Bredbandsstrategi - remissvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi - remissvar"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016: /2 Handläggare Karolina Zander Tel Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. lämna nedanstående synpunkter om bredbandsstrategin för Strängnäs kommun till kommunstyrelsen som sitt remissvar. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade om att sända bredbandsstrategin på remiss till teknik- och servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, SEVAB, ESEM, SFAB, SBAB samt rådet för seniora frågor. Bredbandsstrategin för Strängnäs har vuxit fram som ett resultat av formulerade behov i möten med politiker, verksamheterna, SEVAB och dess dotterbolag Fibra, regionförbundet, Länsstyrelsen i Sörmland samt i samverkan med Eskilstuna kommun. Syftet med bredbandsstrategin är att kommunen ska ha en gemensam strategi för bredbandsfrågor i förflyttningen mot kommunfullmäktiges mål. Efterfrågan på utökad e-förvaltning sker från både förvaltning och invånare vilket naturligt kräver uppkoppling vare sig den är fast eller mobil. Synpunkter på bredbandsstrategin I kommunens översiktsplan från 2014 föreslås att kommunen tar fram en strategi- och handlingsplan för IT-infrastruktur, som ett viktigt underlag för att utveckla kommunen och bidra till attraktivitet och tillväxt. Teknik- och servicenämnden är därför positivt till att det nu tagits fram ett förslag på bredbandsstrategi och att översiktsplanens utvecklingsstrategi fram till år 2040 är en tydlig utgångspunkt i bredbandsstrategin. n är i sin helhet bra och beskriver mål och insatsområden, men här vill teknik- och servicenämnden se några revideringar: Tydligare nulägesbeskrivning En tydligare nulägesbeskrivning skulle skapa en bättre helhetsbild av vad kommunen har att arbeta med. Exempelvis kan det vara intressant att veta hur många procent av hushåll och företag i Strängnäs har tillgång till bredband med 100 Mbit/s idag, vad finns för uttalat behov och hur motiveras ett större behov om några år?

2 2/2 Tydligare styrningsmetodik - indikatorer och aktiviteter för att uppnå målen Ett av målen som beskrivs på sida 4, under rubriken 2.2 för öka täckning av fast bredband i tätort och glesbygd, samt under 2.3 för öka täckning av fast bredband i tätort, Med god planering ska tillfällen till samförläggning av kanalisation (tomrör) identifieras. Då det inte är tvingande att anlägga bredbandsinfrastruktur vem ska bekosta tomrören om intresse inte finns hos invånarna? Även om analyser säger att det kommer att finnas ett större behov i framtiden så finns det ingenting tvingande i det. SEVABs dotterbolag Fibra är om möjligt påverkbart genom skrivelser i ägardirektiven, hur påverkar vi som kommun andra bolag att investera? Är detta ett dokument som är styrande nog för de kommunala bolagen? Samtliga bolag påverkas i de olika målområdena. Vidare föreslår teknik- och servicenämnden att denna strategi kompletteras med en handlingsplan för att bidra med de aktiviteter som krävs för att uppnå målen samt för att förtydliga ansvar och roller. Tydligare ekonomiska konsekvenser Hur ska de ekonomiska konsekvenser som blir för kommunen fördelas, exempelvis kostnader för tomrör och schaktarbete vid nedgrävning av tomrör? Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Förslag till Bredbandsstrategi för Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Lars Ekström Kontorschef Karolina Zander Projektledare/utredare

3 1/10 Beslutad när: Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2016-mm-dd xx Kommunfullmäktige KS/2016: IT-infrastrukturprogram för Strängnäs kommun. KS/2002:27 Alla nämnder, förvaltningen och de kommunala bolagen 2016-xx-xx Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: IT-strateg vid behov Bredbandsstrategi för Strängnäs kommun

4 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning Målområde 1. Tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur Mått till målet för ökad täckning av fast bredband i tätort och glesbygd för ökad täckning av fast bredband i tätort för ökad täckning av fast bredband i glesbygd för ökad täckning av mobilt bredband med hög kapacitet för trådlöst bredband i kommunen Bredband i Strängnäs ska vara öppet, tillgängligt, säkert och robust Strängnäs ska verka för en öppen och konkurrensneutral bredbandsmarknad 7 3 Målområde 2. Bredbandsinfrastrukturen som möjliggörare för hållbara och samhällsnyttiga tjänster för kommunens användning av välfärdsbredband för samhällsnyttiga tjänster Bredband ska stödja kommunens utveckling av ett grönt hållbart informationssamhälle Målområde 3. Bredbandsinfrastrukturen som möjliggörare för kommunens attraktivitet och utveckling Organisation och förvaltning av Bredbandsstrategin Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunens alla kontor/avdelningar/enheter Enheten för digital utveckling Näringslivskontoret Samhällsbyggnadskontoret/Mark- och exploateringsenheten, Teknik och servicekontoret/stadsmiljöenheten SEVAB/Fibra/SAMKOM SEVAB/ESEM... 10

5 3/10 1 Inledning Utan bredband stannar dagens samhälle. En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är en nödvändig förutsättning för att invånaren och företagen i Strängnäs ska uppleva det attraktivt att bo och verka i kommunen. För kommunen blir bredband en förutsättning för att utveckla demokrati, utbildning, omsorg, välfärdstjänster, samt innovation och utvecklingen av den egna verksamheten. Efterfrågan på utökad e-förvaltning sker från både förvaltning och invånare vilket naturligt kräver uppkoppling vare sig den är fast eller mobil. Bredbandsstrategin beskriver strategiska mål och insatser inom bredbandsområdet under perioden och är styrande för kommunens förvaltning, nämnder och kommunala bolag. Strängnäs är en expansiv kommun och den nyligen antagna översiktsplanen beskrivs en hållbar utveckling av kommunen från i dag invånare till till år Bredbandsstrategin tar fasta på översiktsplanens utvecklingsstrategier för tillväxt. Syftet med Bredbandsstrategin är att kommunen ska ha en gemensam strategi för bredbandsfrågor i förflyttningen mot kommunfullmäktiges mål. På nationell nivå finns två särskilda styrdokument som påverkar Strängnäs Bredbandsstrategi, dels regeringen bredbandsstrategi för Sverige och dels regeringens Digitala Agenda för Sverige. Sammanfattningsvis är målen att Sverige ska ha världens bästa tillgång till bredbandsinfrastruktur samt Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Båda dessa strategiska styrdokument har var sitt motsvarande dokument på EU nivå. På regional nivå finns en nyutvecklad bredbandsstrategi för Sörmland, Digitalt innanförskap en vision om bredband i Sörmland. Den regionala planen ärver de nationella målen samt definierar samarbetet mellan de offentliga aktörerna och marknaden i regionen. Den regionala planen har antagits av kommunfullmäktige augusti Bredbandsstrategin för Strängnäs har vuxit fram som ett resultat av formulerade behov i möten med politiker, verksamheterna, SEVAB/Fibra, regionförbundet, Länsstyrelsen i Sörmland samt i samverkan med Eskilstuna kommun 2. Strängnäs har under 2015 särskilt fördjupat samarbetet med 4M 3 kommunerna i Mälardalen, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås och Enköping, vilket inbegriper samarbete inom bredband. De tre förstnämnda kommunerna har även ägarmässigt ingått regionalt samarbete genom delägarskap i stadsnätsoperatören Fibra som på uppdrag av ägarna driver det lokala stadsnätet. Ägarskapet för Strängnäs del går via SEVAB. 1 KS/2015: KS/2013:88, - Gemensam strategi för bredband ska tas fram för parternas sammanlagda geografiska område 3 Samverkan fyra Mälarstäder (Eskilstuna, Västerås, Enköping, Strängnäs)

6 4/10 Strängnäs kommuns Bredbandsstrategi tar sin utgångspunkt i både kommunens strategiska planer samt nationella- och regionala mål och har i linje med dessa indelas i följande tre målområden: 1. Mål för tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur Målområdet syftar till att Strängnäs invånare och företag ska ha hög tillgänglighet och kapacitet av fasta, mobila och trådlösa bredbandstjänster vilket skall skapa digitalt innanförskap för alla. 2. Mål för bredbandsinfrastrukturen som möjliggörare för hållbara och samhällsnyttiga tjänster Målområdet syftar till att strategisk koppla Strängnäs e-förvaltning med bredbandstjänster för att exempelvis bidra till att kommunen höjer kvalitén samt effektiviserar socialomsorg eller sänker miljöbelastningen. 3. Mål för bredbandsinfrastrukturen som möjliggörare för kommunens attraktivitet och utveckling Målområdet syftar till utveckla faktorer, direkt och indirekt, som positivt kan stödja kommunens attraktivitet och framtida utveckling. Bra tillgång till fast och mobilt bredband gör kommunen attraktiv men samtidigt behöver kommunen göra sig själv attraktiv för bredbandsaktörer att investera i. Under respektive målområde finns ett antal delmål vilka i sin tur har ett antal aktiviteter 4 med indikatorer kopplade till sig med syfte att målen uppfylls. 2 Målområde 1. Tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur År 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag i Strängnäs ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s, dubbelriktad överföringskapacitet. 2.1 Mått till målet Till år 2020 ska hushåll anslutas i tätort Till år 2020 ska hushåll anslutas i glesbygd Kommunstyrelseförvaltningen har till uppgift att årligen följa strategins måltal genom att studera utfallet baserad på PTS årliga bredbandskartläggning. 2.2 för ökad täckning av fast bredband i tätort och glesbygd SEVAB/Fibra ska till alla som efterfrågar hyra ut fiberkapacitet till marknadsmässigt konkurrenskraftiga villkor Med god planering ska tillfällen till samförläggning av kanalisation (tomrör) identifieras såsom vid andra infrastrukturprojekt som vägar, vatten, fjärrvärme och el för att underlätta förutsättningarna. Därtill ska kommunens eget behov av ansluta verksamhetsställen vägas in i planeringen. Säkerställ att bredbandsinfrastruktur, kanalisation och fiber, som finansierats av offentliga medel ägs av kommunen (via SEVAB) med öppet tillträde för marknadens operatörer. 4 Aktiviteter återfinns i förvaltningens handlingsplan för bredband

7 5/ för ökad täckning av fast bredband i tätort Förtätning av bredband i befintligt bestånd Förtätningen bygger på två faktorer, dels att individer och företag ansluter sig där rimlig närhet till fiber finns där en dold potential enligt kartläggningen ligger i de 28% som hittills valt att inte ansluta sig samt dels att ny installation av fiber sker där återstående ca 30% finns för att nå totalt 100% anslutningsgrad. Särskild satsning på villaområden Villaområden har potential att på marknadsmässiga grunder få tillgång till bredband och under planperioden sker riktade satsningar från flera marknadsaktörer på just dessa områden varför Strängnäs ska ha en attraktiv position och vara förstahandsvalet för investeringar. Nyexploaterade områden Strängnäs är en expansiv kommun och översiktsplanen prognostiserar att nya invånare flyttar in till kommunen till år 2040 kopplat till huvudsakligen tre tätortsområden, Strängnäs, Stallarholmen samt Mariefred/Läggesta/Åkersstyckebruk. Detta är en strategisk tillgång för att kommunicera till marknaden för att göra kommunen attraktiv att investera i. Identifiera tillfällen till samförläggning Med god planering ska tillfällen till samförläggning av kanalisation (tomrör) identifieras såsom vid andra infrastrukturprojekt som vägar, vatten, fjärrvärme och el för att underlätta förutsättningarna. Därtill ska kommunens eget behov av ansluta verksamhetsställen vägas in i planeringen. Företag Alla företag har i dag behov av bredband för att utveckla sina verksamheter varför dagens anslutningsgrad på ca 60% ska betraktas och ställas mot behovet av 100% anslutningsgrad. 2.4 för ökad täckning av fast bredband i glesbygd För att Strängnäs ska nå målen om nyanslutningar av hushåll i glesbygd ska vi använda följande strategier: Matcha behov och brister med en infrastrukturplan Identifiera behov och brister för glesbygd med fokus på Strängnäs områden i utvecklingsstrategin. Utforma ett målnät bestående av ortsammanbindande fibernät med anslutningspunkter för byanät samt matcha behov och brister med behov av infrastruktur. Publicera resultatet publikt och lättillgängligt. Skapa lokalt intresse och bygg projektportfölj Verka för att lokalt engagemang från hushållen och förtagen i glesbygden skapas och att boende och verksamheter organiserar projekt enligt byanätsmodellen, så kallade fiberföreningar. Detta ger förutsättningar för samfinansiering i kombination med eget arbete. Länsstyrelsen i Sörmland har anslagit 113 miljoner i landsbygdsprogrammet för perioden och för att ta del av stöden krävs projektansökningar från fiberföreningar i kombination med offentlig medfinansiering. n är att snabbt och effektivt bygga upp en prioriterad projektportfölj. Informera marknadens aktörer för att skapa intresse och investeringsvilja Kommunen ska möta intresset från fiberföreningar med god kartläggning, kompetens och planering samt kanaler för kontakter med marknadens aktörer och offentlig finansiering. Detta ska utföras genom att utse en

8 6/10 bredbandskoordinator 5 i kommunen. En huvuduppgift för bredbandskoordinatorn är att ha aktiv dialog med marknadens aktörer rustad med god kartläggning, identifierade behov och intresse, förbereda projekt, tydliga policys från kommunen, allt för att säkerställa att Strängnäs är en attraktiv kommun att investera i. Identifiera alternativa anslutningsmetoder För områden med allt för få hushåll och/eller långa avstånd till ortsammanbindande fibernät bör alternativa anslutningsmetoder identifieras, exempelvis bredband via radiolänk. Kommunal policy om stöd och medverkan 6 Verka för att kommunen har en beslutad policy för hur den stödjer och medverkar i samfinansieringen av ortsammanbindande fibernät. 2.5 för ökad täckning av mobilt bredband med hög kapacitet Kommunen ska stimulera utvecklingen av mobilt bredband genom att underlätta markanvisningar, markarrenden, samordna marknadens aktörer vid utbyggnad av fiberinfrastruktur samt att kommunen i sin roll som konsument av mobilt bredband tydligt kommunicerar behov och brister till marknaden Mått till målet I Strängnäs ska alla hushåll och företag ha tillgång till mobilt bredband år 2020 av 2G, 3G och 4G vilket ska verifieras av egna mätningar. 2.6 för trådlöst bredband i kommunen Kommunen ska ha en proaktiv strategi som vilket bygger på att: Steg 1: Skapa gästnät i kommunens publika byggnader som bibliotek, kommunhus, idrottshallar mm. Kommunen erbjuder detta nät till kommuninvånare och besökare gratis. Använd samma principer för användandet av gästnätet som SAMKOM och Västerås stad utvecklat 7. Steg 2: Utveckla publika bredbandsöar på strategiska platser. Detta ska ske på kommersiella grunder och dessa nät kan drivas av kommersiella aktörer. Kommunen bör stimulera denna utveckling genom att säkerställa gynnsamma förutsättningar, teknisk och kommersiellt, för exempelvis inplacering av utrustning så som utrymmen och tillgång till el Mått till målet Strängnäs skall stimulera utbyggnad av trådlöst bredband på publika platser av allmänt intresse. 5 Kan ske genom samverkan med Eskilstuna kommun eller kommunerna inom 4M 6 Där så är möjligt med hänsyn till gällande lagstiftning 7 Gästnätet skapas enligt samma modells som Västers stad med inloggning via Bank-ID för att skapa säkerhet och spårbarhet av individ

9 7/ Bredband i Strängnäs ska vara öppet, tillgängligt, säkert och robust Strängnäs kommun ska ha bredband som är tillgängligt, säkert och robust Mått till målet Bredbandet bör vara tekniskt fungerade minst 99,5 % av tiden. 2.8 Strängnäs ska verka för en öppen och konkurrensneutral bredbandsmarknad Med ett öppet synsätt ska kommunen vid utbyggnad sträva efter att använda befintlig infrastruktur oavsett ägare för optimal samhällsekonomi och med hänsyn till minskad miljöbelastning. Kommunens egen infrastruktur ska finnas tillgänglig för andra på marknadsmässiga grunder Mått till målet Kartlägga och mäta antal tillståndsärenden (grävtillstånd, byggnadslov för master, marktillträden etc.) som skett hittills Fler nätägare ansöker om tillståndsärenden (grävtillstånd, byggnadslov för master, marktillträden etc.) vilket indikerar ökad investering Fler operatörer efterfrågar tillträde till infrastruktur Privatpersoner och företag i Strängnäs erbjuds ett större tjänsteutbud med bättre konkurrens än i dag 3 Målområde 2. Bredbandsinfrastrukturen som möjliggörare för hållbara och samhällsnyttiga tjänster Kommunen ska verka för att skapa och utnyttja hållbara och samhällsnyttiga tjänster. 3.1 för kommunens användning av välfärdsbredband för samhällsnyttiga tjänster Strängnäs kommun ska införa tjänsten välfärdsbredband som kan levereras av Fibra/SAMKOM eller via övriga fiberägare/tjänsteleverantörer Mått till målet 100 % av de som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband under år % av de som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband under år Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år 2018

10 8/ Bredband ska stödja kommunens utveckling av ett grönt hållbart informationssamhälle Kommunen ska i sitt digitaliseringsarbete införa tjänster som stödjer utveckling mot ett grönt informationssamhälle Mått till målet Antalet energieffektiviserande tjänster som erbjuds via bredband ska öka för varje år vilket ska mätas. Det generella måttet för energianvändning och miljöbelastning är omvandlat till mängden koldioxidutsläpp Strängnäs kommun ska ha en modell som visar på bredbandets miljökonsekvenser 4 Målområde 3. Bredbandsinfrastrukturen som möjliggörare för kommunens attraktivitet och utveckling 4.1 För att stödja kommunens tillväxt och attraktivitet ska kommunen med extra hög ambition påverka marknaden att investera i kommunen Mått till målet För att Strängnäs ska stärka sin attraktivitet och utveckling för invånare och företag ska kommunen skapa ledande tillgång till bredband med minst 100Mbps kopplat till kommunens utvecklingsområden enlig översiktsplan Strängnäs ska utreda möjligheten att bygga ut öppet trådlös bredband till alla viktiga offentliga samlingsplatser som stödjer rekreation och turism. Dessa platser ska tydligt kommuniceras och märkas med kommunen som avsändare. 5 Organisation och förvaltning av Bredbandsstrategin 5.1 Kommunfullmäktige Ansvarig för vision, mål och strategisk inriktning 5.2 Kommunstyrelsen Ansvarig för genomförande av bredbandsstrategin samt uppföljning av mått till målen 5.3 Kommunens alla kontor/avdelningar/enheter Utveckla den egna verksamhetens förmåga att strategiskt använda bredbandsinfrastrukturen som en möjliggörare för att erbjuda hållbara digitala tjänster, e-förvaltning. Detta ställer krav på att förändra och digitalisera arbetssätt. Utveckla den egna verksamhetens förmåga att strategiskt använda bredbandsinfrastrukturen som en möjliggörare för att erbjuda digitala och hållbara tjänster som leder till minskad miljöbelastning. Detta ställer krav på verksamheten att utveckla, erbjuda samt ställa krav på hållbara digitala tjänster.

11 9/ Enheten för digital utveckling Säkerställa aktuell kartläggning av brister och behov fast/mobilt bredband vilket bör samlas och presenteras för potentiella kunder och marknad publikt och i digital form. Dialog med marknadens aktörer, nätägare och operatörer av fast och mobila bredbandsnät. Samverkan med andra kommuner med fokus på kommunerna inom 4M Säkerställa att glesbygdens fiberföreningar får god information via bredbandsmanualer om utvecklingsprocess samt tillgängliga stödmedel och villkor. Samverkan med Länsstyrelsen och regionförbundet, särskilt för frågor om utbyggnad i glesbygd. Utvärdera möjligheten att resurssätta uppdraget/insatserna ovan med rollen bredbandskoordinator. 5.5 Näringslivskontoret Samla näringslivets behov och brister och kanalisera dessa till Enheten för digital utveckling som i sin tur informerar marknaden. Kommunicera planer om utbyggnad till näringslivet och stötta i informationsspridning och marknadsföring av erbjudanden. 5.6 Samhällsbyggnadskontoret/Mark- och exploateringsenheten, Teknik och servicekontoret/stadsmiljöenheten (SBK) Sammanställ planer och kunskap om utbyggnad av ledningsnät och kanalisera behov till Enheten för digital utveckling som i sin tur informera marknaden i god tid. (SBK) Säkerställ snabb och effektiv tillståndshantering av grävtillstånd, bygglov för master etc. (Alla) Ha tydliga och opartiska villkor, regelverk och prissättning som påverkar offentliga och privata aktörers utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. (TSK) Ha rimliga och attraktiva villkor för exempelvis återställningskrav eller att tillåta microtreching i syfte att göra Strängnäs attraktivt att investera i för marknadens aktörer. (SBK) Ställ krav vid nybyggnation av byggnader att dessa ska ha tillgång till fiberkanalisation, se Grävdirektivet. 5.7 SEVAB/Fibra/SAMKOM SEVAB, med delägarskap i Fibra, har en särskilt framskjuten roll i förverkligandet av bredbandsstrategin dels genom inriktning i ägardirektiv om krav på aktivt utbyggnad av bredband samt dels genom den kompetens bolaget besitter kring bredbands- och infrastrukturfrågor. Bolaget ska använda kompetensen till att aktivt stödja kommunen i dess planeringsarbete samt att undanröja hinder. SEVAB ska bedriva sin verksamhet utifrån affärsmässiga principer och relationen mellan kommunen och SEVAB ska vara affärsmässig. Kommunen ska vidare agera neutralt och icke exkluderande mot marknadens övriga aktörer.

12 10/ SEVAB/ESEM Sammankalla till grävsamordningsmöten för att uppmärksamma möjligheten till samförläggning av bredbandskanalisation.

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Remissvar - Statens bredbandsinfrastruktur som resurs SOU 2016:1

Sammanträdesdatum. Remissvar - Statens bredbandsinfrastruktur som resurs SOU 2016:1 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 1 (2) KSAU 129 Remissvar - Statens bredbandsinfrastruktur som resurs SOU 2016:1 Änr KS 2016/158 Beslut

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

26 Bredbandsstrategin RS150307

26 Bredbandsstrategin RS150307 Ärende 26 RS 2015-11-25 26 Bredbandsstrategin RS150307 Ärendet Regeringens mål för Sverige är att minst 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

KSKF 2015:283. Förslag till. Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun. Eskilstuna den stolta Fristaden

KSKF 2015:283. Förslag till. Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun. Eskilstuna den stolta Fristaden KSKF 2015:283 Förslag till Bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun 2015-11-17 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och innehåll... 2 2 Förutsättningar... 3 2.1 Tidigare bredbandsstrategis

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna?

Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Datum: 212-2-16 DISKUSSIONSMATERIAL Namn: Patrik Sandgren Patrik.sandgren@pts.se Framtidens bredband en prioriterad fråga för länen och regionerna? Sammanfattning: 16 av 22 län och regioner prioriterar

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758. Till Finansroteln. Svar på remiss från Finansroteln (Dnr 001-812/2013).

Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758. Till Finansroteln. Svar på remiss från Finansroteln (Dnr 001-812/2013). Remissvar Dnr 2013/3.2.2/89 Sid. 1 (15) 2013-06-04 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758 Till Finansroteln Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att minska kostnader

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunförvaltningen, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 - Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Övriga

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Motion om laddinfrastruktur

Motion om laddinfrastruktur KF 28:1 KF 28:2 KF 28:3 KF 28:4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:517-034 2016-03-31 1/3 Motion om laddinfrastruktur Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen,

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2015-03-09, kl 13.00-14.25 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gun Ivesund (s), ersättare Samuel Lindgren Åsa Andersson (s), ersättare Vera Pettersson

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Strängnäs kommun

Bredbandsstrategi för Strängnäs kommun Kommunikationsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE KS/2016:76-003 Enheten för digital utveckling 2016-02-01 1/2 Handläggare Peter Holm Tel. 0152-291 50 Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP)

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-10-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 20 oktober 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Ulrika Landergren

Läs mer

25mb 25mb 25mb 25mb FIBER Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 INLEDNING Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet

Klimatkommunernas synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet s synpunkter till Strategi fo r omsta llning av transportsektorn till fossilfrihet Sammanfattning av synpunkter s medlemmar arbetar strategiskt för att minska klimatpåverkan från transporter med ambitiösa

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden Lokalt engagemang nyckeln till bredbandsutbyggnad på landsbygden Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har utvecklats positivt de senaste åren. Områden som framstått som ekonomiskt

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Skånet 2012-09-20. Birgitta Krook. Affärsutveckling, C4 Energi AB Ledamot SSNf Representant Styrgruppen BAS

Skånet 2012-09-20. Birgitta Krook. Affärsutveckling, C4 Energi AB Ledamot SSNf Representant Styrgruppen BAS Skånet 2012-09-20 Birgitta Krook Affärsutveckling, C4 Energi AB Ledamot SSNf Representant Styrgruppen BAS 2 1 oktober 2012 Kunskapslyftet Målbild 2020 Sveriges ledande fiberinfrastruktur! Nät i världsklass

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 440,7 MSEK 2014-2020 ( ca 80% av budgeten är tilldelad) Budgetfördelning i Östergötland (MSEK) Natur- och kulturmiljö: 8,4 Hembygdsgårdar: 3,7 Rekreation/turistinformation: 6,7 Service

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norrtälje kommun

Bredbandsstrategi för Norrtälje kommun Bredbandsstrategi för Norrtälje kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bredbandsstrategins syfte och målgrupper... 4 Nationella och regionala strategier för bredband... 5 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 Socialkontoret Dnr SN/2015:772-036 Administrativa enheten 2015-11-11 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Utredning om införande av digital nämndhantering för socialnämnden

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Ålands Näringslivs trendbarometer

Ålands Näringslivs trendbarometer Företagsklimatets trendbarometer (maj 2014) Ålands Näringsliv genomför tre gånger i året en barometer som syftar till att mäta de löften sittande landskapsregering har givit gällande att förbättra förtagarnas

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Yttrande. Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2015-09-30 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-883 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delbetänkande från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer