Bredbandsstrategi för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016"

Transkript

1 KS-2012/ (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Björn Rosborg Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bredbandsstrategi för Huddinge kommun , enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterarat den 26 februari 2013, antas. Sammanfattning Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner etcetera. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten med bra kvalitet utan resor. Utvecklingen av tjänsteutbud och kundernas efterfrågan pekar tydligt på att kraven för att kunna både sända och ta emot stora mängder information snabbt ökar. En fortsatt utbyggnad av bredband har därför alltmer blivit en nödvändighet för hushåll och företag. För att underlätta denna utveckling krävs vissa åtgärder, förhållningssätt och principer som kommunstyrelsens förvaltning sammanställt i ett förslag till bredbandsstrategi. Framtagandet av bredbandsstrategin har skett i nära samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och som inspirationskälla har Bredbandsforums guide rörande kommunernas arbete med bredbandsfrågor använts. I övrigt har nationella rapporter på området beaktats och strategin utgår från de principer för kommunala insatser på bredbandsområdet som tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Huddinge är jämfört med många andra kommuner priviligierad då kommunen är en del av ett expansivt storstadsområde där det är attraktivt för marknadens aktörer att anlägga bredband. Därför är kommunens främsta uppgift enligt bredbandsstrategin att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på marknadsmässiga villkor. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KS-2012/ (9) Allmänt om bredband Definition Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Det finns ingen officiell definition som fastslår var gränsen går för att en anslutning till internet ska få kallas bredband. Att försöka knyta en särskild överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom bland annat den tekniska och kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en sådan definition inaktuell. Bredbandsuppkoppling kan användas bland annat för att surfa på internet, se på tv eller att ringa. Användningen av bredband Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, handla eller annonsera. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten med bra kvalitet utan resor. Utvecklingen av tjänsteutbud och kundernas efterfrågan pekar tydligt på att kraven för att kunna både sända och ta emot stora mängder information snabbt ökar. En fortsatt utbyggnad av bredband med hög kapacitet har därför alltmer blivit en nödvändighet för hushåll och företag. Övergripande mål, principer och strategier Sverige är idag en ledande IT-nation och står sig väl i internationella sammanhang både vad gäller användningen av IT och tillgången till bredband. Svensk IT-politik bygger på att IT och bredband i första hand ska tillhandahållas av marknaden på kommersiell grund. I Plan- och bygglagen (PBL) definieras bredband som en tjänst av allmänt intresse, vilket ger staten, kommuner och regioner möjlighet att agera för att stimulera utbyggnad i områden som marknaden inte anser vara lönsamma att investera i på kommersiell basis. I PBL tydliggörs även kommunernas planeringsansvar för elektroniska kommunikationer. Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2011 visar att nästan alla områden i Sverige med hushåll eller arbetsställen har tillgång till bredband, om än i många områden med låg överföringshastighet. Fiberoptiska kablar är den teknik som anses erbjuda bäst kapacitet och tillgänglighet. De områden som saknar tillgång till bredband återfinns framförallt i norra Sverige.

3 KS-2012/ (9) Statliga intentioner Regeringen presenterade 2009 Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör den nationella politikens inriktning på bredbandsområdet. I strategin uppställs som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 1. Det framgår även att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare för samordning och utbyggnad av bredband. Strategin ska genomgå en revidering under presenterade regeringen även IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige. I agendan anges som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I agendan pekas områden som är i behov av insatser ut. Bland annat betonas behovet av en välfungerande IT-infrastruktur. Nationella principer Post- och telestyrelsen (PTS) har tillsammans med Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. 2 Enligt dessa principer kan kommunen främja utbyggnad av bredband genom insatser på tre huvudområden; 1) Kommunen som samhällsplanerare, 2) Kommunen som markägare och 3) Kommunen som ägare av bredbandsnät. Bredbandsstrategier i kommuner och regioner Enligt uppgifter från SKL är det drygt hälften av landets kommuner som numera har IT-infrastrukturprogram eller bredbandsstrategier. 3 Omfattningen och inriktningen på dessa skiljer sig åt vilket fått till följd att Bredbandsforum 4 tagit fram en vägledning för kommunerna Bredbandsguiden som ska underlätta deras arbete och ge mer enhetliga och relevanta strategier. 1 PTS tolkning av målet, efter kommunikation med näringsdepartementet, är att stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms. 2 Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, PTS, KKV och SKL. 3 Ett skäl till att så många kommuner har IT-infrastrukturprogram är att det var en förutsättning för att få statliga bidrag för områden där utbyggnad inte kunde ske på kommersiell grund. 4 Regeringen beslutade i november 2009 om bredbandsstrategi för Sverige. Bredbandsforum är en viktig del av strategin. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Företag, myndigheter och organisationer möts i Bredbandsforum för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

4 KS-2012/ (9) Det finns också en del län och regioner som tagit fram bredbandsstrategier. Det försök som gjorts i Stockholms län med att ta fram en gemensam strategi, med länsstyrelsen som initiativtagare, blev dock resultatlöst. Nuläge i Huddinge Infrastruktur I Huddinge finns ett flertal ägare av IT-infrastruktur, det vill säga kanalisation, kablage, master, utrustning för bredband och telefoni. Telia Sonera, Stokab, Skanova samt Bredbandsbolaget är framträdande aktörer som driver och äger IT-infrastruktur. I dagsläget bygger Skanova ut sitt fibernät i områdena Myrängen, Segeltorp och Solgård. Efter att ha gått ut med en intresseanmälan till boende i områdena har Skanova dragit nät där det visat sig finnas intresse. Ambitionen har varit att få med så många hushåll som möjligt och arbete med ytterligare utbyggnad kommer att fortsätta. Huddinge kommun har markavtal med flera operatörer såsom Skanova, Comhem, TDC och Stokab. Skanova är dock den enda fiberägaren som i dagsläget bygger nytt fibernät. Tillgången till bredband i siffor Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster och brukar årligen göra en inventering av bredbandstillgången. PTS bredbandskartläggning bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. Med bredband avser PTS en anslutning till internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang enligt statistik från bredbandskollen levererar en faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. PTS bredbandskartläggning från 2011 visar att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun har tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 42 procent har tillgång till fiberanslutning. 46 procent av befolkningen har tillgång till en överföringshastighet nedströms om minst 100 Mbit/s. Det bör dock påpekas att kartläggningen speglar situationen för drygt ett år sedan och att siffrorna förväntas vara högre i den nya rapporten mars Geografisk tillgång När marknadens aktörer tar ställning till om man ska investera i ny infrastruktur och teknik är det i huvudsak antalet kunder, kundernas efterfrågan och betalningsvilja samt konkurrenssituationen som avgör när och

5 KS-2012/ (9) var en investering görs. Detta betyder att vissa områden exploateras fortare än andra och att invånarna där kan få ett rikt utbud av bredband medan det tar längre tid i andra delar av kommunen. Områden med begränsad tillgång till bredband i kommunen är Lissma och Mellansjö som i dagsläget enbart har tillgång till bredband via ADSL (kopparbaserat telenät) eller mobilt bredband. Det kommunen kan göra för att främja bredbandsutbyggnad i det fasta nätet i dessa områden är att informera bredbandsaktörerna om sina egna eventuella grävningar i områdena för att möjliggöra samförläggning samt vid markavtal vara öppen för nya tekniker och anläggningsmetoder då det underlättar för marknaden att få ekonomi i sina utbyggnadsplaner. Kommunens eget nät Huddinge kommun använder ett eget nät för den interna kommunikationen och för kommunal verksamhet. För att säkra datakommunikationen inom kommunens verksamhet har en utbyggnad av fibernätet gjorts Kommunen har ca 300 verksamhetsplatser som förbinds med hyrda transmissionstjänster varav 45 platser med egen fiber. Att hastigheten/kapaciteten (bandbredden) är tillräckligt i det interna nätverket övervakas och byggs ut vid behov av enheten IT-drift på kommunstyrelsens förvaltning. Bredbandsstrategin avser inte att behandla frågor som rör kommunens egna nät, utan rör enbart bredband för allmänt bruk. Huge Fastigheter AB Kommunens fastighetsbolag med sina lägenheter erbjuder sina hyresgäster flera möjligheter att ansluta sig till internet. Detta genom att teckna sig för abonnemang hos internetleverantörerna Bredbandsbolaget (fiber) samt ComHem (koaxial). I stora delar av lägenhetsbeståndet kan även så kallad ADSL (koppar) användas via valfri leverantör. Mobilt bredband Användningen av mobilt bredband har ökat markant under det senaste året och kommer fortsätta att göra det då det finns höga förväntningar på den nya generationens bredbandsnät LTE (Long Term Evolution) eller 4G. Bredbandsleverantörerna lovar på sikt överföringskapaciteter på 100 Mbit/s och faktum är att TeliaSonera redan idag anger, efter den utbyggnad av basstationer som gjordes hösten 2012 på ett antal platser i Huddinge, att man i delar av kommunen kan leverera en praktisk maxhastighet - den hastighet

6 KS-2012/ (9) som kan uppnås under optimala mottagningsförhållanden på 80 Mbit/s. Den normala hastigheten är dock betydligt lägre. Experter inom området anser att tekniska uppgraderingar och utbyggnad av 4G-nätet innebär att överföringshastigheten kontinuerligt kommer att öka och att man inom en inte alltför avlägsen framtid kan uppnå hastigheter på runt 300 Mbit/s då tekniken utvecklas (LTE Advanced). 5 Det mobila bredbandsnätet ska emellertid i första hand betraktas som ett komplement till fasta fiberanslutningar där enbart ändutrustningen på fibern sätter gränser för kapaciteten. Dessutom förutsätter den mobila utbyggnaden att fiber dras till basstationerna. Översiktsplanen Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt den plan- och bygglag som trädde i kraft 2011 ska frågor om elektronisk kommunikation finnas med vid planläggning och annan prövning. Kommunens planeringsansvar med koppling till infrastruktur stärks i den nya lagen. I Huddinges förslag till Översiktsplan, som kommunen i juni 2012 beslutade skulle sändas på samråd, finns rubriken IT-infrastruktur under vilken slås fast att kommunikation är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle, både för att främja företagande, innovation och konkurrens men också för att den enskilde ska kunna nå och sprida information och utnyttja sin yttrandefrihet. I ett alltmer digitaliserat samhälle förändras de digitala tjänsterna ständigt och nya tjänster växer fram vilket gör att efterfrågan på överföringskapacitet är stark. För att möta efterfrågan på bredband med hög kvalitet finns det behov av att kommunen tar hänsyn till detta i sitt planeringsarbete och underlättar för marknadens olika aktörer att ombesörja utbyggnaden av den digitala infrastrukturen. Framtidsutsikt De framtida behoven av ökad kapacitet och tillgänglighet till bredband kommer att ställa krav på en fortlöpande utbyggnad av bredbandsnäten och sannolikt kommer fiberbaserade bredbandsnät, vilka i dagsläget har bäst kapacitet, att dominera en överskådlig tid framöver. Ny anläggningsteknik, där traditionell schaktning ersätts med exempelvis spårfräsning, kommer också att göra arbetet mer kostnadseffektivt och bidra till att fler kan anslutas då tidigare olönsamma investeringar i fibernät nu blir möjliga. 5 Telekom idag.se den 5 maj 2012 m.fl.

7 KS-2012/ (9) Användandet av mobilt bredband har de senaste åren växt dramatiskt och det finns ingen anledning att anta att detta kommer att avta då kvaliteten på tjänsten inte minst överföringshastigheten ständigt ökar. För de områden i Huddinge där fiber saknas är det en välkommen utveckling. Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Utgångspunkt Huddinge är jämfört med många andra kommuner priviligierad då kommunen är en del av ett expansivt storstadsområde där det är attraktivt för marknadens aktörer att anlägga bredband. Därför är kommunens främsta uppgift att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på marknadsmässiga villkor. Marknad och teknik är områden som ständigt förändras, varför det är viktigt att bredbandsstrategin för Huddinge fastställer kommunens förhållningssätt i bredbandsfrågor på en övergripande nivå och för en inte alltför lång period. Ett alltför detaljrikt styrdokument riskerar att snabbt bli inaktuellt och i behov av uppdateringar. Bredbandsstrategin för Huddinge kommun syftar således till att ange viktiga principer och förhållningsregler som kommunen ska utgå ifrån på bredbandsområdet. En giltighetstid på fyra år från 2013 till och med 2016 föreslås. Metod Framtagandet av bredbandsstrategin har skett i nära samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och som inspirationskälla har Bredbandsforums guide rörande kommunernas arbete med bredbandsfrågor använts. I övrigt har nationella rapporter på området beaktats och strategin utgår från de principer för kommunala insatser på bredbandsområdet som tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 6 De principer som avser kommunerna som ägare av stadsnät är inte aktuella för Huddinge och behandlas inte i strategin. Syfte och mål Bredbandsstrategin för Huddinge kommun tydliggör i vilken roll och med vilka ambitioner kommunen avser att agera på bredbandsområdet. Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen 6 Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, PTS, KKV och SKL.

8 KS-2012/ (9) vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommun uppställer som mål i bredbandsstrategin att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Åtgärder för att nå målet Huddinge kommun ska bland annat vid samhällsplaneringen och vid tecknande av markavtal beakta behovet av bredbandsutbyggnad och verka för en öppen, sund och konkurrensneutral marknad. Kommunen ska även vara öppen för nya tekniker och anläggningsmetoder på bredbandsområdet samt verka för att IT-infrastruktur säkerställs vid ny exploatering av bostads- och näringslivsområden. I strategin fastslås också att kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna med information och rådgivning vid planering och utbyggnad av bredbandsnätet. Huddinge kommun föreslås utse en bredbandsansvarig som tar emot och behandlar frågor rörande bredband. Bredbandsansvarig bör lämpligen vara placerad på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Redan idag hanteras många av bredbandsfrågorna av den förvaltningen, men hanteringen och kontakterna med näringslivet skulle underlättas om man även formellt fick samordningsansvaret för dessa frågor. Kommunikation Huddinge kommuns bredbandsstrategi bör offentliggöras på kommunens hemsida. Där ska även kontaktuppgifterna till den bredbandsansvarige finnas liksom annan information som är av intresse för bredbandsaktörerna när de planerar och genomför utbyggnad av fibernät. Uppföljning Bredbandsstrategin ska årligen följas upp av kommunstyrelsens förvaltning i form av en rapport till kommunstyrelsen. I rapporten ska redogöras för rådande nuläge vad gäller tillgången till bredband i Huddinge kommun och, i den mån det är påkallat, föreslå eventuella åtgärder för att få en bättre måluppfyllelse.

9 KS-2012/ (9) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Björn Rosborg Utredare Bilaga Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

10 Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Bredband Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Det finns inga bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling dock möjlighet att hämta och skicka stora mängder digital information som telefoni, radio, bilder och musik. Hushållens och företagens bredbandsanvändning växer snabbt med ökade krav på kapacitet som följd. Nyttan med bredband Bredbandsutbyggnad har en stor betydelse för kommunen. En högklassig IT-infrastruktur gör kommunen mer tillgänglig för invånarna samtidigt som den gynnar kommunens tillväxt och attraktionskraft. De geografiska områden som erbjuder bredband av hög kapacitet är mer tilltalande för boende och för näringslivet än andra områden. IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle då det är en miljövänlig teknik som möjliggör videomöten och distansarbete som minskar tjänste- och arbetsresor. Ett utbyggt bredband med stor kapacitet kan också användas för olika fortoch utbildningsinsatser och bidrar till att utveckla kunskapssamhället. Avgränsning Huddinge kommun använder ett eget nät för intern kommunikation inom och mellan förvaltningarna. Bredbandsstrategin behandlar inte frågor som rör kommunens egna nät, utan enbart bredband för allmänt bruk. Mål och syfte Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommuns målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2016.

11 Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa hur Huddinge kommun ska agera i frågan om bredband eller annan digital infrastruktur. Målgrupper Bredbandsstrategins åtgärder och förhållningssätt riktar sig främst till politiker och tjänstemän i Huddinge kommun som arbetar med samhällsplanering och IT-frågor, men den primära målgruppen för bredbandsstrategins resultat är slutkunder och marknadens aktörer, det vill säga privatpersoner, företag och bredbandsbolag. Nuläge PTS bredbandskartläggning från 2011 visar att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun har tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 42,13 procent har tillgång till fiberanslutning. 46,1 procent av befolkningen i kommunen har tillgång till en överföringshastighet nedströms om minst 100 Mbit/s. Kommunens roll Utgångspunkten är att bredbandsbehov ska tillgodoses av aktörer på bredbandsmarknaden. Huddinge kommun ska dock med hjälp av marknaden arbeta för att främja utbyggnad av elektronisk infrastruktur och bredband. I det sammanhanget har kommunen en viktig roll då man ansvarar för samhällsplaneringen och kontrollerar tillträdet till kommunal mark i form av bland annat markavtal och schakttillstånd. Åtgärder och förhållningssätt För att uppnå målet att Huddinge kommun ska ha ett bredband i toppklass där 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2016 ska följande vara vägledande: Som företrädare för allmänna samhällsintressen, i översikts- och detaljplanearbetet, beakta behoven av utbyggnad av bredbandskommunikation. Verka för en öppen och konkurrensneutral bredbandsmarknad där ingen särbehandlas. Bistå bredbandsaktörerna med information och råd vid deras planering och utbyggnad av sina bredbandsnät. Erbjuda bredbandsaktörerna att i samband med ny exploatering av bostads- och industriområden anlägga fiberbaserad IT-infrastruktur. Ha rutiner som klargör villkor för tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad. Rutinerna bör klargöra vad som gäller vid grävtillstånd och tecknande av markavtal. Hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet. Teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad.

12 Informera bredbandsaktörerna om olika grävarbeten så att samförläggning av ledningar görs möjlig. Vara öppen och flexibel inför nya tekniker och anläggningsmetoder på bredbandsområdet. Ansvarig för bredbandsfrågor Kommunen ska på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ha en ansvarig för och handläggare av kommunens bredbandsfrågor. Bredbandsansvarige ska främst vara kontaktperson för: Bredbandsaktörerna i deras planering, utveckling samt anläggning av bredbandsnät. Allmänheten, det vill säga kommunens invånare och företag. Kommunstyrelsen och dess förvaltning. Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin. Kommunstyrelsens förvaltning, genom avdelningen för Näringsliv och samhällsutveckling, ansvarar för att inkludera bredbands- och ITinfrastruktursfrågor i kommunens fysiska planering. Kommunstyrelsens förvaltning har också ansvaret för att strategin följs upp och utvärderas. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, genom Bredbandsansvarige, har ansvar för att de delar av strategin som är av operativ karaktär och hamnar inom kommunens ansvarsområde genomförs. Uppföljning och utvärdering Bredbandsstrategin ska årligen följas upp i form av en återrapport till kommunstyrelsen. I återrapporten ska redogöras för rådande nuläge vad gäller tillgången till bredband i Huddinge kommun och, i den mån det är påkallat, föreslå eventuella åtgärder för en bättre måluppfyllelse.

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

2015:4. Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-26 2014/178-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-11-06 N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utvärdera

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20)

Bredbandsstrategi. 1. Sammanfattning 1 (20) 1 (20) Version: 1.0 Typ: Strategi Fastställds: KF 2013-04-24, 46 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. för Sverige 3. för Jämtlands län 4. Principer för kommunala

Läs mer