Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015"

Transkript

1 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen program policy handlingsplan riktlinje

2 program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad

3 Innehåll Inledning... 4 Förhållande till nationella rapporter... 4 Handlingsplanens struktur och målområden... 5 Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet... 6 Hela Västerås skall vara anslutet till infrastruktur med hög kapacitet... 6 Ökad täckning av mobilt bredband med hög kapacitet... 7 Bredband i Västerås ska vara tillgängligt, säkert och robust... 8 Västerås ska verka för en öppen och konkurrensneutral bredbandsmarknad... 9 Öka bredbandssamverkan inom regionen Infrastrukturen som möjliggörare för tjänsteutveckling Staden ska använda bredband för samhällstjänster Bredband ska stödja stadens utveckling av ett grönt hållbart informationssamhälle

4 Inledning Utan bredband stannar dagens samhälle. En väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är en nödvändig förutsättning för att Västerås Stads vision skall bli verklighet, som stödjer utveckling såsom demokrati, utbildning, omsorg, välfärdstjänster, samt innovation och utvecklingen av den egna verksamheten. Den bredbandsstrategiska handlingsplanen beskriver stadens strategiska mål och insatser inom bredbandsområdet under perioden och är styrande för stadens nämnder och förvaltningar. Syftet med den bredbandsstrategiska handlingsplanen är att staden ska ha en gemensam strategi för bredbandsfrågor i förflyttningen mot stadens e-vision som är formulerad i stadens e-policy. e-visionen utgår ifrån den övergripande visionen Västerås 2026 Staden utan gränser. e-visionen i Västerås är formulerad som: Västerås ska vara en attraktiv stad utan digitala gränser och genomsyras av tillgänglighet, likabehandling och öppenhet genom samspel, dialog och demokrati Det nya välfärdssamhället Västerås bygger på hållbara livsmönster och arbetssätt samt ett livslångt lärande som drivs av symbiosen mellan människa, teknik och information Den bredbandsstrategiska handlingsplanen går också i linje med stadens strategiska plan Den bredbandsstrategiska handlingsplanen har vuxit fram under 2011 som ett resultat av formulerade behov i möten med verksamheten, med länets kommuner och Länsstyrelsen i Västmanland. Därutöver har den tagit sin form från att ta intryck av, bearbeta och väva samman av en rad aktuella rapporter och styrdokument på området (se nedan), tillsammans med stadens styrande dokument. Förhållande till nationella rapporter Den bredbandsstrategiska handlingsplanen ser positivt på nationella initiativ som samordnar bredbandsutvecklingen. Regeringen driver på i bredbandsutvecklingsfrågan och har formulerat långtgående mål och använder sina resurser som PTS, Länsstyrelserna, SKL och Bredbandsforum. Följande rapporter har beaktats i författandet av den bredbandsstrategiska handlingsplanen: Bredbandsstrategi för Sverige, Regeringskansliet It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet Tillgängliga elektroniska kommunikationer, Regeringens proposition 2009/10:193 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 2011, Länsstyrelsen i Västmanland Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, PTS, KKV, och SKL 4

5 Handlingsplanens struktur och målområden Den bredbandsstrategiska handlingsplanen tar, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i stadens strategiska plan och stadens e-policy. Utmaningarna har sedan format två målområden. Under målområdena finns därefter ett antal mål för bredbandsutvecklingen, vilka i sin tur har ett antal indikatorer och insatser som ska syfta till att dessa mål uppfylls. Den bredbandsstrategiska handlingsplanen är indelad i följande två målområden: Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet Infrastrukturen som möjliggörare för tjänsteutveckling 5

6 Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet Västerås Stad valde tidigt att engagera sig i bredbandsutveckling genom bildandet och ägandet av Mälarenergi stadsnät år Stadsnätet rankas i dag som ett av världens mest avancerade öppna fiberoptiska stadsnät. Alla stadens förvaltningar, cirka 60 procent av hushållen och drygt 20 procent av företagen i Västerås är anslutna till stadsnätet. Detta är höga andelar i jämförelse med andra stadsnät i Sverige och med regionen i genomsnitt. Västerås valde det framtidssäkra fiberalternativet framför anslutning via koppar som nu är en teknik under avveckling. Regeringen har i sin bredbandsstrategi för Sverige satt upp nya långtgående mål för Sveriges bredbandsutveckling. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det kvantitativa målet i Regeringens bredbandsstrategi är att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s dubbelriktad överföringskapacitet. Det är värt att notera att målet avser både tillgången till bredband och kapacitet. Hela Västerås skall vara anslutet till infrastruktur med hög kapacitet I en nationell och regional jämförelse har Västerås kommun totalt sett en väl utbyggd digital infrastruktur och god tillgång till bredband. Länsstyrelsen kartläggning av bredbandstillgången i länet 2010 visar att skillnaderna i anslutningsgrad är stora mellan tätorten Västerås och glesbygden i kommunen. Cirka hushåll och 440 arbetsställen i Västerås glesbygd saknar tillgång till trådbundet bredband enligt kartläggning och bildar vita fläckar 1 på bredbandskartan. Dessa hushåll är hänvisade till mobilt bredband i den mån det finns. De kommersiella operatörerna kommer inte att ansluta dessa orter eftersom det finns för liten kommersiell bärkraft för deras investering. Därmed måste offentliga aktörer stödja och medverka för att utbyggnaden skall förverkligas. - Västerås har 0 % vita fläckar år % av alla hushåll och företag i Västerås har möjlighet till anslutning motsvarande en kapacitet av minst 100 Mbit/s år Identifiera samtliga hushåll i glesbygd som saknar bredbandsaccess samt analysera efterfrågan. - Skapa aktiv dialog med intressenter i glesbygd och stimulera lokala bredbandsprojekt. - Studera behovet av att bygga stamnätslinjer för att sammanbinda orter i syfte att underlätta för marknaden att bygga ut i glesbygd. Vid behov planera och projektera för utbyggnad. 1 Vita fläckar är ett EU begrepp där betydelsen är att det både saknas erbjudande av bredband samt saknas konkurrens. Gråa fläckar finns erbjudande men ingen konkurrens. Svarta finns både och. 6

7 Ökad täckning av mobilt bredband med hög kapacitet Kraven på att kunna få tillgång till information i realtid och mobilt ökar i kommunens verksamhet. Stora effektivitetsvinster finns att hämta om stadens verksamheter får enkel och tillförlitlig access till information som finns tillgänglig via nätet. En ökad hänsyn skall tas till verksamhetens behov av sömlös tillgång till bredband, oavsett fast eller mobilteknologi. För fast bredband kan staden påverka utvecklingen genom ägandet av Mälarenergi stadsnät medan mobilt bredband byggs ut av marknadens operatörer. Staden kan dock stimulera utvecklingen av mobilt bredband genom att underlätta markanvisningar, samordna marknadens aktörer samt att staden i sin roll som konsument av mobilt bredband tydligt kommunicera sitt behov till marknaden. - Västerås skall ha 100 % tillgång till mobilt bredband Säkerställa att verksamheten har sömlös tillgång till bredband oavsett fast eller mobil teknik. - Staden ska aktivt verka för att utbyggnaden av mobilt bredband underlättas. 2 Undantag för om eventuella lågstrålande zoner etableras i kommunen. Arbete med att utreda detta sker i samband med ny översiktsplan för Västerås stad. 7

8 Bredband i Västerås ska vara tillgängligt, säkert och robust Samhället blir allt mer beroende av bredbandskommunikation för att upprätthålla viktiga funktioner via digitala tjänster eller centralisering och fjärrstyrning av tekniska system. Det är därför oerhört viktigt med tillförlitliga, robusta och säkra nät. Dataöverföringen kan säkras på två huvudsakliga sätt i ett bredbandsnät. Först genom att överföringen i den fysiska länken kommer fram, därefter genom att överföringen inuti länken sker på ett säkert sätt. För att säkerställa överföringen inuti bredbandslänken har regeringens bredbandsforum pekat på två viktiga teknikområden, IPv6 samt DNSSEC. IPv6 ger möjlighet till signering och/eller kryptering av trafiken tack vare att standarden IPsec är inbyggd. DNSSEC (DNS Security Extensions) verifierar bland annat att en webbadress till en hemsida går till rätt IP-adress och server vilket förhindrar att adresser kapas av otillbörliga. - Bredbandet ska vara tekniskt fungerade minst 99,9 % av tiden. - Västerås stad har infört 2 standarder för säker dataöverföring senast Kartlägga kommunens behov av redundanta nät, både vad gäller fast som mobilt bredband. - Vid behov initiera utbyggnadsprojekt och se över möjligheter till extern medfinansiering av utvecklingsmedel för bland annat redundant infrastruktur. - Införa DNSSEC och IPv6 för att öka säkerheten i näten. - Årligen genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt stresstester vartannat år. 8

9 Västerås ska verka för en öppen och konkurrensneutral bredbandsmarknad Västerås var en av de första orterna i Sverige att storskaligt anamma modellen med öppna bredbandsnät efter telemarknadens avreglering. Resultatet är att Västerås ligger i topp i Sverige och internationellt vad det gäller utbyggnad, tjänsteutbud och attraktiva priser. Trots det finns det förbättringspotential då bland annat dagens stora tjänstevolym byggs upp av olika varianter av Internetanslutning. En större tjänstevariation såsom miljötjänster, bredbands-tv eller andra nyskapande tjänster och paketeringar efterfrågas. Ett sätt att öka tjänstevariationen och samtidigt minska produktionskostnaden per kund och tjänst är att ha många tjänsteleverantörer som delar på infrastrukturen. Samtidigt behöver infrastrukturen i områden med låg kommersiell bärkraft byggas ut. Västerås stad kommer som tidigare nämnts behöva investera i denna utbyggnad. Det är dock viktigt att säkerställa att denna investering används till att skapa en öppen och konkurrensneutral infrastruktur varför det behövs en konkurrensneutral ägare. - Privatpersoner och företag i Västerås erbjuds ett större tjänsteutbud med bättre konkurrens än i dag. - Investeringar i bredbandsinfrastruktur, kanalisation och fiber som finansierats av offentliga medel ska ägas av kommunen. - Säkerställ att Västerås har en öppen och väl fungerande bredbandsmarknad med konkurrens och stort utbud av tjänster. - Säkerställ att bredbandsinfrastruktur, kanalisation och fiber, som finansierats av offentliga medel ägs av kommunen. 9

10 Öka bredbandssamverkan inom regionen Ett utökat samarbete i regionen bildar en större marknad för företag och privatpersoner vilket skapar underlag för nya och fler tjänster vilket i sin tur skapar intäkter och underlag för nya investeringar. Det unika med bredbandstjänster är att kostnaden inte ökar motsvarande med antalet användare. Det innebär att ett större nät med fler kunder och tjänster är betydligt mer kostnadseffektivt än ett mindre nät. Därför är det viktigt att Västerås engagerar sig i bredbandssamverkan i regionen och därigenom tar sin del av ansvaret. - Västerås stad har stärkt sin roll i regionens bredbandssamordning. - Utveckla samverkan och bredbandssamarbetet samt verka för bildandet av ett öppet och regionssammanbindande bredbandsnät. 10

11 Infrastrukturen som möjliggörare för tjänsteutveckling I dagsläget använder den kommunala verksamheten bredbandsinfrastrukturen endast i en begränsad omfattning för att erbjuda välfärdstjänster. Av stadsnätets cirka 200 olika bredbandstjänster till hushållen är endast en tjänst från förvaltningen. Däremot används bredband via stadsnätet i hög omfattning för den interna kommunikationen inom förvaltningen. Stadsnätet når med fiberförbindelse alla stadens förvaltningar och dess byggnader med cirka anslutningspunkter i kommunen. Staden ska använda bredband för samhällstjänster Västerås stad står inför stora framtida utmaningar med en allt äldre befolkning samt höga krav på kunskapslyft och ett livslångt lärande. Stadsledningskontoret har därför identifierat ett ökat behov av samhällsnyttiga e-tjänster vilka kräver en god bredbandsinfrastruktur. Det behövs e-tjänster som ökar äldres möjligheter till tryggt kvarboende i sin bostad och som gör att en elev kan nå digitala pedagogiska material eller digitala lärverktyg från hemmet. Nya tjänster inom detta område kan skapa omedelbara effektiviseringar och ökad service till medborgarna. Det öppna stadsnätet kan också vid behov skapa tillgång till dessa nya digitala välfärdstjänster för medborgarna ett så kallat Samhällsbredband. - Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år % av de som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid behov ges tillgång till ett Samhällsbredband innan år Undersök möjligheten för kommunen att erbjuda Samhällsbredband som en bastjänst. - Utveckla välfärdstjänster och arbetsprocesser som utnyttjar den befintliga digitala infrastrukturen och stadsnätet. 11

12 Bredband ska stödja stadens utveckling av ett grönt hållbart informationssamhälle EU och Regeringen har satt upp långtgående politiska mål för att sänka CO 2- utsläppen och skapa effektivare energianvändning. Västerås deltar i detta arbete bland annat genom ta fram åtgärder för energieffektivisering, förändrade arbetssätt och innovativa IT-lösningar. I princip all grön teknik behöver i sin tur bredbandskommunikation för att fungera. - Antalet energieffektiviserande tjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år Västerås stad har en modell för att visa på bredbandets miljökonsekvenser. - Gör en nulägesanalys över bredbandets miljöpåverkan i Västerås med livscykelperspektiv. Utveckla tydliga och mätbara mål samt nyckeltal för bredbandets direkta miljöbelastning samt indirekta miljöförbättringspotential. - Prioritera fiberbaserad bredbandsteknik som har lägre energiförbrukning per överförd kapacitet samt en längre livslängd än alternativen. - Staden skall aktivt bevaka att samförläggning av bredbandsinfrastruktur (kanalisation) sker i samband med entreprenader och grävarbeten. 12

13 Stadsledningskontoret Västerås Telefon

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (39) 2013-06-10 Ks 16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun

Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun 1 Kommunledningskontoret Handläggare Lars Hedqvist 2015-05-08 Diarienummer: Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till bredbandsstrategi

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26 ÄNGELHOLMS KOMMUN Samrådshandling 2011-09-26 2(20) BREDBANDSSTRATEGI 2011-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020

Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020 Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi 2015-20 Strategi 2015-02-09, 31 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer