e-strategisk handlingsplan för Västerås stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-strategisk handlingsplan för Västerås stad"

Transkript

1 nternati e-strategisk handlingsplan för Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen program policy handlingsplan riktlinje

2 program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål på olika nivåer i organisationen säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande i koncernen Västerås stad

3 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 4 Innehåll... 4 Ansvar... 4 Årliga aktivitetsplaner... 5 Innehåll... 6 Hållbarhet och Grön IT... 6 Förhållande till nationella rapporter... 6 Handlingsplanens struktur och målområden... 6 Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i arbete... 7 Västerås ska skapa och driva hållbara och attraktiva mötesplatser för förbättrade och förnyade möjligheter till samspel och erfarenhetsutbyte... 7 Västerås ska vara attraktivt för företag... 8 Stadens medborgare ska alltid få ett likvärdigt bemötande och få sina ärenden likvärdigt behandlade... 8 Staden ska utveckla sitt arbete med initiativ... 9 Staden ska öka effektiviteten och behovsstyrningen i sin informationshantering... 9 Staden ska bidra till hållbara processer och öka effektiviteten i de IT-verktyg som används Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö Det ska vara enkelt att engagera sig i Västerås Staden ser, förstår och bemöter nya hållbara livsmönster och arbetssätt Västerås ska vara uppkopplat där det behövs och när det behövs Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås Tillgängligheten till stadens service och tjänster ska öka Medvetenheten om och möjligheten till att ta del av stadens utbud och tjänster ska öka Det ska finnas goda möjligheter till påverkan, insyn och förståelse för stadens processer och dess organisation Staden ska minska den administrativa kostnaden, uppnå högre kvalitet samt bättre service genom ökad självservice och dialog Staden ska ha rätt kompetenser i rätt tid

4 Inledning Syfte Syftet med den e-strategiska handlingsplanen är att staden ska ha ett gemensamt verktyg för att förflytta sig mot stadens e-policy och som utgår ifrån stadens vision Västerås 2026 staden utan gränser. e-policyn för Västerås stad är formulerad som: Västerås ska vara en attraktiv stad utan gränser och genomsyras av tillgänglighet, likabehandling och öppenhet genom samspel, dialog och demokrati Det nya välfärdssamhället Västerås bygger på hållbara livsmönster och arbetssätt samt ett livslångt lärande som drivs av symbiosen mellan människa, teknik och information Den e-strategiska handlingsplanen går också i linje med Strategisk plan Bakgrund Den e-strategiska handlingsplanen har växt fram ur stadens styrdokument, ett antal nationella rapporter samt från en serie workshops med representanter från verksamheten. I dessa workshops har utmaningar inom respektive verksamhetsområden diskuterats för att skapa en gemensam bild av de utmaningar staden står inför. Handlingsplanen beskriver hur e- och IT-området ska stödja verksamhetsutveckling i kärnverksamheterna Stadsledningskontoret har en tydlig motorroll för att samordna och stödja verksamhetsutvecklingen med IT samt utövar ett processägaransvar med syfte att stödja den ökande strategiska kompetensen inom e-området som förväntas i stadens förvaltningar. Innehåll Den e-strategiska handlingsplanen beskriver strategiska mål och insatser under perioden , där verksamhetsutveckling kan åstadkommas med stöd av IT. Dokumentet sätter agendan på e-förvaltningsområdet. I enlighet med de nationella dokumenten inom e-området lyfter handlingsplanen ett holistiskt synsätt och beskriver inte IT-delarna utan beskriver en helhet. Ansvar och ägarskap följer linjeorganisationen. Ansvar Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret har till uppgift att leda och driva stadsövergripande forum för utvecklingen av e-förvaltningen. Stadsledningskontoret ansvar också för att konkretisera den e-strategiska handlingsplanen genom att samordna årliga aktivitetsplaner så att e-förvaltningens 4

5 och styrelsers/nämnders åtaganden tydliggörs och går i takt med varandra. Stadsledningskontoret följer upp aktivitetsplanerna och rapporterar årligen till kommunstyrelsen om den utveckling som skett. Styrelser och nämnder Den e-strategiska handlingsplanen spänner över samtliga verksamhetsområden och berör flertalet styrelser och nämnder. Den e-strategiska handlingsplanen är styrande för styrelser och nämnder som ansvarar för att aktivt delta i utformningen av aktivitetsplanerna samt att genomföra de åtaganden som därvid identifieras samt införliva dessa i den ordinarie verksamhetsplanering. Årliga aktivitetsplaner Målen i den e-strategiska handlingsplanen ska omsättas i årliga aktivitetsplaner. Detta arbete leds och samordnas av Stadsledningskontoret. Samtliga mål ska brytas ned i aktiviteter. Flera olika aktiviteter kan tillsammans bidra till att ett mål uppnås. Varje aktivitet ska ha en ägare, tidplan samt budget. Ägaren ansvarar för att samtliga berörda nämnder och styrelser involveras i arbetet. Ägaren ansvarar även för att aktiviteten införlivas i den ordinarie verksamhetsplaneringen. 5

6 Innehåll Hållbarhet och Grön IT Ett av målen i den Strategiska planen är att Västerås stad ska vara Sveriges bästa miljökommun. Genom att låta den e-strategiska handlingsplanen genomsyras av ett hållbart angreppssätt bidrar den till att uppfylla detta mål. Den e-strategiska handlingsplanen är därför även styrande inom området Grön IT. Att arbeta aktivt med Grön IT innebär att hållbara processer och arbetssätt främjas. E-förvaltningsarbetet är en naturlig del av ett hållbart arbete genom sitt fokus på e-tjänster och digitala arbetssätt som minskar pappersförbrukning och behov av resor men också sätter fokus på hållbara arbetssätt i ett bredare perspektiv. Genom att låta e-förvaltningsarbetet vara präglat av ett hållbart angreppssätt ges förutsättningar för att Västerås ska ligga i framkant med klimatomställningsarbetet och vara ett föredöme för andra kommuner. Hållbarhet innebär att alla ska ha förutsättningar för att göra hållbara val i vardagen och på så sätt ta ansvar för miljön och framtida generationer. E-förvaltningsarbetet ska därför bidra till att metoder och verktyg för att mäta och synliggöra samt visualisera miljöpåverkan tas fram, bland annat med koppling till stadens miljöprogram, befintliga miljöledningssystem eller till den s.k. Västeråsbarometern. Förhållande till nationella rapporter Den e-strategiska handlingsplanen ser positivt på nationella initiativ som samordnar IT och e-förvaltning. Vid framtagning av denna e-strategiska handlingsplan har ett antal nationella rapporter på olika sätt inspirerat och influerat den e-strategiska handlingsplanen. Följande nationella rapporter har beaktats: It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, Regeringskansliet Strategi för esamhället, Sveriges Kommuner och Landsting Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, Socialdepartementet IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön , Regeringskansliet Handlingsplanens struktur och målområden Den e-strategiska handlingsplanen tar, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i stadens e-policy, stadens strategiska plan samt en samling utmaningar som respektive verksamhet inom staden framlagt. Den e-strategiska handlingsplanen tar avstamp i den strategiska planens tre målområden: Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i arbete Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås 6

7 Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i arbete De strategiska mål som staden har inom detta område är formulerade som följer: Västerås ska ha Sveriges bästa skola Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet Inom detta område ska e-förvaltningen stödja en utveckling som bland annat innebär att Västerås skapar och driver attraktiva mötesplatser för förbättrade och förnyade möjligheter till samspel och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom näringsliv, högskola och stadens verksamheter. Som en del i arbetet med att uppnå en hög kvalitet och kostnadseffektivitet i stadens verksamheter ska stadens IT-verktyg och informationshantering stödja medarbetarna i deras arbete. Att skapa förutsättningar för att medborgare alltid ska få ett likvärdigt bemötande och få sina ärenden behandlade likvärdigt är också en del av arbetet med att uppnå en hög kvalitet. Stadens arbete med olika typer av initiativ ska utvecklas och kunna kommuniceras för att fler ska kunna ta tillvara på goda exempel. Västerås ska skapa och driva hållbara och attraktiva mötesplatser för förbättrade och förnyade möjligheter till samspel och erfarenhetsutbyte För Västerås är samspel och erfarenhetsutbyte centrala i att driva staden framåt. Därför behövs också mötesplatser där samspel kan drivas och erfarenheter kan utbytas. Ett exempel är det pedagogiska området, där samspelet mellan staden, företag och högskolan kan främjas genom en digital akademi. Även för föreningar och offentlig verksamhet ska det finnas mötesplatser tillgängliga för alla som öppnar för gräns- och generationsöverskridande möten. Skapa en digital akademi för förbättrat samspel inom det pedagogiska området inom regionen Skapa nya eller förbättrade digitala mötesplatser inom verksamheter där behov finns Vidareutveckla digitala arenor för samspelet mellan företagen och staden 7

8 Västerås ska vara attraktivt för företag Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv där företag attraheras till Västerås. Västerås vill skapa förutsättningar för företagen att kunna vara aktiva i staden och ge möjligheter för dem att bidra till en bättre stad. Centralt i detta är en ökad kunskap om företag och deras villkor. Vidareutveckla digitala stöd och e-tjänster i den kommunala tillståndsprocessen för ökad effektivitet och tillgänglighet Förenkla möjligheter för kontakten mellan företag och politiker eller tjänstemän Vidareutveckla kunskapsstöd för medarbetaren när det gäller företagens villkor Vidareutveckla e-verktyg som ger möjligheter för skolelever att bättre förstå företagens roll i samhället Stadens medborgare ska alltid få ett likvärdigt bemötande och få sina ärenden likvärdigt behandlade Stadens arbete med likabehandling behöver ständig förnyelse och förbättring. Staden har möjlighet att skapa digitala förutsättningar som bidrar till en ökad nöjdhet med stadens tjänster och service. Underlätta för enhetliga arbetssätt i syfte att skapa en ökad nöjdhet hos medborgarna gällande bemötande och tillgänglighet, oberoende av kontaktväg Vidareutveckla digital tillgång till instruktioner kring bedömning och hantering av ärenden Arbeta för att stadens olika informations- och kontaktvägar bemöter alla medborgare likvärdigt 8

9 Staden ska utveckla sitt arbete med initiativ Ett initiativ kan vara ett förändrings- eller utvecklingsprojekt, ett nytt samarbete eller en annan form av kraftsamling. Att kunna värdera/prioritera olika initiativ innan de startar är minst lika viktigt som att kunna stötta initiativen när de pågår, liksom att ha möjligheten att följa upp dessa kontinuerligt och när de avslutas. Inom ramen för uppföljningen behöver det också säkerställas att arbetssätt och kunskap tas tillvara för möjligheter till återanvändning. Det är också viktigt att ha rutiner där man säkerställer att staden arbetar med rätt initiativ och att det finns verktyg för att kommunicera resultat och pågående aktiviteter. Säkerställa att staden har gemensamma modeller, metoder och riktlinjer som stöttar utvecklingsarbete Ta fram verktyg för kontinuerligt stöd till samarbeten Säkerställa att det finns verktyg för dokumentation och kommunikation om stadens initiativ Skapa en utvecklingsmotor - ett stadsövergripande forum för att påskynda utvecklingen av e-förvaltning Staden ska öka effektiviteten och behovsstyrningen i sin informationshantering Inom informationshantering är det vitalt att arbeta för att den är rationell och effektiv, samt styrs utifrån de behovs som finns. Långsiktigt behöver staden också minska tillväxttakten i användningen av digitalt lagringsutrymme, som bland annat beror på dubbellagring av dokument och annan information. Tillgängliggörandet av stadens information för vidareanvändning ger möjlighet till fler aktörer att utveckla nya tjänster till nytta för medborgare och företag. Skapa ett e-arkiv för rationell hantering och bevarande av stadens allmänna handlingar Skapa verktyg för behovsstyrd digitalisering och publicering Genomföra insatser som syftar till att minska tillväxttakten för använt digitalt lagringsutrymme Tillgängliggöra stadens information för vidareanvändning utifrån stadens riktlinjer 9

10 Staden ska bidra till hållbara processer och öka effektiviteten i de ITverktyg som används De IT-verktyg som används inom Västerås behöver vara effektiva och bidra till en hållbar utveckling. För att kunna arbeta effektivt och hållbart ska stadens verksamhetssystem och IT-verktyg kontinuerligt utvärderas. Västerås ska kunna arbeta effektivt med verksamheternas processer och begrepp vilket bland annat ger förutsättningar till god datakvalitet, enhetliga arbetssätt och verksamhetsutveckling. Staden ska också vidareutveckla möjligheterna till hållbara digitala arbetssätt såsom exempelvis resfria möten. Kontinuerligt utvärdera verksamhetssystem utifrån deras måluppfyllelse, hållbarhet, effektivitet, användbarhet och tillgänglighet Vidareutveckla verktyg för hållbara digitala arbetssätt Skapa gemensamma verktyg för att kunna dokumentera och presentera processer och begrepp Utöka arbetet med standarder 10

11 Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö De strategiska mål som staden har inom detta område är formulerade som följer: I Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden Genom att ta fram strukturer för att bevaka de förändringar som sker i samhället och säkerställa att det finns IT-verktyg och infrastruktur som stödjer dessa nya kreativa och hållbara arbetssätt bidar e-förvaltningsarbetet till att Västerås ligger i teknikens framkant. Etableringen av ett samhällsbredband och att förenkla möjligheterna till att kunna engagera sig i Västerås är exempel på byggstenar i framväxten av ett gott liv i det nya välfärdssamhället. Det ska vara enkelt att engagera sig i Västerås Ett gemensamt ansvar och personligt engagemang leder till en dynamisk och harmonisk stad. Engagemanget berikar också stadens utbud och bidrar till en levande stad. Därför behövs arenor och nätverk som gör det enkelt att engagera sig i Västerås. Skapa digitala arenor för information om och möjlighet till att få engagera sig Stödja nätverk som stimulerar till ökat engagemang för personer som är engagerade Staden ser, förstår och bemöter nya hållbara livsmönster och arbetssätt Nya livsmönster och arbetssätt ställer krav på att staden kan se, förstå och bemöta dessa. För att Västerås ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och ge service på medborgarnas villkor ska Västerås ha tydliga strukturer för omvärldsbevakning av samhällsförändringar. Därigenom kan staden vara proaktiv och ligga i framkant när det gäller IT-verktyg som främjar nya kreativa arbetssätt. Staden ska också främja hållbara livsmönster i hela Västerås, bland annat genom att mäta och visualisera stadens miljöpåverkan så att medborgare och medarbetare kan göra hållbara val. Säkerställa att det finns strukturer och verktyg för omvärldsbevakning av samhällsförändringar Kontinuerligt ta fram verktyg för att bemöta nya livsmönster och arbetssätt Skapa en gemensam arena som syftar till bättre förståelse för hållbarhet, klimat och miljö Genomföra årliga revisioner och åtgärdsplaner för grön IT 11

12 Västerås ska vara uppkopplat där det behövs och när det behövs Nya sätt att få tillgång till tjänster, information och kommunikation leder till att staden får möjligheter till att vara uppkopplad när som helst och var som helst. Det i sin tur leder till möjligheter att minska resor och att fler kan arbeta utifrån sina förutsättningar. Ett samhällsbredband ger också möjligheter till att minimera samhällsklyftor som kan uppstå i samband med digitaliseringen. Etablera ett samhällsbredband Tillhandahålla möjlighet till flexibla och mobila arbetssätt Följa med i utvecklingen kring nya sätt att få och ge tillgång till tjänster, information och kommunikation 12

13 Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås De strategiska mål som staden har inom detta område är formulerade som följer: Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga Kreativitet, öppenhet, och tolerans ska prägla Västerås stads verksamheter I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor Som en del i att uppnå kreativitet, öppenhet och tolerans i stadens verksamheter behöver tillgängligheten till stadens service och tjänster öka. Staden måste också öka möjligheten för medborgarna att kunna ta del av stadens utbud och tjänster. Vidare ska staden arbeta aktivt med att skapa närhet till beslutsfattarna genom etableringen och vidareutvecklingen av e-tjänster. Det ska också finnas goda möjligheter till insyn i stadens processer och organisation liksom möjlighet för medborgarna att kunna påverka beslut. Genom att säkerställa att de interna informationskanalerna ger medarbetarna i staden god kunskap om stadens utbud och service kan fler bidra till att medvetenheten om stadens tjänster ökar. Medarbetarna är de viktigaste personerna i stadens organisation och det ska därför finnas rätt verktyg för rekrytering, kompetenshantering och grundläggande IT-utbildningsbehov. Tillgängligheten till stadens service och tjänster ska öka När livs- och arbetsmönster förändras är det viktigt att staden också kan anpassa tillgängligheten till service och tjänster utifrån dessa förändringar. Utöver att stadens service och tjänster behöver vara tillgängliga ställer det också högre krav på att Västerås stad kan erbjuda rätt kontaktvägar in till staden för medborgarna. Skapa och vidareutveckla digitala förutsättningar för användandet av olika kontaktvägar Identifiera och skapa e-tjänster och kontaktvägar utifrån medborgarnas och medarbetarnas tillgänglighetsbehov Att det i Västerås stadshus ska finnas ett öppet och fritt Wi-Fi nät. 13

14 Medvetenheten om och möjligheten till att ta del av stadens utbud och tjänster ska öka Medborgare, företag och besökare ska känna sig nöjda med den information de får om stadens verksamheter. Samtidigt ska de som vill kunna ta del av stadens utbud och tjänster utifrån de förutsättningar de själva har. Digital tillgång till exempelvis utbildning, nöje med mera kan göra att fler i Västerås får möjlighet att berika sig. Skapa förutsättningar för anpassning av stadens informations- och kommunikationsvägar utifrån personliga önskemål och förutsättningar Vidareutveckla möjligheterna till att digitalt ta del av och bidra till stadens utbud och tjänster Utveckla plattform för stadens interna informations- och kommunikationsvägar för information om stadens utbud och tjänster för att skapa ambassadörer bland stadens medarbetare. Det ska finnas goda möjligheter till påverkan, insyn och förståelse för stadens processer och dess organisation I Västerås ska det vara enkelt att kunna påverka - som medborgare ska det gå att få sin röst hörd och bli lyssnad till i de beslut som staden tar. Det ska också vara enkelt att få insyn i och följa stadens verksamhet, diskussioner och beslut. Samtidigt ska det vara möjligt att förstå sammanhang och hur staden i stort fungerar. Skapa digitala förutsättningar för att lättare förstå staden Skapa och vidareutveckla e-tjänster och verktyg som stödjer att västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga Skapa nya och utökade digitala möjligheter till insyn och spårbarhet i stadens processer Att stadens hemsida medger fritextsökning i protokoll och handlingar Att alla styrelser och nämnder lägger ut sökbara offentliga handlingar och protokoll för varje nämndsammanträde Staden ska minska den administrativa kostnaden, uppnå högre kvalitet samt bättre service genom ökad självservice och dialog Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet. e-förvaltningsarbetet ska säkerställa att det finns rätt förutsättningar för att kunna skapa e-tjänster som minskar kostnader, inte bara för staden utan även för dem som använder tjänsterna. Det behövs också effektiva strukturer för support för alla som använder stadens tjänster. Tillhandahålla e-förvaltningsstödjande tjänster Skapa e-tjänster som minskar den administrativa kostnaden och ökar nyttan för externa och interna användare Utöka e-tjänsternas spännvidd i den process de ingår i Vidareutveckla effektiva strukturer för support, såväl internt som externt 14

15 Staden ska ha rätt kompetenser i rätt tid I takt med att fler yrken går mot en mer kunskapsbaserad roll ställer det också högre krav på medarbetarna att kunna hantera och använda stora mängder information. Västerås stad ska medvetet arbeta för att det ska vara en mångfald av medarbetare med en bredd av kompetens som tas tillvara. Säkerställa att stadens gemensamma verktyg för kompetenshantering är adekvat, används och vidareutvecklas samt möjliggör för rätt kompetenser på rätt plats Säkerställa att staden har moderna och effektiva verktyg för rekrytering Stadens medarbetare ska ha tillgång till kompetensutveckling för att kunna nyttja IT-verktyg på ett effektivt sätt Vidareutveckla verktyg för att stötta yrkesroller inom staden vilka går mot att bli mer kunskapsbaserade 15

16 Västerås stad Västerås Telefon

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från kaos till digital succé Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun 2 3 5 IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige Dnr KK15/768 e-strategi för Nyköpings kommun 2016-11-08 Dnr KK15/768 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 3 Insatsområden... 5 Stärkt medborgardialog

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning ! 1 Infrasupport Personalenheten Mia Gottfridson Granath Personalutvecklare 0302-52 12 57 Framtidens skolor i Gråbo - inriktning Bakgrund Sveriges ledande miljökommun Lerums kommun har visionen att år

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer