... 4 Frågor under anbudstiden... 4 Anbudstiden... 4 Anbudets giltighetstid... 4 Anbudets form och innehåll... 4 Anbudets märkning och adressering... 5 Öppning av anbud... 5 Sekretess... 5 Kriterier för antagande av anbud... 6 Leverantörsprövning... 6 Skall-kravsutvärdering... 7 Anbudsutvärdering... 7 Utvärderingskriterier och viktning... 7 Poängsättning... 7 Pris... 7 Anbudsgivarens åtaganden... 7 Val av leverantör... 8 Meddelande om tilldelningsbeslut... 8 Avtalstecknande... 8 Aktivitets- och tidplan:

3 Inbjudan Sjunde AP fonden, nedan benämnt AP-fonden, inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument och nedanstående bilagor. Försäkringsstrategi Sverige AB, nedan benämnt Försäkringsstrategi, har anlitats för att bistå vid upphandlingen. Allmän orientering Upphandlande enheter Sjunde AP-fonden, org nr Beskrivning/Omfattning Upphandlingen omfattar obligatorisk sjukvårdsförsäkring som kommer att tecknas för alla anställda. I dagsläget finns avtal om sjukvårdsförsäkring hos Euro Accident. Statistik: Se bilaga 2 Bakgrund AP7 erbjuder en sund balans mellan arbete och fritid med långsiktigt fokus på medarbetarnas hälsa. Alla medarbetare erbjuds regelbundna hälsokontroller och får motionsbidrag, dessutom erbjuder vi medarbetarna i förebyggande och rehabiliterande syfte bl.a. regelbundna ergonomigenomgångar samt föreläsningar/utbildning inom kost och hälsa. Sjukfrånvaro låg under 2014 på en fortsatt låg nivå. Uppgifter om befintligt bestånd, se bilaga 2. Syfte Upphandlingens syfte är att hitta den försäkringsleverantör som har den bästa och mest prisvärda sjukvårdsförsäkring på den svenska marknaden utifrån AP-fondens behov. Åtagande Leverantörens åtagande framgår av bilaga 1 Kravspecifikation. Beteckning och benämning Upphandling av Sjukvårdsförsäkring för AP-fonden betecknas med Sjukvårdsförsäkring AP7. Sista inlämningsdag Anbudet skall vara inlämnat till Försäkringsstrategi senast Observera att för sent ankommet anbud ej kommer att prövas. Kontaktpersoner Försäkringsstrategi Kontaktperson: Sven Lundgren Tel direkt: Mobil telefon: E-post: Adress Försäkringsstrategi Sverige AB Box STOCKHOLM 3

4 Administrativa bestämmelser Upphandlingsformen Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt Lag om offentlig upphandling 2007:1091 (LOU). Helt/delat anbud Anbudsgivare skall lämna anbud på den totala hanteringen. Anbud på delar av uppdraget accepteras inte. Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras inte. Anbud skall följa och utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Avtalstid Avtalet skall träda i kraft och gäller 2 år. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna, förlängs avtalet med 1 år med option på ytterligare år. Senast 30 dagar före varje årsförfallodag ska eventuella förändringar meddelas. Avtalstiden, inklusive avtalsförlängningarna, kan uppgå som längst i 5 år. Kompletterande uppgifter Under pågående upphandling får ingen behandling ske av kompletteringar till ankommet anbud i form av nya tjänster och priser från enskilda anbudsgivare, annat än uppenbara rättningar och förtydliganden. Det är således av avgörande betydelse att anbuden är slutgiltiga och kompletta vid inlämnandet. Frågor om varför ett visst krav ställts kommer inte att besvaras. Frågor under anbudstiden Förfrågningsunderlaget avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget. I förfrågningsunderlaget anges de krav som beställaren ställer på anbudsgivaren och på anbudet samt hur beställaren kommer att utvärdera anbuden. Anbudsgivare kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som begärts skriftligt av beställarens kontaktperson. Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas med anledning av frågor till kontaktpersonerna eller av någon annan anledning, kommer skriftliga svar att sändas till alla kända anbudsgivare snarast och senast 6 dagar före anbudstidens utgång. Anbudstiden Anbud skall vara Försäkringsstrategi tillhanda senast Anbud lämnade genom telegram, telefax eller e-post accepteras inte. Anbudets giltighetstid Anbud skall vara bindande t o m Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst fyra månader efter angiven giltighetstid. Anbudets form och innehåll Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda för att anbudet skall kunna tas upp till prövning och eventuellt antas. 4

5 Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget lämnas i ett originalexemplar med genomgående sidnumrering samt ytterligare 1 kopia på skrivskyddad cd, USB-minne, diskett eller liknande elektroniskt media beskriva erfarenhet av hantering av liknande uppdrag. vara undertecknat av behörig företrädare för leverantören vara skrivet på svenska Vidare skall till anbudet även bifogas (se även Leverantörsprövning ): Anbudsgivarens försäkringsvillkor Ofullständigt anbud kan innebära att anbudsgivaren utesluts från upphandlingen. Anbudets märkning och adressering Anbudet lämnas i slutet kuvert till: Försäkringsstrategi Sverige AB Att: Sven Lundgren Box Stockholm Anbudet skall märkas med Anbud Öppning av anbud Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas vid en förrättning hos Försäkringsstrategi på Garvargatan 9 i Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig. En person som utses av Handelskammaren kan dock närvara om en anbudsgivare begär det. Kostnaden för detta betalas av den som begärt detta. Anmälan av sådan närvaro ska göras skriftligen senast vid anbudstidens utgång. Sekretess Enligt sekretesslagen (SekrL 2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut om val av leverantör fattats. Därefter blir anbudsansökningar, anbud och andra ingående uppgifter normalt offentlig allmän handling. Anbudsansökningar och anbud eller delar av dessa dokument kan dock omfattas av sekretess på grund av andra bestämmelser enligt sekretesslagen. AP-fonden prövar detta varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Det faktum att anbudsgivaren/anbudsgivare har begärt sekretess är dock ingen garanti för att uppgiften i fråga, vid prövning kommer att anses omfattas av sekretess. Om anbudsgivaren anser att uppgift som lämnas med anbud uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, bör anbudsgivaren skriftligen inkomma med en begäran innehållande precisering av vilka uppgifter som avses och vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs efter det att tilldelningsbeslutet fattats. 5

6 Kriterier för antagande av anbud Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som kommit in i rätt tid. Att bedöma anbudsgivare och anbud innebär en process i tre steg. Först ska konstateras att anbudsgivare som företag uppfyller kvalifikationskraven. Därefter utreds om anbudsgivaren uppfyller samtliga uppställda skall-krav i förfrågningsunderlaget. De anbudsgivare som kvalificerat sig får sedan sina anbud värderade under utvärderingsfasen. Anbudsprövning sker således i tre steg: 1. Leverantörsprövning 2. Skall-kravsutvärdering 3. Anbudsutvärdering Vid utvärdering av anbud kommer samtliga angivna omständigheter och förhållanden att prövas. Anbud som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till angivna utvärderingskriterier kommer att antas. Leverantörsprövning Följande obligatoriska krav på anbudsgivaren skall vara uppfyllda. Motsvarande krav gäller även eventuell underleverantör i tillämpliga delar. Anbudsgivaren ansvarar för underleverantörens arbete som för eget arbete och för att underleverantören följer avtalet. Intyg från myndigheter Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Den upphandlande enheten kan komma att kontrollera följande handlingar, som bevis på att kravet uppfylls, dock enbart för den eller de anbudsgivare som man har för avsikt att teckna avtal med: 1) Aktuell utgåva av blankett SKV Ifylld och utställd tidigast tre månader innan sista dag för anbudsinlämning (eller motsvarande dokument för utländska anbudsgivare). Anbudsgivare skall, dock endast efter särskild begäran, bifoga följande handlingar till anbudet, som bevis på att kravet uppfylls: 2) För att visa att anbudsgivaren är registrerad: Kopia av BR-registrering avseende anbudsgivaren, ej dennes eventuella moderbolag (eller motsvarande dokument för utländska anbudsgivare). 3) Kopia på anbudsgivarens ansvarsförsäkring eller liknande försäkringsskydd som anbudsgivarens omfattas av. Anbudsgivaren kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om man inte uppfyller kraven i LOU kap 10, 2 om ekonomisk och social status eller inte erlagt skatter och 6

7 avgifter. Kontroll kan komma att ske hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen. Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning Anbudsgivaren skall, dock endast efter särskild begäran, beskriva hur företaget är uppbyggt med avseende på organisation och ägarstruktur, affärsidé och marknadsroll samt ekonomisk status och information om sedvanlig ansvarsförsäkring anpassad för verksamheten. Endast anbudsgivare som klarar leverantörsprövning går vidare till skallkravsutvärdering. Skall-kravsutvärdering Endast anbudsgivare som uppfyller samtliga i anbudsunderlaget angivna skall-krav går vidare till anbudsutvärderingen. Vid granskning av anbuden medges att anbudet förtydligas och kompletteras, förutsatt att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Komplettering av anbud kan endast begäras avseende handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap i LOU. Därefter sker bedömning av utvärderingskriterier enligt nedan. Anbudsutvärdering Utvärdering sker genom dels viktning av ingående kriterier, dels poängsättning. Förfaringssättet syftar till att på objektiva och mätbara grunder utse leverantör av efterfrågade tjänster. Det anbud kommer att antas, som är det mest ekonomiskt fördelaktiga med viktning och poängsättning enligt följande: Utvärderingskriterier och viktning Pris 40 % Anbudsgivarens åtaganden 60 % Poängsättning Pris Anbudsgivare med lägst offererat pris erhåller 1000 poäng. Övriga anbud erhåller poäng i relation till det lägst offererade priset. Erhållen poäng multipliceras med ovan angiven viktning avseende pris. Anbudsgivarens åtaganden Poängsättningen sker i utvärderingsbilagan. Erhållna poäng summeras och multipliceras med för Anbudsgivarens åtaganden ovan angiven viktning. 7

8 Val av leverantör AP-fonden avser att skriva avtal med den anbudsgivare som erhåller den högsta sammanlagda poängen. Meddelande om tilldelningsbeslut Efter utvärdering fattar AP-fonden ett tilldelningsbeslut som tillställes samtliga anbudsgivare. När tilldelningsbeslut meddelas är detta inte ett civilrättsligt bindande avtal. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått ett tilldelningsbesked. Bundenheten upphör antingen sedan upphandlingskontraktet tecknas med annan eller giltighetstiden har gått ut. Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med elektroniskt medel, vilket medför att APfonden tillämpar avtalsspärr på 10 dagar. Vid ev. överprövning gäller enligt 16 kap 9 fortsätter avtalsspärr enligt 6 eller 8 att gälla under handläggningen i förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr). Avtalstecknande Antagen anbudsgivare skall beredd att teckna avtal 10 dagar efter underrättelse om beslut. En förutsättning för ett bindande avtal är att det föreligger en skriftlig handling som är undertecknad av båda parter. Aktivitets- och tidplan: Sista anbudsdag Anbudsöppning Beräknad dag för tilldelningsbeslut Dag för avtalsskrivning Tillträdesdag Anbudsgivare bör vara tillgänglig under ovanstående tidsperiod för eventuella förtydliganden. 8

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31 1 (18) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konferenspaket 1 ALLMÄN INFORMATION Perstorps kommun har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden (ESF) för genomförande av projektet Kulturutveckling,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum 2013-03-25 Sista anbudsdag 2013-04-25 Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet 2013-09-30 Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer