Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec"

Transkript

1 Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6)

2 Frontec kan projekt Helhetssyn Frontec har en väl genomarbetad helhetssyn på projekt. Vår långa erfarenhet har systematiserats till en metodik för hela processen, från idé till förvaltning av den färdiga produkten. Därför kan vi erbjuda ett projekt att lita på. Start Idé Förstudie Utredning Kick-off Genomförande Genomförande Projektavslut Förvaltning Vidareutveckling / Support TG0 Flygning TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 En Flygande Projektstart Riskanalys Projektstyrning - PROPS Utvecklingsmodell Granskning Revision Kvalitetssäkring Test Projekt Förvaltningsplan Projektorganisation För varje projekt skapas en projektorganisation med väl definierade roller inom styrande, verkställande och genomförande funktioner. Den styrande funktionen består av en styrgrupp som leds av en sponsor. Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att fatta de beslut som projektledaren behöver för att driva projektarbetet framåt. Sponsorn har det affärsmässiga ansvaret för projektet och kontakten med kundens affärsansvarige. Kund Styrande - Styrgrupp, Sponsor Verkställande - Projektledare Resursägare Linjechefer Genomförande - Projektmedlemmar I anslutning till projektorganisationen finns Frontecs linjechefer, i rollen som resursägare. Linjecheferna förser projekten med resurser i form av kompetens och verktyg. Som komplement till projektmedlemmarna tillförs även kunskap från andra teknikoch metodspecialister. I alla projekt finns en kvalitetsansvarig med uppgift att planera och driva kvalitetsarbetet. Krav på kunden För att projektet skall kunna genomföras på bästa sätt behövs ett aktivt deltagande av kunden. Kunden måste delta i projekt- och styrgruppsmöten samt vara tillgänglig vid centrala händelser i projektet, såsom formulering av mål och krav samt test. Kunden måste även tillsätta en projektledare för kundens del av det totala projektet. Flexibel tillämpning Projektmetodikens tillämpning anpassas alltid till det aktuella projektets särart. I mindre projekt kan till exempel projektorganisation, beslutsprocedurer och granskningar göras mindre omfattande.

3 Starten Startens betydelse för projektet I projektstarten finns den stora potentialen att kvalitetssäkra projektet innan stora investeringar har gjorts. Vid projektets början är det svårt att i detalj förutse hur projektet kommer att utvecklas. En infrastruktur byggs upp redan i starten för att hantera denna ovisshet. Inledningsvis görs en förstudie och en utredning, vilka kan kompletteras med våra TeamGames. Under förstudien behandlas VAD som skall göras, ur både tekniskt och kommersiellt perspektiv. Olika lösningar, med grova tidplaner och kostnadsindikationer, beaktas. Förstudien resulterar i en vald lösning och det avgörs om en utredning skall påbörjas. Syftet med utredningen är att bestämma HUR projektet skall genomföras. Detaljerade projektplaner med mål, kvalitetsaspekter och strategier utarbetas. Möjliga teknikalternativ utvärderas och provas. I en riskanalys identifieras riskerna och en handlingsplan tas fram för att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som kan hota projektets leveranstid, kvalitet och budget. I början på utredningsfasen genomförs ett uppstartsmöte med projektets nyckelpersoner. Syftet är att behandla centrala frågeställningar och att säkerställa att projektet redan från början kommer in på rätt spår. TeamGame Ett TeamGame är ett tidsstyrt och tydligt specificerat format för en aktivitet som samlar kundens viktigaste personer och projektdeltagare. Det syftar till att koncentrera kompetens i tid och rum, för att lösa en gemensam uppgift och används för "specialsträckor" i projektet där teamarbete är av avgörande betydelse. TeamGames som till exempel Flygning och En Flygande Projektstart kan med fördel användas för en effektiv start. En Flygning är en intensiv övning under tre dagar som syftar till att komma fram till vad som skall göras, och varför. Först utformas en gemensam bild av det befintliga läget. Därefter skapas en övergripande bild av vart man vill nå. Första dagen avslutas med bestämma vilka viktiga delar i framtidsbilden man vill fokusera på. Andra dagen analyseras de frågor man valt att fokusera på, till exempel konsekvenserna av en viss teknisk lösning. Påverkan på företaget och marknad diskuteras. Nytta, vinster och kostnader för olika alternativ visualiseras. Visualiseringar kan vara till exempel bildspel, rollspel eller en prototyp. Sista dagen ägnas åt en visuell presentation, som först gås igenom av deltagarna och sedan presenteras för ledningen. Flygning kan vara en del av, eller ett komplement till, en förstudie. I En Flygande Projektstart visualiseras hur projektet skall genomföras. Den viktigaste faktorn för ett lyckat projekt är att man strävar mot samma mål och har förståelse för de problem och förutsättningar som utgör grunden i projektet. För att förbättra förutsättningarna för att ett projekt skall bli framgångsrikt skapas därför en gemensam och tydlig målbild hos projektets alla intressenter. Hot spots, det vill säga kritiska punkter i projektet, identifieras och olika handlingsalternativ beaktas för att eliminera riskfaktorer och reducera osäkerhet inför projektstart. Hotspot-analysen förbättrar också beredskapen för att hantera problem och förmågan att fatta rätt beslut under genomförandet av projektet. En Flygande Projektstart kan vara en del av, eller ett komplement till, en utredning. Frontec rekommenderar en Flygande Projektstart innan ett genomförande av ett projekt startas. Se bilaga 4 för ytterligare beskrivning. Både Flygning och En Flygande Projektstart bygger på engagemang från de mest kompetenta i frågeställningen och en förankring hos de som beslutar. Med en god projektstart skapas förutsättningar för att genomföra ett projekt i enlighet med de mål som är överenskomna för kalendertid, kostnad och kvalitet.

4 Genomförandet Metoder och modeller för projekt Att projektarbetet sker enligt en metod är mycket viktigt. Metoden eller metoderna måste täcka in hela projektprocessen. Ett projektgenomförande innefattar områdena projektstyrning, utvecklingsmodell och kvalitetssäkring: Projektstyrning Utvecklingsmetod Utvecklingsmodell Kvalitetssäkring PROPS RUP, VAC... BLQ, BQS För högsta kvalitet i genomförande och resultat används en projektmodell, som beskriver hur projektarbetet skall styras. Projektstyrningen knyts också till en utvecklingsmodell som beskriver vilket arbete som behöver utföras för att uppnå målen. Att använda samma projekt- och utvecklingsmodeller i alla projekt gynnar överföringen av erfarenheter mellan projekten. Projektstyrning med PROPS Projektstyrning Utvecklingsmodell Kvalitetssäkring Frontec använder projektmodellen PROPS, utvecklad av Ericsson. PROPS är en etablerad generell projektmodell, som anpassats till vårt arbetssätt. Att arbeta med PROPS ökar kundens förståelse för projektet, och därmed också möjligheten att följa utveckling och framsteg. Se vidare bilaga 1 för en kort beskrivning av PROPS. Utvecklingsmodell Typen av projekt bestämmer valet av utvecklingsmodell. Vanligen används för systemutvecklingsprojekt modellen RUP från Rational Software Corporation. Projektstyrning Utvecklingsmodell Kvalitetssäkring RUP är baserad på iterativ utveckling. Varje iteration innehåller projektets alla arbetsflöden som analys, utveckling och test. Därmed ökar kunskapen om projektet i varje iteration. Detta innebär att om det finns problem, med till exempel ny teknik, så kan man tidigt i projektet upptäcka och åtgärda det. Se vidare bilaga 2 för en kort beskrivning av RUP.

5 Etablerade modeller Frontec har valt att arbeta med på marknaden väletablerade modeller. Såväl PROPS som RUP är ledande modeller inom sina respektive område. Modellerna är väl beprövade och utvecklas kontinuerligt efter marknadens krav. Givetvis kan Frontec även använda andra modeller om kunden har sådana krav. Vikten av att anpassa modeller Att använda modeller är en god grund för ett bra genomförande, men användningen av modeller måste kombineras med erfarenhet och sunt förnuft. En lämplig ambitionsnivå måste sättas utifrån det aktuella projektets mål. Frontec har stor erfarenhet från genomförda projekt och har ett medvetet tillvägagångssätt att sätta rätt ambitionsnivå för projektet. Vi anpassar modeller och koncept till en nivå som passar det aktuella projektet. Kvalitetssäkring i praktiken Kvalitet innebär att leverera rätt produkt i rätt tid, till rätt kostnad. Projektstyrning Utvecklingsmodell Kvalitetssäkring Kvalitetssäkrande aktiviteter är exempelvis uppstartsmöte med nyckelpersoner, uppföljning av riskanalys, kick-off, granskningar, revisioner, tester och ändringshantering. Planeringen av kvalitetssäkrande aktiviteter genomförs tidigt i projektet och dokumenteras i projektspecifikationen eller i en separat kvalitetsplan. I början av projektets genomförandefas anordnas ofta en kick-off, där innehållet i projektspecifikationen förankras i projektgruppen. Vid kick-offen genomförs gärna någon aktivitet under informella former. Att de som är berörda av projektet lär känna varandra gynnar kontakter och engagemang under resten av projektet. En granskning är en formell utvärdering för att verifiera att resultatet vid en specifik tidpunkt överensstämmer med planerna. Granskningar planeras och genomförs alltid i projekten. Vid större projekt görs dessutom revisioner för en objektiv bedömning av projektets status. Revisioner initieras, vid behov, av projektets styrgrupp. I projekten görs också tester, för att verifiera resultatet mot kraven. Ändringshantering inkluderar både versionshantering och strukturering av ändrade krav under projektets gång. Egen portal Kompassen Som stöd i projektarbetet och kvalitetssäkringen har Frontec ett eget kvalitetssystem. Detta är samlat i en intranätapplikation, Kompassen, som varje Fronteckonsult har tillgång till i sitt dagliga arbete. Kompassen förenar teoretiska modeller som PROPS och RUP med mycket konkret material som Frontecs egna mallar, checklistor, rutiner, exempel och praktiska erfarenheter..

6 Förvaltningen Förvaltningen beaktas från projektets start System som används måste förvaltas. Önskemål om förändringar och behov av ny funktionalitet uppstår och frågor uppdagas; Hur kan vi använda systemet för att åstadkomma det vi önskar? Att ett system är väl strukturerat och dokumenterat är avgörande för en smidig förvaltning. Förvaltningen måste därför beaktas redan vid starten av projektet. Frontecs helhetssyn på projekt innefattar även förvaltning. Genom ett väl genomtänkt och dokumenterat arbetssätt samt ett väl strukturerat och dokumenterat system skapas möjligheter till utbytbarhet av förvaltande personal något som är mycket viktigt för att inte skapa starka beroenden till enskilda personer. Frontec har ett förvaltningskoncept omfattande: Support fråga-svar i form av användarsupport eller teknikersupport Förvaltning felanmälan-rättning Vidareutveckling införande av ny funktionalitet Även andra tjänster, som t.ex. förebyggande service eller mätning av prestanda, kan ingå i ett förvaltningsavtal. Servicetider överenskommes mellan kund och Frontec. Uppdraget bestämmer upplägget Förvaltningskoncept Förvaltningsmodell Förvaltningsupplägget anpassas efter behov och önskemål. För varje uppdrag görs en förvaltningsplan som, likt en projektplan, beskriver hur förvaltningen skall bedrivas. Förvaltningsplanen innehåller bland annat förvaltningsorganisation samt test- och leveransstrategier. Förvaltningen drivs iterativt i små projekt, ett projekt för varje leverans. Parallellt med projekten samlas ändringsförslag in. Dessa analyseras löpande och lösningsförslag med tidsuppskattningar tas fram. På beslutsmöten med kunden görs prioriteringar mellan åtgärderna. Ändringsförslag Beslutsmöten Projekt Förvaltning Projekt Vart och ett av projekten består av fyra faser; utredning, genomförande, leveransuppföljning och avslutning. I utredningsfasen planeras projektet avseende innehåll, budget och tidplan. I genomförandet görs implementation, test och leverans på samma sätt som i ett utvecklingsprojekt. Om fler önskemål på förbättringar uppstår vid leveransuppföljningen blir dessa indata till framtida projekt. Avslutningen innebär att erfarenheterna sammanställs, till nytta i kommande projekt.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap - En studie av RUP Magisteruppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd 17 juni 2005 Författare: Handledare: Bo Andersson LUNDS UNIVERSITET

Läs mer

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande:

Sida 1 av 33. 2 Etablering. 2.1 Inledning 2006-11-27. I detta avsnitt ska du göra följande: Sida 1 av 33 2 Etablering Projektledarens ansvar blir nu att etablera projektet enligt beställarens uppdrag eller direktiv. Innan projektet de facto kan starta måste mål och planer för projektet tydliggöras.

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet LIPs Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet Sammanfattning LIPS är en projektmodell som används på Linköpings Universitet inom civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik

Läs mer

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys -

Läs mer