Projektledning (2 dagar)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning (2 dagar)"

Transkript

1 Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare men lämpar sig även för metodansvariga, workshopledare, projektdeltagare m.fl. Kursens målsättning är att snabbt och effektivt förmedla kunskap och förmåga till dig som är projektledare eller du som är på väg att bli projektledare. Ett viktigt moment är hur dialogen med projektägare/projektbeställare och styrgrupp ska hanteras. Pejl Projektstyrningsmodell går som en röd tråd genom hela utbildningen. Projektprocessen beslutspunkter och processteg. Roller, ansvar och mandat med fokus på projektledarrollen De olika målen i ett projekt effektmål, produktmål och mål för tid och kostnad. Effektanalysen framtagning av Verksamhetens beslutsunderlag (VBU). Projektanalysen framtagning av Projektkontraktet. Projektplaneringen tid och kostnad och bemanningsfrågorna. Projektgruppen gemensamma värderingar och mål teamkänsla. Dialogen, rapporteringen och uppföljningen med projektägaren och styrgruppen. Beslutsmöten styrgruppsmöten/projektmöten. Kvalitetssäkring av projekt och produkt. Projektavslut och projektutvärdering (erfarenhetsåterföring). Stödet i Pejl-modellen för projektets olika roller. Certifiering I samband med denna kurs så finns möjligheten att bli certifierad! Certifiering innefattar en fördjupad kunskap i Pejl Projektstyrningsmodell, en inlämningsuppgift, en presentation inför styrgrupp samt ett skriftligt prov. Certifieringsledaren ger dig löpande feedback under hela certifieringsperioden.

2 Effekt på projekt med effektcoaching (1 dag) Det är väsentligt bl. a. i rollen som projektledare att på djupet kunna förstå verksamhetens effekter (effektmål och intäkter), men också att kunna hjälpa/stödja verksamheten att hitta rätt effekter. Observera! Du som deltagare får med dig en konkret metodik som du sedan kan använda i ditt dagliga arbete. Kursen vänder sig främst till projektägare/projektbeställare, verksamhetsansvariga chefer, styrgruppsmedlemmar, projektkontorets medarbetare, affärsansvariga men även projektledare ska vara bra på detta. Kursens målsättning är att du ska få en god kunskap i hur man rätt identifierar, konkretiserar och hämtar hem effekterna för projekt och andra typer av satsningar. Du ska bli duktig på att hantera effektperspektivet i projekt, innan, löpande och under projektet samt vid hemtagningen och uppföljningen efter projektet är avslutat. Det innebär att du efter utbildningen ska kunna göra detta för egen del, men också att du i rollen som Effektcoach ska kunna hjälpa och stödja verksamhetsansvariga chefer, projektägare/projektbeställare och styrgrupper i hur de ska komma fram till rätt effekter. Kursen innehåller bl.a. annat följande: En effektiv och pedagogisk metodik att använda när du genomför effektanalyser. Metoden lär dig både hur du identifierar effekterna och hur du konkretiserar dem så att de blir mätbara i pengar (intäkter/besparingar). Metoden fångar även upp de mjuka effekterna. Hur du i rollen som Effektcoach leder workshops med målet att hitta de rätta effekterna. Hur planen för hemtagning respektive uppföljning av effekter ska tas fram och hållas levande genom projektet och hur man säkerställer att dessa också tas hem och följs upp som det var planerat. Hur man hanterar den löpande effektstyrningen och effektsäkringen under hela projekttiden. Hur man hanterar de olika rollerna kring effektstyrning och effektsäkringen: Verksamhetsansvarig, Effektcontroller, Effekthemtagningsansvarig och Effektcoach. Hur resultatet av effektanalysen dokumenteras i Verksamhetens beslutsunderlag (VBU), i kalkylens intäktsdel, i planen för hemtagning och uppföljningen av effekterna.

3 Effektivt styrgruppsarbete (1 dag) En väl fungerande styrgrupp är en förutsättning för att projektet ska nå uppsatta mål. Effektivt styrgruppsarbetet uppnås då alla styrgruppsmedlemmar vet och kan sin roll och agerar aktivt för att styra och stödja projektet att nå sina mål. Denna utbildning fokuserar på att, utifrån Pejl-modellen, förstå vad som krävs i rollen som styrgruppsmedlem. Kursen vänder sig främst till projektägare/projektbeställare, verksamhetsansvariga chefer, styrgruppsmedlemmar, projektkontorets medarbetare, affärsansvariga men även projektledare ska vara bra på detta. Målet med kursen är att du ska få en god kännedom om vad som förväntas av dig i din roll som styrgruppsmedlem och hur du ska agera aktivt för att styra och stödja projektet. Teori blandas med diskussioner och övningar för att belysa hur man som styrgruppsmedlem kan bidra till att projektet uppnår avsedda effektmål. Ett effektivt styrgruppsarbete är en del i det som kan kallas aktiv ägarstyrning av projekt. En jämförelse görs till styrning av ett bolag, där styrgruppen motsvaras av styrelsen. Kursen innehåller bl.a. följande: Kort om Pejl-modellen (synsätt, processteg, beslutspunkter, mål m.m.). Styrgruppens roll och mandat (beslutsfattare och ambassadörer för projektet). Styrgruppsarbetet (förväntningar, arbetsformer och spelregler). Samarbetet med projektledaren (förväntningar och krav från båda hållen). Beslutsfattande för att uppnå målen (effekt- och produktmål samt mål för tid och kostnad). Löpande styrning och hantering av förändringar (omvärld, risker, krav). Praktiska råd och tips för styrgruppsarbetet och för möten (inför, under och efter).

4 Framgångsrikt projektledarskap kommunikation och samarbete (2 dagar) Bra kommunikation och ett gott samarbetsklimat är viktiga grundpelare för att man ska nå framgång i projektarbetet. Denna kurs kompletterar Pejls kurser Projektledning samt Projektledning i praktiken och innehåller de mjuka faktorerna som är en del i Pejls helhetssyn på framgångsrikt projektledarskap och projektarbete det medvetetna projektledarskapet som tar hänsyn till de mellanmänskliga relationerna och dess betydelse för att nå uppsatta mål tillsammans. En kurs för projektledare/delprojektledare/teamledare, men vänder sig även till andra roller som deltar i projektarbetet. Målsättningen är att du ska få kännedom om hur man leder både sig själv och andra, hur man skapar och bibehåller arbetsglädje och effektivitet under projektets olika faser. Teori blandas med övningar för att belysa hur du som projektledare kan påverka/hantera situationer för att uppnå önskad effekt. Under kursen använder vi oss av självskattningsinstrumentet FIRO-B som underlag. Varje deltagare får göra sin egen självskattning. Vi utgår från de olika profilerna och diskuterar hur man kan hantera våra personlighetsskillnader på ett positivt och konstruktivt sätt. Det är en bra utgångspunkt för teamutveckling i ett projekt.

5 Tillämpning av Pejl och ett beställar- /utförarförfarande (1 dag) Inom ramen för projekten görs ofta beställningar av olika leveranser från interna eller externa leverantörer. Beställningar kan avse både kompetens (jämför bemanningsföretag eller resurskonsulter) eller olika åtaganden/leveranser av specificerade produkter och tjänster. Beställningarna kan kräva eller bygga på en affärsmässig relation (köp/sälj) mellan parterna och ibland används även en beställar-/utförarmodell som reglerar affärsförhållandet och samverkan mellan kunden/beställaren och leverantören/utföraren. Vanliga problem är en sammanblandning av den affärsmässiga och den leveransmässiga nivån i projektet, projektbeställarens/-ägarens roll och ansvar kontra beställarens samt projektledarens roll och ansvar inom respektive organisation. När man tillämpar Pejl Projektstyrningsmodell samtidigt med ett beställar-/utförarförfarande är det extra viktigt att vara klar över hur styrningen av projektet och dess totala åtagande ska gå till. Om detta inte är tydligt kan problem uppstå som kan påverka möjligheterna att projektet levererar i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt produktkvalitet samt att effektmålen uppnås. en är främst verksamhetsansvariga chefer, projektbeställare/-ägare och styrgruppsmedlemmar. Målet med kursen är att du ska få en god kunskap om hur man kan kombinera Pejls effekt- och projektstyrning med ett beställar-/utförarförfarande och hur man kan lösa eventuella problem i styrning och organisation av projekten. Teori blandas med praktik där det ges exempel på olika alternativa tillämpningar och dess för- och nackdelar. Pejl Projektstyrningsmodell går som en röd tråd genom hela kursen. Tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell samtidigt med ett beställar-/utförarförfarande och hur styrningen av projektet och dess totala åtagande ska gå till.

6 Pejl på projekt introduktions- och synsättsutbildning (1 dag) Denna introducerande synsättsutbildning vänder sig till alla som ska arbeta i projekt. Kursen förutsätter inga tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt. Kursen kan ses som ett körkort för projektarbete inom den aktuella organisationen. Målsättningen är att introducera Pejls synsätt i vad projekt är, vad projektarbetsformen innebär, när den ska tillämpas samt hur man praktiskt arbetar i projekt med hjälp av Pejl Projektstyrningsmodell, dvs. en gemensam plattform ett gemensamt synsätt kring projektstyrningen. Kursen innehåller bl.a. följande: Synsätt och begrepp i Pejl-modellen. Effektmål och Produktmål vad vill vi uppnå och vad ska vi ta fram? Roller, ansvar och mandat i ett projekt. Pejlmodellen Stegen från start till avslut. Styrande dokument i Pejl-modellen. Planering och uppföljning i Pejl-modellen. Praktiskt projektarbete med hjälp av Pejl-modellen.

7 Pejl på projekt för projektmedarbetare (1 dag) Kursen anpassas för målgruppen utifrån uppdragsgivarens synsätt på projekt och typen av projekt, exempelvis förändringsprojekt, utvecklingsprojekt eller externa kundprojekt. Kursen vänder sig till befintliga eller blivande medarbetare/deltagare i projekt. Kursen kombinerar kunskapen om rollen som projektmedarbetare med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Målsättningen är att ge dig som projektmedarbetare att med hjälp av Pejlmodellen effektivt arbeta i ett projekt. Du får idéer, tankeställare, tips och råd från en kursledare som är en erfaren projektledare. Pejl Projektstyrningsmodell går som en röd tråd genom hela kursen. Kursen innehåller bl.a. följande: Projektprocessen beslutspunkter och processteg. Roller, ansvar och mandat med fokus på projektdeltagarrollen. Målen i projekt effektmål, produktmål och mål för tid och kostnad. Effektanalysen framtagning av verksamhetens beslutsunderlag (VBU). Projektanalysen framtagning av projektkontraktet. Projektplaneringen ur projektmedarbetarens synvinkel tid och kostnad. Resurskontrakt och individplaner kontrakt med linjechef och projektledare. Projektgruppen gemensamma värderingar och mål, teamkänsla". Dialogen, rapporteringen och uppföljningen till projektledaren samt projektmöten. Beslutsmöten, styrgruppsmöten och projektmöten. Kvalitetssäkring av produkt ur projektmedarbetarens synvinkel. Stödet i Pejl-modellen för projektmedarbetaren.

8 Pejl på projekt introduktions- och synsättsutbildning (1 dag) Denna introducerande synsättsutbildning vänder sig till alla som ska arbeta i projekt. Kursen förutsätter inga tidigare kunskaper eller erfarenheter av projektarbete. Kursen vänder sig till alla som ska arbeta i projekt. Kursen kan ses som ett körkort för projektarbete inom den aktuella organisationen. Målsättningen är att introducera Pejls synsätt i vad projekt är, vad projektarbetsformen innebär, när den ska tillämpas samt hur man praktiskt arbetar i projekt med hjälp av Pejl Projektstyrningsmodell, dvs. en gemensam plattform ett gemensamt synsätt kring projektstyrningen. Kursen innehåller bl.a. följande: Synsätt och begrepp i Pejl-modellen. Effektmål och Produktmål vad vill vi uppnå och vad ska vi ta fram? Roller, ansvar och mandat i ett projekt. Pejlmodellen Stegen från start till avslut. Styrande dokument i Pejl-modellen. Planering och uppföljning i Pejl-modellen. Praktiskt projektarbete med hjälp av Pejl-modellen.

9 Pejl SMART systemstöd (1 dag) Pejl SMART är ett flexibelt molnbaserat systemstöd för alla typer av projekt. Det kan med fördel även utnyttjas för olika arbetsprocesser som genomförs i en linjeorganisationen. Kursen genomförs med fördel efter att projektmallar för de olika projekttyperna och dess styr- och stöddokument implementerats i systemet. Kursen vänder sig till våra kunder som kompletterat Pejl-modellen med systemstödet Pejl SMART och till dig som är portföljansvarig eller projektledare. Oavsett vilken roll du har får du en grundläggande kunskap om hur funktionerna används för att projektteamet ska arbeta så effektivt som möjligt tillsammans. Kursens målsättning är att snabbt och effektivt förmedla kunskap och förmåga till kursdeltagarna så att de sedan självständigt kan planera, samordna och styra projektens alla aktiviteter med stöd av Pejl SMART. Följande kursmoment ingår: Orientering och navigering i systemets olika vyer. Hantera de olika funktionerna i systemet. Hantera användarrättigheter, kontaktlistor och delning. Planera projektets faser, aktiviteter och beslutspunkter (Grids och Gantt). Arbeta med projektmallar. Arbeta med projektdokument. Koordinera och samordna aktiviteter. Följ upp aktiviteter och deras status. Skapa överblick, aggregera och sammanställa. Rapportera projektinformation internt/externt. Publicera projektinformation. Enkätfunktion (ex. för effektuppföljning m.m.). Resursallokering och hantering (FTE). Mobil användning (Native App).

10 Pejl + Scrum (1 dag) Pejl tillsammans med agila arbetsmetoder är ett angreppssätt som är idealiskt för att bedriva IT-projekt vars innehåll endast till viss del är definierat från början, men kan också med fördel användas för rena förändringsprojekt och/eller verksamhetsutvecklingsprojekt. Kursen vänder sig till projektledare, projektägare/projektbeställare, styrgrupper och utvecklare. Kursen har som målsättning att lära dig hur man kombinerar ett Scrum-projekt med Pejls Effekt- och Projektstyrning. Kursen innehåller bl.a. följande: Integrationen mellan Pejls Effekt- och Projektstyrningsmodell och Scrum. Hur bedriver man ett bra Scrum-projekt? Roller, ansvar och mandat med fokus på projektägare/projektbeställare, styrgrupp, projektledaren, Scrum Master och produktägare. Målen i Scrum-projekt: Effektmål Produktmål mål för releaser och sprintar. Effektanalysen, framtagning av Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) för ett Scrum-projekt. Identifiering och hantering av risker och osäkerhet i Scrum-projekt. Projektanalysen, framtagning av Projektkontraktet för ett Scrum-projekt. Iterationer och releaser/leveranser med tydlig återkoppling till projektägare/projektbeställare och till styrgruppen Statusrapportering och beslutsprocessen i ett Scrum-projekt. Planeringen i Scrum-projekt; grovplanering, releaseplanering och sprint/iterationsplanering. Projektteamen, verksamhetskunniga och utvecklare.

11 Praktisk projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och är praktiskt inriktad. Den fokuserar på några av de vanliga metoderna och analyserna som användas för att ta fram underlag till styrningen i det praktiska projektarbetet. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar. Kursen bygger på Pejls grundsyn på projekt och tar vid där Pejls tvådagarskurs för projektledare slutar. Kursen vänder sig i första hand till projektledare och delprojektledare men lämpar sig även för metodansvariga, workshopledare, projektdeltagare m.fl. Målet med kursen är att du ska få en god kännedom och samtidigt praktiskt erfarenhet av olika metoder och analyser som används i ett projekt. Kursen innehåller bl.a. följande moment: Kort om Pejl-modellen (synsätt, processteg, beslutspunkter, mål m.m.). Målmodellering inklusive etappmål, WBS m.m. Tids- och aktivitetsplanering inklusive Gantt-schema m.m. Resursplanering inklusive kalkyl och budget. Prioritering. Intressent- och beroendeanalys. Riskanalys. SWOT-analys. Problem- och lösningsanalys. Riskanalys. Ändringshantering. Kvalitetssäkring. Dokument- och versionshantering.

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Historik och bakgrund

Historik och bakgrund Under förra decenniet förnyade ett antal Agila metoder systemutvecklingen. Ofta beskrivs dessa som ett helt nytt sätt att tänka och arbeta i projekt. I själva verket är det en samling principer som visat

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer