Bredbandsstrategi. för Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsstrategi. för Östergötland"

Transkript

1 Bredbandsstrategi för Östergötland

2 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då saknade en övergripande strategi. Till detta kom att kommunernas engagemang och aktiva medverkan varierade stort. Idag är situationen annorlunda. I den nya plan- och bygglagen har t ex bredband definierats som en tjänst av allmänt intresse. Enligt denna lag har t ex då kommunerna en skyldighet att ta hänsyn till behovet av en utbyggnad av elektroniska kommunikationer i sina översikts- och detaljplaner. Kommunerna i Östergötland har också i de flesta fall nu också uppdaterat sina särskilda IT-infrastrukturprogram. För länsstyrelsens del har det varit angeläget att få en tydlig och långsiktig struktur på de insatser som görs på regional nivå när det gäller den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Av detta skäl har föreliggande Bredbandsstrategi för Östergötland utarbetas. Strategin ska gälla för perioden vilket kan tyckas vara en lång tid. Det är därför sannolikt att strategin behöver aktualitets prövas vid något eller några tillfällen. Planering och byggnation av denna infrastruktur kommer också fortsättningsvis att vara både tids- och resurskrävande. Den valda perioden har samma tidshorisont som regeringens bredbandsstrategi i vilken satta mål ska vara uppnådda år Strategin må vara antagen men det är nu arbetet börjar. Ett arbete som för länsstyrelsens del kommer att vara prioriterat i vår strävan att skapa bra förutsättningar för företag och boende i länet. Detta oavsett om man bor eller verkar i tätort eller på landsbygden. Det är min absoluta övertygelse att en väl utbyggd IT-infrastruktur är av stor vikt för Östergötlands utveckling. Jag hoppas nu att denna strategi kommer att vara till hjälp för det kommande arbetet samtidigt som jag vill önska de som kommer att arbeta med dessa frågor lycka till. Elisabeth Nilsson Landshövding Rapport nr: 2013:1 ISBN:

3 Sammanfattning Tillgång till bredband och Internet ses idag som nödvändig och måste därför bedömas som en förutsättning för den ekonomiska tillväxten nationellt såväl som regionalt/lokalt. För att boende och företag i hela länet ska få del av denna infrastruktur samt att samtidigt skapa en möjlighet att möta framtida krav och behov gällande IT-infrastrukturen har nu denna strategi för Östergötland tagits fram. I föreliggande strategi har ett antal mål när det gäller bredbandsutbyggnaden bestämts och som då delvis sammanfaller med de nationellt beslutade. De övergripande målen 2020 för bredbandsutbyggnaden i Östergötland är: År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s År 2020 har 90 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Öppet, robust och operatörsneutralt nät mellan samtliga tätorter och småorter i länet Alla skolor, samt övrig offentlig verksamhet ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Hur målen ska nås beskrivs i den handlingsplan som är kopplad till strategin. I ett avsnitt gås igenom hur strategin förhåller sig till ett antal andra strategidokument som i sammanhanget bedömts som relevanta. Dessa är sådana som gäller på Europeisk såväl som nationell, regional och lokal nivå. Med utgångspunkt från den kartläggning som Post- o telestyrelsen gjort visas i tabellform och med kartpresentationer hur de olika bredbandsnäten är utbyggda i länet idag. Det framgår då att de nät som har den högsta kapaciteten (50 Mbit/s) i glesbebyggda områden endast når ca 12,5 procent av befolkningen (okt 2011). I den avslutande delen görs ett försök till beräkningar av de kostnader som är förknippande med den utbyggnad som blir nödvändig för att uppsatta mål ska kunna nås. 3

4 Innehåll Innehåll 4 1 Inledning 5 2 Syfte med målgrupper för Östergötlands bredbandsstrategi 6 3 Befintliga startegier och mål 6 Europa 2020 en digital agenda för Europa 6 Digital agenda för Sverige 6 Regional digital agenda för Östergötland 7 Nationella bredbandsstrategin 7 Regionala Utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) 7 Kommunala IT-infrastrukturprogram 7 Övriga program 8 4 Nuläge 9 5 Regionala mål 11 Kommentar till de regionala målen 11 Handlingsplan 13 Kritiska framgångsfaktorer 14 Kommentarer till kritiska framgångsfaktorer 14 Prioriteringar 14 Uppföljning av målen 14 6 Genomförande och kostnader 15 Bilaga 1 handlingsplan 16 Länsstyrelsen Östergötland Rapportskrivare: Mikael Sleman, Jonas Jernberg Februari

5 1. Inledning Tillgång till bredband och Internet ses idag som lika nödvändig och självklar som tillgången till vägar och elektricitet och måste därför bedömas vara en nödvändig förutsättning för den ekonomiska tillväxten nationellt såväl som regionalt/lokalt. Nya tjänster utvecklas och användningsområden ökar i snabb takt vilket ställer ökade krav på nätens kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. När mer och mer information och service, även samhällsviktig sådan, förutsätter tillgång till en fungerande IT-infrastruktur är det viktigt att denna är öppen, robust och har så hög kapacitet att den i sig inte utgör några nyttjandebegränsningar. Den ökade datatrafiken ställer även allt högre krav på de mobila näten. I den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har elektroniska kommunikationer utpekats som ett allmänt intresse. I bygglovärenden finns nu både möjligheter och skyldigheter att hantera IT-infrastrukturen. Det övergripande målet i den svenska bredbandspolitiken är att Sverige ska vara ett informationssam hälle för alla och att Sverige ska inta en ledande position när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det senare så som det är uttryckt i den Nationella Digitala Agendan. Detta innebär bl a att hushåll och företag i hela landet måste få tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. En omfattande användning av IT och Internet gynnar såväl tillväxt och konkurrenskraft som innovationsförmåga. I Östergötland, likt andra delar av landet, har de flesta större tätorter tillgång till nät med bra kapacitet och i dessa områden byggs dessutom kontinuerligt nya nät av marknadens aktörer. På landsbygden är dock situationen en annan. Denna är glest befolkad med stora avstånd, vilket gör att utbygg naden som regel här inte är kommersiellt lönsam. Detta motiverar offentlig intervention för att kompensera för marknadens låga investeringsvilja. Det kan då vara fråga om ekonomiskt stöd men också ett antal andra åtgärder som syftar till att underlätta för den utbyggnad som görs av de privata aktörerna. 5

6 2. Syfte med och målgrupp för Östergötlands bredbandsstrategi För att kunna nå uppsatta mål och ha möjlighet att möta framtida krav och behov gällande IT-infrastrukturen samt prioritera åtgärder tas nu denna strategi för Östergötland fram. Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att aggregera kommunernas mål och prioriteringar till en regional nivå. Konkret syftar strategin till att utifrån en gemensamt formulerad målbild utarbeta en handlingsplan omfattade frågor som är kopplade till relevanta strategier. Den regionala bredbandsstrategin för Östergötland kommer att utgöra en del av de ansträngningar som görs inom ramen för den regionala digitala agendan. Målgruppen för denna strategi är regionala och lokala aktörer som verkar för en väl utbyggd och robust IT-infrastruktur av hög kapacitet i Östergötlands län. Mer specifikt är detta länets kommuner, regionförbundet, landstinget, regionala och lokala marknadsaktörer samt privatpersoner och föreningar på landsbygden. 3. Befintliga strategier och mål För utveckling inom IT-området bedöms följande strategier som relevanta: Europa 2020 strategin den digitala agendan för Europa En digital agenda för Sverige Regional digital agenda för Östergötland (att utarbetas) Nationella Bredbandsstrategin Regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland Kommunala IT-infrastrukturprogram Övriga program t. ex. landsbygdsprogrammet Europa 2020 en digital agenda för Europa Ett av huvudinitiativen inom ramen for Europa 2020-strategin är den digitala agendan för Europa. Denna ska påskynda utbyggnaden av höghastighetsinternet och utnyttja fördelarna med en digital inre marknad för hushåll och företag. Detta sägs kräva ett engagemang från EU och medlemsländerna, även på regional nivå. Digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige syftar bl.a. till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Regeringen har tidigare tagit initiativ för att stötta digitaliseringen inom flera politikområden genom en handlingsplan för elektronisk förvaltning, en bredbandstrategi för Sverige och en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den digitala agendan fokuserar på fyra strategiska områden: lätt och säkert att använda tjänster som skapar nytta det behövs infrastruktur IT:s roll för samhällsutvecklingen Den regionala bredbandsstratregin ryms inom den digitala agendans område gällande infrastruktur. 6

7 Regional digital agenda för Östergötland Östergötland har för avsikt att arbeta fram en regional digital agenda för länet. Länsstyrelsen Östergötland, Regionförbundet Östsam samt Landstinget i Östergötland har skrivit på en avsiktsförklaring knuten till den digitala agendan för Sverige som innebär: Att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och Att Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Regionförbundet Östsam och Landstinget i Östergötland, i samverkan med aktörer i näringsliv, akademi och samhälle, kommer att ta fram en digital agenda för Östergötland. Arbetet med bredbandsstrategin för Östergötland kommer att utgöra en del av de ansträngningar som görs inom ramen för den regionala digitala agendan. Nationella Bredbandsstrategin Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande täckningsgrad för bredband: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Regionala Utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP) Det regionala utvecklingsprogrammet för Östergötland slår fast att tillgång till bredband och Internet idag ses som lika nödvändigt och självklart som tillgången till vägar och elektricitet och därför ses utgöra en förutsättning för den ekonomiska tillväxten i länet. Utbyggnaden av IT-infrastruktur i glest befolkade områden kan behöva offentliga stödinsatser då marknaden inte klarar av dessa områden, vilket även kan göra e-tjänster mer tillgängliga i dessa områden. Programmet ger en rekommendation till kommunerna att: Programmet ger en rekommendation till kommunerna att: verka för en utbyggnad av bredband i enlighet med de nationella målen dvs. att 40 % av Sveriges hushåll och företag har tillgång till nät med kapacitet på 100 Mbit/s år 2015 och 90 % år 2020, för att säkerställa grundläggande kapacitet för Internet, TV och telefoni. Kommunala IT-Infrastrukturprogram De kommunala IT-infrastrukturprogrammen är viktiga för utbyggnad av höghastighetsnät i länet. Idag har alla kommuner i länet någon form av strategi för utbyggnad av bredband vilket är en förutsättning för samverkan mellan kommunal och regional nivå. Dessa program utgör grunden för den regionala bredbandsstrategin. 7

8 Nationella Bredbandsstrategin Alla bör ha goda möjligheter att använda elektroniska samhällstjänster via bredband År 2020 bör 90 procent ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (hushåll och företag) Digital Agenda för Sverige Infrastrukturen är ett av fyra huvudområden i denna Regionala utvecklingsprogrammet RUP Anger samma mål som ovan och rekommenderas kommunerna att sträva efter att förverkliga målet Bredbandsstrategi för Östergötland Fastslår regionala mål samt anger en handlingsplan för IT-infrastrukturutbyggnaden Kommunala IT-infrastrukturprogram Lokala dokument där bl.a. prioriteringar anges. Viktiga dokument för måluppfyllelse Regional digital agenda för Östergötland IT-infrastruktur kommer vara ett av områdena i denna agenda Figur 1 ovan visar hur dessa strategier samverkar från nationell till regional till lokal nivå. Övriga program Övriga program som är av stor vikt är landsbygdsprogrammet och strukturfondsprogrammen. Dessa har under nuvarande period ( ) inneburit att betydande satsningar på IT-infrastruktur har kunnat genomföras. Att detta även kommer vara möjligt under nästa programperiod ( ) är av stor vikt. Genomförandestrategin för landsbygdsprogrammet i Östergötland kommer även vara ett viktigt dokument för bredbandsutbyggnaden i länet. 8

9 4. Nuläge De flesta större tätorter i länet har en hög grad av nät med bra kapacitet och i dessa byggs kontinuerligt nya nät av marknadens aktörer. Tabellen nedan visar tillgången till bredband Östergötlands län 2011 Andel med tillgång till bredband via: Tätbebyggt Glesbebyggt Befolkning Arbetställen 1 Befolkning Arbetställen Trådbunden eller trådlös access 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Trådbunden access 99,76% 99,24% 88,82% 85,10% Fibernät 2 53,27% 48,74% 9,27% 8,13% Kabel-TV 3 34,76% 27,63% 0,97% 0,14% xdsl 4 99,07% 98,35% 87,51% 82,91% Trådlös access 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Trådlöst bredband via HSPA 5 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% Trådlöst bredband via CDMA ,00% 100,00% 100,00% 100,00% Trådlöst bredband via LTE 7 59,75% 60,61% 6,72% 5,25% Tillgång till minst (faktisk hastighet): 8 1 Mbit/s 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3 Mbit/s 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 10 Mbit/s 97,55% 97,35% 55,07% 47,75% 50 Mbit/s 55,62% 50,14% 12,43% 9,10% Bakgrundsinformation: Antal [10] Källa: Kommunikationsmyndigheten PTS, 1 oktober En adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Ett arbetsställe är här synonymt med fast verksamhetsställe. 2 Inkluderar både fiber och fiber-lan (d.v.s. både FTTH och FTTB). 3 Avser returaktiverade kabel-tv-nät, det vill säga nät som byggts om för att kunna skicka och ta emot datatrafik. 4 Avser det rikstäckande kopparbaserad nätet som traditionellt använts för fast telefoni. 5 En mobil bredbandsteknik. Tekniken har generellt sämre yttäckning men högre överföringshastigheter i jämförelse med den mobila bredbandstekniken CDMA En mobil bredbandsteknik. Tekniken har generellt bättre yttäckning men lägre överföringshastigheter i jämförelse med den mobila bredbandstekniken HSPA. 7 4G 8 Från och med 2010 mäts förutsättningar för fiber och kabel-tv mer exakt. De avser nu precis som för övriga accesstekniker andelen som på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett Internetabonnemang över accesstekniken ifråga. Innan 2010 avsåg fiber- och kabel-tv-täckningen andelen som bodde i, eller inom 353 meter, från en fastighet ansluten till fiber- eller kabel-tv-nät. 9

10 Figur 2 nedan visar tillgången till fiber i Östergötland. De röda områdena visar hur tillgången av fiber såg ut i slutet av 2009 och de svarta visar på nyetablerad fiber t.o.m. slutet av Här förefaller det vara så att strategiska stamnätsbyggnationer på landsbygden och samförläggning i samband med vindkraftsutbyggnad givit resultat. Även att en kommersiellt driven utbyggnad har skett i tätortsområden. Figur 2 Fiber i Östergötland Med hjälp av uppgifterna om tillgång till bredband från PTS har några särskilda områden där det idag är sämre tillgodosett med bredband än i övriga länet avgränsats. I dessa områden finns det t.ex. inte tillgång till trådbundet bredband eller så har det bredband som finns låg kapacitet. De aktuella områdena visas i figur 3 nedan. För närvarande pågår dock fiberutbyggnad i flera av dessa områden. Områdena är schematiskt åskådliggjorda och överensstämmer inte nödvändigtvis helt med faktiska förhållanden. Figur 3 Områden med låg kapacitet 10

11 Under 2011 påbörjades utbyggnaden av LTE näten i Östergötland. Enligt PTS kartläggning 2012 kan ca 50 procent av befolkningen i länet få tillgång till denna teknik. Det är främst fråga om tätortsområden runt Linköping, Norrköping, Finspång, Mjölby och Motala. I figur 4 är områden med LTE täckning med grönt och tätortsområden med gult markerade. Figur 4 Täckning för LTE 5. Regionala mål Inom ramen för denna regionala strategi har ett antal mål identifierats. Dessa mål är enbart kopplade till utbyggnaden av IT-infrastruktur av hög kapacitet. Mål rörande digital delaktighet m.m. kommer att behandlas i den digitala agendan för Östergötland. De övergripande målen 2020 för bredbandsutbyggnaden i Östergötland är: År 2020 har 90 procent av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s År 2020 har 90 procent av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Öppet, robust och operatörsneutralt 9 nät mellan samtliga tätorter och småorter i länet Alla skolor, övrig offentlig verksamhet ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Delmål År 2016 ska 70 procent av hushållen ha tillgång till 100 Mbit/s År 2016 ska det finnas ett öppet, robust, redundant och operatörsneutralt nät mellan samtliga kommunhuvudorter. Kommentarer till de regionala målen För att bredbandsstrategin ska harmonisera med övriga relevanta måldokument som t.ex. den nationella bredbandsstrategin har samma period (2020) valts även för denna. De delmål för 2016 som satts upp ska utvärderas Mera kortsiktiga ambitioner får uttryckas i mål- och åtgärdsdokument kopplade till denna strategi. 9) Med operatörneutrala nät avses här nät där anslutna abonnenter har möjlighet att välja mellan flera olika konkurrerande tjänsteleverantörer för olika kommunikations och innehållstjänster. Se Operatörsneutrala nät en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen. 11

12 Regeringen anger hushåll och företag i sin målbild. Post- och telestyrelsen utgår från befolkning och arbetsställen i sin kartläggning. Denna strategi för Östergötland följer regeringens strategi och anger hushåll och företag i målbilden och kommer anse att andelen företag som har tillgång till 100 Mbit/s likställs med arbetsställen och att andelen hushåll som har tillgång till 100 Mbit/s likställs med andelen av befolkningen. PTS har valt att tolka hushålls och företags tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s som att stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen på kort tid och utan särskilda kostnader ska kunna beställa ett internetabonnemang som i vart fall under förhållandesvid gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet på 100 Mbit/s nedströms. För Östergötland togs det fram ett förslag på målnät år I förslaget angavs åtta fibersträckor som var angelägna att bygga. Detta visas i kartan nedan. Gemensam affärs-, verksamhets-, tjänste- och kompetensutveckling Kostnadsoptimering av operativa funktioner samt av kapital Genomförandet av gemensamma upphandlingar Optimering av trafik Utökat tjänsteutbud Nya affärer med regionala kunder Målbilden ovan utgick från följande faktorer: Möjligheten att skapa en redundant ringstruktur mellan samtliga kommunhuvudorter. IT-infrastrukturen består av i huvudsak fiberoptik med möjlighet för andra operatörer och tjänsteleverantörer att hyra såväl svartfiber som kapacitet. Även andra tekniklösningar kan bli aktuella. Möjlighet att förstärka IT-infrastrukturen på strategiska platser Att skapa konkurrens, valmöjligheter och ytterligare alternativ för tillskapandet av redundans för operatörer och tjänsteleverantörer Möjlighet för nätägare, operatörer och tjänsteleverantörer att på ett enkelt sätt: Koppla samman sina nät Ansluta sig mot nät Göra sammankopplingar på ett konkurrensneutralt sätt Kunna växla trafik på strategiska platser Dessa förhållanden kan fortfarande anses gälla och bidrar till målet om ett öppet, robust, redundant och operatörsneutralt nät mellan samtliga kommunhuvudorter. Det kan konstateras att flertalet av dessa sträckor nu anlagts och att främst sträcka 1,4och 5 återstår. Dessutom finns det intresse att anlägga sträckor söderut mot Vimmerby och Västervik samt norrut mot Nyköping. 12

13 Handlingsplan För att nå de övergripande målen är till strategin följande handlingsplan kopplad. En mer detaljerad version av handlingsplanen finns i bilaga 1. Uppräkningen nedan är inte gjord i någon prioritetsordning. Kartläggning. Kartlägga samt aktivt följa tillgång av digital infrastruktur och de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad. Behovsanalyser. Gemensamma behovsanalyser avseende fortsatt utbyggnad. Kommunala IT-infrastrukturprogram. Kommunerna ska för perioden ta fram kommunala IT-infrastrukturprogram där prioriteringar och roller klargörs. Kommunerna ska även under perioden kontinuerligt se över och uppdatera gällande IT-infrastrukturprogram. Samordning. Samordning av regionala och kommunala strategidokument såsom RUP, kommunala översiktsplaner och IT- infrastrukturprogram. Även samordning vad gäller t.ex. grävarbeten bör utvecklas så att samförläggningstillfällen inte missas. Gemensamma utbyggnadsprojekt. Länsstyrelsen och kommunerna bör ta initiativ till gemensam stråkplanering samt robusthetsplanering i kontakter med kringliggande län och kommuner. I aktuella fall bör gemensamma utbyggnadsprojekt likt de som vi har erfarenhet av i Östergötland utföras. Kommunal och regional finansiering. Kommunerna, länsstyrelsen och regionförbundet bör så långt det är möjligt säkerställa resurser som möjliggör de satsningar som behövs för att nå målen. Stödja byalag. Kommunerna och länsstyrelsen bör på ett aktivt sätt stödja byalag som avser anlägga nät. Modeller för byalagsanslutningar bör finnas i varje kommun. Regional samverkan. Länsstyrelsen ska inrätta ett samverkansforum för länets aktörer gällande IT-infrastruktur. I denna kan även stödfrågor behandlas. 13

14 Kritiska framgångsfaktorer Fortsatt engagemang hos byalag Fortsatt engagemang hos nätägare, kommunerna och länsstyrelsen Viljan och förmågan att samverka regionalt Att antagandet att trådlösa tekniker och VDSL2 kan medverka till att uppnå målet om 100 Mbit/s 10 (främst i tätorter) verifieras Tillgång till ekonomiska stödmedel Ökad anslutning av flerfamiljs samt enfamiljshus i större tätorter Fortsatta marknadsinvesteringar i de områden som bedöms lönsamma. Offentliga aktörers förmåga till samverkan med och stödjande av markandens aktörer i områden där dessa vill agera. Att skatteregler och moms inte kommer utgöra ett hinder för föreningar som önskar engagera sig i bredbandsutbyggnaden. 10) PTS bedömer att 100 Mbit/smålet kommer att kunna nås med LTE Advanced, d.v.s. nästa generations LTE-system där s.k. bandbreddsaggregering är möjlig. Detta innebär att en operatör kommer att kunna slå ihop frekvensutrymme från olika delband för att därigenom uppnå en större sammanlagd bandbredd vilket medger en högre bithastighet. Kommentarer till kritiska framgångsfaktorer När det gäller utbyggnad av bredband på landsbygden är byalagens engagemang, såväl ekonomiskt som ideellt, av största vikt. Deras insatser kommer stå för en betydande del av de medel som behövs för att förverkliga målen i strategin. De personer och föreningar som väljer att lägga ner mycket egen tid behöver få ett bra bemötande av nätägare, kommuner och länsstyrelsen. Ett fortsatt engagemang, gällande hantering av byalag och stöd till dessa, av ovan nämnda aktörer är därför viktigt. Post- och telestyrelsen gör bedömningen att måluppfyllelse år 2020 kommer att kunna ske, förutom av kabel tv- och fibernät, med hjälp av utbyggnad av VDSL2 och LTE Advanced. Detta antagande i kombination med en ökad utbyggnad i tätorter av fiber anses i denna strategi som nödvändigt för att nå de regionala målen. Det är främst marknaden som ska stå för denna utbyggnad men insatser från kommunerna som underlättar investeringar kan vara nödvändiga. Tillgång till ekonomiska stödmedel är av stor vikt för måluppfyllelse. Tidigare har betydande medel kunnat hämtas från landsbygdsprogrammet och strukturfondsprogrammet. Att dessa möjligheter består i den kommande programperioden ( ) är av stor vikt. Prioriteringar 1. Den övergripande långsiktiga principen är att alla hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av bredband. 2. Områden med relativt många hushåll och företag prioriteras före ett område med färre. 3. Ett område med många hushåll och företag som vill investera i bredband, kommer att prioriteras före ett område där få är intresserade. 4. Om det finns kommunal verksamhet i ett visst område kommer dess prioritet att höjas. På motsvarande sätt kommer områden som är speciellt rikt på näringsdrivande verksamhet att få en högre prioritet. 5. Närheten till befintlig IT-infrastruktur och kostnaden för att bygga det aktuella bredbandsnätet kan också komma att styra ett områdes prioritet. Uppföljning av målen Länsstyrelsen kommer via Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning årligen följa upp målen och handlingsplanen i bredbandsstrategin. Kontinuerliga kontakter med regionala nätägare samt kommuner kommer också behövs för att följa upp målen om ett öppet och operatörsneutralt nät mellan samtliga kommunhuvudorter samt att alla skolor ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Även de kritiska framgångsfaktorerna ska årligen följas på lämpligt sätt. Uppföljningarna ska diskuteras i en referensgrupp och nödvändiga åtgärder utifrån dessa ska föreslås. 14

15 6. Genomförande och kostnader Huvuddelen av utbyggnaden beräknas ske på marknadsmässiga villkor. Detta gäller framförallt utbyggnad av fiber och LTE-näten i tätorter. Det är viktigt att på olika sätt underlätta för marknadens aktörer vid nyinvestering av IT-infrastruktur. Genomförande av stamnätsbyggnation eller utökning av befintligt stamnät där det i förekommande fall inte är intressant för marknadens aktörer att agera bör kommunerna, med stöd av länsstyrelsen, stå för. Detta kan ske i samverkan med kommunala eller privata bolag. Utbyggnad av accessnät på landsbygden sker företrädevis i byalagsform. För genomförande av kommunsammanbindande projekt ges där så är möjligt offentliga stödmedel främst inom EU:s strukturfonder samt via PTS. En förteckning över de behov som finns inom och mellan kommunerna och en prioriteringsordning är därför viktig för att länsstyrelsen ska kunna sammanställa behoven och med detta som grund formulera ansökningar om bidrag till Tillväxtverket avseende EU:s strukturfonder. Om kostnader beräknas utifrån schablonkostnaden om kr per hushåll 11 beräknas utbyggnaden utanför tätort och småort att kosta mellan 590 miljoner och 1 miljard kronor. Om andelen i tätort och småort inte når upp till 100 procent kommer kostnaderna öka då en större utbyggnad på landsbygden kommer att behövas. Detta illustreras av figuren nedan. Marknaden bygger ut till tätort och småort 100% 95% 90% 85% 590 miljoner 815 miljoner 1 miljard 1,1 miljard+ Uppskattade kostnader för resterande utbyggnad som krävs för måluppfyllelse Med utgångspunkt från de demografiska förhållanden som idag råder i länet kan det konstateras att målet om att 90 procent av befolkning ska ha tillgång till 100 Mbit/s sannolikt inte kommer kunna uppnås om täckningen i tätort och småort understiger 90 procent. 10) Vad kostar ett byanät Nyckeltal för resultatberäkningar av offentligt stöd till bredband Bredbandsforum

16 Bilaga 1 handlingsplan Aktivitet Beskrivning Period Ansvarig Kartläggning Kartlägga samt aktivt följa tillgången av digital infrastruktur och de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad Årligen Länsstyrelsen Behovsanalyser Gemensamma behovsanalyser avseende fortsatt utbyggnad Vid behov Alla berörda aktörer Kommunala IT-infrastrukturprogram Kommunerna ska för perioden ta fram kommunal IT-infrastrukturprogram där prioriteringar och roller klargörs. Kommunerna bör även under perioden kontinuerligt se över och uppdatera gällande IT-infrastrukturprogram. Alla kommuner bör ha gällande program klara till slutet av 2013 Kommunerna Samordning Samordning av regionala och kommunala strategidokument såsom RUP, kommunala översiktsplaner och ITinfrastrukturprogram. Även samordning vad gäller övriga grävarbeten bör utvecklas så att samförläggningstillfällen inte missas Kontinuerligt Berörda aktörer Gemensamma utbyggnadsprojekt Länsstyrelsen och kommunerna bör ta initiativ till gemensam stråkplanering samt robusthetsplanering i kontakter med kringliggande län och kommuner. I aktuella fall bör gemensamma utbyggnadsprojekt likt de som vi har erfarenhet av i Östergötland genomföras Vid behov Länsstyrelsen och kommunerna/ nätägare Kommunal och regional finansiering Kommunerna, länsstyrelsen och regionförbundet bör om möjligt säkerställa resurser som möjliggör de satsningar som behövs för att nå målen För hela perioden Kommuner, länsstyrelsen och regionförbundet Stödja byalag Kommunerna och länsstyrelsen bör på ett aktivt sätt stödja byalag som avser anlägga nät. Modeller för byalagsanslutningar bör finnas i varje kommun. Byalagsmodell bör finnas i varje kommun vid slutet av Denna ska aktivt följas upp och utvärderas Kommunerna, nätägare och länsstyrelsen Regional samverkan Länsstyrelsen ska inrätta ett samverkansforum för länets aktörer gällande IT-infrastruktur. I detta kan även stödfrågor behandlas Under 2013 Länsstyrelsen 16

17 KARTLÄGGNING Aktivitetsmål Kartlägga samt aktivt följa tillgång av digital infrastruktur Resultatmål Årligen uppdaterad nulägesbeskrivning Effektmål Ev. åtgärder kan sättas in i tid Aktivitetsindikator Kartläggning har genomförts Resultatindikator Dokument som visar detta Effektindikator Nödvändiga åtgärder för måluppfyllelse vidtas BEHOVSANALYSER Aktivitetsmål Gemensamma behovsanalyser avseende fortsatt utbyggnad Resultatmål Nödvändiga projekteringar kan göras utifrån utbyggnadsbehov Effektmål Genomförandeplaner kan tas fram Aktivitetsindikator Antal träffar Resultatindikator Antal projekteringar Effektindikator Nödvändig byggnation genomförs INFRASTRUKTURPROGRAM Aktivitetsmål Kommunerna ska för perioden ta fram kommunal IT-infrastrukturprogram Resultatmål Kommunerna fastslår prioriteringar och roller Effektmål Kommunerna kan agera för att underlätta för marknaden eller för att planera infrastruktur där marknaden inte agerar Aktivitetsindikator Antal program Resultatindikator Antal kommuner som anser sin roll inom området vara klargjord Effektindikator Utbyggnad av bredband som uppfyller de mål som är satta i den lokala, regionala samt den nationella strategin 17

18 SAMORDNING Aktivitetsmål Samordning av regionala och kommunala strategidokument såsom RUP, kommunala översiktsplaner och IT- infrastrukturprogram Resultatmål Större grad av intern och extern förankring vad gäller utbyggnad av IT-infrastruktur Effektmål Effektivare och mer transparant planeringsprocess Aktivitetsindikator Antal samordnade dokument Resultatindikator Effektindikator Politiker, tjänstemän och invånare känner sig mer delaktiga i planeringsprocessen UTBYGGNADSPROJEKT Aktivitetsmål Gemensam stråkplanering samt robusthetsplanering i kontakter med kringliggande län och kommuner Resultatmål I aktuella fall bör gemensamma utbyggnadsprojekt utföras Effektmål Bättre redundans och utökat samarbete mellan kommuner och regioner Aktivitetsindikator Antal grovprojekteringar Resultatindikator Antal projekt Effektindikator STÖDJA BYALAG Aktivitetsmål Kommunerna och länsstyrelsen bör på ett aktivt sätt stödja byalag som avser anlägga nät Resultatmål Modeller för byalagsanslutningar bör finnas i varje kommun Effektmål Större intresse och enklare process för byalag att ansluta sig till befintliga nät Aktivitetsindikator Personal som kan svara på frågor från byalag Resultatindikator Antal kommuner med byalagsmodell Effektindikator Fler anslutningar på landsbygden 18

19 REGIONAL SAMVERKAN Aktivitetsmål Länsstyrelsen ska inrätta ett samverkansforum för länets aktörer gällande IT-infrastruktur Resultatmål Högre grad av samverkan Effektmål Gemensam lägesuppfattning effektivare åtgärder Aktivitetsindikator Antal möten Resultatindikator Andelen av deltagarna som upplever att de fått ökad kunskap Effektindikator Antal åtgärder kopplade till denna 19

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredband 2010 nulägesbeskrivning

Bredband 2010 nulägesbeskrivning Bredband 2010 nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr: 341-4117-11 Förord Bredband 2010 en nulägesbeskrivning är en uppföljande rapport till den som skrevs förra året och syftar till att visa

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Örebro kommun

Bredbandsstrategi för Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Bredbandsstrategi för Örebro kommun År 2016-2020 Örebro kommun 2016-0x-xx DNR KS 725/2015 orebro.se 2 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Maj 2010. Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning

Maj 2010. Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning Maj 2010 Bredband 2009 - en nulägesbeskrivning LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 341-2193-10 Förord Bredband 2009 en nulägesbeskrivning syftar till visa hur situationen ser ut i länet vad gäller IT-infrastruktur.

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020

Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Samhällsbyggnadssektorn, Plan och markkontoret Bredbandsstrategi för Borlänge kommun 2015-2020 Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Framtidens tjänster kräver ny teknik... 1 Fiber och mobilt nätverk...

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2011

PTS bredbandskartläggning 2011 Rapportnummer -ER-2012:11 Datum 2012-03-14 bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige bredbandskartläggning 2011 En geografisk översikt av bredbandstillgången i

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PTS Bredbandskartläggning 2012

PTS Bredbandskartläggning 2012 Rapportnummer PTS-ER 2013:7 Datum 2013-03-19 PTS Bredbandskartläggning 2012 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer