IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-INFRASTRUKTURPROGRAM"

Transkript

1 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING... Den geografiska utbyggnaden... Utbyggnaden av fiber... Olika former av bredband... Bredband via telenätet... Mobilt bredband... Bredband via fiber och kabel-tv... Bredbandstäckning... Nationell nivå... Olofströms kommun... Alternativa möjligheter till utbyggnad... Utbyggnad via Kraftbolaget... Utbyggnad via annan aktör... Utbyggnad via bredbandsförening... Anslutningskostnader... Bidrag... Samverkan med andra kommuner och redundans... BILAGA 1... BREDBANDSOMRÅDEN I OLOFSTRÖM... Byarna över sjöarna... Skälmershult... Farabol... Fågleboda... Stora Brödhult... Gaslunda... Gränum... Vilshult... BILAGA 2...

3 SAMMANFATTNING IT-infrastrukturprogrammet gäller från och med och ersätter det IT-program som antogs den 20 november 2001 av KS samt kompletterades av KSAU den 22 november Fullmäktige har för perioden fastställt tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till allt, och Jobb till En IT-infrastruktur som är tillgänglig för många bidrar till att uppnå samtliga tre övergripande mål. Inom Olofströms kommun har i stort sett alla hushåll och privatpersoner tillgång till internet via fiber, ADSL eller mobilt bredband. ADSL eller mobilt bredband är dock inte alltid tillräckligt kapacitetsmässigt. Det finns också områden där det inte finns täckning för mobilt bredband och där nedmonteringen av telenät innebär att även tillgången till ADSL kommer att försvinna. Syftet med detta program är att styra mot en tillgång till fiber och även i framtiden möjliggöra boende och företagande på landsbygd. Målsättningen är att 95 % av företag och hushåll inom Olofströms kommun ska ges möjlighet att ansluta till fiber eller likvärdig teknik senast Enligt de nationella målen bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Programmet innehåller dessutom samlad information om genomförd, pågående och planerad utbyggnad, möjliga bidrag samt hänvisning till var ytterligare information kan sökas. Programmet är fastställt av kommunstyrelse men är framtaget i kommunikation med Olofströms Kraft AB, ett helägt kommunalt bolag. Genom att kommunstyrelsen antar programmet använder sig kommunstyrelsen samtidigt av sin möjlighet till ägarstyrning. Programmet ska öka förutsägbarheten och insynen i den planerade utbyggnaden och vara till stöd för enskilda, företag och bredbandsföreningar. Tillgången till bredband är en viktig fråga ur demokrati och tillgänglighetssynpunkt. Detta program är tänkt att aktualiseras av kommunstyrelsen var mandatperiod.

4 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor Olofströms kommun har som övergripande mål att det ska vara när till allt. IT-infrastruktur är en viktig fråga för kommunens framtid och utveckling. Kommunen äger via sitt helägda bolag Olofströms kraft fiber och levererar bredband och kabel-tv via dess helägda dotterbolag Olofströms Kabel TV. Bolaget har kommunens uppdrag att verka för att alla boende i Olofström ska ha möjlighet till bredbandsanslutning och att det ska vara enkelt att ansluta sig oavsett var i kommunen man valt att bo. För att nå målet och också möjliggöra för enskilda att påverka utbyggnadstakten inom olika områden prioriteras anslutningar av föreningar. Kommunen tillhandahåller också möjlighet till konsultstöd för föreningar och lämnar ett startbidrag till bildade föreningar med 5 tkr. För att underlätta för utbyggnad där kommunen inte själv kan bygga ut kan föreningen beviljats bidrag för utbyggnad av nät från Länsstyrelsen. I de fall föreningar byggt ut via stöd från Länsstyrelsen finns också viss möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från kommunen.

5 Den geografiska utbyggnaden Kommunen har delats in i 8 olika geografiska delar, bilaga 1. Indelningen har skett i samarbete med Kommunbygderådet. Inom samtliga delar finns ett stamnät och inom de olika områdena finns fastigheter som idag har tillgång till fiber och också områden som kan anslutas på marknadsmässiga grunder i nära framtid. En långsiktig planering är viktig för att enskilda fastigheter ska kunna göra ett aktivt val och underlätta utbyggnaden. Möjliga anslutningspunkter för olika typer av föreningar finns markerade på karta, enligt bilaga 2, till kommunalt nät. För anslutning till Telia, Tele2 eller annan framtida nätägare kontakta respektive företag eller Post- och Telestyrelsen för aktuell information. Olofströms kommuns vision Invånare och näringsidkare ska uppfatta Olofström som en välkomnande och framåtsträvande kommun där möjligheter till utveckling och inflytande är goda. Olofströms kommun ska präglas av hög tillgänglighet och en väl utbyggd IT-infrastruktur.

6 Utbyggnaden av fiber Post- och telestyrelsen, PTS, kartlägger bredbandsutbyggnaden i Sverige. Enligt senaste undersökningen hade 49 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober Jämfört med året innan så hade antalet fastigheter ökat från till Andelen företag och hushåll som bor i eller i närheten av en fastighet som är ansluten till fibernät har under samma period ökat från %. Tillgången till LTE, 4G, har ökat under 2011 till 48 % men dessa hushåll finns främst i tätort. Tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE förväntas dessutom öka i områden utanför tätort och småort framöver, i takt med att operatörerna rullar ut LTE i 800 MHz-bandet. PERIOD GEOGRAFISK TÄCKNING PROCENT AV HUSHÅLLEN hushåll, samt uppgradering av kapacitet på kabeltv-nätet på 100 Mbit/sekund med ytterligare 2400 hushåll Totalt hushåll 50 % 2020 Ytterligare 10 mil fiberkabel stamnät. Totalt ca hushåll 95 %

7 Olika former av bredband Idag finns tillgång till olika former av bredband; bredband via telenätet (ADSL), mobilt bredband och bredband via fiber och kabel-tv. Bredband via telenätet Bredband via telenätet är det bredbandsnät, d.v.s. ADSL, som når flest hushåll i dagsläget. För Olofströms del nås 98 % av hushållen av ADSL. Överföringshastigheten är upp till 24 Mbit/s men ligger oftast på 8 Mbit/s och beror bl.a. på hur långt från telestationen hushållet befinner sig. Mobilt bredband Det mobila bredbandet har en bred täckning och är lättillgängligt. Nackdelen är den låga hastigheten. När belastningen är hård på nätet sjunker överföringshastigheten ytterligare. De mobila bredbandsleverantörerna lovar på sikt en överföringshastighet på 100 Mbit/s. Överföringshastigheten påverkas av antalet uppkopplande och närheten till masten. Bredband via fiber och kabel-tv Fibernätet är det idag absolut snabbaste och leveranssäkraste alternativet vad gäller bredband. Enligt Post- och telestyrelsens statistik från 2009 befinner sig omkring 50 % av hushållen och företagen i Sverige inom 350 meter från sådan anslutning. I kommunen finns 130 km nedgrävd fiber 2012 men också 10 km luftburen fiber. Av kommunens 6450 hushåll är ca 40 % anslutna till bredbandsnät via fiber eller kabeltv.

8 Bredbandstäckning Kommunen har idag via det helägda bolaget Olofströms Kraft AB, OKAB, 130 kilometer fiber nedgrävt och har också förberett med kanalisation för ytterligare 10 kilometer. Det finns även område med luftburen fiber till Hemsjö men denna del är upplåten i sin helhet till och med den 30 september Nätet är i sin helhet upplåtet till Olofströms Kabel TV AB, OKTV, som är ett helägt dotterbolag till OKAB. Samtliga hushåll längs de sträckor där kommunen dragit fram fiber har redan erbjudits, eller kommer under de närmaste åren att erbjudas, anslutning till det kommunala nätet via OKTV. Fram till och med 2017 kommer kommunen att bygga ut nätet i hela området som är markerat på bilaga 1, gröna områden, för att inte lämna smala remsor mellan områden där fiber är framdraget. Oaktat den planerade utbyggnaden prioriteras anslutning av föreningar. Har förening ansökt om och beviljats bidrag för utbyggnad av nät prioriteras anslutning av föreningens medlemmar före den planlagda utbyggnaden. Nationell nivå Post- och telestyrelsen, PTS, kartlägger bredbandsutbyggnaden i Sverige. Enligt senaste undersökningen hade 49 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober Jämfört med året innan så hade antalet fastigheter ökat från till Andelen företag och hushåll som bor i eller i närheten av en fastighet som är ansluten till fibernät har under samma period ökat från %. Tillgången till LTE, 4G, har ökat under 2011 till 48 % men dessa hushåll finns främst i tätort. Tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE förväntas dessutom öka i områden utanför tätort och småort framöver, i takt med att operatörerna rullar ut LTE i 800 MHz-bandet. Information om tillgång till bredband finns tillgänglig via webben, PTS bredbandskartläggning. Bredbandskartläggningen innehåller inte information om mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Olofströms kommun Inom Olofströms kommun finns 4018 småhus inklusive fritidshus och 2432 hushåll i flerbostadshus. Under 2013 kan totalt 450 fastigheter erbjudas möjlighet till fiber via OKTV. Det finns idag 2400 hushåll anslutna via coax som idag har tillgång till en hastighet av 50 Mb vilket efter vissa investeringar kan erbjudas bredband med en hastighet av 100 Mb.

9 Fram till och med 2017 kan ytterligare 200 fastigheter vara anslutna direkt till fibernät. Utöver dessa fastigheter är målsättningen att minst 4 bredbansföreningar har tillgång till fiber via Olofströms kraft eller annan nätägare. I kommunen finns förutom OKAB/OKTV Tele 2 och Telia som har utbyggd fiber. I samarbete med Kommunbygderådet har det geografiska området delats in i 7 olika områden. Vart och ett av dessa områden presenteras nedan med respektive områdes tillgång till fiber och nätleverantörer. Av bilaga 2 framgår, enligt OK AB, lämplig framdragning av fiber för föreningar. Dessa följer dock inte gränslinjer för föreningar. En utbyggnad av kanalisation och fibernät inom Olofströms kommun har pågått under ett antal år. Denna utbyggnad har intensifierats under de senaste åren i samband med att många elledningar blir markförlagda. En samordning har då skett via Olofströms Kraft AB. En fortsatt expansion av fibernätet kommer att ske inom de närmsta åren i samband med den fortsatta förstärkningen av elnätet. Det finns därför inom stora delar av Olofströms kommun ett stamfibernät längs många av de största vägarna. En del av utbyggnaden har skett med ett bidrag från länsstyrelsen medan andra delar har skett på helt kommersiella grunder. Anslutning till stamfibernätet kan ske på kommersiella grunder på avstånd på upp till meter från stamnätet. Områden är markerade på karta i bilaga 1, gröna linjer.

10 Alternativa möjligheter till utbyggnad För enskilt hushåll eller företag kan det finnas olika möjligheter till utbyggnad av fibernät beroende på var fastigheten är belägen. Nedan följer ett alternativ av eventuella möjligheter. För vidare rådgivning och diskussion kontakta Olofströms kommun eller Olofströms kraft. För utbyggnad via föreningar finns också möjlighet att få stöd och hjälp via bredbandslotsen, anlitad av Olofströms kommun, med uppdrag att stödja föreningar i bildandet, stadgar och bidragsansökningar. Olofströms kommun nås via växelnummer och Olofströms Kraft AB via växelnummer Oavsett genom vilken aktör som utbyggnad sker bör det finnas reservkraft, UPS, i teknikbodarna för att eventuella hemlarm ska kunna fungera även vid strömavbrott. Även om det inte i nuläget finns behov av hemlarm hos föreningarnas medlemmar så kan behovet uppkomma framöver. Utbyggnad via Kraftbolaget Långsiktig plan redovisas i bilaga 1 för möjlighet att ansluta direkt till OKTV. Priset för anslutning är detsamma oavsett var i kommunen fastigheten är belägen. Fastigheterna tecknar då avtal direkt med OKTV och väljer hastighet och utbud. Det är möjligt att teckna avtal innehållande bredband, telefoni och eller TV. Plan för kommunens utbyggnad t o m 2017 framgår av karta enligt bilaga 2. De grönmarkerade områden är områden i anslutning till nät är områden där Olofströms kraft idag har avtal direkt med kunder eller har möjlighet att ansluta. Området som är markerat 2015 till 2017 är ett område som bolaget bygger ut för att inte skapa sk vita fläckar mellan de i dagsläget möjliga utbyggnaderna. Vid utbyggnad av fiber så ska i möjligaste mån samordning ske mellan Olofströms kraft och föreningar. Utbyggnad via annan aktör Olofströms kommun ser positivt på att det finns alternativ till det kommunala nätet för att öka tillgången till fiberanslutning. Inom det geografiska området finns idag Tele 2 och Telia. Aktuell information om utbyggt nät finns på Post & Telestyrelsen, PTS, hemsida bredbandskartan.pts.se Telias nät framgår dock inte av kartan för närvarande men de har en utbyggnad av nätet inom delar av Olofström.

11 Av den geografiska redovisningen på PTS framgår nuvarande kända övriga leverantörer av nät.

12 Det är möjligt att ansluta till OKAB:s nät via OKTV och samtidigt köpa tjänst av annan aktör. Då tecknas avtal med OKTV för nätet och avtal för leverans med annan aktör. Annan aktör har också möjlighet att hyra stamnät för att därefter teckna avtal direkt med kund gällande nät och leverans. Utbyggnad via bredbandsförening I denna plan redovisas möjliga anslutningspunkter inom vart geografiskt område. Punkterna framgår av karta enligt bilaga 2. Bilda föreningar och även här finns olika alternativ. 1. Sammanslutning utan formella krav där medlemmarna själva gräver fram till anslutningspunkten. Finns inget krav på minsta antal fastigheter. 2. Ekonomisk förening med redovisningsansvar och krav på affärsverksamhet. 3. Ideell förening där en förening bildas men där det inte finns krav på ekonomisk verksamhet. För medlemmar inom föreningar som ansluter sig till kommunens nät gäller samma pris per fastighet oavsett var i kommunen föreningen finns. För att föreningen ska få bidrag enligt nuvarande regler för Länsstyrelsen i Blekinge måste föreningen vara en ekonomisk förening. Föreningen måste driva en affärsmässig verksamhet och också äga och drifta nätet under minst 7 år för att uppfylla bidragskraven från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Bidrag beviljas inte för kostnader inom egen tomt eller anslutning till det egna hemmet. Vill föreningen välja annat alternativ finns möjlighet att antingen annan leverantör hyr stamnät av OKTV alternativt att föreningens hushåll själva hyr nät av OKTV. Väljer föreningen/sammanslutningen att själva gräva ner rör, dvs. kanalisationen, till anslutningspunkt kan bolaget dra fiber in i respektive fastighet. Möjliga dragningar föreslagna av Olofströms kraft AB framgår av de blå markeringarna på karta enligt bilaga 2.

13 Anslutningskostnader Kostnaderna för anslutning gäller för 2013 och kan komma att förändras. Aktuell prisinformation finns att nå via kommunens hemsida och OKTV:s hemsida. TYP AV ANSLUTNING ANSLUTNINGS KOSTNAD BINDNINGS TID ÄGANDET AV UTRUSTNING OCH NÄT Anslutning av förening, minst 20 hushåll tillsammans Anslutning av enskild fastighet inkl. tjänsteleverans Anslutning av enskild fastighet inkl. tjänsteleverans Uthyrning av nät till annan tjänsteleverantör 0 kronor per hushåll och 0 kronor till OKTV:s nät kr ingen kr 2 år Avtal och kostnad beroende på nät och kapacitet 2 år OKTV äger anslutningsutrustningen som monteras i respektive hushåll Ekonomiska föreningar som äger fiber och kanalisation inom föreningens område kan använda OKTV som tjänsteleverantör. OKTV har då möjlighet att ansluta föreningen och låna ut utrustningen till föreningen. OKTV tecknar avtal med föreningen för nätet och ersätter också föreningen för användandet av föreningens nät. Kostnaden för hyra av nät regleras i samband med tjänsteleverans.

14 Bidrag Vid anslutning till fiber finns olika möjligheter till bidrag för att minska enskildas kostnader för utbyggnad av nätet. Olofströms kommun Olofströms kommun stödjer de hushåll som valt att bilda förening med ett startbidrag på 5000 kronor för att underlätta i startskedet, ett stöd som inledningsvis kan användas för porto, utskick och eller lokalhyra. Där kommunen inte inom rimlig tid kan komma att bygga ut fiber kan eventuellt bidrag komma att kunna beviljas. Förutsättningarna är då att det är en ekonomisk förening som har ansökt om och beviljats bidrag för att bygga ut fiber med statliga medel. Kommunen kan då via ansökan ställd till Kommunstyrelsen besluta att bevilja bidrag till ekonomisk förening för att täcka kostnader överstigande i nuläge kronor per hushåll. Beloppsgränsen är satt utifrån kostnaden för att bygga ut via förening jämfört med kostnaden för att ansluta sig direkt till kommunens nät inklusive abonnemangskostnader under en 5 års period. Princip för beräkning av beloppsgräns bygger på kostnaden att ansluta till kommunalt nät direkt respektive via förening. Det är enbart de hushåll som är med vid bildandet och utbyggnationen av nätet som kan omfattas av bidraget. Hushåll som avvaktar och eventuellt ansluter sig till förening i framtiden betalar det belopp som föreningen beslutar. Bidrag kan enbart beviljas ekonomiska föreningar. BERÄKNING AV GRÄNSBELOPP Direkt anslutningsavgift + 5 år gånger 12 månader gånger kostnader för leverans av telefoni/bredband/tv = Föreningens anslutningsavgift till nät + 5 år gånger 12 månader gånger leveranskostnad minus hyra för föreningens nät. Länsstyrelsen Det är möjligt att via Länsstyrelsen söka olika former av bidrag. Kanalisationsstöd Länsstyrelsen kan bevilja förening ekonomiskt stöd för kanalisation. Bidrag ges för hela beloppet exklusive momsen. Är föreningen en ekonomisk förening som kommer att driva verksamhet finns möjlighet att ansöka om att få tillbaka momsen.

15 Föreningen har också möjlighet att ansöka om och beviljas bidrag för del av kostnaden för fiberdragning. ROT-avdrag Privatpersoner har möjlighet att göra ROT-avdrag för grävning för bredband på tomten samt också för arbetskostnad för installation i huset. Fastigheten måste vara taxerad som småhus och då kan kostnaden dras av med upp till hälften av arbetskostnaden. Kostanden för grävmaskin får dock inte dras av enbart maskinistens timkostnad.

16 Samverkan med andra kommuner och redundans Kommunerna och energibolagen i Blekinge har engagerat sig i utbyggnaden av bredband inom respektive kommun, men det har skett på olika sätt. Ett visst samarbete har även växt fram med Landstinget och de kommunala bolagen som bedriver stadsnätsverksamhet. För närvarande, 2012, pågår en upphandling från Landstinget där samtliga kommunala bolag har medverkat med upplåtelse av fiber inom respektive kommun. Olofström skiljer sig från övriga kommuner i länet genom att även vara tjänsteleverantör genom bolaget OKTV. Övriga kommuner är rena fiberägare som tillhandahåller svartfiber eller säljer kapacitet till andra operatörer. Affärsverket i Karlskrona är en egen kommunikationsoperatör med tillhörande plattform där kunderna kan välja olika tjänster. Från årsskiftet finns även denna plattform tillgänglig i Karlshamns fibernät och mera långsiktigt också i Ronneby. I Olofström är OKTV kommunikationsoperatör och tillhandahåller ett eget utbud av internet, tv och telefoni. Målsättningen är ett utökat regionalt samarbete mellan kommunerna i Blekinge och att även ta fram en gemensam offentlig fiberprislista som ska finnas på respektive kommuns hemsida.

17 BILAGA 1 BREDBANDSOMRÅDEN I OLOFSTRÖM Det geografiska området har tillsammans med Kommunbygderådet delats in i 8 områden. 1. Byarna över sjöarna 2. Skälmershult 3. Farabol 4. Fågleboda 5. Stora Brödhult 6. Gaslunda 7. Gränum 8. Vilshult tätort 9. Kyrkhult tätort 10. Olofström/Jämshögs tätort Byarna över sjöarna Inom området Byarna över sjöarna finns totalt 161 personer bosatta varav 45 personer är under 25 år och 21 personer är över 65 år. Skälmershult Inom området Skälmershult finns totalt 300 personer bosatta varav 72 personer är under 25 år och 76 personer är över 65 år. Farabol Inom området Farabol finns totalt 261 personer bosatta varav 86 personer är under 25 år och 39 personer är över 65 år. Fågleboda Inom området Fågleboda finns totalt 252 personer bosatta varav 54 personer är under 25 år och 68 personer är över 65 år. Stora Brödhult Inom området Stora Brödhult finns totalt 475 personer bosatta varav 137 personer är under 25 år och 84 personer är över 65 år. Gaslunda Inom området Gaslunda finns totalt 423 personer bosatta varav 91 personer är under 25 år och 107 personer är över 65 år.

18 Gränum Inom området Gränum finns totalt 908 personer bosatta varav 234 personer är under 25 år och 187 personer är över 65 år. Vilshult Inom området Vilshult finns totalt 283 personer bosatta varav 70 personer är under 25 år och 82 personer är över 65 år.

19 BILAGA 2

20

21

22

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Riktlinjer Utgåva 2012-02-06 Sid 1(27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1 Nuläge... 3 1.1 Behovsbild... 3 1.2 Nätutbredning...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 ljusdal.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Vision...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Strategi för bredband på landsbygden

Strategi för bredband på landsbygden Kommunstyrelsen 2010-05-12 Kommunledningskontoret Näringsliv PM Eva Lehto, 016-710 54 51 Strategi för bredband på landsbygden Antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Fibernät i Mälardalen enligt PTS. Grönt

Läs mer