Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband 2010 nulägesbeskrivning"

Transkript

1 Bredband 2010 nulägesbeskrivning

2 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa hur situationen ser ut i länet vad gäller utbredningen av IT-infrastrukturen. Rapporten bygger helt på de uppgifter som inhämtats av Post- och telestyrelsen i den årliga kartläggning som görs på nationell nivå. För länsstyrelsens del är arbetet med utbyggnaden av dessa nya högkapacitetsnät en prioriterad fråga. Vi är övertygade om att denna nya infrastruktur skapar förutsättningar för en i olika avseende god utveckling av länet. Det är därför glädjande att konstatera att just när detta skrivs pågår en betydande utbyggnad av fibernäten på landsbygden. Som framgår av denna rapport är behovet av fortsatt utbyggnad dock fortfarande stort och redan nästa år kan vi presentera bättre resultat. Den rådande situationen med mycket stora skillnader mellan kommunerna i tillgång till fibernät på landsbygd är en utmaning. Här behövs det ett betydande engagemang av frivilliga krafter i form av t ex byalag som med sina medlemmar själva aktivt deltar i utbyggnaden. Vi ser det som vår uppgift att tillsammans med kommunerna vara ett stöd för dessa grupper. Det är min förhoppning att denna rapport kan utgöra en del av det underlag för kommunala och andra beslutsfattare som ska ligga till grund för kommande beslut om fortsatt IT-infrastrukturutbyggnad. Linköping i september 2011 Elisabeth Nilsson Landshövding Östergötland POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: E-POST: WWW: LINKÖPING Östgötagatan lansstyrelsen.se/ostergotland Rapport nr: 2011:18 ISBN:

3 Innehållsförteckning 1.1 BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD DEFINITIONER ÅRET SOM GÅTT NULÄGE Trådlöst xdsl Fiber Hastigheter Östergötland jämfört med övriga Sverige KARTOR...17 Länsstyrelsen Östergötland Titel: Bredband 2010 en nulägesbeskrivning Månad/år: september 2011 Rapportskrivare: Jonas Jernberg, Mikael Sleman Bilder: Mikael Sleman, Göran Billesson 3

4 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge en bild över nuläget i Östergötlands län vad gäller tillgången till bredband och då främst utbredningen av accessnät som kan ge hög överförningskapacitet, det som nu kallas nästa generations nät (NGA). För att kunna beskriva situationen i länet har data inhämtats från Post- och telestyrelsen (PTS). När det gäller tillgången till höghastighetsnät (i kartläggningen 50 Mbit/s) varierar tillgången till dessa mycket mellan kommunerna. Särskilt på landsbygden ser man tydligt skillnaden mellan de kommuner som tidigt satsade på fiberutbyggnad och de kommuner som valde andra tekniker. Vi kan dock konstatera att Östergötland idag ligger relativt väl till nationellt trots att inga större ökningar har skett vad gäller tillgången till höghastighetsnät från förgående år. Under 2010 har flera projekt startats. Finansiering har bl a kunnat erhållas via Landsbygdsprogrammet och den särskilda satsningen som EU gjorde med anledning av den finansiella krisen. För en del av dessa medel har det för länen funnits ett nationellt konkurrensförfarande och där det nu kan konstateras att för Östergötlands del utfallet blivit mycket bra. Även om statistiken i kartläggningen och informationen på det nya kartmaterielet inte visar på några större förändringar i utbyggnadsläget har aktiviteten vad avser IT-infrastrukturarbetet varit hög i länet. Flera kommuner har uppdaterat eller skrivit helt nya IT-infrastrukturprogram, avsatt egen finansiering och i betydande omfattning också fortsatt utbyggnaden av fibernäten på landsbygden. Detta är andra året i rad som länsstyrelsen utifrån dessa data sammanfattat bredbandsutbredningen i länet. Då statistiken anger hur stor andel av befolkningen samt företagen som har tillgång till olika Internetaccesser går det inte att göra några direkta kopplingar till regeringens bredbandsmål för 2015 dvs. att 40 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till Internet 100 Mbit/s. 4

5 1. Bredband Bakgrund Tillgången till infrastruktur i alla former är en viktig förutsättning för att i olika avseenden nå framgång med utvecklingen av länet. Bredband kan också påskynda tillväxt och innovation inom alla sektorer av ekonomin samt öka den sociala och regionala sammanhållningen. Tillgång till bredband har därför en strategisk betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle. Post- och telestyrelsen genomför varje år en nationell bredbandskartläggning och detta är andra året som Östergötland tagit del av dessa grunddata för regional bearbetning vilket alltså denna rapport är ett resultat av. Länsstyrelsen ser det som en viktig uppgift att analysera nuläget för att kunna vidta strategiska åtgärder för att få till stånd en utbyggnad av dessa nät även på landsbygden där inte någon utbyggnad idag sker på rent kommersiella villkor och att då även stötta kommunerna i deras utformning av de kommunala strategier som ligger till grund för denna utbyggnad. Till detta kommer att en bra bild över hur infrastrukturen ser ut minskar riskerna för olika typer av kostsamma dubbelinvesteringar. Hur väl infrastrukturen svarar mot olika regionala mål har också en direkt påverkan på utvecklingen i regionen. 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att ge en bild över nuläget i Östergötlands län vad gäller tillgången till bredband och då främst täckningen av accessnät som kan ge hög överförningskapacitet, det som nu kallas nästa generations nät (NGA). 1.3 Avgränsningar Rapporten kommer enbart att belysa nuläget av bredbandsinfrastrukturen i länet och inte analysera hur tillgången till bredband och dess kapacitet regionalt påverkar den ekonomiska tillväxten. 1.3 Metod Materialet över antal personer med förutsättningar och faktisk tillgång till olika typer av accesser eller hastigheter kommer från Post- och telestyrelsen, PTS 1. En del av datamaterialet från rapporten redovisas i ursprunglig form och en del är bearbetat. Om datamaterialet är en bearbetning framkommer detta i samband med att det presenteras. 1.4 Definitioner Definitionerna följer de som finns i Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 2. Tätort Områden med minst 200 invånare där avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter. Landsbygd Områden utanför definitionen för tätbebyggt område 1 Bredbandskartläggning 2010 En geografisk översikt av bredbandstillgång och användning i Sverige 2 ibid 5

6 Förutsättningar för xdsl, CDMA2000, HSPA Befolkning och arbetsställen bedöms kunna beställa ett bredbandsabonnemang utan några särskilda kostnader. Täckningsgraden och den faktiska tillgången till bredband via accessteknikerna betraktas som synonyma Förutsättningar för Fiber/Kabel-tv För fibernät räcker det att ett hushåll eller arbetsställe befinner sig inom 353 meter (diagonal av 250x250 meters ruta) från en anslutningspunkt till fibernät för att anses som täckt. Detta säger alltså inte något om hur många som i realiteten är anslutna. Fiber/Kabel-tv Befolkning och arbetsställen som på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett Internetabonnemang via fiber och kabel-tv-nät. För mer information om hur denna beräkning gjorts hänvisas till PTS kartläggning kapitel Arbetsställen En adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Ett arbetsställe är här synonymt med fast verksamhetsställe. NGA- / Höghastighetsnät Kabelbundna accessnät som helt eller delvis består av optiska element som kan leverera bredbandstjänster med bättre egenskaper jämfört med befintliga kopparnät. 6

7 2. Året som gått Under 2010 har flera utbyggnadsprojekt påbörjats i länet. Fem av dessa är projektet kopplade till landsbygdsprogrammet som under året förstärktes med medel från EU:s s k återhämtningsplan. Totalt 253 miljoner kr tillkom nationellt inom programmet för bredbandsutbyggnad och Östergötland beviljades efter ett konkurrensförfarande projektmedel som uppgick totalt till kr. Utöver ovan driver länsstyrelsen nu ett robusthetsprojekt mellan Gistad och Hannäs i Åtvidabergs kommun samt planerar för ett större projekt och samarbete mellan Norrköpings och Katrineholms kommuner via Finspångs kommun kallat Länk NFK. Även ett flertal byalagsprojekt har startats och slutförts under året. Flertalet av dessa projekt var inte slutförda under oktober 2010, vilken är den tidpunkt för PTS inhämtning av data, vilket gör att dessa inte ger utslag i 2010 års kartläggning. Parallellt med att anlägga stomnät i delar av länet och kringliggande län har ett antal s.k. byalagsprojekt, där olika konstellationer av boende på landsbygden gått samman och genom egna insatser fått tillgång till högkapacitetsnät, genomförts. Här har också det varit viktigt att tillmötesgå de krav/önskemål som företagen på landsbygden haft. En förutsättning för dessa byalagsprojekt har varit tillgången stomnät men också kommunernas egna strategier och engagemang. Linköpings kommun har under 2010 antagit ett IT-infrastrukturprogram och påbörjat en stor satsning på fiberutbyggnad i landsbygdsområden. Förutom av egna medel är dessa finansierade av landsbygdsprogrammet och strukturfonderna. Kommunen har även aviserat att man avser att projektera ytterligare sträckor på landsbygden. Norrköpings, Söderköpings, Motala, Mjölby och Valdermarsviks kommun har alla slutfört eller påbörjat ett arbete med att uppdatera sina IT-infrastrukturprogram. I Norrköpings och Söderköpings fall har detta lett till konkreta förslag till utbyggnadssträckor samt hur finansieringen av dessa ska lösas. 7

8 Finspångs kommun har under året belyst IT-infrastrukturen i sin översiktsplan. Kommunen har också under året tillsammans med sitt ägda stadsnätsbolag Finet AB inlett samarbetsdiskussioner med Norrköping och Katrineholm som bl a bidragit till det tidigare nämnda projektet Länk NFK. I de så kallade ITSAM-kommunerna, Åtvidaberg, Kinda, Ydre, Ödeshög och Boxholm, har planeringen och utbyggnaden av fiberbaserade nät på landsbygden fortsatt. Alla kommuner utom Kinda har under året reviderat IT-infrastrukturprogrammen med nya prioriteringar. Ydre, Boxholm och Ödeshög driver även utbyggnadsprojekt inom landsbygdsprogrammet. Åtvidabergs kommun har fortsatt sin satsning på en fiberutbyggnad i landsbygdsområden under Kommunen har ett projekt inom landsbygdsprogrammet och ett större redundansprojekt (Gistad-Hannäs) där länsstyrelsen är projektägare. Projektet har liksom i Linköping skapat ett stort engagemang på landsbygden och flera byalagsprojekt står i startgroparna för anslutningar. Länsstyrelsen har även under året påbörjat ett samarbete med Regionförbundet Södra Småland i Kronoberg samt med Länsstyrelsen i Södermanland. Detta för att kunna planera för länsövergripande robusthetssträckor samt att samarbeta kring strategiska frågor och kartläggningar. Pågående och planerade fibersträckor på landsbygden (blå). De svarta fläckarna visar på områden där det idag finns fiber. 8

9 3. Nuläge Nedan ges en nulägesbeskrivning över täckningen av trådlösa anslutningar, xdsl och fiber. Tillgången till kabel-tv är inte redovisad då denna till allra största del berör tätorterna Norrköping, Finspång, Söderköping, Motala, Mjölby och Linköping. I Motala och Norrköping har dock även en liten del av befolkningen på landsbygden förutsättning för tillgång till kabeltv. Nulägesbeskrivningen ger ingen exakt bild över geografiska områden, men den är nog detaljerad för att vissa slutsatser ska kunna dras. Redovisningen bygger främst på uppgifter från Post- och telestyrelsens kartläggning för Definitionerna för tätort, landsbygd och förutsättning för anslutning följer de som beskrivits i kap Trådlöst Andelen av befolkningen och arbetsställena i länet som har tillgång till någon form av trådlös Internetaccess (HSPA eller CDMA 2000) är i stort sett 100 procent, både på landsbygden och i tätorterna. Andelen med faktisk tillgång till CDMA 2000 har inte ökat i någon större utsträckning sedan 2007 (från 99,12 procent till 100 procent för befolkningen). Störst förändring har skett inom den något snabbare trådlösa tekniken HSPA. Andelen av befolkning i länet med faktisk tillgång till HSPA har ökat från 82,46 procent 2007 till 99,99 procent I oktober 2010 fanns det ingen täckning av LTE i Östergötland. LTE kallas också 4G och är en trådlös teknik som förväntas kunna leverera hastigheter på mellan Mbit/s. Tekniken är främst tänkt att användas till datatrafik och inte röstsamtal. 3 I mars 2011 avslutades auktionen i 800 Mhz-bandet. Tre aktörer fick dela på frekvensen. Dessa var: HI3G Access AB Net4Mobility HB TeliaSoneraMobile Networks AB Com Hem AB och Netett Sverige AB deltog också i auktionen men vann inga tillstånd. 3.2 xdsl Andelen av befolkningen och arbetsställena som har tillgång till xdsl skiljer sig väsentligt mellan olika kommuner och mellan tätorter och landsbygd. Lägst andel finns i Kinda (74,95 procent av befolkningen) och högst andel i Motala (99,75 procent av befolkningen). Totalt i länet har andelen av befolkningen med faktiskt tillgång till xdsl minskat något sedan Enligt PTS kartläggning 4 levererade det snabbaste abonnemanget med xdsl i genomsnitt 11 Mbit/s i oktober Hastigheten beror mycket på vilket avstånd från telestation abonnenten befinner sig. I tabell 1 nedan visas hur täckningen ser ut i tätbyggda områden i länet. Som framgår av tabellen har täckningen minskat något sedan 2007, vilket kan bero på att nya hushåll inte utrustats med xdsl och att vissa anslutningar tagits bort till förmån för annan teknik.. 3 Bredbandskartläggning 2010 En geografisk översikt av bredbandstillgång och användning i Sverige 4 Ibid 9

10 Län och kommun Tabell 1 Andel i tätbyggt område med faktisk tillgång till xdsl Källa PTS Andel i tätbyggt område med faktisk tillgång till access via xdsl Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 99,57% 99,22% 99,54% 99,30% 99,44% 99,14% 99,42% 99,09% Östergötlands län 99,59% 98,59% 99,43% 98,56% 99,09% 98,39% 99,07% 98,25% Boxholm 99,59% 98,59% 99,43% 98,56% 99,09% 98,39% 99,07% 98,25% Finspång 98,32% 94,71% 98,22% 95,59% 98,52% 97,42% 98,60% 94,69% Kinda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Linköping 90,26% 86,42% 90,20% 86,97% 90,11% 86,49% 90,65% 86,53% Mjölby 99,60% 98,52% 99,13% 98,37% 98,23% 97,65% 98,13% 97,43% Motala 99,82% 99,84% 99,83% 99,84% 99,84% 99,70% 99,85% 99,60% Norrköping 99,93% 99,80% 99,98% 99,80% 99,99% 99,38% 99,99% 99,20% Söderköping 99,93% 98,73% 99,96% 98,71% 99,96% 99,19% 99,96% 99,11% Vadstena 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Valdemarsvik 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ydre 100,00% 100,00% 99,59% 100,00% 98,06% 98,60% 97,98% 98,83% Åtvidaberg 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ödeshög 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Vad gäller landsbygden är skillnaderna relativt stora mellan olika kommuner i länet. I Motala har störst andel av befolkningen tillgång till xdsl, både vad gäller boende och arbetsställen. Kinda är den kommun där täckningen är lägst. Till skillnad från hur utvecklingen i tätbebyggt område har sett ut sedan 2007 har täckningen på landsbygden ökat något. Täckningen av xdsl på landsbygden visas av tabell 2 nedan. De kommuner som generellt har lägst täckning av xdsl idag är de kommuner som valde att bygga egna fiberbaserade nät med egna medel och de medel som kom från det tidigare statliga stödet. Län och kommun Tabell 2 Andel på landsbygd med faktisk tillgång till access via xdsl Källa PTS Andel på landsbygd med faktiskt tillgång till access via xdsl Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 89,17% 84,77% 89,91% 85,94% 91,11% 87,18% 91,95% 88,71% Östergötlands län 86,41% 80,75% 87,05% 81,07% 87,72% 82,35% 88,47% 83,78% Boxholm 66,70% 57,53% 66,28% 58,63% 69,70% 60,85% 69,67% 63,45% Finspång 91,39% 89,76% 91,94% 90,09% 91,31% 89,73% 91,62% 90,63% Kinda 38,68% 28,76% 39,64% 29,45% 43,22% 35,84% 50,62% 45,56% Linköping 94,34% 93,09% 94,74% 93,37% 95,01% 92,76% 95,10% 93,00% Mjölby 94,81% 92,87% 95,98% 93,49% 95,08% 93,32% 95,09% 93,20% Motala 95,91% 94,56% 98,83% 98,22% 98,66% 97,72% 98,73% 98,16% Norrköping 90,80% 88,92% 91,26% 89,46% 90,87% 87,99% 91,22% 88,47% Söderköping 89,50% 87,30% 90,55% 88,14% 89,21% 87,56% 89,33% 88,22% Vadstena 81,36% 80,72% 82,40% 81,08% 90,67% 90,68% 90,29% 90,43% Valdemarsvik 89,03% 82,96% 83,48% 78,27% 86,20% 82,68% 86,23% 82,39% Ydre 55,23% 49,47% 55,56% 46,67% 61,53% 55,91% 65,36% 63,46% Åtvidaberg 81,30% 75,51% 81,84% 74,87% 81,83% 75,62% 81,66% 74,77% Ödeshög 63,13% 58,20% 63,51% 58,27% 64,81% 59,64% 66,37% 57,93% 3.3 Fiber Störst skillnader mellan kommunerna vid sidan av kabel-tv är det för accesstekniken fiber. Andelen med faktisk tillgång till fiber i tätort återges i tabell 3 nedan och är störst i Ydre kommun, där 63,56 procent av befolkningen har faktisk tillgång till fiber. Ydre har även de 10

11 högsta siffrorna vad gäller arbetsställenas tillgång till fiber. Lägst andel av befolkningen och arbetsställena med faktisk tillgång till fiber har Valdemarsvik och Söderköping. Län och kommun Tabell 3 Andel i tätbyggt område med förutsättningar för resp. faktisk tillgång till fiber Källa PTS Tätort : Andel i eller inom 353 meter av en fiberansluten fastighet Andel med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 34,08% 40,24% 40,80% 46,85% 46,52% 50,80% 38,56% 38,13% Östergötlands län 45,91% 52,21% 51,64% 55,32% 53,16% 56,50% 46,06% 43,59% Boxholm 71,54% 79,74% 77,82% 79,74% 77,38% 76,39% 42,92% 53,54% Finspång 41,77% 46,85% 38,68% 43,32% 40,94% 42,72% 30,75% 29,32% Kinda 46,73% 48,72% 55,55% 59,77% 57,05% 62,77% 34,46% 39,72% Linköping 50,42% 59,53% 56,61% 61,25% 56,88% 61,51% 56,25% 54,96% Mjölby 66,96% 66,53% 68,79% 67,57% 72,66% 73,02% 32,94% 31,85% Motala 7,85% 20,65% 24,95% 37,59% 26,36% 37,95% 11,14% 15,87% Norrköping 52,19% 55,14% 56,81% 57,02% 58,92% 57,88% 57,50% 48,99% Söderköping 11,18% 8,97% 11,11% 8,39% 11,47% 9,05% 4,63% 3,30% Vadstena 24,03% 34,93% 27,98% 39,13% 38,94% 57,25% 11,64% 16,10% Valdemarsvik 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,55% 4,97% Ydre 95,38% 87,23% 98,17% 91,15% 98,25% 91,79% 63,56% 72,16% Åtvidaberg 45,76% 53,40% 45,84% 54,51% 45,59% 56,46% 25,26% 29,31% Ödeshög 96,87% 90,24% 99,33% 97,57% 99,33% 96,76% 52,83% 42,79% Andel av befolkningen och arbetsställena som har fiberanslutning på landsbygden visar också på stora skillnader mellan kommunerna i länet. Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Vadstena, Ydre samt Ödeshög ligger över genomsnittet för Östergötland såväl som för Sverige. De kommuner som procentuellt sätt ökat mest från 2009 är Linköping och Norrköping. I tabell 4 nedan visas på nuläget och hur utvecklingen varit sedan Län och kommun Tabell 4 Andel på landsbygd med förutsättningar för resp. faktisk tillgång till fiber Källa PTS Landsbygd : Andel i eller inom 353 meter av en fiberansluten fastighet Andel med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 5,00% 3,54% 6,27% 4,35% 7,54% 5,02% 7,87% 5,85% Östergötlands län 5,63% 4,44% 7,17% 5,58% 8,64% 6,64% 7,98% 6,26% Boxholm 23,46% 9,90% 27,11% 14,26% 28,07% 14,47% 21,47% 14,21% Finspång 1,46% 1,61% 1,11% 1,78% 5,53% 2,68% 5,76% 2,28% Kinda 31,77% 23,20% 33,58% 24,56% 36,27% 31,48% 27,42% 29,28% Linköping 3,77% 1,60% 5,47% 1,33% 7,98% 2,18% 10,06% 2,70% Mjölby 8,44% 3,94% 10,31% 5,84% 12,04% 7,07% 10,54% 7,55% Motala 0,00% 0,27% 1,75% 1,34% 2,48% 1,61% 0,71% 0,67% Norrköping 0,00% 0,09% 0,68% 0,17% 0,83% 0,25% 2,44% 0,49% Söderköping 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vadstena 26,70% 21,30% 29,43% 31,08% 35,90% 31,47% 28,13% 29,47% Valdemarsvik 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,39% Ydre 17,76% 10,14% 25,11% 14,73% 25,51% 14,86% 19,39% 12,12% Åtvidaberg 6,69% 2,59% 8,10% 2,62% 8,06% 3,46% 6,81% 2,62% Ödeshög 12,15% 9,15% 18,68% 13,74% 21,84% 18,37% 16,43% 18,21% 11

12 3.4 Hastigheter Tabellerna nedan visar hur den faktiska tillgången för olika hastigheter såg ut för befolkningen och arbetsställena i länets kommuner Mbit/s kan fås genom fiber, kabel-tv, LTE och xdsl om avståndet till telestationen inte är för långt. 50 Mbit/s kan endast fås genom fiber, LTE och kabel-tv nät 5. I genomsnitt hade 42,86 procent av befolkningen och 31,32 procent av arbetsställena tillgång till minst 50 Mbit/s. Linköpings kommun hade högst andel med tillgång till 50 Mbit/s och Valdemarsviks kommun lägst. Detta visas av tabell 5 nedan. Linköpings och Norrköpings kommun har ett omfattande kabel-tv nät (ca procent har förutsättning för detta i tätort) vilket påverkar siffrorna för 50 Mbit/s i tätort. Även Finspång, Motala och Söderköping har kabel-tv nät som påverkar siffrorna för de högre kapaciteterna i tabellen nedan samt i tabell 6 som visar situationen i tätorter enbart. Län och kommun Tabell 5 Faktisk access totalt per kommun beroende på hastighet Källa PTS bredband med minst 1 Mbit/s bredband med minst 3 Mbit/s bredband med minst 10 Mbit/s bredband med minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 99,98% 99,96% 99,78% 99,34% 87,20% 79,18% 41,59% 32,33% Östergötlands län 100,00% 100,00% 99,99% 99,98% 86,58% 75,43% 42,86% 31,32% Boxholm 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,60% 60,65% 34,87% 28,55% Finspång 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,37% 67,50% 25,39% 16,95% Kinda 100,00% 100,00% 99,81% 99,61% 80,93% 67,48% 31,70% 33,25% Linköping 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 90,79% 81,49% 55,66% 45,24% Mjölby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,63% 72,32% 27,41% 19,86% Motala 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,72% 71,65% 24,10% 15,57% Norrköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,02% 82,36% 51,63% 37,50% Söderköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,82% 59,92% 11,49% 2,41% Vadstena 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,40% 83,33% 15,49% 22,04% Valdemarsvik 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,28% 58,66% 1,87% 1,81% Ydre 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 55,46% 37,73% 28,43% Åtvidaberg 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 81,31% 66,38% 19,38% 14,51% Ödeshög 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,25% 55,08% 35,68% 24,71% Statistiken över den totala andelen av befolkningen och arbetsställena påverkas av hur många som har tillgång till den högre hastigheten i tätort. I tabell 6 nedan visas siffrorna för tätort i respektive kommun. Det som utmärker sig i statistiken är främst de höga siffrorna för Linköping och Ydre samt den låga siffran för Valdemarsvik. Andel med faktisk tillgång till 50 Mbit/s är för Linköping och Ydre är höga, även sett ur ett Sverigeperspektiv. Genomsnittet i Sverige ligger på 48,61 procent i tätort. 5 Bredbandskartläggning 2010 En geografisk översikt av bredbandstillgång och användning i Sverige 12

13 Tabell 6 Faktisk till access i tätbyggt område beroende på hastighet Källa PTS Län och kommun bredband med minst 1 Mbit/s bredband med minst 3 Mbit/s bredband med minst 10 Mbit/s bredband med minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 100% 100% 99,98% 99,97% 93,43% 93,47% 48,61% 45,71% Östergötlands län 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,19% 92,65% 50,77% 46,11% Boxholm 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% 99,56% 42,92% 53,54% Finspång 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,84% 90,34% 31,44% 29,53% Kinda 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,98% 99,83% 34,46% 39,72% Linköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,63% 91,60% 62,70% 59,33% Mjölby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,10% 96,44% 32,94% 31,85% Motala 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,78% 85,68% 28,33% 24,39% Norrköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,20% 93,13% 58,46% 49,16% Söderköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,40% 95,05% 20,19% 6,60% Vadstena 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,45% 98,39% 11,64% 16,10% Valdemarsvik 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,98% 98,83% 3,55% 4,97% Ydre 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,56% 72,16% Åtvidaberg 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,77% 95,79% 25,26% 29,31% Ödeshög 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% 52,83% 42,79% Tillgången till olika hastigheter på landsbygd skiljer sig också mycket mellan olika kommuner i länet och återges i tabell 7 nedan. Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Vadstena, Ydre samt Ödeshög ligger över genomsnittet för Östergötland såväl som för Sverige. Söderköping och Valdemarsvik ligger på eller kring noll procent och även Norrköping har låga siffror. Även Finspång, Motala, och Åtvidaberg ligger under genomsnittet såväl i riket som i länet. Tillgången till 50 Mbit/s för arbetsställen är lägre, men följer i stort samma mönster som för befolkningen. Tabell 7 Faktisk till access på landsbygd beroende på hastighet Källa PTS Län och kommun bredband med minst 1 Mbit/s bredband med minst 3 Mbit/s bredband med minst 10 Mbit/s bredband med minst 50 Mbit/s Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Bef. A.ställen Riket 99,92% 99,88% 98,80% 98,09% 57,66% 51,00% 8,32% 5,96% Östergötlands län 100,00% 100,00% 99,97% 99,94% 53,66% 46,31% 8,68% 6,27% Boxholm 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,29% 38,32% 21,47% 14,21% Finspång 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,60% 40,89% 5,76% 2,28% Kinda 100,00% 100,00% 99,51% 99,37% 52,95% 47,67% 27,42% 29,28% Linköping 100,00% 100,00% 99,99% 99,93% 59,86% 50,93% 10,59% 2,70% Mjölby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,70% 47,55% 10,54% 7,55% Motala 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,52% 48,20% 6,38% 0,84% Norrköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 53,78% 48,14% 2,44% 0,49% Söderköping 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,32% 39,70% 0,00% 0,00% Vadstena 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 68,28% 64,48% 28,13% 29,47% Valdemarsvik 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,95% 40,60% 0,00% 0,39% Ydre 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,74% 38,85% 19,39% 12,12% Åtvidaberg 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 50,42% 42,77% 6,81% 2,62% Ödeshög 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,46% 38,93% 16,43% 18,21% 13

14 Figur 1 nedan visar antalet personer på landsbygden som hade förutsättning för fiber Den visar att ca 6000 personer av Östergötlands ca invånare på landsbygden har faktisk tillgång till fiber. Av dessa finns ca 2700 personer i kommunerna Linköping och Kinda. Figur 1 Antal personer på landsbygden med faktisk tillgång till fiber 2010 Källa omarbetad data från PTS Personer på landsbygd med faktiskt tillgång till fiber 2010 Åtvidaberg; 250 Ödeshög; 411 Boxholm; 424 Finspång; 281 Ydre; 416 Valdemarsvik; 0 Vadstena; 487 Kinda; 1058 Söderköping; 0 Norrköping; 385 Motala; 57 Mjölby; 670 Linköping; 1967 I Figur 2 visas antalet arbetsställen på landsbygden som hade faktisk tillgång till fiber. Kinda är den kommun där flest arbetsställen har faktiskt tillgång till fiber. Totalt sett är det över arbetsställen på landsbygden som inte har faktiskt tillgång till fiberaccess. Figur 2 Antal arbetsställen på landsbygden med faktisk tillgång till fiber 2010 Källa omarbetad data från PTS Arbetsställen på landsbygd med faktiskt tillgång till fiber 2010 Ödeshög; 116 Boxholm; 56 Finspång; 18 Åtvidaberg; 17 Ydre; 63 Valdemarsvik; 3 Kinda; 277 Vadstena; 117 Söderköping; 0 Norrköping; 11 Motala; 8 Linköping; 77 Mjölby; 91 14

15 Post och telestyrelsen förändrade statistiken från 2009 för fiber. Istället för att kartlägga förutsättningar för olika accesser och hastigheter har man mer detaljerat kunnat visa på den faktiska tillgången till olika accesser och hastigheter. Detta har fått den effekten att tillgången till fiber och högre hastigheter har minskat. I tabellen nedan ges en jämförelse mellan 2009 och 2010 för 50 Mbit/s och hushåll totalt. En stor differens visar på att det utan större investeringar går att ansluta relativt många hushåll, men den kan också tyda på att de investeringar som gjorts inte fått bästa utfall ännu. 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% -30,00% -35,00% -40,00% 54% 43% Östergötlands län -11% 65% 63% 59% 59% 58% 56% 56% 49% 52% 38% 39% 38% 38% 35% 36% 34% 32% 27% 25% 24% 19% 18% 15% 11% 0% 2% 2% Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög -6% -8% -9% -13% -15% -14% -17% -18% -24% -23% -27% -31% Förutsättning 50 mbit/s 2009 Faktisk tillgång 50 mbit/s 2010 Differans 15

16 3.5 Östergötland jämfört med övriga Sverige Östergötland ligger väl till jämfört med övriga Sverige vad avser tillgången till någon form av Internetanslutning. I tätort ligger Östergötland strax under genomsnittet för xdsl och kabeltv. För de trådlösa teknikerna i tätort ligger länet strax över genomsnittet. Störst skillnad mot övriga landet är det för tekniken fiber där Östergötland ligger ca 7,5 procent över genomsnittet för tätort. Sett till landsbygd visar sig samma mönster, där länet ligger ca 3,5 procent under genomsnitt för xdsl och strax över genomsnittet för fiber. Vid förutsättningar för höga hastigheter ( 50 Mbit/s) ligger Östergötland över genomsnittet i landet både sett till landsbygd och tätort. Det är emellertid långt kvar till t ex Västerbottens län där ca 31 procent av länets befolkning på landsbygden och 69 procent av befolkningen i tätort har förutsättning för hastigheter på minst 50 Mbit/s 6. 6 Bredbandskartläggning 2010 En geografisk översikt av bredbandstillgång och användning i Sverige 16

17 4.. Kartor Kartorna nedan bygger på data från Post- och telestyrelsen. Informationen illustreras på 250m*250m rutor och i tabellen nedan visas villkoren för dessa. MBIT_1 MBIT_3 MBIT_10 MBIT_50 Alla i rutan har 1 Mbit/s 3 Mbit/s förekommer i rutan 10 mbit/s förekommer i rutan 50 Mbit/s förekommer i rutan Karta nr 1 visar vilka områden där 50 Mbit/s förekommer. Karta nr 2 visar dessutom områden där 10 Mbit/s förekommer. 10 Mbit/s levereras via kabel-tv-nät, fibernät och xdsl om telestationen är närmare än 2 kilometer från användaren. Även LTE ger genomsnittliga hastigheter på 10 Mbit/s. Karta nr 3 visar förutom 50 Mbit/s och 10 Mbit/s också områden där hastigheterna är under 10 Mbit/s. Här finns de områden där boende och företag idag inte har tillgång till fiber, kabel-tv, LTE eller bor längre bort än 2 km från en telestation. Karta nr 4 visar tillgången till 50 Mbit/s samt med en tätortsbuffert på 1 km. Karta nr 5 visar alla områden som idag inte uppfyller målsättningen om 100 Mbit/s 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Maj 2010. Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning

Maj 2010. Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning Maj 2010 Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 341-2193-10 Förord Bredband 2009 en nulägesbeskrivning syftar till visa hur situationen ser ut i länet vad gäller IT-infrastruktur.

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Östergötland

Bredbandsstrategi. för Östergötland Bredbandsstrategi för Östergötland 2013 2020 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

PTS Bredbandskartläggning 2012

PTS Bredbandskartläggning 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:7 Datum 2013-03-19 PTS Bredbandskartläggning 2012 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2013

PTS bredbandskartläggning 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:12 Datum 2014-03-21 PTS bredbandskartläggning 2013 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Post- o telestyrelsen Box Stockholm

Post- o telestyrelsen Box Stockholm Landshövdingen ANSÖKAN 2009-09-14 341-24607-09 Post- o telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Ansökan om medel för att skapa redundant IT-infrastruktur mellan kommunhuvudorterna i Åtvidaberg och Linköping,

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd

Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Töreboda kommuns landsbygd 2016-2020 Godkänd av Kommunfullmäktige 2016-09-26 / 80 Ver. 0.1 / Fastställd av kommunfullmäktige 2015-xx 1. Förord Detta dokument

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Blekinge, 12 mars 2014 Teresia Widigs Ahlin Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post en väl fungerande konkurrens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Bredbandskartläggning. 2012 Gävleborgs län

Bredbandskartläggning. 2012 Gävleborgs län Bredbandskartläggning 2012 Gävleborgs län Innehåll Var finns det bredband?... 1 1. Inledning... 2 2. Information om planeringsunderlaget... 2 3. Kontakt Länsstyrelsen... 5 1. Inledning Länsstyrelsen ska

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020

1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020 BILAGA 1 Datum Sida 2013-04-26 1(12) Konsumentmarknadsavdelningen Oscar Holmström 073-640 58 17 oscar.holmstrom@pts.se 1 Metod och material för att uppskatta andelen hushåll och företag med tillgång till

Läs mer

Täckningskollen 1/9. Ärendenummer: TSN Finspång kommun Sammanfattning av mätresultat underlag för vidare diskussion

Täckningskollen 1/9. Ärendenummer: TSN Finspång kommun Sammanfattning av mätresultat underlag för vidare diskussion 1/9 Ärendenummer: TSN 2017-168 Täckningskollen Finspång kommun Sammanfattning av mätresultat underlag för vidare diskussion Finspångs kommun har genomfört mätningar i samarbete med IQMTEL (täckningskollen),

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer