Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall"

Transkript

1 FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K A L L V I T A D E N C H A N S E N I B U L L E R B Y N? Projektplansmall Foto/bild: Veronica Holst Kallin Vi gör en gemensam uppväxling och hittar nya spår där vi kan lägga ny räls på ett annorlunda sätt 1

2 Innehållsförteckning 1. DOKUMENTHISTORIK PROJEKTET MÅL OCH SYFTE PROJEKTETS PRODUKT STRATEGIER Kommunikation Finasiering PROJEKTSTYRNING FASER OCH BESLUT AVGRÄNSNINGAR TIDER KOSTNADER STYRNING AV ÄNDRINGAR KVALITETSSÄKRING ORGANISATION OCH BEMANNING Projektets styrgrupp (Sg) Projektets projektgrupp (Pg) KOMMUNIKATION Lägesrapport Förankring av projektplan RISK UPPHANDLING

3 Dokumenthistorik Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar Anton Svensson Fastställd 3

4 2 Projektet Under senare år har en ny infrastruktur växt fram utöver de traditionella som bland annat el, vägar och järnväg. Bredband med basen i fiber har revolutionerat kommunikationen i samhället och mellan samhällen lokalt och globalt. I nationell och internationell strategiformulering beskrivs den som en bestående, nödvändig, nyttig och inte minst miljövänlig komplettering till befintliga infrastrukturer i samhällen. Idag sker införandet och investeringarna i bredbandsstrukturen i samhället via marknadsmässiga aktörer. Med god tillgång till kunder finns ypperliga förutsättningar för avkastning på gjorda investeringar. Därför har tätbefolkade områden med industri och bostäder idag bra tillgång till denna nya infrastruktur. Utanför tätbebyggda områden i mindre orter och på landsbygden finns inte den naturliga drivkraften som kommer ur affärsmannaskapet. I dessa områden finns inte ekonomiskt hållbara kalkyler utan tillskott behöver ske av offentliga medel och ideella insatser för att få till denna struktur. I regeringens långsiktiga mål skrivs på området in att 90 % av landets hushåll år 2020 ska ha tillgång till minst 100Mb/s i bredbandsuppkopplingshastighet. Idag har vi redan uppnått en väsentlig andel av detta mål Metodiken för att uppnå detta är att skapa ett arbete på det lokala planet där byalag och andra föreningsformer tar sig an att driva utbyggnaden. För att finansiera detta finns offentliga medel att söka. Som ett resultat av arbetet med LEADER-projektet Bergslagens digitala agenda har en inventering skett angående möjlighet och intresse för en fiberutbyggnad i Bullerbyn med omnejd. Detta arbete har resulterat i att en bidragsansökan skickas in för att finansiera projektet Utbyggnad av fibernät i Bullerbyn. 3 Mål och syfte Projektet har följande övergripande mål: Utbyggnad av ett fiberoptiskt nät i Bullerbyn med omnejd. Projektet skapar därmed förutsättningar för en långsiktig utveckling av Bullerbyn som bostadsort och skapar samma IT-infrastrukturella förutsättningar som i storstäder. 4 Projektets produkt Projektet har som mål att skapa följande produkt Ett fiberoptiskt nät finns utbyggt. Fastighetsägare är anslutna med fungerande uppkoppling. Drift av nätet är avtalat med utvald nätoperatör. 4

5 5 Strategier 5.1 Kommunikation Projektets framgång bygger till stor del på en effektiv kommunikationsprocess och förankring med berörda intressenter. Projektledaren är ansvarig för förankring och informationsflöde i första hand inom projektet och mot styrgruppen, men även mot externa intressenter. 5.2 Finansiering Stöd för att genomföra projektet kommer att sökas från Länsstyrelsen. Projektstyrning 6. Faser och beslut Projektet är uppdelat i ett antal faser. Dessa kommer sedan att brytas ner i underaktiviteter och arbetspaket. Detta projekt utbyggnad av fibernät och har föregåtts av kartläggning och intresseanalys. Idégenerering Förankringsprocess inom Bullerbyns BF Kartläggning av berört geografiskt område Förstudie (för att undersöka realiserbarheten via intresseinsamling) Ansökningsfas för finansiering Uppstart av genomförandeprojektet Upphandling Projektering och grävning Dokumentation Driftöverlämning och driftstart Projektavslut 7. Avgränsningar Projektet avser utbyggnad av fibernät i Bullerbyn med omnejd enligt översiktskarta i bilaga 2. 5

6 8. Tider Projektet beräknas pågå under 24 månader med varierande intensitet. Projektstart beräknas till ca 2 veckor efter beslut om bidrag från Länsstyrelsen. 9. Kostnader Projektet genomförs inom ramen för beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Redovisning av kostnader görs på sådant sätt att redovisningskrav från Länsstyrelsen kan uppfyllas. Kostnader framgår av Ansökan om projektstöd 10. Styrning av ändringar Ändringshantering skall i första hand ske inom projektledningen i andra hand av styrgruppen. Alla typer av ändringar skall hanteras: omfattning, tid, kostnad, kvalitet, bemanning, risk, produktkrav, produktspec. mm. Följande behandlas: hur man skall påverka de faktorer som skapar ändringar för att säkerställa att ändringarna är fördelaktiga hur ändringar skall hanteras när de uppstår samtliga godkända ändringar skall återspeglas i projektplanen med revisionshantering ändringar skall samordnas för att slutligen beslutas av projektledaren om den ej påverkar sluttid, slutkostnad eller väsentligt förändrar omfattning och kvaliteten av projektet. Om sluttid, slutkostnad, omfattning eller kvalitet påverkas föredras ändringen i styrgrupp som fattar beslut. fastställa att en ändring har ägt rum och dokumenteras i projektets ändringslista. 6

7 11. Kvalitetssäkring Kvalitet Rätt kvalitet på produkter mäts genom att arbete har utförts enligt specifikation, kostnader hålls inom budget, samt leveranstider hålls. Revision av projektet kan också bli aktuellt på begäran från projektledningen. Lessons Learned bör genomföras efter projektet för att ta tillvara på erfarenheterna, så dessa kan delges andra liknande projekt. Redovisning av projektet ska ske löpande så att redovisningskrav mot bidragsgivare kan uppfyllas. Avvikelser Avvikelser för projektet skall dokumenteras och konsekvensbeskrivas för att uppnå spårbarhet. Tidplanen följs upp vid varje projektmöte då avstämning sker avseende arbetsläge jämfört med plan. Projektstyrning Styrningen av projektet skall ske enligt principer beskrivna i PMBOK Guide ORGANISATION OCH BEMANNING Projektet sker i samarbete mellan Länsstyrelsen och Bullerbyns bygdegårdsförening samt i förekommande fall kommunen. Projektgrupp är ännu inte bemannad. Till projektet knyts även personer representerande olika funktioner och kompetenser kopplat till projektet när så behövs Projektets styrgrupp (Sg) Projektet styrs av en styrgrupp (Sg) bestående av Styrelsen för Bullerbyns Bygdegårdsförening Projektledaren är föredragande i styrgruppen Projektets projektgrupp (Pg) Projektet drivs och samordnas i en projektgrupp som sammanträder enligt överenskommen tidplan. Projektgruppen består av Projektledaren och ett antal ännu ej tillsatta personer. 7

8 13. Kommunikation Information och kommunikation med berörda både inom och utanför projektet är avgörande för framgången för projektet. Detta beror till stor del på att många intressenter finns och att huvuddelen av verksamheten sker drivet av Bullerbyns BF. Det åligger alla berörda inom projektet att ta hänsyn till kommunikationsbehov både inom och utom projektet. Kommunikationsansvar beskrivs i kommunikationsplanen. Om brister identifieras i kommunikationsplanen är det varje persons ansvar att påtala detta för kommunikationsansvarig Lägesrapport Lägesrapport sammanställs av projektledaren för rapport till styrgruppen om projektets framdrift med huvudrubrikerna status, framdrift och prognoser. Intervallet för rapportering är till varje styrgruppsmöte Förankring av projektplan 14. Risk Vid behov förankras projektplanen med hjälp av grupparbeten, arbetsmöten mm, då omplanering av projektplanen måste utföras. Projektet skall arbeta aktivt med risker med syftet att tidigt identifiera dessa och vidtaga eller planera för riskåtgärder. Riskidentifiering och hantering skall ske löpande under projektets gång. 15. Upphandling Genomförandet av projektet bedöms innebära att följande måste upphandlas: Entreprenör för grävning och kanalisation. Dokumentation av kanalisation Konsultstöd 8

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT

X2AB. SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 PROJEKT X2AB PROJEKT SCENARIO 2050 Inbjudan att medverka i ett branschgemensamt framtidsprojekt Uppdaterad 20120702 VAD KRÄVS AV BRANSCHEN OCH SAMHÄLLET FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN OM KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM EN SJÄLVKLAR

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan

Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan Niklas Karlman Sida: 1 (14) Nybyggnad av färja NB2015 Projektplan Niklas Karlman Sida: 2 (14) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2 Projektet, övergripande

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11

bredband i glesbygd Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Erfarenheter av projektet Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010-2013 Samförläggning Olle Finnman Andra utgåvan 2015-05-11 Erfarenheter av ett bredbandsprojekt i Tiveden, Laxå kommun Erfarenheterna

Läs mer