Handlingsplan Bredband

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan Bredband"

Transkript

1 Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen , 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan

2 Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga hushåll och företag skall ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s senast år Merparten av Sveriges kommuner är ännu långt från att uppnå den nationella målsättningen och idag har knappt 50 % en täckning med 50 Mbit/s. I Trosa kommun är täckningen under 30 % och det krävs därför en tydlig väg framåt för hur kommunen, tillsammans med marknadens aktörer, skall harmonisera med regeringens uppsatta mål. Under 2013 antog Kommunfullmäktige en Bredbandsstrategi för Trosa kommun i vilken huvudmål, delmål, ansvarsfördelning och ekonomiska förutsättningar för att nå det övergripande målet är beskrivet. För att tydliggöra hur en praktisk väg framåt kan redovisas så har ett antal genomlysningar av marknadens olika erbjudanden genomförts under andra halvåret Detta har lett fram till ett vägval vilket politiken har att ta beslut om och som redovisas i denna handlingsplan. Handlingsplanen har som ambition att vara både vägledande och styrande och kommer att användas som ett aktivt verktyg i vardagshanteringen av vår utbyggnad av ett stabilt och konkurrenskraftigt bredband med ett tydligt erbjudande till våra medborgare och företag. Planen ska svar på frågorna vad, när & hur? Kort om Trosa Fibernät AB (Trofi) Vårt kommunala bolag Trosa Fibernät AB kom i första hand till genom att ett antal kommunala enheter hade ett utökat behov av att kommunicera med varandra och utanför det egna nätet på ett snabbt, effektivt och säkert sätt. Nedan beskrivs den kronologiska utvecklingen av nätet: 2006 etablerar Trosa kommun ett fibernät i Trosa och Vagnhärad. Behovet var stort att knyta ihop samtliga kommunala fastigheter för att tillgodose det ökade kapacitetsbehovet i kommunens förvaltningsnät märks en ökad efterfrågan att nyttja kommunens fibernät bland företag, allmännyttan, Brf:er och privata aktörer bildas Trosa Fibernät AB som ett dotterbolag till Trosabygdens bostäder AB (Trobo) och omgående påbörjas arbetet med att ansluta Trobo:s fastigheter. De första företagskunderna som fick tillgång till fibernätet 2009 var Camfil, Strömbergsgruppen samt D-data (Landstinget) köper Trofi ett etablerat men ej driftsatt fibernät i Vagnhärad. Med detta förvärv förfogar Trofi över ett sammanbundet och komplett nät i både Trosa och Vagnhärad. Nätets stäckning följer i stora delar fjärrvärmenät då samförläggning har skett i stor utsträckning utökar Trofi sitt erbjudande till fler företag och privata fastighetsägare. Utbyggnaden sker i betydligt högre takt än tidigare och ett för privatkunder mer attraktivt tjänsteutbud erbjuds. 2

3 Innehåll Bakgrund... 2 Kort om Trosa Fibernät AB (Trofi)... 2 Innehåll... 3 Val av huvudsaklig leverantör... 4 Fördjupat samarbete och avtal... 4 Prioritering av utbyggnadsprojekt... 5 Investeringsbehov... 5 Etappbeskrivning... 5 Tidplan... 5 Övriga aktörer samt kunder... 6 Erbjudande... 6 Kommunikation... 6 Definitioner... 7 Sammanfattning... 7 Bilaga 1 Prioriteringslista anläggningsprojekt Bilaga 2 Alternativa investeringskalkyler... 9 Bilaga 3 Erbjudanden per

4 Val av huvudsaklig leverantör Trosa kommun skall, enligt strategin, tillsammans med andra aktörer medverka till att skapa goda förutsättningar för att bredbandstillgången i kommunen möter statens ambitionsnivå. Under hösten 2013 har marknaden analyserats och ett antal möten med marknadens huvudaktörer har genomförts. Detta för att kunna avgöra vilken eller vilka aktörer som på bästa sätt kan ge oss stöd i vår väg fram mot strategins mål. Arbetet har resulterat i vi i kombinationen Trosa Fibernät AB med Telenor (OpenUniverse) ser att medborgare och företagare kommer att kunna erbjudas konkurrenskraftiga och öppna lösningar i större utsträckning än med andra leverantörer och vi har därför föreslagit att utöka och fördjupa samarbetet med denna konstellation. Arbetet har bl a innefattat en analys av de olika aktörernas erbjudanden i en s k SWOT-analys. Fördjupat samarbete och avtal Trosa kommun tecknar ett samarbetsavtal med Trosa Fibernät AB i samband med Kommunfullmäktigemötet den 12/ och detta avtal kommer att reglera ägandeförhållanden, investeringsunderlag, samfinansieringsmöjligheter, informationsinsatser, utbyggnadstakt samt samverkan med övriga aktörer. Avtalet gäller t o m

5 Prioritering av utbyggnadsprojekt Strategiska områden: Områden med hög demografisk densitet (exempelvis tättbebyggda områden enl kommunens definition) Områden med hög efterfrågan (t ex samordnade fastighetsinitiativ) Områden med särskilda behov (krav på hög kapacitet, få anläggningar) Områden av för kommunen strategiskt intresse som t ex är utmärkta i kommunens översiktsplan Glesare bebyggda områden (kan prioriteras genom exempelvis s k byalagssatsningar) Övriga: Ren landsbygd Skärgårdsområden Prioriteringarna uppdateras regelbundet i samband med prioriteringsmöten som genomförs av två representanter från respektive avtalspart. Aktuell prioriteringslista kommer löpande att biläggas denna handlingsplan. Investeringsbehov Trosa kommun skall i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut använda avsatta investeringsmedel till utbyggnaden av bredbandsnätet i kommunen. Trosa Fibernät AB upprättar investeringskalkyl för varje enskild etapp. I bilaga 2 kan man utläsa exempel på ett årligt uppskattat investeringsbehov täckande perioden Det är upp till bolagets styrgrupp att bedöma vilken utbyggnadstakt som ska föreslås. Beslut om finansieringstakt utöver vad som anges i Bredbandsstrategin tas av kommunfullmäktige. Trosa Fibernät AB ska också vara aktivt i arbetet rörande utbyggnad av bredband i glesbygden och söka statsbidrag. Etappbeskrivning Vid behov delas prioriterade projekt upp i etapper. Detta görs i första hand för att samverka med annan infrastrukturinvestering och i förekommande fall hanterbara volymer. Exempel kan vara samförläggning i samband med VA-förläggning. Tidplan Beslut om samverkansavtal tas av Kommunfullmäktige. Därefter uppdateras tidplanen löpande i samklang med förändringar i prioriteringslistan. 5

6 Övriga aktörer samt kunder Trosa kommun ser Trosa Fibernät AB som sitt huvudsakliga verktyg för den framtida utbyggnaden och hänvisar därmed övriga aktörer primärt att samarbeta med bolaget. Vårt nät är och skall uppfattas som öppet för marknadens övriga aktörer. Detta ger möjligheter för andra aktörer att: Hyra utrymme i befintlig kanalisation för läggning av egen fiber Hyra s k svartfiber Hyra kapacitet i befintligt fibernät Samverka vid övriga projekt, t ex mobilmastutsättning I övrigt så förutsätts att andra aktörer erbjuds medverkan och på detta sätt kompletterar utbyggnaden mot målen. Erbjudande Uppdateras kontinuerligt. Senaste version biläggs denna handlingsplan löpande i form av bilaga 3. Kommunikation Information om strategi, mål och handlingsplan skall tydligt och lättillgängligt framgå genom flera kanaler såsom kommunens hemsida, Trosas Fibernät AB s hemsida. Specifik information om innehåll, erbjudanden och praktiska detaljer hanteras av Trosa Fibernät AB via hemsida och direktkontakt såsom telefon eller e-post. Dialogmöten med intressegrupper, områden eller liknande erbjuds vid förfrågan. Marknadsföring av erbjudanden till hushåll och företag genomförs regelbundet av Trosa Fibernät AB eller av bolaget utsedd partner. 6

7 Definitioner 90% av samtliga hushåll och företag skall senast år 2020 ha tillgång till 100 Mbit bredband. Med 90% avser vi att: Ett marknadsmässigt erbjudande har lagts fram. I av Trosa Fibernät AB definierade områden där anslutningsgraden understiger 30% av samtliga hushåll inom området OCH ett konkret erbjudande har utställts till fastighetsägarna så inkluderas detta område EJ i beräkning av total anslutningsandel. I områden där inget intresse alls finns exkluderas även dessa i anslutningsberäkningen. Sammanfattning Trosa kommun kommer att agera i bredbandsfrågan för att möjliggöra att tillgången på bredband möter statens uppsatta mål för 2020 då 90 % av alla hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100Mbit/s. Detta görs genom ett antal initiativ: Årlig avsättning i investeringsbudgeten som stöd till kanalisation och andra åtgärder Tecknande av avtal med Trosa Fibernät AB / Telenor (OpenUniverse) Etablera samarbete med övriga leverantörer och samfinansiärer Inkludera bredbandsfrågan i all samhällsbyggnadsplanering Se flera teknologier som framtida, inte enbart fiber Tydliggöra samtliga erbjudanden för invånare och företag löpande 7

8 Bilaga 1 Prioriteringslista anläggningsprojekt Listan uppdateras löpande efter genomförda prioriteringsmöten 8

9 Bilaga 2 Alternativa investeringskalkyler TROFI INVESTERINGAR netto efter stb msek T.O.M ack. UTBYGGNAD enl. reg:s mål i jämn takt investering 8,7 5, ackumul invest täckning 31% 41% 50% 57% 63% 70% 80% 90% andel hushåll UTBYGGNAD enl. Bredbandsstrategi investering 8, ,3 4, ,5 41 ackumul invest 12,7 16, ,5 28,5 34,5 41 täckning 31% 39% 45% 50% 55% 60% 75% 90% andel hushåll UTBYGGNAD enl. Snabb Bredbandsstrategi investering 8,7 4,5 5,8 9,5 6 6,5 41 ackumul invest 13, ,5 34,5 41 täckning 31% 40% 50% 60% 75% 90% 90% 90% andel hushåll UTBYGGNAD enl. Snabbare Bredbandsstrategi investering 8,7 8 11,8 2, ackumul invest 16,7 28, täckning 31% 45% 60% 70% 80% 90% 90% 90% andel hushåll UTBYGGNAD enl. högst vision investering 8,7 19, ,5 41 ackumul invest 28,5 31,5 34,5 37,5 41 täckning 31% 60% 67% 75% 82% 90% 90% 90% andel hushåll T.O.M ack. kalkyler enl. Rox IT konsult med antagande om lika utbyggnadskostnad per enhet 9

10 Bilaga 3 Erbjudanden per

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Strategisk plan 2014 till 2018

Strategisk plan 2014 till 2018 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014.

Kommunstyrelsen. kommun senast i början av maj 2014. 37, KS 2014-04-08 08:30 KS: 512/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2014-04-03 Dnr 512-2014 Kommunjurist Linda Stenman Kommunstyrelsen Flytt av lån med kommunalborgen till annan kreditgivare HSB Brf Riksbanken

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010

ÖPPNA NÄT. Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll. Publicerad i juni 2010 ÖPPNA NÄT Svenska Stadsnätsföreningens syn på stadsnätens roll Publicerad i juni 2010 Ansvarig utgivare: Mikael Ek (VD) Dokumentansvarig: Camilla Jönsson Citera gärna! Det är dock inte tillåtet att vidarebefordra

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandstrategi för Skellefteå kommun Bredbandstrategi för Skellefteå kommun 2015-2020 Del 2 förutsättningar 1. Inledning Skellefteå kommun är bland de ledande i landet beträffande tillgänglighet till bredband. Kommunen har en tydlig ambition

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer