Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun"

Transkript

1 Bredbandsstrategi för 1(6) Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

2 Bredbandsstrategi för 2 (6) Bakgrund Tillgång till Internet och bredband är en viktig utvecklingsfaktor för Karlshamns kommuninvånare. En ny undersökning 1 från EU visar att över 70% av Sveriges befolkning använder Internet i princip dagligen. Användningen har under senare år förändrats och Internet används idag som en integrerad del i både människors professionella och privata vardag - för informationssökning, för kommunikation med kunder, kollegor, vänner och familj, för att utöva hobbys, för att handla varor och för mycket mer. I takt med den närmast explosionsartade utveckling som Internet har stått för de senaste åren så ökar dessutom kraven alltjämt. Tjänster som exempelvis Internetbaserade TV-sändningar kräver allt större bandbredd. Den prognosticerade trafikökning 2 som Post- och telestyrelsen gör med avseende på IP-trafik pekar på en flerfaldig dubblering på en 5-årsperiod från idag. Statliga direktiv Regeringen pekar i sin nya bredbandsstrategi 4 på att tillgång till Internet och bredband är av stor betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle. "Även om tillgången till bredband är relativt god i dag är marknaden i ständig förändring. De närmaste åren kommer tekniken att utvecklas snabbt. Denna utveckling drivs bland annat av: en ökad efterfrågan och ett ökat utbud av bredband med högre överföringshastigheter för att kunna erbjuda och ta del av nya och mer krävande tjänster via Internet, ökade trafikvolymer då vi tillbringar allt mer tid på nätet och då alltmer data överförs mellan applikationer och/eller personer, ett ökat behov av mobilitet och tillförlitliga Internetanslutningar för att möjliggöra tillgång till tjänster när som helst och var som helst, samt möjlighet för operatörerna att göra kostnadsbesparingar då ny teknik är mer resurseffektiv." För att skapa fungerande konkurrens inom sektorn elektronisk kommunikation pekar regeringen på vikten av att bygga parallell infrastruktur där det är möjligt. Enligt regeringens nya långsiktiga mål bör 90 % av Sveriges alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till Utveckling och nuläge i Karlshamn Kommunstyrelsen antog 2001 ett IT-infrastrukturprogram för kommunen som har fastställts av Länsstyrelsen. En komplettering och uppgradering av programmet, huvudsakligen för utbyggnad på landsbygden antogs av kommunstyrelsen och godkändes av Länsstyrelsen I programmet finns bl.a. följande mål formulerade: Kommunen ser det som sin uppgift att göra det möjligt för kommuninvånare och företagen att fritt och med konkurrens kunna välja de operatörer och tjänster man vill ha. Tillräcklig kapacitet för datakommunikation är en avgörande utvecklingsfaktor för både kommuninvånarna och företagen i Kommunen. I en analys av situationen i kommunen som utförts av en konsultgrupp under 2009 konstateras att utbud av tjänster, konkurrens mellan operatörer och bredbandstillgång ej har blivit enligt uppsatta

3 Bredbandsstrategi för 3 (6) mål. Rapporten 3 redovisar historik och nuläge för bredbandsutvecklingen och bredbandsmarknaden i kommunen varför detta endast sammanfattas här. Det kopparnät som idag används för att ge bredbandstillgång via ADSL, framförallt på landsbygden och i villaområden bedöms inte vara tillräckligt för framtidens tjänsteutbud. Det är därför av största vikt att en fortsatt utbyggnad av fibernät i kommunen sker. ADSL kommer med stor sannolikhet fortfarande att leva kvar men tjänster som exempelvis HD-TV och s.k. molntjänster (program och datalagring över Internet) kommer att kräva allt större bandbredd. Skanova ger dessutom oroande signaler om underhåll och kvalitet på kopparnätet. I ett 5-årsperspektiv är det viktigt att utbyggnad av fiber på landsbygden har kommit en bra bit på vägen. Statliga stöd för utbyggnad av bredband kommer kraftigt att minskas och kommunen måste aktivt hitta och stödja andra typer av initiativ och finansieringsmodeller. Ett exempel på sådana initiativ är s.k. byanät där privatpersoner, företag eller föreningar själva med visst samhällsstöd bekostar grävning, ledningsdragning och anslutning till en nod i befintligt fibernät. Proaktiva åtgärder som att förlägga kanalisation för framtida fiberdragning i samband med markarbeten har gjorts i mycket liten omfattning i Karlshamn. Detta är olyckligt då merkostnaden för kanalisation är liten vid exempelvis fjärrvärmearbeten. Markarbete för bredband allena är kostsamt och utgör ett stort ekonomiskt hinder för en fortsatt bredbandsutveckling i kommunen. I kommunen finns förutom Skanova idag huvudsakligen två ägare av fibernät, IP-Only och Svenska stadsnät. Nätet som ägs av Svenska stadsnät byggdes ut av kommunen och såldes 2002 till bolaget. IP-Onlys nät byggdes ut som en komplettering för att utnyttja ADSLteknik för bredbandstillgång på landsbygden. Kommunen har en återkommande dialog med nätägarna. Svenska stadsnät har under de gångna åren gjort blygsamma investeringar trots goda vinster. IP-Only har nyligen anlitat en fristående kommunikationsoperatör för att främja öppenhet och konkurrens i sitt nät, vilket är i linje med målbilden i IT-infrastrukturprogrammet. Kommunen har stora områden utan tillgång till fibernät. Exempel på sådana områden är landsbygd och enfamiljsfastigheter inom detaljplanelagt område. Idag är fibernätet utbyggt till samtliga telestationer i kommunen och utgör därmed en grund för en fortsatt utbyggnad, bl.a. via byanätsatsningar. För privatpersoner finns också möjlighet att använda det s.k. husavdraget 1 för en viss skattelättnad. är den enda kommunen i Blekinge om inte är ägare till infrastruktur för bredband och är därför inte representerad i den grupp av nätägare som via Länsstyrelsen samverkar kring utbyggnad av fibernät i länet. Kommunen står i princip utan kontroll över denna infrastruktur och har därför svårt att påverka utvecklingen. 1

4 Bredbandsstrategi för 4 (6) Fortsatt bredbandsutveckling i Karlshamn Med anledning av utvecklingen från 2001 till idag bör kommunen ta en aktivare roll i att medverka till en framtida hållbar bredbandsinfrastruktur som kan möta behoven från kommunens invånare och företag och som förstärker Karlshamn som en attraktiv kommun att bo och verka i. Trots utveckling av den trådlösa tekniken för Internettillgång behövs en mer finmaskig utbyggnad av markförlagd fiber för att åstadkomma en hållbar utveckling. Vision fiber hela vägen hem Det skall finnas ett heltäckande 2 fiberbaserat 3 öppet nät där kommuninvånare och företag fritt och med konkurrens kan välja de operatörer och tjänster man vill ha. Utvecklingen av nätet skall styras av samhällsnyttan. Tillräckligt många tjänsteleverantörer skall finnas för att skapa en tillfredsställande konkurrenssituation. Mål Den målbild som formulerades i IT-infrastrukturprogrammet är fortfarande relevant. Kommunen bör ändå formulera om och detaljera den för att förtydliga vikten av tillgång, öppenhet, konkurrensneutralitet och sin egen roll i utvecklingen. Den nya målbilden gäller till Det skall finnas möjlighet till bredbands- och Internettillgång för minst 80% 2 av alla företag och hushåll i med lägst överföringskapacitet 100 Mb/s Kommunen skall medverka till att brist på kapacitet i bredbandsnätet inte blir en hämmande utvecklingsfaktor för någon del av kommunen Kommunen skall ställa krav på öppenhet och konkurrensneutralitet på samtliga nätägare i nuvarande och framtida nätinfrastruktur Kommunen skall söka samverkan och samordning med övriga aktörer i och kring länet för att ytterligare stärka öppenhet och konkurrens. Det skall i finnas ett bredbandsnät utbyggt minst i nivå med de ledande bredbandskommunerna i Blekinge och Kronoberg Bredbandsnätet i skall ingå som en del i det regionala nätet Strategi Kommunkoncernen skall aktivt verka för ett framtida öppet bredbandsnät med ett konkurrenskraftigt tjänsteutbud som uppfyller vision och målbild. Kommunkoncernen tar kontroll över processen för utbyggnad av bredband i kommunen. Förvaltningar och bolag ges direktiv att verka för att handlingsplanen förverkligas. En central styrgrupp skapas för samordning i strategiarbetet med fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen, anpassat efter budgetprocessen. 2 Detta förutsätter initiativ av föreningar, privatpersoner och företag, exempelvis s.k. byanät 3 Trådlösa tekniker och utveckling av DSL-teknik kan vara alternativ för vissa områden men kräver ändå förtätning av fibernätet.

5 Bredbandsstrategi för 5 (6) Handlingsplan För att nå målen bör följande handlingsplan gälla. Kommunen föreslås besluta att: föra en aktiv dialog med kommuninvånare, företag och nätägare om behov, kvalitet och planering för utbyggnad inga nya fastigheter bildas utan att tillgång till fiberanslutning samtidigt utreds inga nya kommunala tomter inom detaljplanelagt område bildas utan att tillgång till fiberanslutning säkerställs kanalisation för fibernät byggs ut av kommunkoncernen vid alla markarbeten i kommunen och kommunkoncernen skall stimulera samordnade markarbeten kalla till planeringsmöten minst två gånger per år. Till mötena skall företrädare för samtliga ledningsdragande verksamheter och privata aktörer på den lokala bredbandsmarknaden bjudas in ta fram en strategi för en byanätssatsning för att främja bredbandsutveckling i områden med eftersatt utbyggnad söka samverkan inom bredbandsområdet med övriga kommuner i regionen ansöka om och utnyttja statliga medel och EU-stöd för utbyggnad av bredband. Planerade aktiviteter 2010 Informationsträffar och portal för byanätsatsning För att uppnå största möjliga utbyggnad av fibernätet på landsbygden är det nödvändigt med resurser och initiativ från privatpersoner och företag. Det finns flera goda exempel runt om i landet där s.k. byanät har bidragit till utbyggnaden av fibernät på landsbygden. Kronoberg har varit speciellt framgångsrika och kommer därför att användas som referensmodell för arbetet. I samarbete med andra berörda myndigheter, Leaderprojektet, Ett steg längre och LUKA 4 planerar kommunen informationsträffar för att informera och engagera privatpersoner och företag om de möjligheter som finns för en fortsatt utbyggnad av fiberbaserat bredband. Översyn av taxa för återställningsarbeten Ett problemområde som privata bredbandsaktörer har pekat på och som anges som ett skäl till att utbyggnaden av fibernätet i vissa fall inte har gjorts är kommunens nuvarande taxa för återställningsarbeten. Kommunen göra en översyn av taxan för att se om det finns skäl att ändra den för att stimulera till en snabbare utbyggnad av fibernäten. Analys av nyttjande av PTS-fibern Det regionala nätet som byggts genom norra Blekinge med medel från PTS (Post och Telestyrelsen) ingår fiberpar som Länsstyrelsen förfogar över och som bör kunna gå att utnyttja för samverkan mellan nätägare och operatörer. Med anledning av en förfrågan från en nätägare skall kommunen undersöka möjligheterna för att tjänsteoperatörer skall kunna använda dessa fibrer för att få ett ökat marknadsunderlag och ett större tjänsteutbud till nytta för kommuninvånare och företag. 4 bygderåd LUKA - Landsbygdsutveckling i Karlshamns Kommun

6 Bredbandsstrategi för 6 (6) Referenser 1 Internet usage in Households and Individuals, eurostat, Data in Focus 46/ Prognostiserad trafikökning för Västeuropa år , PTS En konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplatform för, Langner C., och Åkerlund E., Bredbandsstrategi för Sverige, Regeringskansliet, 2009 Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående IT-chef Björn Igelström, Projektledare Lennart Henriksson och IT-strateg Linus de Petris under ledning av IT-strategen

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Dalarnas län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Dalarnas län Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Dalarnas län Författare: Joakim Holback 30 maj -2012 Förord Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Länsstyrelsen verka för att målen i regeringens

Läs mer

Bredbandsstrategi 2014-2020

Bredbandsstrategi 2014-2020 Kommunstyrelsens handling nr 28/2014 Bredbandsstrategi 2014-2020 Antagen av kommunstyrelsen, 119 2 (18) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 4 Val av strategi 5 1 Vision 6 2 Bakgrund

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-09-05 140 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen Innehåll Kapitel Sida 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (39) 2013-06-10 Ks 16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (27) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2 LAGSTIFTNING,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014

IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014 IT-infrastrukturprogram för Motala kommun avseende perioden 2010 2014 Utgåva 2009-12-22. Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 VISION, SYFTE OCH MÅL MED PROGRAMMET... 4 2.1 VISION... 4 2.2 SYFTE... 4 2.3 MÅL...

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Tjänsteutlåtande Regional bredbandsstrategi

Tjänsteutlåtande Regional bredbandsstrategi KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 Handläggare Peter Holm Tel. 0152-291 50 Tjänsteutlåtande Regional bredbandsstrategi Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. anta den regionala bredbandsstrategin.

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer