IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-INFRASTRUKTURPROGRAM"

Transkript

1 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING... Den geografiska utbyggnaden... Utbyggnaden av fiber... Olika former av bredband... Bredband via telenätet... Mobilt bredband... Bredband via fiber och kabel-tv... Bredbandstäckning... Nationell nivå... Olofströms kommun... Alternativa möjligheter till utbyggnad... Utbyggnad via Kraftbolaget... Utbyggnad via annan aktör... Utbyggnad via bredbandsförening... Anslutningskostnader... Bidrag... Samverkan med andra kommuner och redundans... BILAGA 1... BREDBANDSOMRÅDEN I OLOFSTRÖM... Byarna över sjöarna... Skälmershult... Farabol... Fågleboda... Stora Brödhult... Gaslunda... Gränum... Vilshult... BILAGA 2...

3 SAMMANFATTNING IT-infrastrukturprogrammet gäller från och med och ersätter det IT-program som antogs den 20 november 2001 av KS samt kompletterades av KSAU den 22 november Fullmäktige har för perioden fastställt tre övergripande mål, Barnen i Centrum, Nära till allt, och Jobb till En IT-infrastruktur som är tillgänglig för många bidrar till att uppnå samtliga tre övergripande mål. Inom Olofströms kommun har i stort sett alla hushåll och privatpersoner tillgång till internet via fiber, ADSL eller mobilt bredband. ADSL eller mobilt bredband är dock inte alltid tillräckligt kapacitetsmässigt. Det finns också områden där det inte finns täckning för mobilt bredband och där nedmonteringen av telenät innebär att även tillgången till ADSL kommer att försvinna. Syftet med detta program är att styra mot en tillgång till fiber och även i framtiden möjliggöra boende och företagande på landsbygd. Målsättningen är att 95 % av företag och hushåll inom Olofströms kommun ska ges möjlighet att ansluta till fiber eller likvärdig teknik senast Enligt de nationella målen bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Programmet innehåller dessutom samlad information om genomförd, pågående och planerad utbyggnad, möjliga bidrag samt hänvisning till var ytterligare information kan sökas. Programmet är fastställt av kommunstyrelse men är framtaget i kommunikation med Olofströms Kraft AB, ett helägt kommunalt bolag. Genom att kommunstyrelsen antar programmet använder sig kommunstyrelsen samtidigt av sin möjlighet till ägarstyrning. Programmet ska öka förutsägbarheten och insynen i den planerade utbyggnaden och vara till stöd för enskilda, företag och bredbandsföreningar. Tillgången till bredband är en viktig fråga ur demokrati och tillgänglighetssynpunkt. Detta program är tänkt att aktualiseras av kommunstyrelsen var mandatperiod.

4 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor Olofströms kommun har som övergripande mål att det ska vara när till allt. IT-infrastruktur är en viktig fråga för kommunens framtid och utveckling. Kommunen äger via sitt helägda bolag Olofströms kraft fiber och levererar bredband och kabel-tv via dess helägda dotterbolag Olofströms Kabel TV. Bolaget har kommunens uppdrag att verka för att alla boende i Olofström ska ha möjlighet till bredbandsanslutning och att det ska vara enkelt att ansluta sig oavsett var i kommunen man valt att bo. För att nå målet och också möjliggöra för enskilda att påverka utbyggnadstakten inom olika områden prioriteras anslutningar av föreningar. Kommunen tillhandahåller också möjlighet till konsultstöd för föreningar och lämnar ett startbidrag till bildade föreningar med 5 tkr. För att underlätta för utbyggnad där kommunen inte själv kan bygga ut kan föreningen beviljats bidrag för utbyggnad av nät från Länsstyrelsen. I de fall föreningar byggt ut via stöd från Länsstyrelsen finns också viss möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från kommunen.

5 Den geografiska utbyggnaden Kommunen har delats in i 8 olika geografiska delar, bilaga 1. Indelningen har skett i samarbete med Kommunbygderådet. Inom samtliga delar finns ett stamnät och inom de olika områdena finns fastigheter som idag har tillgång till fiber och också områden som kan anslutas på marknadsmässiga grunder i nära framtid. En långsiktig planering är viktig för att enskilda fastigheter ska kunna göra ett aktivt val och underlätta utbyggnaden. Möjliga anslutningspunkter för olika typer av föreningar finns markerade på karta, enligt bilaga 2, till kommunalt nät. För anslutning till Telia, Tele2 eller annan framtida nätägare kontakta respektive företag eller Post- och Telestyrelsen för aktuell information. Olofströms kommuns vision Invånare och näringsidkare ska uppfatta Olofström som en välkomnande och framåtsträvande kommun där möjligheter till utveckling och inflytande är goda. Olofströms kommun ska präglas av hög tillgänglighet och en väl utbyggd IT-infrastruktur.

6 Utbyggnaden av fiber Post- och telestyrelsen, PTS, kartlägger bredbandsutbyggnaden i Sverige. Enligt senaste undersökningen hade 49 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober Jämfört med året innan så hade antalet fastigheter ökat från till Andelen företag och hushåll som bor i eller i närheten av en fastighet som är ansluten till fibernät har under samma period ökat från %. Tillgången till LTE, 4G, har ökat under 2011 till 48 % men dessa hushåll finns främst i tätort. Tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE förväntas dessutom öka i områden utanför tätort och småort framöver, i takt med att operatörerna rullar ut LTE i 800 MHz-bandet. PERIOD GEOGRAFISK TÄCKNING PROCENT AV HUSHÅLLEN hushåll, samt uppgradering av kapacitet på kabeltv-nätet på 100 Mbit/sekund med ytterligare 2400 hushåll Totalt hushåll 50 % 2020 Ytterligare 10 mil fiberkabel stamnät. Totalt ca hushåll 95 %

7 Olika former av bredband Idag finns tillgång till olika former av bredband; bredband via telenätet (ADSL), mobilt bredband och bredband via fiber och kabel-tv. Bredband via telenätet Bredband via telenätet är det bredbandsnät, d.v.s. ADSL, som når flest hushåll i dagsläget. För Olofströms del nås 98 % av hushållen av ADSL. Överföringshastigheten är upp till 24 Mbit/s men ligger oftast på 8 Mbit/s och beror bl.a. på hur långt från telestationen hushållet befinner sig. Mobilt bredband Det mobila bredbandet har en bred täckning och är lättillgängligt. Nackdelen är den låga hastigheten. När belastningen är hård på nätet sjunker överföringshastigheten ytterligare. De mobila bredbandsleverantörerna lovar på sikt en överföringshastighet på 100 Mbit/s. Överföringshastigheten påverkas av antalet uppkopplande och närheten till masten. Bredband via fiber och kabel-tv Fibernätet är det idag absolut snabbaste och leveranssäkraste alternativet vad gäller bredband. Enligt Post- och telestyrelsens statistik från 2009 befinner sig omkring 50 % av hushållen och företagen i Sverige inom 350 meter från sådan anslutning. I kommunen finns 130 km nedgrävd fiber 2012 men också 10 km luftburen fiber. Av kommunens 6450 hushåll är ca 40 % anslutna till bredbandsnät via fiber eller kabeltv.

8 Bredbandstäckning Kommunen har idag via det helägda bolaget Olofströms Kraft AB, OKAB, 130 kilometer fiber nedgrävt och har också förberett med kanalisation för ytterligare 10 kilometer. Det finns även område med luftburen fiber till Hemsjö men denna del är upplåten i sin helhet till och med den 30 september Nätet är i sin helhet upplåtet till Olofströms Kabel TV AB, OKTV, som är ett helägt dotterbolag till OKAB. Samtliga hushåll längs de sträckor där kommunen dragit fram fiber har redan erbjudits, eller kommer under de närmaste åren att erbjudas, anslutning till det kommunala nätet via OKTV. Fram till och med 2017 kommer kommunen att bygga ut nätet i hela området som är markerat på bilaga 1, gröna områden, för att inte lämna smala remsor mellan områden där fiber är framdraget. Oaktat den planerade utbyggnaden prioriteras anslutning av föreningar. Har förening ansökt om och beviljats bidrag för utbyggnad av nät prioriteras anslutning av föreningens medlemmar före den planlagda utbyggnaden. Nationell nivå Post- och telestyrelsen, PTS, kartlägger bredbandsutbyggnaden i Sverige. Enligt senaste undersökningen hade 49 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s i oktober Jämfört med året innan så hade antalet fastigheter ökat från till Andelen företag och hushåll som bor i eller i närheten av en fastighet som är ansluten till fibernät har under samma period ökat från %. Tillgången till LTE, 4G, har ökat under 2011 till 48 % men dessa hushåll finns främst i tätort. Tillgången till bredband vid hushåll och arbetsställen med LTE förväntas dessutom öka i områden utanför tätort och småort framöver, i takt med att operatörerna rullar ut LTE i 800 MHz-bandet. Information om tillgång till bredband finns tillgänglig via webben, PTS bredbandskartläggning. Bredbandskartläggningen innehåller inte information om mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Olofströms kommun Inom Olofströms kommun finns 4018 småhus inklusive fritidshus och 2432 hushåll i flerbostadshus. Under 2013 kan totalt 450 fastigheter erbjudas möjlighet till fiber via OKTV. Det finns idag 2400 hushåll anslutna via coax som idag har tillgång till en hastighet av 50 Mb vilket efter vissa investeringar kan erbjudas bredband med en hastighet av 100 Mb.

9 Fram till och med 2017 kan ytterligare 200 fastigheter vara anslutna direkt till fibernät. Utöver dessa fastigheter är målsättningen att minst 4 bredbansföreningar har tillgång till fiber via Olofströms kraft eller annan nätägare. I kommunen finns förutom OKAB/OKTV Tele 2 och Telia som har utbyggd fiber. I samarbete med Kommunbygderådet har det geografiska området delats in i 7 olika områden. Vart och ett av dessa områden presenteras nedan med respektive områdes tillgång till fiber och nätleverantörer. Av bilaga 2 framgår, enligt OK AB, lämplig framdragning av fiber för föreningar. Dessa följer dock inte gränslinjer för föreningar. En utbyggnad av kanalisation och fibernät inom Olofströms kommun har pågått under ett antal år. Denna utbyggnad har intensifierats under de senaste åren i samband med att många elledningar blir markförlagda. En samordning har då skett via Olofströms Kraft AB. En fortsatt expansion av fibernätet kommer att ske inom de närmsta åren i samband med den fortsatta förstärkningen av elnätet. Det finns därför inom stora delar av Olofströms kommun ett stamfibernät längs många av de största vägarna. En del av utbyggnaden har skett med ett bidrag från länsstyrelsen medan andra delar har skett på helt kommersiella grunder. Anslutning till stamfibernätet kan ske på kommersiella grunder på avstånd på upp till meter från stamnätet. Områden är markerade på karta i bilaga 1, gröna linjer.

10 Alternativa möjligheter till utbyggnad För enskilt hushåll eller företag kan det finnas olika möjligheter till utbyggnad av fibernät beroende på var fastigheten är belägen. Nedan följer ett alternativ av eventuella möjligheter. För vidare rådgivning och diskussion kontakta Olofströms kommun eller Olofströms kraft. För utbyggnad via föreningar finns också möjlighet att få stöd och hjälp via bredbandslotsen, anlitad av Olofströms kommun, med uppdrag att stödja föreningar i bildandet, stadgar och bidragsansökningar. Olofströms kommun nås via växelnummer och Olofströms Kraft AB via växelnummer Oavsett genom vilken aktör som utbyggnad sker bör det finnas reservkraft, UPS, i teknikbodarna för att eventuella hemlarm ska kunna fungera även vid strömavbrott. Även om det inte i nuläget finns behov av hemlarm hos föreningarnas medlemmar så kan behovet uppkomma framöver. Utbyggnad via Kraftbolaget Långsiktig plan redovisas i bilaga 1 för möjlighet att ansluta direkt till OKTV. Priset för anslutning är detsamma oavsett var i kommunen fastigheten är belägen. Fastigheterna tecknar då avtal direkt med OKTV och väljer hastighet och utbud. Det är möjligt att teckna avtal innehållande bredband, telefoni och eller TV. Plan för kommunens utbyggnad t o m 2017 framgår av karta enligt bilaga 2. De grönmarkerade områden är områden i anslutning till nät är områden där Olofströms kraft idag har avtal direkt med kunder eller har möjlighet att ansluta. Området som är markerat 2015 till 2017 är ett område som bolaget bygger ut för att inte skapa sk vita fläckar mellan de i dagsläget möjliga utbyggnaderna. Vid utbyggnad av fiber så ska i möjligaste mån samordning ske mellan Olofströms kraft och föreningar. Utbyggnad via annan aktör Olofströms kommun ser positivt på att det finns alternativ till det kommunala nätet för att öka tillgången till fiberanslutning. Inom det geografiska området finns idag Tele 2 och Telia. Aktuell information om utbyggt nät finns på Post & Telestyrelsen, PTS, hemsida bredbandskartan.pts.se Telias nät framgår dock inte av kartan för närvarande men de har en utbyggnad av nätet inom delar av Olofström.

11 Av den geografiska redovisningen på PTS framgår nuvarande kända övriga leverantörer av nät.

12 Det är möjligt att ansluta till OKAB:s nät via OKTV och samtidigt köpa tjänst av annan aktör. Då tecknas avtal med OKTV för nätet och avtal för leverans med annan aktör. Annan aktör har också möjlighet att hyra stamnät för att därefter teckna avtal direkt med kund gällande nät och leverans. Utbyggnad via bredbandsförening I denna plan redovisas möjliga anslutningspunkter inom vart geografiskt område. Punkterna framgår av karta enligt bilaga 2. Bilda föreningar och även här finns olika alternativ. 1. Sammanslutning utan formella krav där medlemmarna själva gräver fram till anslutningspunkten. Finns inget krav på minsta antal fastigheter. 2. Ekonomisk förening med redovisningsansvar och krav på affärsverksamhet. 3. Ideell förening där en förening bildas men där det inte finns krav på ekonomisk verksamhet. För medlemmar inom föreningar som ansluter sig till kommunens nät gäller samma pris per fastighet oavsett var i kommunen föreningen finns. För att föreningen ska få bidrag enligt nuvarande regler för Länsstyrelsen i Blekinge måste föreningen vara en ekonomisk förening. Föreningen måste driva en affärsmässig verksamhet och också äga och drifta nätet under minst 7 år för att uppfylla bidragskraven från Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Bidrag beviljas inte för kostnader inom egen tomt eller anslutning till det egna hemmet. Vill föreningen välja annat alternativ finns möjlighet att antingen annan leverantör hyr stamnät av OKTV alternativt att föreningens hushåll själva hyr nät av OKTV. Väljer föreningen/sammanslutningen att själva gräva ner rör, dvs. kanalisationen, till anslutningspunkt kan bolaget dra fiber in i respektive fastighet. Möjliga dragningar föreslagna av Olofströms kraft AB framgår av de blå markeringarna på karta enligt bilaga 2.

13 Anslutningskostnader Kostnaderna för anslutning gäller för 2013 och kan komma att förändras. Aktuell prisinformation finns att nå via kommunens hemsida och OKTV:s hemsida. TYP AV ANSLUTNING ANSLUTNINGS KOSTNAD BINDNINGS TID ÄGANDET AV UTRUSTNING OCH NÄT Anslutning av förening, minst 20 hushåll tillsammans Anslutning av enskild fastighet inkl. tjänsteleverans Anslutning av enskild fastighet inkl. tjänsteleverans Uthyrning av nät till annan tjänsteleverantör 0 kronor per hushåll och 0 kronor till OKTV:s nät kr ingen kr 2 år Avtal och kostnad beroende på nät och kapacitet 2 år OKTV äger anslutningsutrustningen som monteras i respektive hushåll Ekonomiska föreningar som äger fiber och kanalisation inom föreningens område kan använda OKTV som tjänsteleverantör. OKTV har då möjlighet att ansluta föreningen och låna ut utrustningen till föreningen. OKTV tecknar avtal med föreningen för nätet och ersätter också föreningen för användandet av föreningens nät. Kostnaden för hyra av nät regleras i samband med tjänsteleverans.

14 Bidrag Vid anslutning till fiber finns olika möjligheter till bidrag för att minska enskildas kostnader för utbyggnad av nätet. Olofströms kommun Olofströms kommun stödjer de hushåll som valt att bilda förening med ett startbidrag på 5000 kronor för att underlätta i startskedet, ett stöd som inledningsvis kan användas för porto, utskick och eller lokalhyra. Där kommunen inte inom rimlig tid kan komma att bygga ut fiber kan eventuellt bidrag komma att kunna beviljas. Förutsättningarna är då att det är en ekonomisk förening som har ansökt om och beviljats bidrag för att bygga ut fiber med statliga medel. Kommunen kan då via ansökan ställd till Kommunstyrelsen besluta att bevilja bidrag till ekonomisk förening för att täcka kostnader överstigande i nuläge kronor per hushåll. Beloppsgränsen är satt utifrån kostnaden för att bygga ut via förening jämfört med kostnaden för att ansluta sig direkt till kommunens nät inklusive abonnemangskostnader under en 5 års period. Princip för beräkning av beloppsgräns bygger på kostnaden att ansluta till kommunalt nät direkt respektive via förening. Det är enbart de hushåll som är med vid bildandet och utbyggnationen av nätet som kan omfattas av bidraget. Hushåll som avvaktar och eventuellt ansluter sig till förening i framtiden betalar det belopp som föreningen beslutar. Bidrag kan enbart beviljas ekonomiska föreningar. BERÄKNING AV GRÄNSBELOPP Direkt anslutningsavgift + 5 år gånger 12 månader gånger kostnader för leverans av telefoni/bredband/tv = Föreningens anslutningsavgift till nät + 5 år gånger 12 månader gånger leveranskostnad minus hyra för föreningens nät. Länsstyrelsen Det är möjligt att via Länsstyrelsen söka olika former av bidrag. Kanalisationsstöd Länsstyrelsen kan bevilja förening ekonomiskt stöd för kanalisation. Bidrag ges för hela beloppet exklusive momsen. Är föreningen en ekonomisk förening som kommer att driva verksamhet finns möjlighet att ansöka om att få tillbaka momsen.

15 Föreningen har också möjlighet att ansöka om och beviljas bidrag för del av kostnaden för fiberdragning. ROT-avdrag Privatpersoner har möjlighet att göra ROT-avdrag för grävning för bredband på tomten samt också för arbetskostnad för installation i huset. Fastigheten måste vara taxerad som småhus och då kan kostnaden dras av med upp till hälften av arbetskostnaden. Kostanden för grävmaskin får dock inte dras av enbart maskinistens timkostnad.

16 Samverkan med andra kommuner och redundans Kommunerna och energibolagen i Blekinge har engagerat sig i utbyggnaden av bredband inom respektive kommun, men det har skett på olika sätt. Ett visst samarbete har även växt fram med Landstinget och de kommunala bolagen som bedriver stadsnätsverksamhet. För närvarande, 2012, pågår en upphandling från Landstinget där samtliga kommunala bolag har medverkat med upplåtelse av fiber inom respektive kommun. Olofström skiljer sig från övriga kommuner i länet genom att även vara tjänsteleverantör genom bolaget OKTV. Övriga kommuner är rena fiberägare som tillhandahåller svartfiber eller säljer kapacitet till andra operatörer. Affärsverket i Karlskrona är en egen kommunikationsoperatör med tillhörande plattform där kunderna kan välja olika tjänster. Från årsskiftet finns även denna plattform tillgänglig i Karlshamns fibernät och mera långsiktigt också i Ronneby. I Olofström är OKTV kommunikationsoperatör och tillhandahåller ett eget utbud av internet, tv och telefoni. Målsättningen är ett utökat regionalt samarbete mellan kommunerna i Blekinge och att även ta fram en gemensam offentlig fiberprislista som ska finnas på respektive kommuns hemsida.

17 BILAGA 1 BREDBANDSOMRÅDEN I OLOFSTRÖM Det geografiska området har tillsammans med Kommunbygderådet delats in i 8 områden. 1. Byarna över sjöarna 2. Skälmershult 3. Farabol 4. Fågleboda 5. Stora Brödhult 6. Gaslunda 7. Gränum 8. Vilshult tätort 9. Kyrkhult tätort 10. Olofström/Jämshögs tätort Byarna över sjöarna Inom området Byarna över sjöarna finns totalt 161 personer bosatta varav 45 personer är under 25 år och 21 personer är över 65 år. Skälmershult Inom området Skälmershult finns totalt 300 personer bosatta varav 72 personer är under 25 år och 76 personer är över 65 år. Farabol Inom området Farabol finns totalt 261 personer bosatta varav 86 personer är under 25 år och 39 personer är över 65 år. Fågleboda Inom området Fågleboda finns totalt 252 personer bosatta varav 54 personer är under 25 år och 68 personer är över 65 år. Stora Brödhult Inom området Stora Brödhult finns totalt 475 personer bosatta varav 137 personer är under 25 år och 84 personer är över 65 år. Gaslunda Inom området Gaslunda finns totalt 423 personer bosatta varav 91 personer är under 25 år och 107 personer är över 65 år.

18 Gränum Inom området Gränum finns totalt 908 personer bosatta varav 234 personer är under 25 år och 187 personer är över 65 år. Vilshult Inom området Vilshult finns totalt 283 personer bosatta varav 70 personer är under 25 år och 82 personer är över 65 år.

19 BILAGA 2

20

21

22

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Prospekt. Nätet. Januari 2015

Prospekt. Nätet. Januari 2015 Prospekt Januari 2015 Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Kvarnamåla Bredbands fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad det kostar att ansluta sig

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson

Agenda. Information från Rackens fiberförening. Information från Arvika Kommun. Frågor. Anders Johansson. Ola Nilsson Agenda Information från Rackens fiberförening Anders Johansson Information från Arvika Kommun Ola Nilsson Frågor Rackens fiberförening Interimsstyrelse bildad 9 april Anders Johansson, Rackstad Lennart

Läs mer

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen

Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit. Samfälligheten Seraljen Välkomna till möte om Bredband 500-1000 Mbit Samfälligheten Seraljen Projektgruppen Från Seraljen Imran Bukhari (191) Babis Karassavas (115) Leif Warbrandt (101) Från Ownit Kjell Lindqvist (Telenor Sverige)

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling

Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling Björkviks Fiber Ekonomisk Förening Välkommen att delta i vår bygds utveckling En information från Björkviks Fiber Ekonomisk Förening (BFEKF) som planerar för utbyggnad av Bredband i Fibernät Intresseanmälan

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp

FiberBestorp. Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp FiberBestorp Tillsammans skapar vi fibernät i Bestorp Agenda Fördel Fiber! Hur går det till? Affärsmodell Förening och medlemskap Tidplan Frågor Fördel Fiber Fördel Fiber Telia lägger ner telestationer

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Villan blir bättre med fiber! Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber 8% använder internet på flera apparater samtidigt. Tv, bredband och telefoni är bara några

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Kinna 4 juni 2014 Tore Johnsson Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar

Läs mer