Bredbandsstrategi för Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016"

Transkript

1 KS-2012/ (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Björn Rosborg Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bredbandsstrategi för Huddinge kommun , enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterarat den 26 februari 2013, antas. Sammanfattning Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner etcetera. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten med bra kvalitet utan resor. Utvecklingen av tjänsteutbud och kundernas efterfrågan pekar tydligt på att kraven för att kunna både sända och ta emot stora mängder information snabbt ökar. En fortsatt utbyggnad av bredband har därför alltmer blivit en nödvändighet för hushåll och företag. För att underlätta denna utveckling krävs vissa åtgärder, förhållningssätt och principer som kommunstyrelsens förvaltning sammanställt i ett förslag till bredbandsstrategi. Framtagandet av bredbandsstrategin har skett i nära samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och som inspirationskälla har Bredbandsforums guide rörande kommunernas arbete med bredbandsfrågor använts. I övrigt har nationella rapporter på området beaktats och strategin utgår från de principer för kommunala insatser på bredbandsområdet som tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Huddinge är jämfört med många andra kommuner priviligierad då kommunen är en del av ett expansivt storstadsområde där det är attraktivt för marknadens aktörer att anlägga bredband. Därför är kommunens främsta uppgift enligt bredbandsstrategin att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på marknadsmässiga villkor. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KS-2012/ (9) Allmänt om bredband Definition Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Det finns ingen officiell definition som fastslår var gränsen går för att en anslutning till internet ska få kallas bredband. Att försöka knyta en särskild överföringshastighet till begreppet kan vara svårt eftersom bland annat den tekniska och kommersiella utvecklingen riskerar att snabbt göra en sådan definition inaktuell. Bredbandsuppkoppling kan användas bland annat för att surfa på internet, se på tv eller att ringa. Användningen av bredband Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, handla eller annonsera. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och möten med bra kvalitet utan resor. Utvecklingen av tjänsteutbud och kundernas efterfrågan pekar tydligt på att kraven för att kunna både sända och ta emot stora mängder information snabbt ökar. En fortsatt utbyggnad av bredband med hög kapacitet har därför alltmer blivit en nödvändighet för hushåll och företag. Övergripande mål, principer och strategier Sverige är idag en ledande IT-nation och står sig väl i internationella sammanhang både vad gäller användningen av IT och tillgången till bredband. Svensk IT-politik bygger på att IT och bredband i första hand ska tillhandahållas av marknaden på kommersiell grund. I Plan- och bygglagen (PBL) definieras bredband som en tjänst av allmänt intresse, vilket ger staten, kommuner och regioner möjlighet att agera för att stimulera utbyggnad i områden som marknaden inte anser vara lönsamma att investera i på kommersiell basis. I PBL tydliggörs även kommunernas planeringsansvar för elektroniska kommunikationer. Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2011 visar att nästan alla områden i Sverige med hushåll eller arbetsställen har tillgång till bredband, om än i många områden med låg överföringshastighet. Fiberoptiska kablar är den teknik som anses erbjuda bäst kapacitet och tillgänglighet. De områden som saknar tillgång till bredband återfinns framförallt i norra Sverige.

3 KS-2012/ (9) Statliga intentioner Regeringen presenterade 2009 Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör den nationella politikens inriktning på bredbandsområdet. I strategin uppställs som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 1. Det framgår även att kommunerna förväntas ta ett större ansvar än tidigare för samordning och utbyggnad av bredband. Strategin ska genomgå en revidering under presenterade regeringen även IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige. I agendan anges som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I agendan pekas områden som är i behov av insatser ut. Bland annat betonas behovet av en välfungerande IT-infrastruktur. Nationella principer Post- och telestyrelsen (PTS) har tillsammans med Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. 2 Enligt dessa principer kan kommunen främja utbyggnad av bredband genom insatser på tre huvudområden; 1) Kommunen som samhällsplanerare, 2) Kommunen som markägare och 3) Kommunen som ägare av bredbandsnät. Bredbandsstrategier i kommuner och regioner Enligt uppgifter från SKL är det drygt hälften av landets kommuner som numera har IT-infrastrukturprogram eller bredbandsstrategier. 3 Omfattningen och inriktningen på dessa skiljer sig åt vilket fått till följd att Bredbandsforum 4 tagit fram en vägledning för kommunerna Bredbandsguiden som ska underlätta deras arbete och ge mer enhetliga och relevanta strategier. 1 PTS tolkning av målet, efter kommunikation med näringsdepartementet, är att stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms. 2 Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, PTS, KKV och SKL. 3 Ett skäl till att så många kommuner har IT-infrastrukturprogram är att det var en förutsättning för att få statliga bidrag för områden där utbyggnad inte kunde ske på kommersiell grund. 4 Regeringen beslutade i november 2009 om bredbandsstrategi för Sverige. Bredbandsforum är en viktig del av strategin. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Företag, myndigheter och organisationer möts i Bredbandsforum för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

4 KS-2012/ (9) Det finns också en del län och regioner som tagit fram bredbandsstrategier. Det försök som gjorts i Stockholms län med att ta fram en gemensam strategi, med länsstyrelsen som initiativtagare, blev dock resultatlöst. Nuläge i Huddinge Infrastruktur I Huddinge finns ett flertal ägare av IT-infrastruktur, det vill säga kanalisation, kablage, master, utrustning för bredband och telefoni. Telia Sonera, Stokab, Skanova samt Bredbandsbolaget är framträdande aktörer som driver och äger IT-infrastruktur. I dagsläget bygger Skanova ut sitt fibernät i områdena Myrängen, Segeltorp och Solgård. Efter att ha gått ut med en intresseanmälan till boende i områdena har Skanova dragit nät där det visat sig finnas intresse. Ambitionen har varit att få med så många hushåll som möjligt och arbete med ytterligare utbyggnad kommer att fortsätta. Huddinge kommun har markavtal med flera operatörer såsom Skanova, Comhem, TDC och Stokab. Skanova är dock den enda fiberägaren som i dagsläget bygger nytt fibernät. Tillgången till bredband i siffor Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster och brukar årligen göra en inventering av bredbandstillgången. PTS bredbandskartläggning bygger på insamlat material från anmälningspliktiga nätägare och tjänsteleverantörer. Med bredband avser PTS en anslutning till internet via en accessteknik vars snabbaste abonnemang enligt statistik från bredbandskollen levererar en faktisk överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s i genomsnitt. PTS bredbandskartläggning från 2011 visar att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun har tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 42 procent har tillgång till fiberanslutning. 46 procent av befolkningen har tillgång till en överföringshastighet nedströms om minst 100 Mbit/s. Det bör dock påpekas att kartläggningen speglar situationen för drygt ett år sedan och att siffrorna förväntas vara högre i den nya rapporten mars Geografisk tillgång När marknadens aktörer tar ställning till om man ska investera i ny infrastruktur och teknik är det i huvudsak antalet kunder, kundernas efterfrågan och betalningsvilja samt konkurrenssituationen som avgör när och

5 KS-2012/ (9) var en investering görs. Detta betyder att vissa områden exploateras fortare än andra och att invånarna där kan få ett rikt utbud av bredband medan det tar längre tid i andra delar av kommunen. Områden med begränsad tillgång till bredband i kommunen är Lissma och Mellansjö som i dagsläget enbart har tillgång till bredband via ADSL (kopparbaserat telenät) eller mobilt bredband. Det kommunen kan göra för att främja bredbandsutbyggnad i det fasta nätet i dessa områden är att informera bredbandsaktörerna om sina egna eventuella grävningar i områdena för att möjliggöra samförläggning samt vid markavtal vara öppen för nya tekniker och anläggningsmetoder då det underlättar för marknaden att få ekonomi i sina utbyggnadsplaner. Kommunens eget nät Huddinge kommun använder ett eget nät för den interna kommunikationen och för kommunal verksamhet. För att säkra datakommunikationen inom kommunens verksamhet har en utbyggnad av fibernätet gjorts Kommunen har ca 300 verksamhetsplatser som förbinds med hyrda transmissionstjänster varav 45 platser med egen fiber. Att hastigheten/kapaciteten (bandbredden) är tillräckligt i det interna nätverket övervakas och byggs ut vid behov av enheten IT-drift på kommunstyrelsens förvaltning. Bredbandsstrategin avser inte att behandla frågor som rör kommunens egna nät, utan rör enbart bredband för allmänt bruk. Huge Fastigheter AB Kommunens fastighetsbolag med sina lägenheter erbjuder sina hyresgäster flera möjligheter att ansluta sig till internet. Detta genom att teckna sig för abonnemang hos internetleverantörerna Bredbandsbolaget (fiber) samt ComHem (koaxial). I stora delar av lägenhetsbeståndet kan även så kallad ADSL (koppar) användas via valfri leverantör. Mobilt bredband Användningen av mobilt bredband har ökat markant under det senaste året och kommer fortsätta att göra det då det finns höga förväntningar på den nya generationens bredbandsnät LTE (Long Term Evolution) eller 4G. Bredbandsleverantörerna lovar på sikt överföringskapaciteter på 100 Mbit/s och faktum är att TeliaSonera redan idag anger, efter den utbyggnad av basstationer som gjordes hösten 2012 på ett antal platser i Huddinge, att man i delar av kommunen kan leverera en praktisk maxhastighet - den hastighet

6 KS-2012/ (9) som kan uppnås under optimala mottagningsförhållanden på 80 Mbit/s. Den normala hastigheten är dock betydligt lägre. Experter inom området anser att tekniska uppgraderingar och utbyggnad av 4G-nätet innebär att överföringshastigheten kontinuerligt kommer att öka och att man inom en inte alltför avlägsen framtid kan uppnå hastigheter på runt 300 Mbit/s då tekniken utvecklas (LTE Advanced). 5 Det mobila bredbandsnätet ska emellertid i första hand betraktas som ett komplement till fasta fiberanslutningar där enbart ändutrustningen på fibern sätter gränser för kapaciteten. Dessutom förutsätter den mobila utbyggnaden att fiber dras till basstationerna. Översiktsplanen Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt den plan- och bygglag som trädde i kraft 2011 ska frågor om elektronisk kommunikation finnas med vid planläggning och annan prövning. Kommunens planeringsansvar med koppling till infrastruktur stärks i den nya lagen. I Huddinges förslag till Översiktsplan, som kommunen i juni 2012 beslutade skulle sändas på samråd, finns rubriken IT-infrastruktur under vilken slås fast att kommunikation är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle, både för att främja företagande, innovation och konkurrens men också för att den enskilde ska kunna nå och sprida information och utnyttja sin yttrandefrihet. I ett alltmer digitaliserat samhälle förändras de digitala tjänsterna ständigt och nya tjänster växer fram vilket gör att efterfrågan på överföringskapacitet är stark. För att möta efterfrågan på bredband med hög kvalitet finns det behov av att kommunen tar hänsyn till detta i sitt planeringsarbete och underlättar för marknadens olika aktörer att ombesörja utbyggnaden av den digitala infrastrukturen. Framtidsutsikt De framtida behoven av ökad kapacitet och tillgänglighet till bredband kommer att ställa krav på en fortlöpande utbyggnad av bredbandsnäten och sannolikt kommer fiberbaserade bredbandsnät, vilka i dagsläget har bäst kapacitet, att dominera en överskådlig tid framöver. Ny anläggningsteknik, där traditionell schaktning ersätts med exempelvis spårfräsning, kommer också att göra arbetet mer kostnadseffektivt och bidra till att fler kan anslutas då tidigare olönsamma investeringar i fibernät nu blir möjliga. 5 Telekom idag.se den 5 maj 2012 m.fl.

7 KS-2012/ (9) Användandet av mobilt bredband har de senaste åren växt dramatiskt och det finns ingen anledning att anta att detta kommer att avta då kvaliteten på tjänsten inte minst överföringshastigheten ständigt ökar. För de områden i Huddinge där fiber saknas är det en välkommen utveckling. Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Utgångspunkt Huddinge är jämfört med många andra kommuner priviligierad då kommunen är en del av ett expansivt storstadsområde där det är attraktivt för marknadens aktörer att anlägga bredband. Därför är kommunens främsta uppgift att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på marknadsmässiga villkor. Marknad och teknik är områden som ständigt förändras, varför det är viktigt att bredbandsstrategin för Huddinge fastställer kommunens förhållningssätt i bredbandsfrågor på en övergripande nivå och för en inte alltför lång period. Ett alltför detaljrikt styrdokument riskerar att snabbt bli inaktuellt och i behov av uppdateringar. Bredbandsstrategin för Huddinge kommun syftar således till att ange viktiga principer och förhållningsregler som kommunen ska utgå ifrån på bredbandsområdet. En giltighetstid på fyra år från 2013 till och med 2016 föreslås. Metod Framtagandet av bredbandsstrategin har skett i nära samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och som inspirationskälla har Bredbandsforums guide rörande kommunernas arbete med bredbandsfrågor använts. I övrigt har nationella rapporter på området beaktats och strategin utgår från de principer för kommunala insatser på bredbandsområdet som tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 6 De principer som avser kommunerna som ägare av stadsnät är inte aktuella för Huddinge och behandlas inte i strategin. Syfte och mål Bredbandsstrategin för Huddinge kommun tydliggör i vilken roll och med vilka ambitioner kommunen avser att agera på bredbandsområdet. Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen 6 Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, PTS, KKV och SKL.

8 KS-2012/ (9) vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommun uppställer som mål i bredbandsstrategin att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Åtgärder för att nå målet Huddinge kommun ska bland annat vid samhällsplaneringen och vid tecknande av markavtal beakta behovet av bredbandsutbyggnad och verka för en öppen, sund och konkurrensneutral marknad. Kommunen ska även vara öppen för nya tekniker och anläggningsmetoder på bredbandsområdet samt verka för att IT-infrastruktur säkerställs vid ny exploatering av bostads- och näringslivsområden. I strategin fastslås också att kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna med information och rådgivning vid planering och utbyggnad av bredbandsnätet. Huddinge kommun föreslås utse en bredbandsansvarig som tar emot och behandlar frågor rörande bredband. Bredbandsansvarig bör lämpligen vara placerad på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Redan idag hanteras många av bredbandsfrågorna av den förvaltningen, men hanteringen och kontakterna med näringslivet skulle underlättas om man även formellt fick samordningsansvaret för dessa frågor. Kommunikation Huddinge kommuns bredbandsstrategi bör offentliggöras på kommunens hemsida. Där ska även kontaktuppgifterna till den bredbandsansvarige finnas liksom annan information som är av intresse för bredbandsaktörerna när de planerar och genomför utbyggnad av fibernät. Uppföljning Bredbandsstrategin ska årligen följas upp av kommunstyrelsens förvaltning i form av en rapport till kommunstyrelsen. I rapporten ska redogöras för rådande nuläge vad gäller tillgången till bredband i Huddinge kommun och, i den mån det är påkallat, föreslå eventuella åtgärder för att få en bättre måluppfyllelse.

9 KS-2012/ (9) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Björn Rosborg Utredare Bilaga Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Beslutet delges Samhällsbyggnadsnämnden Huge Fastigheter AB

10 Bredbandsstrategi för Huddinge kommun Bredband Bredband är ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. Det finns inga bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling dock möjlighet att hämta och skicka stora mängder digital information som telefoni, radio, bilder och musik. Hushållens och företagens bredbandsanvändning växer snabbt med ökade krav på kapacitet som följd. Nyttan med bredband Bredbandsutbyggnad har en stor betydelse för kommunen. En högklassig IT-infrastruktur gör kommunen mer tillgänglig för invånarna samtidigt som den gynnar kommunens tillväxt och attraktionskraft. De geografiska områden som erbjuder bredband av hög kapacitet är mer tilltalande för boende och för näringslivet än andra områden. IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle då det är en miljövänlig teknik som möjliggör videomöten och distansarbete som minskar tjänste- och arbetsresor. Ett utbyggt bredband med stor kapacitet kan också användas för olika fortoch utbildningsinsatser och bidrar till att utveckla kunskapssamhället. Avgränsning Huddinge kommun använder ett eget nät för intern kommunikation inom och mellan förvaltningarna. Bredbandsstrategin behandlar inte frågor som rör kommunens egna nät, utan enbart bredband för allmänt bruk. Mål och syfte Genom att främja och underlätta externa aktörers bredbandsutbyggnad på kommersiella villkor ska Huddinge kommun få ett bredband i toppklass. Främjandet av bredbandsutbyggnad utgör en av de aktiviteter som kommunen vidtar i syfte att nå den övergripande visionen om att bli en av de tre mest populära kommunerna i länet. Huddinge kommuns målsättning är att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2016.

11 Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa hur Huddinge kommun ska agera i frågan om bredband eller annan digital infrastruktur. Målgrupper Bredbandsstrategins åtgärder och förhållningssätt riktar sig främst till politiker och tjänstemän i Huddinge kommun som arbetar med samhällsplanering och IT-frågor, men den primära målgruppen för bredbandsstrategins resultat är slutkunder och marknadens aktörer, det vill säga privatpersoner, företag och bredbandsbolag. Nuläge PTS bredbandskartläggning från 2011 visar att 100 procent av befolkningen i Huddinge kommun har tillgång till trådbunden eller trådlös access, varav 42,13 procent har tillgång till fiberanslutning. 46,1 procent av befolkningen i kommunen har tillgång till en överföringshastighet nedströms om minst 100 Mbit/s. Kommunens roll Utgångspunkten är att bredbandsbehov ska tillgodoses av aktörer på bredbandsmarknaden. Huddinge kommun ska dock med hjälp av marknaden arbeta för att främja utbyggnad av elektronisk infrastruktur och bredband. I det sammanhanget har kommunen en viktig roll då man ansvarar för samhällsplaneringen och kontrollerar tillträdet till kommunal mark i form av bland annat markavtal och schakttillstånd. Åtgärder och förhållningssätt För att uppnå målet att Huddinge kommun ska ha ett bredband i toppklass där 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2016 ska följande vara vägledande: Som företrädare för allmänna samhällsintressen, i översikts- och detaljplanearbetet, beakta behoven av utbyggnad av bredbandskommunikation. Verka för en öppen och konkurrensneutral bredbandsmarknad där ingen särbehandlas. Bistå bredbandsaktörerna med information och råd vid deras planering och utbyggnad av sina bredbandsnät. Erbjuda bredbandsaktörerna att i samband med ny exploatering av bostads- och industriområden anlägga fiberbaserad IT-infrastruktur. Ha rutiner som klargör villkor för tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad. Rutinerna bör klargöra vad som gäller vid grävtillstånd och tecknande av markavtal. Hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet. Teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsutbyggnad.

12 Informera bredbandsaktörerna om olika grävarbeten så att samförläggning av ledningar görs möjlig. Vara öppen och flexibel inför nya tekniker och anläggningsmetoder på bredbandsområdet. Ansvarig för bredbandsfrågor Kommunen ska på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ha en ansvarig för och handläggare av kommunens bredbandsfrågor. Bredbandsansvarige ska främst vara kontaktperson för: Bredbandsaktörerna i deras planering, utveckling samt anläggning av bredbandsnät. Allmänheten, det vill säga kommunens invånare och företag. Kommunstyrelsen och dess förvaltning. Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för bredbandsstrategin. Kommunstyrelsens förvaltning, genom avdelningen för Näringsliv och samhällsutveckling, ansvarar för att inkludera bredbands- och ITinfrastruktursfrågor i kommunens fysiska planering. Kommunstyrelsens förvaltning har också ansvaret för att strategin följs upp och utvärderas. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, genom Bredbandsansvarige, har ansvar för att de delar av strategin som är av operativ karaktär och hamnar inom kommunens ansvarsområde genomförs. Uppföljning och utvärdering Bredbandsstrategin ska årligen följas upp i form av en återrapport till kommunstyrelsen. I återrapporten ska redogöras för rådande nuläge vad gäller tillgången till bredband i Huddinge kommun och, i den mån det är påkallat, föreslå eventuella åtgärder för en bättre måluppfyllelse.

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Plan för bredbandsutbyggnaden

Plan för bredbandsutbyggnaden Plan för bredbandsutbyggnaden i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:104 Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ Dokumentet beslutades

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi Burlövs kommun

Bredbandsstrategi Burlövs kommun 1/5 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2018:9 DIARIENUMMER KS/2018:459-005 Bredbandsstrategi 2018 2022 Burlövs kommun Strategisk inriktning för bredbandsutbyggnaden i Burlövs kommun Burlöv är en kommun i stark tillväxt

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandspolicy för Danderyds kommun

Bredbandspolicy för Danderyds kommun Policy 1 (8) Bredbandspolicy för Danderyds kommun Författad av: Plan- och exploatering Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: Giltighetstid: Version: 1.0 Policy 2 (8) Innehållsförteckning Vad är

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Alingsås kommun

Bredbandsstrategi för Alingsås kommun Antagen av kommunfullmäktige den 12:e december 2018, 227 Inledning Alingsås kommun växer och räknar med fortsatt befolkningsökning de närmsta tio åren. Detta skapar utmaningar inom flera områden som miljö,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Krokoms kommun

Bredbandsstrategi för Krokoms kommun Bredbandsstrategi för Krokoms kommun Vägen mot en digital framtid Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Handlingsplan bredbandsstrategi 2018

Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Ärende 13 1 (5) Handlingsplan bredbandsstrategi 2018 Denna handlingsplan avser Södertälje kommuns planerade åtgärder för att uppfylla den av kommunen beslutade bredbandsstrategin (KS 16/398). Syftet

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Bredbandsstrategi för Köpings kommun Bredbandsstrategi för Köpings kommun

Bredbandsstrategi för Köpings kommun Bredbandsstrategi för Köpings kommun Bredbandsstrategi för Köpings kommun 2017-2025 Bredbandsstrategi för Köpings kommun 2017-2025 Köpings kommun Rapporten skriven av: Per Wadlin, 2017-08-31 Diarienummer: KS 2017/642 Antagen av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Region Hallands synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Region Hallands synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 1(5) Datum Diarienummer 2016-09-20 RS150307 PTS Konkurrensavdelningen Gemensamma_principer@pts.se Region Hallands synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Post- och telestyrelsen

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredbandspolicy. Förord. Bredbandspolicyns syfte

Bredbandspolicy. Förord. Bredbandspolicyns syfte Bredbandspolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 85 ) Gäller för: Alla Kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-26 Dokumentansvarig: Bredbandssamordnaren, Vetlanda Kommun

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi

Region Värmlands bredbandsstrategi Enheten för regional tillväxt Sara Johansson, 054-701 10 41 sara.johansson@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGION VÄRMLANDS STYRELSE Datum 2013-06-20 Ärendenummer RV2012-496 Sida 1(7) Lars Christensen

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bredbandsstrategi Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Strategi Bredbandsstrategi Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunstyrelsen 2016-08-31 Paragraf 89/2016 Ansvar

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ronneby Kommun

Bredbandsstrategi för Ronneby Kommun Bredbandsstrategi för Ronneby Kommun 2016-2020 Utgiven av Ronneby kommun 2015 Sammanfattning Ett väl utbyggt fibernät är idag en förutsättning för fortsatt utveckling av Ronneby kommun och regionen som

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018

Upphandlingsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2017-11-09 KS-2017-2545 1 (2) HANDLÄGGARE Larson, Ewa ewa.larson@huddinge.se Kommunstyrelsen Upphandlingsplan för kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Götene kommun

Bredbandsstrategi för Götene kommun Bredbandsstrategi för Götene kommun Sammanfattning För att bidra till att Sveriges mål nås när det gäller tillgång till bredband så antar Götene kommun målet: minst 90 % av alla hushåll och företag ska

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 Jens Ingman BAKGRUND Om kartläggningen En

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012-2020

Bredbandsstrategi 2012-2020 Bredbandsstrategi 2012-2020 Bredband i världsklass Kommunfullmäktige 2012-12-17 Det här dokumentet utgör Älvdalens kommuns bredbandsstrategi. Det ersätter kommunens IT-infrastrukturprogram från 2002. IT

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Remissvar. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Staffan Lind KS 2011/0074. Bredbandspolicy för Danderyds kommun 1 (7)

Remissvar. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Staffan Lind KS 2011/0074. Bredbandspolicy för Danderyds kommun 1 (7) Datum Diarienummer Staffan Lind 20180827 KS 2011/0074 1 (7) Remissvar Bredbandspolicy för Danderyds kommun 2 (7) Innehållsförteckning INKOMNA YTTRANDEN UNDER REMISSTIDEN...3 Inkomna synpunkter och kommunledningskontorets

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Östergötland

Bredbandsstrategi. för Östergötland Bredbandsstrategi för Östergötland 2013 2020 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. BAKGRUND Om kartläggningen En skriftlig rapport skickades till Näringsdepartementet den 28:e

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 53%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun

Remiss: Förslag till Bredbandsprogram 2013-2020 för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-22 UAN-2013-0393.04 Henrik Boström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Förslag till Bredbandsprogram

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer