Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Lerums kommun"

Transkript

1 Bredbandsstrategi för Lerums kommun

2 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband Nyttan med bredband Bidrar till gott näringslivsklimat Bidrar till att göra hela Lerum attraktivt Bidrar till att Vision 2025 uppfylls Nuvarande strategier och styrning 5 5. Strategi - Mål och fortsatt inriktning 7 6. Uppföljning 8

3 3 (8) 1. Inledning Bredbandsstrategi för Lerums kommun har tagits fram av bredbandsberedningen. Uppdraget gavs till beredningen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj Strategin syftar till att stärka förutsättningarna för krafttag avseende bredband i kommunen. Det är en viktig förutsättning för att kommunen ska nå sina mål om ökad befolkning och fler företagsetableringar. En välutbyggd och stabil bredbandsinfrastruktur ger människor möjlighet att arbeta och bo både i tätorter och på landsbygden. För närvarande är tillgången på bredband begränsad på landsbygden. Genom att generellt bygga ut bredband i kommunen kan därför skillnaderna mellan landsbygd och tätort minska. 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband 2011 hade enligt Post- och telestyrelsen 49 procent av hushållen i Sverige tillgång till bredband med hastighet om minst 100 Mbit per sekund. Storstäderna ligger i framkant vad gäller tillgång till höghastighetsinternet. I Stockholm har exempelvis 72 procent tillgång till en internetanslutning om minst 100 Mbit per sekund. Lerums kommun saknar egen statistik på bredbandsinfrastrukturen och kommunen har därför en begränsad bild av bredbandstillgången. Enligt Post- och telestyrelsens kartläggning har cirka 14 procent av befolkningen i Lerums kommun tillgång till bredband med hanstighet om minst 100 Mbit per sekund. I kartläggningen framgår även följande: Tabell1. Andel med tillgång till minst 50 Mbit/sekund Totalt Tätort Glesbygd Befolkning Arbetsställen Befolkning Arbetsställen Befolkning Arbetsställen Lerum 16 % 12 % 17 % 14 % 5 % 3 % Västra Götaland 45 % 38 % 52 % 48 % 9 % 8 % Riket 50 % 43 % 55 % 53 % 9 % 8 % Källa: Post- och telestyrelsen (2013) Det framgår av tabellen ovan att tillgången i Lerum är generellt lägre än i Västra Götalandsregionen respektive riket. Det framgår också att det i Lerums kommun finns en betydande skillnad mellan glesbygd och tätort.

4 4 (8) Förvaltningen har inte fått i uppdrag att arbeta med bredbandsfrågan och det finns i nuläget ingen person eller funktion som har särskilt ansvar för bredbandsutveckling. 3. Nyttan med bredband En välutbyggd och stabil bredbandsinfrastruktur är nödvändig för att Lerums kommun ska klara framtidens utmaningar. I korthet innebär detta att stimulera företagandet, ta tillvara på innovationer och skapa ett bra och attraktivt investeringsklimat. Framtiden bjuder också på utmaningar vad gäller att höja kunskapsnivåerna, minska miljö- och klimatpåverkan, samt överlag stärka konkurrenskraften. I grunden handlar det om att säkerställa en hållbar samhällsutveckling. För att det ska vara möjligt krävs en välutbyggd och stabil bredbandsinfrastruktur som möjliggör en flexibel, snabb och spontan kommunikation. 3.1 Bidrar till gott näringslivsklimat Näringslivsklimatet fordrar en bra infrastruktur. Det finns en direkt koppling mellan infrastruktur och kommunens konkurrenskraft när det kommer till att framstå som ett attraktivt alternativ för företagsetableringar. Då bredband är en viktig del av en fungerande infrastruktur är bredbandstillgången en viktig faktor vid företagens val av etableringsplats. Företag är beroende av en fungerande bredbandsinfrastruktur för att kunna bedriva sin verksamhet på ett gott och effektivt sätt. Det beror bland annat på att en snabb och pålitlig internetuppkoppling möjliggör kommunikation och handel på distans. Det är särskilt viktigt för småföretagare som ofta driver sin verksamhet hemifrån. En trygg och snabb internetuppkoppling kan vidare leda till att nya typer av företag lockas att etablera sig i kommunen. En trygg internetuppkoppling kan också stimulera en kreativ tillväxtmiljö för miljöinnovativa företag som skapar gröna jobb. 3.2 Bidrar till att göra hela Lerum attraktivt Bredband är idag en naturlig del av de flesta människors privatliv. Det används bland annat för att betala räkningar, som ett redskap för social interaktion och som en portal till medias samhällsbevakning. En kommun med välutbyggd bredbandsinfrastruktur är mer attraktiv för personer som överväger att flytta till kommunen. En utbyggnad i hela kommunen kan minska den klyfta som finns mellan landsbygd och tätort avseende

5 5 (8) bredbandstillgång. Det skulle göra hela Lerums kommun mer levande och attraktiv att leva och bo i. 3.3 Bidrar till att Vision 2025 uppfylls Ett välutbyggt bredbandssystem är bra för miljön, inte nödvändigtvis för att Itföretag är mer miljövänliga utan för att företagens generella arbete kan bedrivas på ett mer miljömässigt sätt. Det kan bland annat åstadkommas genom att företag i ökad utsträckning och med mindre problem kan samverka och mötas via ITlösningar. På samma sätt kan anställda i ökad utsträckning arbeta från hemmet istället för att åka till sin arbetsplats. Detsamma gäller studenter, som med en stabil internetlösning kan studera hemma, på distans eller bara med större enkelhet. Det bidrar till minskat behov av resande. Stabilt och snabbt internet kan även möjliggöra tekniska lösningar för att energieffektivisera bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler. En bättre bredbandsinfrastruktur kan också bidra till social hållbarhet. Det kan åstadkommas genom ett ökat utbyte mellan grupper som annars inte hade träffats och genom att kunskapsklyftor kan minska mellan olika samhällsgrupper som ett resultat av att fler får tillgång till mer information. 4. Nuvarande strategier och styrning Nationell bredbandsstrategi Regeringen beslutade 2009 om en nationell bredbandsstrategi med det övergripande målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns god tillgång till bredband med hög överföringshastighet. Den nationella ambitionen är att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100Mbit/s. Redan 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Regeringens utgångspunkt är att bredband ska byggas och tillhandahållas av marknaden och att kommunerna först ska träda in när det inte finns kommersiella marknadsförutsättningar. Bredbandsforum, som är ett statligt organ för samverkan mellan olika aktörer på marknaden, har konstaterat att kommunerna är viktiga aktörer för att förverkliga den nationella ambitionen. Kommunerna har enligt bredbandsforum flera roller som är viktiga för bredbandsutvecklingen. I egenskap av lokal offentlig aktör ska de se till att frågor kring bredband får rätt prioritet; som markägare kan de upplåta mark för elektronisk kommunikation; som nätägare kan de verka på rätt nivå i värdekedjan utifrån lokala förutsättningar; och som fastighetsägare kan de främja behovet av konkurrens och ett brett utbud.

6 6 (8) IT-infrastrukturstrategi för Västra Götaland Regionstyrelsen fastställde 2010 en IT-infrastrukturstrategi för Västra Götaland. I den framgår ett antal åtgärder för att regionen ska kunna nå sitt mål om att alla hushåll ska ha tillgång till internetanslutning med hög hastighet i båda riktningar. I strategin framgår bland annat att regionen i samråd med kommunerna kan ta fram nya lämpliga anslutningspunkter i länet och att fiberutbyggnad kan ske genom byalag. Plan- och bygglagen I plan- och bygglagen (PBL) framgår kommunernas generella ansvar för bredbandsinfrastruktur. Genom ändringarna i lagen 2011 har elektronisk kommunikation förts in som ett allmänt intresse. Det innebär att vid planläggning och i bygglovsärenden ska möjligheten till elektronisk kommunikation vägas mot andra allmänna intressen med syftet att åstadkomma ett ur helhetsperspektiv bra resultat. En effekt av detta är att elektroniska kommunikationer ska ingå i den grundläggande infrastrukturen vid bebyggelse. I PBL anges också att kommunen har samordningsansvar för bredbandsutbyggnad. Det ska ske genom att kommunen ska beakta behovet av utbyggnad av elektroniska kommunikationer i sina översikts- och detaljplaner. Lerums kommuns näringslivsstrategi I kommunens näringslivsstrategi framkommer att Lerums kommun har som övergripande mål att senast 2015 vara bland de tio bästa procenten i landet i de två främsta rankingarna av kommuners företagsklimat. Vidare ska kommunen, enligt näringslivsstrategin, ligga i framkant på IT-området.

7 7 (8) 5. Strategi - Mål och fortsatt inriktning Lokal Bredbandsstrategi - Målsättning År procent av alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. År procent av alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s. För att nå de lokala målen ska arbetet med bredbandsutbyggnaden i Lerums kommun bedrivas enligt målen i den nationella bredbandsstrategin och i enlighet med gällande lagstiftning samt lokala förutsättningar. Lerums kommun föreslås söka samverkansformer med närliggande kommuner och verka för interkommunalla samarbeten. Syftet med Lerums bredbandsstrategi bör ytterst vara att förverkliga den nationella bredbandsstrategins målsättningar, men också att åstadkomma samordningsvinster för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig bredbandsutbyggnad. Särskilda samverkansvinster kan åstadkommas för kommunen genom kommunövergripande arbete i Lerums kommuns ytterkanter. För att nå målsättningarna med strategin ska kommunens fortsatta arbete även vara inriktat enligt nedan: - Det ska vara lätt för alla aktörer att bygga ut bredband i Lerums kommun. Kommunen ska därför bistå samfälligheter, byalag och andra typer av föreningar vid utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Kommunen ska också i övrigt utveckla samverkansformerna mellan kommunen och markandens aktörer på bredbandsområdet. Det behövs en central samordnande funktion i kommunen som kan hantera bredbandsfrågor och hjälpa externa aktörer som vill utveckla brandband i kommunen. - Lerums kommun ska underlätta marktillträde för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Utbyggnaden av bredband ska ske i samverkan med och med respekt för alla inblandade aktörer. - Bredbandstillgången ska vara så jämlik som möjligt mellan tätort och glesbygd. Lerums kommun ska därför verka för utbyggnad i hela kommunen.

8 8 (8) - Lerums kommun ska verka för att utbyggnaden av bredbandsnätet sker i ett öppet nät så att alla operatörer kan vara delaktiga i. Att begränsa bredbandsnätet till vissa givna operatörer kan begränsa konkurrensen och därmed leda till minskad valfrihet för kommunens invånare. - Lerums kommun ska samverka med de kommunala bolagen i utbyggnaden av bredband. Ett exempel är Lerum energi, som har signalerat intresse för tätare samarbete med kommunen. - Lerums kommun ska i sitt arbete med detaljplaner och översiktsplanen ta hänsyn till behovet av bredbandsutbyggnad. - Lerums kommun ska beakta och prioritera bredbandsutbyggnad vid alla exploateringar och byggnationer av bostäder och företagslokaler. - I syfte att få fördelarna med bredband i det fortsatta utvecklingsarbetet bör Lerums kommun prioritera utbyggnad av fiberoptik. Även mobila lösningar kan användas. De är dock mindre stabila och fiber kan användas till annan kommunikation, såsom telefoni och tv. - Lerums kommun ska aktivt söka nya arbets- och tillvägagångssätt för att stimulera bredbandsutbyggandet. - Lerums kommun ska systematiskt dokumentera bredbandsutbyggnaden och aktivt kommunicera och sprida information om kommunens bredbandservice. 6. Uppföljning Bredbandsstrategins mål och inriktning ska följas upp två gånger om året och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till kommunfullmäktige. i Post- och telestyrelsen definierar öppet nät som "...principen att överföringskapacitet i nätet upplåtes till alla på skäliga och icke-diskriminerande villkor."

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 1 INNEHÅLL: En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner 4 Kommunalt vägval om bredband 6 Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner

Nyttan av bredband. - en fallstudie av sex kommuner Nyttan av bredband - en fallstudie av sex kommuner April 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Bakgrund... 6 1.2. Syfte och mål... 7 1.3. Metod

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014.

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014. 37, KS 2014-04-08 08:30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-04-03 Dnr 512-2014 Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer