Heby kommuns författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heby kommuns författningssamling"

Transkript

1 Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari om denna plan. Styrning Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Uppländsk drivkraft 3.,0, År 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s. Heby kommuns inriktning 2014 Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva och verka i. Bredbandsplanen syftar till att fastställa strategier för att nå inriktningen. Heby kommuns strategi för bredband För att uppnå kommunens inriktning och den strategiska inriktningen för en växande region i den regionala utvecklingsstrategins (RUS) om bredbandsuppkoppling ska boende och företag i både tätbebyggt och glesbyggt område ha tillgång till IT-tjänster via minst ett fast bredbandsnät. kostnaden för tjänster i glesbyggt område ej avsevärt överstiga kostnaden i tätbyggt område. minst ett mobilnät erbjuda tjänster med kapacitet motsvarande dagens Turbo 3G+ som tillåter maximalt 10Mbps till användaren och 2Mbps från användaren. Täckningskapacitet Oavsett anslutningsform: Kommunens bedömning av kapacitetsbehov för IT tjänster oavsett anslutningsform är: Nu 2Mbps 10Mbps År Mbps 100Mbps År Mbps 1 000Mbps För fast bredband: 1 Kf 10/2014. PM, 28 december U Se även Bredbandsplan för Heby kommun, handlingsplan samt riktlinjer HebyFS 2014:04 1

2 Täckningskapacitet för fast bredband om minst 100 Mbps i Heby kommun: Andel av befolkningen i kommunen som har möjlighet att beställa Kapacitet Totalt Tätbyggt Landsbygd 2 År Mbps 19% 30% 5% År Mbps 72% 69% 78% År Mbps 90% 95% 84% För mobilt bredband: Täckningskapacitet för mobilt bredband: Med god tillgång till användartjänster avses minst den kapacitet som dagens Turbo 3G+ nät ger dvs. 10Mbps/1Mbps. Mobilnätens inomhustäckning utgår från att användaren är mobil och använder normal mobil utrustning i form av mobiltelefon eller till exempel USB dongel till en bärbar dator utan krav på extern antenn. Täckningskapacitet inomhus alternativt i bil: 100 % täckning i alla områden med fast bebyggelse - både fastboende och fritidsboende. 100 % täckning längs alla större vägar. 95 % täckning i övriga områden t ex jordbruksmark och skogsmark. Precisering för täckningskapacitet Delmålet för landsbygden 2017 är satt högt för att markera att det är viktigt med tidiga insatser här för att genomföra kommunens strategi. Det är inom detta område som kommunala insatser kommer att koncentreras. Strategin för mobilt bredband utgår från att användaren verkligen är mobil och vill utnyttja tjänsterna från olika platser och med mobil utrustning. Utbyggnaden av mobilnäten görs helt av marknadsaktörer men kommunen vill genom att formulera en plan kunna påverka mobiloperatörerna att förbättra tillgången till mobila tjänster. Kommunen avser att i samband med egna upphandlingar av mobila tjänster använda planen som en del av utvärderingen av operatörernas tjänster. Definitioner Heby kommun har i samarbete med regionförbundet och övriga kommuner i länet tagit fram definition av fast bredband: Anslutningen skall vara en punkt till punkt förbindelse Varje användare skall ha en egen förbindelse med viss garanterad kapacitet till närmaste anslutningspunkt Anslutningen skall medge överföring med samma kapacitet i båda riktningarna Anslutningen skall vara uppgraderingsbar Anslutningen skall ha mycket hög tillgänglighet (endast planerade avbrott) Kommunens definition av mobilt bredband: Anslutningen är en punkt till multipunkt förbindelse Användare delar kapacitet till närmaste anslutningspunkt Anslutningen har högre kapacitet till användaren än från användaren Uppgradering av anslutningen kräver utbyte av sändare/mottagare Anslutningens tillgänglighet och kapacitet är beroende av andra kunders trafik I bilaga 1 ges en mer detaljerad och allmän information om kommunikationsnät och tjänster. I bilaga 2 finns regler och riktlinjer för statligt bredbandsstöd i Uppsala län. 2 Utanför tätort/småort enligt SCB s definition 2

3 Utgångspunkter och ställningstagande inför kommunalt agerande Följande punkter ligger till grund för kommunens agerande i enlighet med denna plan: Operatörer på marknaden svarar för utbyggnaden av bredband Kommunen agerar för fri konkurrens på bredbandsmarknaden Kommunen eftersträvar öppna nät med hög kvalitet och robusthet Kommunen eftersträvar ett brett utbud av tjänster Kommunen eftersträvar en utbyggnad i alla delar av kommunen Kommunen verkar för samordning av bredbandsutbyggnaden Kommunen ger när så är möjligt administrativt stöd till lokala grupperingar som arbetar med bredbandsutbyggnad Kommunen kan i vissa fall vara beredd att med statligt och eventuellt med kommunalt stöd anlägga så kallat kanalisationsnät i de delar av kommunen där operatörer på rent marknadsmässig grund inte bygger ut bredbandsnät Utbyggnaden av kanalisationsnät med offentligt stöd skall först ske efter det att upphandling av bredbandsoperatör som skall dra i fiber, installera elektronisk utrustning och leverera tjänster har genomförts Kommunen kan i vissa fall ge administrativt stöd till lokala grupper som är beredda att bidra i delar av kommunen där operatörer på rent marknadsmässig grund inte bygger ut bredbandsnät Innan utbyggnad med offentligt stöd påbörjas skall en noggrann utredning göras av förutsättningar för att operatörer på marknaden genomför utbyggnaden på egen bekostnad. Särskilt undersökas om olika typer av samarbeten rörande anskaffning av kunder och ordnade av markfrågor med mera mellan kommunen, lokal samfällighet och berörd bredbandsoperatör kan leda till att operatören bygger ut nätet och tjänsterna på egen bekostnad. Kommunen beaktar bredbandsfrågorna i den fysiska samhällsplaneringen, översiktplan, fördjupad översiktplan, detaljplan och bygglov. Kommunen upplåter mark på lika villkor till olika bredbandsoperatörer. Kommunen informerar byggherrar om att infrastruktur för bredband planeras, anläggs och bekostas av byggherren. Kommunen erbjuder när så är möjligt marknadsaktörer att samförlägga kanalisation för fiber vid alla kommunala grävarbeten. Detta gäller alla kommunala förvaltningar och alla kommunala bolag. Kommunen verkar alltid för att samförläggning av kanalisation för fiber sker vid alla grävarbeten när så är möjligt - inte bara vid kommunala grävarbeten. Kommunen utnyttjar upphandling av det egna förvaltningsnätet så att den allmänna bredbandsutbyggnaden i kommunen stimuleras. Kommunen medverkar aktivt i det regionala bredbandsarbetet tillsammans med andra kommuner i länet, länsstyrelsen och regionförbundet. Denna plan träder i kraft den 11 mars

4 Annika Krispinsson Ordförande i kommunfullmäktige Peter Lund Kommunchef 4

5 Nät och tjänster Bilaga 1 Kommunikationsnät kan illustreras i nedanstående bild som även introducerar olika begrepp: Accessnät - anslutningen av slutkunder via kopparnät, fibernät eller radionät. Det är främst i accessnätet som kommunen kan bidra till utbyggnaden av nät. Transportnät, IP-nät och tjänster svarar operatörer och tjänsteleverantörer för. ISP - Internet Service provider är aktörer som ger tillgång till publika Internet. Koppar App IP - n ä t Internet Fiber Transportnät Radio ISP Access nivå Transportnätsnivå IP nivå Tjänstetnivå Kopparnät och radionät ger inte den höga kapacitet och tillgänglighet som krävs för att uppfylla formulerade mål och därför fokuserar detta dokument på utbyggand av fibernät som är den enda teknik kan uppfylla målen avseende kapacitet och stabilitet. Detta kan inte uppnås i radionäten. Den snabba ökningen av trafiken i mobilnäten kräver även fibernät fram till mobilnätens master. Fibernätens uppbyggnad indelas i olika nivåer. Nivå 0 marktillträde Marktillträde avser överenskommelser med markägare om rätt att förlägga kablar och kabelbrunnar i mark samt tillstånd att bygga teknikskåp och teknikbodar ovan jord. Alla berörda markägare måste ge sitt tillstånd för anläggningar under mark och bygglov måste normalt beviljas av kommunen för anläggningar ovan mark. Kommunen har möjlighet att ge tillstånd för anläggning av kablar i allmän platsmark, kommunägda bolags mark och exploateringsområden som ägs av kommunen. Kommunen avser att skriva markavtal med nätägare som vill förlägga kablar i kommunal mark baserat på SKL s förslag till standardavtal. Nivå 1 passiv infrastruktur Passiv infrastruktur avser tomrör och fiberkabel utan elektronik som skickar signaler genom fibern. Fiberkablar läggs inte direkt i jorden utan i kanalisation som består av tomrör/slangar som förbinder s.k. skarvbrunnar med varandra. Eftersom ca 70 % av anläggningskostnaden avser schaktning och återställning av ytskikt lägger man normalt ner två eller fler rör parallellt i samma schakt. Därefter drar man i fiberkablar i tomrören och skarvar ihop kablarna till ett sammanhängande system. Med jämna mellanrum läggs lite extra fiberkabel i en brunn för att kunna plocka upp kabeln och göra utskarvningar i efterhand. 5

6 "Svart fiber" är benämningen på en fiberkabel som inte har försetts med utrustning som skickar ljus genom fiberkabeln. Den svarta fibern är helt passiv och kan inte användas till något alls. Allt som grävs ner dokumenteras noggrant på elektroniska kartor. Nivå 2 aktiv infrastruktur, överföringstjänster Att operera ett nät kräver aktiv utrustning för att hantera signaltrafiken i nätet. Den aktiva utrustningen placeras i teknikskåp, teknikbodar eller i befintliga byggnader. Elförsörjning krävs normalt till den aktiva utrustningen. Huvudsakliga produkter på denna nivå är (överförings-)kapacitet och den som tillhandahåller tjänster kallas operatör, kommunikationsoperatör (KO) eller driftentreprenör. Den som tillhandahåller tjänsten ansvarar normalt för nödvändig aktiv utrustning. En kommunikationsoperatör förmedlar innehållstjänster från flera konkurrerande tjänsteleverantörer till slutkunder. Nivå 3 bredbandstjänster, innehållstjänster Kommersiella bredbandstjänster tillhandahålls till medborgare, företag och myndigheter av tjänsteleverantörer som genom affärsmässiga avtal är kunder till den som opererar nätet. De vanligaste tjänsterna är Internet, telefoni och tv som levereras med hög kapacitet och tillförlitlighet över fibernät till slutkunder. Öppenhet Öppenhet avser möjligheten för flera aktörer att använda nätet och undvika monopolisering av näten. Öppenhet på nivå 1: Nätägaren erbjuder alla operatörer tillgång till svart fiber och/eller plats i tomrör. Öppenhet på nivå 2: Operatör eller kommunikationsoperatör erbjuder överföringstjänster till andra operatörer eller leverantörer av innehållstjänster. Öppenhet på nivå 3: En slutkund kan välja mellan olika konkurrerande leverantörer av innehållstjänster. 6

7 Regler och riktlinjer för statligt bredbandsstöd i Uppsala län 3 Bilaga 2 Statligt bredbandsstöd utgår i form kanalisationsstöd och stöd enligt landsbygdprogrammet samt stöd till robusthetsåtgärder. Samtliga stöd söks hos eller via länsstyrelsen. Rotavdrag kan ges för arbetskostnaderna för att anlägga kanalisation mm på den egna tomten och i den egna byggnaden. Sökande kan vara kommun, byalag, samfällighet eller grupp av företag. Stödet utgår med 75 procent av totalkostnaden för projektet. Egeninsatsen måste vara minst 25 procent av projektkostnaden. Stöd beviljas inte för projekt där kostnaden per hushåll understiger kr inräknat kostnader för anläggande av kanalisation på egen tomt. Stöd beviljas inte för projekt utan särskild prövning om kostnaden per hushåll överstiger kr. Stödet beviljas enbart till projekt som innebär att kanalistion anläggs (projektering, grävning, nedläggning av rör, inmätning och dokumentation) och erbjuds operatörer att utnyttja genom att dra i fiber, förse med teknisk utrustning och leverera slutkundstjänster. Stöd kan i undantagsfall beviljas till anläggande av fiber och teknisk utrustning om detta är motiverat av anläggningstekniska skäl exempelvis vid anläggande av fiber i luftledning. Som villkor för stödet gäller att: Kanalisation skall vara öppen för flera operatörer att utnyttja på lika och icke diskriminerande villkor. Om anläggning av fiber erhåller stöd måste svart fiber erbjudas på lika villkor till alla operatörer. Nätet skall vara robust och säkert utformat. 3 Regler och riktlinjer för statligt bredbandsstöd i Uppsala län

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man?

Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? PM BREDBANDSFORUM ARBETSGRUPP I 2011-05-31 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk, Jörgen Sandström Kommuner kan främja bredbandsutveckling men hur gör man? 2011-02-09 2 (24) Innehåll:

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer