Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun"

Transkript

1 Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

2 Innehåll 1. Förord Bakgrund Vision Mål Strategi Finansiering Analys och överväganden Förslag till principer för kommunal medfinansiering Ansvar och Beslut Kommunikation och information Handlingsplan

3 1. Förord Detta dokument syftar till att ge en översiktlig bild av bredbandsutbyggnaden i Kristinehamns kommun i ett längre perspektiv. Bredbandsstrategin beskriver varför bredbandsutbyggnad är viktig för en positiv utveckling för kommunens invånare, företag, samhällsservice etc. såväl i tätorten som på landsbygden. Bredbandsstrategin ger svar på följande frågor: Varför? Vad? För vem? Hur? Vem gör vad? 2. Bakgrund Sverige regering har antagit en nationell bredbandsstrategi som har som mål att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mb/s) år Idag används digitala lösningar alltmer för kommunikation, media, samhällstjänster, hälsovård mm. En förutsättning för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, är att så många som möjligt har tillgång till tekniken. Tillgång till snabbt bredband är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt, för bibehållen välfärd och möjliggörande av en levande landsbygd. Region Värmland har ett ännu högre mål i sin bredbandsstrategi: 100 % av Värmlands befolkning ska ha tillgång till snabbt bredband år Kristinehamns kommun har påbörjat arbetet för att nå detta mål. Kristinehamns tätort Det finns två leverantörer av fiber till fastigheter i Kristinehamns tätort: Telia och Kristinehamn Stadsnät (IP-Only). Båda levererar fiber till hushåll och företag - både i tätorten och på landsbygden. Kommunen samverkar med båda leverantörerna. Utanför tätorten På de flesta ställen finns möjlighet till uppkoppling till Internet via ADSL som har varit ett enkelt sätt att få tillgång till Internet via telejacket, men denna teknik kommer dock inte att kunna uppfylla framtidens behov av snabb kommunikation och har börjat fasas ut för att ersättas av fiber. Kommunens policy är att inte bygga stamnät ( motorvägar ). I de flesta fall finns möjligheter att ansluta ett lokalt fibernät (byanät) till närmaste telestation. I de fall anslutningspunkter för ett byanät inom rimligt avstånd saknas och kommersiella aktörer inte är intresserade av att bygga, kan kommunen göra punktinsatser genom att medfinansiera byggnation av kompletterande nät som gör det möjligt för lokala fiberföreningar att bygga sina byanät

4 Genom att två leverantörer verkar i Kristinehams kommun, är marknaden för fiberutbyggnad konkurrensutsatt vilket kan leda till snabbare utbyggnad och ett konkurrenskraftigt pris för hushållen. 3. Vision För att skapa en infrastruktur som behövs för att klara framtidens behov av kommunikation, media, sjukvård, samhällstjänster mm, behöver fibernätet byggas ut. Tillgång till snabbt bredband med fiber är en förutsättning för en hållbar utveckling såväl i tätorter som på landsbygden. Tekniken kan bidra till att utjämna villkoren för hushåll och företag i tätorten och på landsbygden. Ett väl utbyggt bredbandsnät lägger en grund för kommunens verksamheter att ta stöd av digitaliseringens möjligheter. Kommunens bredbandsstrategi har till uppgift att förverkliga denna vision. 4. Mål Det långsiktiga målet är att i Kristinehamns kommun, i möjligaste utsträckning som är ekonomiskt och praktiskt genomförbart, uppfylla målet i Region Värmlands bredbandsstrategi: 100 % av Värmlands innevånare ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020 I kommunstyrelsens Verksamhetsplan för 2014 (mål 3) är det övergripande målet att Kommunens innevånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Som delmål fastslås att det finns tillgång till snabbt bredband. Kommunen kommer aktivt arbeta med att så många som möjligt i hela kommunen får tillgång till fiberanslutning. För uppföljning (indikatorer) kommer kommunen att mäta: - Andel av befolkningen som har tillgång till bredband totalt ska öka (tätort och landsbygd) - Andel av arbetsställen som har tillgång till bredband totalt ska öka (tätort och landsbygd)

5 5. Strategi För att uppnå det uppsatta målet planeras följande: - Region Värmland har för Kristinehamns kommun avsatt kr som sökbara projektmedel. Dessa kan användas för punktinsatser för att skapa möjligheter för landsbygdens befolkning att bygga lokala byanät. För att kunna ta del av detta stöd, krävs medfinansiering av kommunen med motsvarande belopp. För att kunna använda dessa medel måste pengar avsättas i budget för åren Kommunen tar fram en reviderad bredbandsstrategi (detta dokument) och realiserar handlingsplaner med målet att öka fiberutbyggnaden på landsbygden. - Kommunens bredbandssamordnare besöker byalag, organisationer, vägföreningar m.fl. på landsbygden för att informera och hjälpa till att starta fiberföreningar. - Bredbandssamordnaren stöder fiberföreningarna med att driva fiberprojekten. - Kommunen har ett nära samarbete med Länsstyrelsen, Region Värmland och andra myndigheter när det gäller bidragsmöjligheter för fiberföreningar. - Kommunen arbetar aktivt med att informera boende på landsbygden och mindre tätorter om fiber och nyttan med detta för att skapa ett intresse. På så sätt skapas efterfrågan som stimulerar marknadens aktörer att bygga fibernät även utanför tätorten i de fall som förutsättningar finns. - Kommunen stöder aktivt samverkan mellan närliggande byar på landsbygden för att etablera sammanhängande byanät och undvika isolerade områden utan snabbt bredband via fiber. - Kommunen samverkar med Telia och IP-Only (Kristinehamn Stadsnät) för att driva fiberutbyggnaden i hela kommunen. - Kommunen har en dialog med mobiloperatörerna för att bevaka hur utbyggnad av det mobila nätet genomförs. Möjligheter att använda mobilt bredband undersöks för boende i områden där utbyggnad av bredband med fiber sannolikt inte kommer att kunna göras av ekonomiska eller praktiska skäl

6 6. Finansiering I enlighet med den nationella bredbandsstrategin ska fiberutbyggnad i första hand göras av marknadens aktörer. Där dessa inte kommer att bygga, i praktiken utanför tätorterna, kan punktinsatser av kommunen behöva göras för att möjliggöra byggande av byanät. Projektmedel från Region Värmland De projektmedel som Region Värmland tillhandahåller kan inte användas generellt för kommunens bredbandsutbyggnad eller som direkt stöd till fiberföreningar. Projektmedlen kan användas för punktinsatser för att skapa förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Projektmedel söks för varje punktinsats med kommunen som projektägare. Kommunen ska medfinansiera med samma belopp som de sökta projektmedlen. Vid bedömning inför ansökan av projektmedel, ska kommunens, de boendes och eventuella företags framtida behov av infrastruktur i form av fiber vägas in. Kommunens bredbandssamordnare ansvarar för handläggning av projektansökningar till Region Värmland. 7. Analys och överväganden Under den senaste tiden har kommunen haft en dialog med fiberföreningarna för att ta del av de erfarenheter och synpunkter. Dessa vägs in i den reviderade bredbandsstrategin. Nedan beskrivs ett antal önskemål och förslag på stödinsatser som fiberföreningar har framfört till kommunen: Vike fiberförening Det finns önskemål om att kommunen ska göra en punktinsats för att skapa förutsättningar för Vike fiberförening att bygga ett byanät. I Vike finns ingen anslutningspunkt (fiber) inom rimligt avstånd. Detta gör att hushållens anslutningsavgift blir för hög och leder till att byanätsprojektet inom Vike inte kan realiseras i närtid. Ölme Fiberförening Det finns önskemål om att kommunen ska göra punktinsatser för att ansluta kommunala verksamheter i Ölme till fibernätet (Ölme skola, Ölmegården och Rudsnäsgården). Ölme Fiberförening har tecknat avtal med IP-Only om etablering av ett fibernät i Ölme-området och man räknar med att samordning med kommunens egna behov sker enligt den tidplan som tagits fram. Övriga önskemål från fiberföreningar I diskussioner med fiberföreningar och arbetsgrupper har det framkommit önskemål som skulle underlätta bildandet av fiberföreningar och byggandet av fibernät på landsbygden

7 - Startbidrag Bildad fiberförening eller lokal arbetsgrupp som har påbörjat arbetet med att starta en ekonomisk förening för bredbandsutbyggnad kan beviljas kr i uppstartsbidrag från kommunen för att täcka kostnader som uppstår initialt, t.ex. informationsmaterial, annonser, kostnad för registrering hos Bolagsverket. Detta förslag bedöms i nuläget ej ha någon långsiktig effekt och att initialkostnaden för bildande av fiberföreningar är försumbart. - Kostnadstak Rudskoga fiber har skickat in en skrivelse till Kristinehamns kommun. I denna föreslås att kommunen går in med stöd till hushållen som innebär att hushållens anslutningsavgift begränsas till kr och kommunen står för resterande kostnad. Detta förslag är inte genomförbart i enlighet med kommunallagen kapitel Brygglån Rudskoga fiber har skickat in en skrivelse som föreslår att kommunen erbjuder räntefria lån (brygga från tiden fakturor betalas tills bidrag betalats ut) för att hjälpa fiberföreningarna. Detta behövs för att klara föreningens likviditet eftersom kanalisationsbidrag betalas ut först när projektet är slutfört. Önskemål om räntefria lån har tidigare prövats och avslagits. Kommunen har tidigare beviljat förskottering av kanalisationsbidrag till Rudskoga fiber till en fast ränta enligt beslut (KS , 119). 8. Förslag till principer för kommunal medfinansiering Ett antal överväganden har nu gjorts kring den policy och principer som ska gälla för kommunal medfinansiering i de projektansökningar som ska göras till Region Värmland. Exempel 1: - Ett byalag vill bygga ett byanät och behöver ansluta det till en anslutningspunkt - t.ex. närmaste telestation. - Telestationen är inte kopplad till fiber. - Kommunen medfinansierar en del av fiberprojektet för att skapa förutsättningar för att bygga ett lokalt byanät. Exempel 2: - En fiberförening planerar att bygga ett byanät som täcker ett stort geografiskt område som inkluderar flera byar, ett företag och en skola

8 I byanätet ingår även mindre grupper av hushåll i utkanten av området. - Offert från leverantör visar att kostnaden per hushåll kommer att bli för hög för att kunna genomföra projektet. Kostnaden för att ansluta hushåll i utkanten av fiberföreningens område gör att kostnaderna blir höga för grävning mm. - Kommunen medfinansierar ett fiberprojekt för att binda ihop två delar som ligger på stort avstånd från varandra. Genom detta kan man undvika att skapa isolerade områden utan tillgång till bredband. Det scenario som beskrivs i exempel 2 har genomförts i Rudskoga. Kommunen medfinansierade fiberutbyggnad mellan Grunnebackaskolan och Skottlanda (KS beslut , 191). 9. Ansvar och Beslut Kommunfullmäktige ansvarar för bredbandsstrategin (detta dokument) med förslag på revision Kommunikation och information Denna bredbandsstrategi kommuniceras med kommunens invånare via kommunens hemsida -> Boende & Miljö -> Bredband. Här finns också information om bredband för boende i tätorten och för fiberföreningar på landsbygden samt länkar till relaterade webbsidor. 11. Handlingsplan Baserat på denna bredbandsstrategi tas varje år en handlingsplan fram för nästkommande verksamhetsår. Ansvarig: Kommunens bredbandssamordnare. Handlingsplanen innehåller förslag på projektaktiviteter, redovisning av genomförda insatser och förslag till avsättning av ekonomiska medel. Handlingsplanen fastställs av Kommunstyrelsen. Avrapportering ska ske varje år till Kommunstyrelsen. I tjänsteskrivelsen föreslås att Kommunstyrelsen avsätter kr i budget för år 2015 för att kunna ta del av projektmedel från Region Värmland och att resterande penningmedel prövas i budget för år 2016 respektive

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 Framtagen av IT-samordnare Leif Kristensson den 4 juni 2013 Version 1.5 Innehållsförteckning 1. FÖRORD 3 2. HISTORIK OCH BAKGRUND 4 3. SYFTE 5 4. VISION 6 5. MÅL 6 6. EKONOMI

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Riktlinjer för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Riktlinjer för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (11) Datum Version 2014-03-18 1.0 Tjänsteställe/handläggare Dokumentnamn Informationsklass Kommunledningskontoret Riktlinjer för bredband Arbetsmaterial IT-avdelningen Tomas Karlsson E-post: Tel: Riktlinjer

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer