Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner."

Transkript

1 Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) Håkan Häggblad

2 Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP) anges specifika mål som bör uppnås för att Sverige ska kunna erbjuda hushåll, företag och offentliga verksamheter ett Bredband i världsklass. Bredbandstrategin stipulerar att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s med ett delmål att år 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s De accesstekniker som omnämns som de, som i framtiden, kan klara målet på 100 Mbit/s är direkta fiberaccesser, EuroDocsis 3.0 (kabeltv), VDSL2 (nästa generations ADSL) samt LTEadvanced (4G). Samtliga dessa tekniker bedöms dock behöva en väl utbyggd fiberinfrastruktur då t ex många master för LTE-Advanced måste fiberanslutas. Den nulägesanalys som finns med i denna rapport visar att kommunerna i Västernorrland har en väl utbyggd IT-infrastruktur med kapacitet att transportera 1 Mbit/s (99,94%), men i och med att hastigheten ökar minskar penetrationen. Vid möjligheten att transportera 100 Mbit/s är siffran nere i 37,82%. Analysen visar också att länets större tätorter har en mycket väl utbyggd IT-infrastruktur som klarar höga kapaciteter, men att glesare områden och landsbygd ofta bara har en struktur som klarar mycket låga kapaciteter. Om regeringens mål ska nås är en väl utbyggd fiberinfrastruktur en förutsättning, som nämnts ovan, kräver de flesta tekniker någon form av fiberanslutning. Post och Telestyrelsen (PTS) har beräknat att mer än nya anslutningspunkter för fiber kommer att behövas för att målet om 100 Mbit/s till 90 % ska nås i riket. Genom att använda samma beräkningsteknik som PTS behöver Västernorrlands län ca nya punkter. Projektet Länssamverkan Bredband (LSB), som leds av länsstyrelserna i Örebro- och Uppsala län, har i en rapport bl. a. redogjort för att kostnader för att nå måluppfyllelse skiljer sig avsevärt från tätort till landsbygd och menar att en naturlig följdverkan blir att marknadens intresse naturligtvis svalnar snabbt gällande landsbygden. LSB:s slutsats ovan visar att behovet av statligt stöd är stort för att regeringens mål om 100 Mbit/s ska kunna uppnås. Enligt LSB:s beräkningar, som schablonmässigt anger att varje hushåll i landsbygd kräver ca SEK i investering, kommer det att krävas ca 3 Miljarder i statliga stödmedel och ca 4 Miljarder i investeringar från övriga aktörer (privat och offentligt). Beräkningen förutsätter att det finns basinfrastruktur i aktuella områden och tar inte hänsyn till de stora skillnader som finns avseende t ex geografi. Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och den relativt glesa befolkning vi har i länet är LSB:s beräkningar applicerbara för Västernorrlands Län. De punkter som måste fiberanslutas har en beräknad kostnad på 875 miljoner kronor. Till denna summa kommer uppskattade kostnader för basinfrastruktur på miljoner kronor. Det beräknande totala investeringsbehovet är till miljoner kronor för att nå regeringens mål.

3 Sida: 3 (44) Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund Syfte Frågeställningar och avgränsningar Vad innebär regeringens mål på 90%? Nulägesanalys Sundsvall Ånge Timrå Härnösand Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Västernorrland Vilka åtgärder krävs för att nå målen?... 42

4 Sida: 4 (44) 1. Bakgrund Denna rapport är framtagen enligt uppdrag av Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Västernorrland. Bakgrunden till uppdraget är hämtat från RUS, Regional Utvecklingsstrategi för länet, (bilaga 1). I RUS omnämns IT-infrastruktur och Bredband som viktiga faktorer för Länets tillväxt. Områden som belyses är bl. a. att med en väl utbyggt IT-infrastruktur kan länet anta följande förutsätter: - Utveckla IT-kommunikation för att minska antalet resor i miljöhänseende och tidseffektivisering. - Ökad service och vård via IT-kommunikation, exempelvis e-hälsa, med fokus på länets glesare områden. - Stimulera till en ökad och fördjupad användning av IT-lösningar för företag och organisationer. En väl utbyggd IT-infrastruktur skapar också möjligheter och bra förutsättningar för boende och företag i de mer glest befolkade länsdelarna. Utgångspunkten i, såväl RUS, som denna rapport är Regeringens Bredbandsstrategi (Bilaga 2) Strategin har som målsättning att Sverige ska ha ett bredband i världsklass, allt i syfte att bidra till en hög tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. En väl utbyggd ITinfrastruktur är dessutom en förutsättning för att hushåll och företag ska kunna använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Strategin slår fast att det ytterst handlar om en demokratifråga då avsaknaden av ett säkert och snabbt bredband i vissa fall kan försvåra för vissa grupper att hantera sin vardag. Om Sverige ska ha ett Bredband i världsklass anger Bredbandsstrategin några specifika mål som framgångsfaktorer: - År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Post och TeleStyrelsen, PTS, har enligt ett regleringsbrev, fått Regeringens uppdrag att följa upp Bredbandsstrategin. Uppdraget har resulterat i en rapport (Bilaga 3) där PTS bl. a. anger två scenarios som, beroende på teknisk utveckling, kan hjälpa till att nå målen i Bredbandstrategin. Bägge scenarierna har utgångspunkt i att det är fyra olika accesstekniker som måste samspela för måluppfyllelse. De fyra accessteknikerna är: - VDSL2 (kopparbaserat kommunikation, snabbt ADSL ) - LTE (mobil kommunikation, nästa generations 4G) - Euro-DOCSIS 3.0 (kommunikation i kabel-tv-nät) - Fiber

5 Sida: 5 (44) I dag är det bara access via fiber som med säkerhet klarar kravet på 100 Mbit/s, även Euro- DOCSIS 3.0 är en teknik som PTS anser skulle kunna klara kraven. De två teknikerna bidrar, idag, till att ca 44 % av hushåll och företag i Sverige har tillgång till +50 Mbit/s. PTS beräknar att direkta accesser med framförallt fiber kan komma att bidra med ytterligare ca 22 % samt att VDSL2 och LTE tillsammans bidrar med ca 25 % fram till år 2020, vilket skulle innebära att målet på 90 % är uppfyllt. PTS anger också ett antal förutsättningar och faktorer som bör interagera för att främja 100 Mbit/s målet. - Väl fungerande marknader med efterfrågan från betalningsvilliga kunder. - Utbyggnad av och investeringar i flera accesstekniker som tillsammans bidrar till målet accessteknikerna bör alltså i viss utsträckning komplettera varandra. - LTE medger hastigheter som motsvarar målen i regeringens bredbandsstrategi, med en utbyggnad som är kommersiellt rimlig. - Kommuners och andra offentliga aktörers agerande underlättar för privata aktörer att konkurrera och investera. - IT-infrastrukturen är robust och säker. Detta främjar tillit till både infrastruktur och tjänster, vilket i sin tur är viktigt för efterfrågan på abonnemang som medför hög överföringskapacitet. PTS använder sig av ett antal indikatorer för att analysera mål uppföljningen. Indikatorerna är fördelade på fem insatsområden: - Bredband i hela landet - Fungerande konkurrens - Offentliga aktörer på marknaden - Frekvensanvändning - Driftsäkra elektroniska kommunikationsnät Ett viktigt insatsområde är hur offentliga aktörer agerar. PTS belyser t ex att Kommunerna spelar en viktig roll genom att de dels är ofta agerar på själva bredbandsmarknaden i form av stadsnätsverksamhet samt att de dels har en viktig roll i hur de agerar på bredbandsområdet där deras engagemang, beredskap och långsiktighet är betydelsefulla faktorer för ökad bredbandstillgänglighet. PTS slår fast att det är mycket viktigt hur Kommunerna hanterar bl. a. IT-infrastrukturplaner och tolkning av den nya plan och bygglagen (PBL). PTS menar med stöd från många bedömare att Kommunernas Bredbandsengagemang är direkt avgörande för om målet om 100 Mbit/s år 2020 ska nås. 1.1 Syfte Länsstyrelsen, Landstinget och Kommunförbundet i Västernorrland samverkar för att uppfylla de mål som anges i det regionala tillväxtprogrammet. Syftet är att kartlägga befintlig måluppfyllelse vad gäller bredbandspenetration hos Västernorrlands sju kommuner samt att ta fram en rapport som indikerar vilka ekonomiska resurser och åtgärder som krävs för att uppnå regeringens mål på 100 Mbit/s till 90 % av befolkningen. 1.2 Frågeställningar och avgränsningar Utgångspunkten för denna rapport är RUS, Regeringens Bredbandsstrategi samt PTS utvärdering. Den bakomliggande intentionen är att bedriva utredningen ur ett tillväxtperspektiv snarare än ett tekniskt perspektiv. För att ha en utgångspunkt kommer PTS definitioner att användas.

6 Sida: 6 (44) 1.3 Vad innebär regeringens mål på 90 %? PTS tolkar målet 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s som att stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som i varje fall under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms. Inom ramen för nulägesbeskrivning mäts i praktiken tillgång till fibernät eller kabel-tv-nät med Euro-DOCSIS 3.02, det vill säga tillgång till accesstekniker som idag ger en genomsnittlig faktisk överföringshastighet på över 50 Mbit/s nedströms enligt Bredbandskollen. Dessa accesstekniker är de enda som, idag, kan anses uppnå 100 Mbit/s. Målet tolkas också så att om hushåll och företag inom en rimlig kostnad har kan få till tillgång till bredband med 100 Mbit/s är målet uppnått. Accesspunkter för att ansluta sig bedöms enligt nedan: - Fiber, DOCSIS 3.0 och xdsl inom 353 meter från fastighet - LTE, mast inom 1000 alt 750 meter från fastighet.

7 Sida: 7 (44) 2. Nulägesanalys Nulägesanalysen är hämtad dels från det omfattande materiel som PTS har samlat in från alla kommuner i Riket och dels genom möten och intervjuer med parter från var och en av vårt läns sju Kommuner. Befolkningsstatistiken är hämtad från SCB. I det kartmateriel som förekommer betecknar varje ruta en kvadratkilometer där det finns befolkning, se exempel nedan:

8 Sida: 8 (44) 2.1 Sundsvall Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Medelpad Sundsvall Areal 3 472,62 km² ( ) [1] 26:e största (av 290) - land 3 208,7 km² - vatten 263,92 km² Folkmängd ( ) [2] 16:e största (av 290) Befolkningstäthet 29,89 invånare/km² [2][1] 137:e högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 100% av Sundsvalls hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s. Rutorna visar befolkning.

9 Sida: 9 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 85,94% av Sundsvalls hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s. Rutorna visar befolkning Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 54,03% av Sundsvalls hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s. Rutorna visar befolkning

10 Sida: 10 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 50,67% av Sundsvalls hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 28,79% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 95,23% av Sundsvalls hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

11 Sida: 11 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 100% av Sundsvalls hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data Pågående projekt ServaNet bedriver ett EU-finansierat projekt, i samarbete med Sundsvalls Kommun. Projektet syftar till att bygga fiberbaserat bredband till ej centrala orter i Kommunen. Dock finns inga exakta uppgifter hur projektet ändrar sifforna, en uppskattning är dock att andelen hushåll med tillgång till 50 Mbit/s kommer att öka med några procentenheter.

12 Sida: 12 (44) 2.2 Ånge Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Medelpad Ånge Areal 3 315,36 km² ( )[1] 27:e största (av 290) - land 3 068,08 km² - vatten 247,28 km² Folkmängd ( )[2] 215:e största (av 290) Befolkningstäthet 3,22 invånare/km²[2][1] 262:a högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99.90% av Ånges hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s.

13 Sida: 13 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 70,65% av Ånges hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 11,37% av Ånges hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

14 Sida: 14 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 11,37% av Ånges hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 0,30% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 84,80% av Ånges hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

15 Sida: 15 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,90% av Ånges hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data Pågående projekt ServaNet bedriver ett EU-finansierat projekt, i samarbete med Ånges Kommun. Projektet syftar till att bygga fiberbaserat bredband till ej centrala orter i Kommunen. Dock finns inga exakta uppgifter hur projektet ändrar sifforna, en uppskattning är dock att andelen hushåll med tillgång till 50 Mbit/s kommer att öka med några procentenheter.

16 Sida: 16 (44) 2.3 Timrå Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Medelpad Timrå (Vivsta) Areal 827,56 km² ( ) 137:e största (av 290) - land 787,98 km² - vatten 39,58 km² Folkmängd ( ) 132:a största (av 290) Befolkningstäthet 22,86 invånare/km² 161:a högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,94% av Timrås hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s.

17 Sida: 17 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 87,84% av Timrås hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 34,72% av Timrås hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

18 Sida: 18 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 31,73% av Timrås hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 16,39% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 98,90% av Timrås hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

19 Sida: 19 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,94% av Timrås hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data Pågående projekt ServaNet bedriver ett EU-finansierat projekt, i samarbete med Timrås Kommun. Projektet syftar till att bygga fiberbaserat bredband till ej centrala orter i Kommunen. Dock finns inga exakta uppgifter hur projektet ändrar sifforna, en uppskattning är dock att andelen hushåll med tillgång till 50 Mbit/s kommer att öka med några procentenheter.

20 Sida: 20 (44) 2.4 Härnösand Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Ångermanland Härnösand Areal 1 107,72 km² ( ) 106:e största (av 290) - land 1 064,5 km² - vatten 43,22 km² Folkmängd ( ) 102:a största (av 290) Befolkningstäthet 23,08 invånare/km² 160:e högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,98% av Härnösands hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s.

21 Sida: 21 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 85,21% av Härnösands hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 35,99% av Härnösands hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

22 Sida: 22 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 30,02% av Härnösands hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 25,90% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,43% av Härnösands hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

23 Sida: 23 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,98% av Härnösands hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data Pågående projekt ServaNet bedriver ett EU-finansierat projekt, i samarbete med Härnösands Kommun. Projektet syftar till att bygga fiberbaserat bredband till ej centrala orter i Kommunen. Dock finns inga exakta uppgifter hur projektet ändrar sifforna, en uppskattning är dock att andelen hushåll med tillgång till 50 Mbit/s kommer att öka med några procentenheter.

24 Sida: 24 (44) 2.5 Kramfors Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Ångermanland Kramfors Areal 1 796,73 km² ( ) 58:e största (av 290) - land 1 705,51 km² - vatten 91,22 km² Folkmängd ( ) 126:e största (av 290) Befolkningstäthet 11,08 invånare/km² 225:e högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,96% av Kramfors hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s.

25 Sida: 25 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 80,20% av Kramfors hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 0,57% av Kramfors hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

26 Sida: 26 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 0,57% av Kramfors hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 21,64% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 92,48% av Kramfors hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

27 Sida: 27 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,96% av Kramfors hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data.

28 Sida: 28 (44) Pågående projekt Mediateknik bedriver ett EU-finansierat projekt, i samarbete med Kramfors Kommun. Projektet syftar till att bygga fiberbaserat bredband till ej centrala orter i Kommunen. Dock finns inga exakta uppgifter hur projektet ändrar sifforna, en uppskattning är dock att andelen hushåll med tillgång till 50 Mbit/s kommer att öka med några procentenheter.

29 Sida: 29 (44) 2.6 Sollefteå Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Ångermanland Sollefteå Areal 5 797,16 km² ( ) 19:e största (av 290) - land 5 428,06 km² - vatten 369,1 km² Folkmängd ( ) 120:e största (av 290) Befolkningstäthet 3,69 invånare/km² 260:e högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,91% av Sollefteås hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s.

30 Sida: 30 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 76,55% av Sollefteås hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 25,67% av Sollefteås hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

31 Sida: 31 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 25,67% av Sollefteås hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 0,34% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 91,30% av Sollefteås hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

32 Sida: 32 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,91% av Sollefteås hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data Pågående projekt Inga rapporterade projekt.

33 Sida: 33 (44) 2.7 Örnsköldsvik Snabbfakta Län Landskap Centralort Västernorrlands län Ångermanland Örnsköldsvik Areal 6 788,72 km² ( ) 15:e största (av 290) - land 6 420,97 km² - vatten 367,75 km² Folkmängd ( ) 42:a största (av 290) Befolkningstäthet 8,55 invånare/km² 238:e högsta (av 290) Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,85% av Örnsköldsviks hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s

34 Sida: 34 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 84,64% av Örnsköldsviks hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 33,92% av Örnsköldsviks hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

35 Sida: 35 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 33,60% av Örnsköldsviks hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 15,70% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 97,16% av Örnsköldsviks hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

36 Sida: 36 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,85% av Örnsköldsviks hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data Pågående projekt Inga rapporterade projekt.

37 Sida: 37 (44) 2.8 Västernorrland Snabbfakta Land Residensstad Sverige Härnösand Areal km² ( ) 6:e största Folkmängd ( ) 16:e största) Befolkningstäthet 11,2 invånare/km² Fakta från Wikipedia Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,94% av Västernorrlands hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 1 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 1 Mbit/s.

38 Sida: 38 (44) Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 83,83% av Västernorrlands hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 10 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 10 Mbit/s Mbit/s Enligt uppgifter gällande 2010 har 37,82% av Västernorrlands hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet av 50 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till 50 Mbit/s.

39 Sida: 39 (44) Fiber/Kabel Enligt uppgifter gällande 2010 har 35,61% av Västernorrlands hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via fiber och 20,37% tillgång till bredband via kabeltv, OBS att siffrorna ovan inte kan adderas då kabeltv-näten i mycket stor utsträckning sammanfaller med fibernäten. Bilden nedan visar tillgången till bredband via fiber och/eller kabeltv xdsl Enligt uppgifter gällande 2010 har 95,38% av Västernorrlands hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via xdsl Bilden nedan visar tillgången till bredband via xdsl.

40 Sida: 40 (44) Trådlöst, Mobil data Enligt uppgifter gällande 2010 har 99,94% av Västernorrlands hushåll och företag tillgång till bredbandsanslutning via Mobil data. Mobil data ger i praktiken tillgång till hastigheter på mellan 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Bilden nedan visar tillgången till bredband via Mobil Data.

41 Sida: 41 (44) Tabeller Kommunjämförelse Tabell 1, Andel hushåll som har tillgång till 1 Mbit/s eller mer Mbit/s ,00% 99,98% 100,00% 99,96% 99,94% 99,95% 99,91% 99,90% 99,90% 99,85% 99,85% 99,80% 99,75% 1 Mbit/s 2010 Tabell 2, Andel hushåll som har tillgång till 10 Mbit eller mer Mbit/s ,00% 80,00% 76,55% 84,64% 87,84% 70,65% 85,21% 80,20% 85,94% 60,00% 40,00% 20,00% 10 Mbit/s ,00% Tabell 3, Andel hushåll som har tillgång till 50 Mbit/s eller mer Mbit/s ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 25,67% 33,92% 34,72% 11,37% 35,99% 0,57% 54,03% 50 Mbit/s 2010

42 Sida: 42 (44) 3. Vilka åtgärder krävs för att nå målen? För att regeringens mål på 100 Mbit/s till 90 % av befolkningen ska nås måste ett antal förutsättningar var uppfyllda. De förutsättningar som PTS nämner är: - Väl fungerande marknader med efterfrågan från betalningsvilliga kunder. - Utbyggnad av och investeringar i flera accesstekniker som tillsammans bidrar till målet accessteknikerna bör alltså i viss utsträckning komplettera varandra. - LTE medger hastigheter som motsvarar målen i regeringens bredbandsstrategi, med en utbyggnad som är kommersiellt rimlig. - Kommuners och andra offentliga aktörers agerande underlättar för privata aktörer att konkurrera och investera. - IT-infrastrukturen är robust och säker. Detta främjar tillit till både infrastruktur och tjänster, vilket i sin tur är viktigt för efterfrågan på abonnemang som medför hög överföringskapacitet. De accesstekniker som omnämns som de, som i framtiden, kan klara målet på 100 Mbit/s är direkta fiberaccesser, EuroDocsis 3.0 (kabeltv), VDSL2 (nästa generations ADSL) samt LTE-advanced (4G). Samtliga dessa tekniker bedöms dock behöva en väl utbyggd fiberinfrastruktur då t ex många master för LTE- Advanced måste fiberanslutas. De olika accessteknikerna bedöms bidra olika mycket, vilket redovisas i tabellen nedan: Tänkbar utbyggnad av infrastruktur fram till 2020 Måluppfyllelse Befintliga fiber- och kabelinfrastruktur 44 % Investeringar i fiber- och kabel-tv-nät i huvudsak i tätort och småort 21 % Utbyggnad av VDSL2 och LTE 25 % Totalt 90 % Enligt PTS måste ca nya fiberanslutningar komma till stånd för måluppfyllelse. Placeringen av dessa punkter är framtagna ur det material som beskriver nuläget.

43 Sida: 43 (44) Blå fält: områden där bredbandsmålen förväntas uppnås år 2013 i enlighet med PTS mål i myndighetens strategiska agenda. Gröna fält: områden som förväntas få tillgång till 100 Mbit/s till och med år 2020 via LTE eller VDSL2. Röda fält: områden där fiberinvesteringar kommer att krävas för att uppnå regeringens mål om 100 Mbit/s till 90 procent av hushållen och företagen. Figur 1 Illustration av områden med möjligheten att nå målet om 100 Mbit/s år 2020

44 Sida: 44 (44) PTS anger också att målet nås om hushåll, till rimliga kostnader kan ansluta sig och erhålla internet- eller kommunikationstjänst om minst 100 Mbit/s. Med rimliga menar man att hushåll på landsbygden ska ha samma kostnadsbild som boende inom tätort. Projektet Länssamverkan Bredband (LSB), som leds av länsstyrelserna i Örebrooch Uppsala län, har i en rapport (Nytt Bredbandsstöd, dnr ) bl. a. redogjort för att kostnader för att nå måluppfyllelse skiljer sig avsevärt från tätort till landsbygd och menar att en naturlig följdverkan blir att marknadens intresse naturligtvis svalnar snabbt gällande landsbygden. Den nulägesbeskrivning som finns i denna rapport visar att Västernorrland har en stor andel glest bebyggda områden där bredbandsutbyggnad måste ske om regeringens mål ska nås. Erfarenheter visar att det naturligtvis är svårt för marknadens aktörer att bygga ut bredband i gles bebyggda områden. Utbyggnad i dess områden är väldigt beroende av olika stödprogram samt offentliga aktörers medverkan. Nulägesbeskrivningen visar att förutsättningarna att nå målet om 100 Mbit/s är förhållandevis god i Västernorrlands större orter, där det ofta finns väl utbyggd fiberinfrastruktur. LSB påvisar att behovet av statligt stöd är stort för att regeringens mål om 100 Mbit/s ska kunna uppnås. Enligt LSB:s beräkningar, som schablonmässigt anger att varje hushåll i landsbygd kräver ca SEK i investering, kommer det att krävas ca 3 Miljarder i statliga stödmedel och ca 4 Miljarder i investeringar från övriga aktörer (privat och offentligt). Beräkningen ovan förutsätter att det finns bas infrastruktur i aktuella områden och tar inte hänsyn till de stora skillnader som finns avseende t ex geografi. Med utgångspunkt i nulägesbeskrivningen och den relativt glesa befolkning vi har i länet är LSB:s beräkningar applicerbara. Omräknat i absoluta tal behöver ca punkter fiberanslutas till en beräknad kostnad av 875 miljoner kronor. Att uppskatta en kostnad för att bygga basinfrastruktur till de punkterna är mycket svårt då noggrannare utredningar måste göras men en uppskattning som brukar användas är att varje punkt kräver ca SEK i investeringar vad gäller basinfrastruktur. En uppskattad kostnad för basinfrastrukturinvesteringar är alltså miljoner kronor, vilket ger en total uppskattat investering på mellan till miljoner kronor. En viktig fråga är naturligtvis hur dessa investeringar ska komma till stånd. Som tidigare beskrivet är marknadens aktörer mest intresserade av att investera i tätorter där förutsättning för lönsamhet föreligger. Enligt LSB:s uppskattningar behöver ca 42 % av investeringarna finansieras genom olika stöd från EU och stat, resten, ca58%, måste komma ifrån privata och offentliga aktörer.

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

PTS Bredbandskartläggning 2012

PTS Bredbandskartläggning 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:7 Datum 2013-03-19 PTS Bredbandskartläggning 2012 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Östergötland

Bredbandsstrategi. för Östergötland Bredbandsstrategi för Östergötland 2013 2020 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då

Läs mer

Indikatorer i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Indikatorer i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-04-29 Dnr: 1(14) Bianca Gustafsson Kojo (Projektledare), Karin Fransén, Oscar Holmström, Andreas Häll, Kristina Lindbom, Bengt Mölleryd, Anna Rappe, Björn Scharin,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Blekinge, 12 mars 2014 Teresia Widigs Ahlin Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post en väl fungerande konkurrens

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Bredband 2010 nulägesbeskrivning Bredband 2010 nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 341-4117-11 Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa

Läs mer

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:21 Datum 2014-04-30 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2014 Rapportnummer PTS-ER-2014:21 Diarienummer 14-4584 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2013

PTS bredbandskartläggning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:12 Datum 2014-03-21 PTS bredbandskartläggning 2013 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:17 Datum 2016-04-29 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2016 Rapportnummer PTS-ER-2016:17 Diarienummer 16-4625 ISSN 1650-9862 Författare Oscar Holmström och Andreas Wigren

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad för år PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-01-31 Dnr: 12-10006 1(12) Tina Stukan Anna Rappe Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende behov av medel till bredbandsutbyggnad

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten -

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Länghem Landsbygd Fiber - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Agenda Länghem Landsbygd Fiber, vilka är vi Bredband via fiber, hur fungerar det Hur fungerar arbetet med en fiberförening Arbetsgrupp Tätorten,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015

Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Datum: 2015-01-21 Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli Kristina.Lindbom@pts.se Minnesanteckningar från Villagruppens möte om dataunderlag och analys av villamarknaden den 19 januari 2015 Deltagare

Läs mer