Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor."

Transkript

1 Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, , nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den , 20, och fastställda av bolagsstämma för Trosa Fibernät AB den Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod. Bolaget som del av den kommunala organisationen Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget skall därför gemensamt med Trosa kommuns övriga organ verka för en positiv utveckling av kommunen samt utveckla samhällsnyttan inom sin sektor. Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 i kommunallagen och av Trosabygdens Bostäder AB i dess egenskap av ägare. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: 1. Gällande bolagsordning 2. Gällande ägardirektiv 3. Överlåtelseavtal om fibernät 4. Bredbandsstrategi för Trosa kommun 5. Handlingsplan för bredband 6. Gällande gemensam företagspolicy 7. Av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade särskilda direktiv 8. Avtal mellan kommunen och bolaget och övriga ägare och bolaget. I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv. Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Kommunstyrelsen ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägardirektiv och övriga, särskilda direktiv. Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 1 kommunallagen att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut. 1 (6)

2 Målet för bolagets verksamhet Trosa Fibernät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa/bygga, äga och förvalta anläggningar för tele och datakommunikation inom Trosa kommun. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande erbjuda kommunikation i en säker och effektiv IT infrastruktur i Trosa kommun, varvid kundernas behov av säkra leveranser och god service skall beaktas. Bredbandsnätet ska drivas som ett öppet och konkurrensneutralt nät. Målet är att invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till bolagets öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna via samarbete med bolagets upphandlade kommunikationsoperatör skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för kommunen, ägarna och de som utnyttjar bolagets tjänster. Bolagets uppdrag Bolaget skall, i enlighet med Trosa kommuns bredbandsstrategi och handlingsplan för bredband, medverka till att utveckla IT infrastrukturen i Trosa kommun vad avser utbyggnad och teknisk utveckling av bredband inom kommunen. Bolaget ska arbeta affärsmässigt och på marknadsmässiga villkor. Bolaget skall aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka antalet aktiva kunder. Bolaget skall ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster vilket ger ökad konkurrens. Bolaget skall välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livslängd. Bolaget skall arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för medborgare, offentliga verksamheter och privat näringsliv. Bolaget ska vara verksamt som ägare av fibernätet, och ska efter upphandling anlita kommunikationsoperatör. Denne har åtagandet: att investera i aktiv utrustning, vidare att ha övervakning och support för trafiken i fibernätet, samt att ansluta tjänsteleverantörer som säljer tjänster till slutkund. Ägande av infrastruktur I samband med övertagandet av kommunens förvaltningsnät fastslogs att den grundläggande infrastrukturen nämligen de kabelrör med tillhörande brunnar som fibernätet inryms i skulle förbli i 2 (6)

3 kommunens ägo. Detta förhållande ändras genom bolagets förvärv av kanalisationen enligt särskilt avtal. Trosa kommun åtager sig att under fortlöpande utbyggnad av gator, vägar och exploateringsområden medverka till att tomrör för fiber nedläggs. Bolaget investerar i denna utbyggnad av kanalisation. Fiber och fiberdragning i tomrören svarar bolaget eller annan aktör för. Ledningsrätt som innehavs av kommunen för tomrör överförs till bolaget. Tillämpning av kommunal strategi för bredband Trosa fibernät AB är kommunens primära verktyg för att verkställa kommunens beslutade bredbandsstrategi. Trosa Fibernät AB fattar beslut om investeringar för utbyggnad av bredbandsnätet. Trosa kommun beslutar om stöd till investeringar enligt bredbandsstrategin i form av fibernät eller utrustning för mobil infrastruktur. Trosa Fibernät AB är operativt ansvarig för utbyggnad och drift av fibernätet. Trofi ansvarar för ansökningar om statsbidrag för utbyggnad av bredbandsnät. Bolaget avser att samverka med marknaden för att möjliggöra utbyggnad av mobilt bredband med hög kapacitet både i tätorter och på landsbygden. Bolaget avser att leverera erforderlig fiber till mobiltelfonimaster. Trofi etablerar operatörsneutrala kommunnoder i kommunens tätorter, med möjlighet för alla operatörer att placera aktiv utrustning för att därmed kunna erbjuda tjänster till kunder. Nätet ansluts till nationella stamnät för att uppnå ett stort antal tjänsteleverantörer. Bredband i Trosa kommun ska vara tillgängligt, säkert och robust. Samhället blir alltmer beroende av bredbandskommunikation för att upprätthålla viktiga funktioner via digitala tjänster eller centralisering och fjärrstyrning av tekniska system. Det är därför viktigt med tillförlitliga nät. Fibernätet ska vara tillgängligt 99 % av tiden. Bolaget bör därför kartlägga behovet av redundans både vad gäller fast som mobilt bredband. Kommunens och övriga ägares insyn i bolagets verksamhet/ informationsskyldighet Bolaget skall hålla ägarna väl underrättade om sin verksamhet. Det åligger bolaget att snarast efter det att handlingar upprättats till ägarna översända: Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde Bolagets årsredovisning och delårsrapporter Bolagets investeringsplaner Härutöver skall löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till kommunstyrelsen i den omfattning som ägarna bestämmer. Händelser av större vikt för bolagets verksamhet skall rapporteras omedelbart. 3 (6)

4 Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder. VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till. Efter kallelse av ägarna skall bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Samordning med kommunen Bolaget ska optimera samordning och samverkan med kommunen. Bolaget skall i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Trosa kommuns mål för kommunikationer och infrastruktur. Bolaget ska verka för målet att kommunkoncernens verksamheter inte ska konkurrera med privat verksamhet, men ska kunna engagera sig där andra aktörer inte är aktiva. Trosa kommun äger enligt överlåtelseavtal rätt att använda fiber för kommunens förvaltningar utan ersättning. För nyanslutning av kommunala fastigheter och verksamheter till fibernätet ska kommunen betala anslutningsavgift/nätabonnemang enligt gällande taxa. Avtal ska upprättas mellan kommunen och bolaget angående ersättning för kommunens nyttjande av fibernätet samt support för aktiv utrustning. Underställningsplikt Bolaget skall följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, riktlinjer och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget skall samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. Kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan bolaget fattar beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, såsom 1. Förändrad bolagsstruktur 2. investeringar som fordrar extern finansiering med kommunal borgen eller affärstransaktioner eller andra beslut som innebär en väsentlig utvidgning, inskränkning eller ändrad inriktning av verksamheten, 3. bildande, förvärv eller försäljning av fast egendom av strategisk betydelse för kommunen Ekonomi och affärsmodell Trosa Fibernät AB ska långsiktigt arbeta för att konsolidera bolaget i syfte att minimera kommunens och övriga ägares risktagande. Verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer med skälig förräntning av eget kapital. Bolaget ska tillämpa affärsmodell med dels uthyrning av svartfiber dels tillhandahållande av nätet mot abonnemangsavgift eller anslutningsavgift för inkoppling till nätet. Budget och affärsplan Bolaget skall årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver a. affärs och verksamhetsidé b. affärsförutsättningar (hot och möjligheter) c. konkurrensförmåga (starka och svaga sidor) 4 (6)

5 d. mål och budget e. val av huvudstrategier Redovisning Bolaget skall följa av kommunen utfärdade instruktioner. Avkastning Målsättningen är att bolaget på sikt ska ge avkastning till ägarna i form av aktieutdelning. Finansiering Bolaget har ansvar för sin likviditet. Bolagets likvida medel ska placeras på kommunens koncernkonto med särskilt konto för respektive bolag. Vid upplåning och skuldförvaltning bör sådana former väljas som ger lägsta möjliga finansieringskostnader utifrån en låg risknivå. Upphandling I den mån det låter sig göras ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling med hänsyn till LOU villkor för fiberverksamhet. Bolaget ska alltid vid köp av tjänster beakta möjligheten att anlita gemensamma servicefunktioner (ekonomi, inköp, IT etc.) som finns i kommunen och övriga kommunägda företag. Investeringar I investeringsprojekt skall bolaget eftersträva affärsmässig finansiering. Revision Bolagets revisor skall, utifrån vad aktiebolagslagen stadgar revidera årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl bör företrädesvis samma revisorer anlitas för bolaget som för kommunen och övriga kommunägda bolag. Offentlighetsprincipen Allmänheten har som huvudregel rätt att ta del av samtliga handlingar hos bolaget enligt de regler som gäller för allmänna handlingars offentlighet. Denna rättighet får endast inskränkas om det finns stöd i offentlighets och sekretesslagen. 5 (6)

6 Styrelsearbetet Kommunfullmäktige tillsätter styrelse med beaktande av den kompetens som uppdraget erfordrar. Styrelsen ska utarbeta arbetsordning för sitt eget arbete. Instruktion för VD Styrelsen skall enligt aktiebolagslagen meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokoll. 6 (6)

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning Fastställda av Kommunfullmäktige 2013-04-16, 34 Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer