Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess Sida: 1 (9) Version PA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA"

Transkript

1 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess

2 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION GENTEMOT INTRESSENTER KOMMUNIKATION GENTEMOT MOTTAGARE 6 3 KOMMUNIKATIONSKANALER 7 4 AKTIVITETSPLAN AKTIVITETSPLAN INTERNT AKTIVITETSPLAN EXTERNT CHECKLISTA VID KOMMUNIKATIONSINSATS 9

3 Sida: 3 (9) 1 Informationsspridning Kommunikation och informationsspridning kring samverkansprojektet Svensk geoprocess är en kritisk framgångsfaktor. Att ge ökad kännedom och god förståelse för Svensk geoprocess till samtliga berörda (kommuner, Lantmäteriet, andra berörda myndigheter, marknadsaktörer inklusive system- och dataleverantörer etc.) kommer att ge en större acceptans och förståelse för samverkansprojektet. Detta kommer även att kunna leda till att dataproduktspecifikationerna snabbare omvandlas till fungerande lösningar från systemleverantörer och att konsultmarknaden är redo att bidra till effektiviseringar, t.ex. hos kommunerna, baserade på dataproduktspecifikationerna då dessa finns beslutade och tillgängliga. Kommunikation är alltså inget självändamål utan en kritisk framgångsfaktor för samverkansprojektet. Det finns ett flertal tydliga målgrupper. Målgrupperna har olika behov, kunskapsnivå och önskemål. Det gäller därför att anpassa och rikta informationssatsningarna gentemot respektive målgrupp. Information om samverkansprojektets fortskridande, exempelvis fastställda/godkända leverabler/dokument och del-/slutrapporter, publiceras på hemsida, 2 Målgrupper Det finns några tydliga målgrupper. Följande målgrupper är tydliggjorda: 2.1 Projektintern kommunikation Styrgrupp Målgruppen är: strategisk, ekonomiskt, lyssnade och beslutande. Utmaning: Informationen ska vara ur ett ekonomiskt, informativt perspektiv. Informationen ska vara kort, sammanfattande och informativ, men tillräcklig för att kunna ta beslut i samverkansprojektet Budskap Du ska alltid på ett initierat och positivt sätt kunna berätta om samverkansprojektet inklusive mål, tidplan och framdrift. Samverkansprojektet kommer bland annat leda till: Tillgängliga, välbeskrivna geodata med rätt kvalitet som möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning. Kostnadseffektiviseringar hos slutanvändare och producenter/informationsägare - kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster Projektledning Målgruppen är: strategisk, initiativt, lyssnade och beslutande. Utmaning: Informationen ska vara ur ett ekonomiskt, informativt perspektiv. Informationen ska vara kort, sammanfattande och informativ, men tillräcklig för att kunna ta beslut i samverkansprojektet Budskap

4 Sida: 4 (9) Du ska alltid på ett initierat och positivt sätt kunna berätta om samverkansprojektet inklusive mål, tidplan och framdrift. Samverkansprojektet kommer bland annat leda till: Tillgängliga, välbeskrivna geodata med rätt kvalitet som möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning. Kostnadseffektiviseringar hos slutanvändare och producenter/informationsägare - kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster Uppdragsledare för specifikationer och processer Målgruppen är: lyssnande och aktiva genom hela samverkansprojektet. Utmaning: Informationen ska medföra att mottagaren förstår samverkansprojektets vision, mål och aktuella status. Detta för stark delaktig i samverkansprojektets samtliga faser, men framförallt för att mottagaren av informationen i det dagliga uppdragsarbetet ska kunna fatta välgrundade och korrekta beslut som leder samverkansprojektet framåt i rätt riktning Budskap Du ska alltid på ett initierat och positivt sätt kunna berätta om samverkansprojektets delar som du ansvarar för inklusive mål, tidplan och framdrift. Det är du som bidrar till samverkansprojektets framgång! Deltagare i respektive deluppdrag (specifikationer, processer) Målgruppen är: lyssnande och aktiva hela samverkansprojektet. Utmaning: Informationen ska medföra att mottagaren förstår samverkansprojektets vision, mål och aktuella status. Detta för stark delaktig i samverkansprojektets samtliga faser, men framförallt för att mottagaren av informationen i det dagliga uppdragsarbetet ska kunna fatta välgrundade och korrekta beslut som leder samverkansprojektet framåt i rätt riktning Budskap Du ska alltid på ett initierat och positivt sätt kunna berätta om samverkansprojektets delar som du jobbar inom, känner dig delaktig och eventuellt ansvarar för. Det är du som bidrar till samverkansprojektets framgång! Referenser samverkansprojektet löper med tiden, när deras eventuella insats ska ske. Utmaning: Informationen ska vara ur ett perspektiv att känna sig delaktig i samverkansprojektet., Se nyttoeffekter och bidra till ett genomförande om leder till utvidgad samarbete Budskap Det är ett för Sverige/samhället viktigt samverkansprojekt. Du är viktig för samverkansprojektets framgång.

5 Sida: 5 (9) Du ska alltid på ett initierat och positivt sätt kunna berätta om Svensk geoprocess i de delar du är engagerad och känner dig delaktig inom. 2.2 Kommunikation gentemot intressenter Användare och producenter samverkansprojektet fortskrider. Utmaning: Informationen ska vara ur ett perspektiv att känna sig delaktig i samverkansprojektet, få dem att se de nyttoeffekter samverkansprojektet ska ge dem i slutändan och få dem att förbereda sig för att arbeta enligt de specifikationer som samverkansprojektet ger dem Budskap Ni är viktiga för samverkansprojektet. Ni bör ta hänsyn och beakta samverkansprojektets vision, mål och resultat inom er egen organisation. Genom att delta aktivt i Svensk geoprocess, speciellt inom specifikationsarbetet, så bidrar ni med att påverka samverkansprojektet i positiv riktning och samtidigt bevaka era intressen Leverantörer och konsulter (marknadsaktörer) samverkansprojektet fortskrider Utmaning: Informationen ska vara ur ett perspektiv att känna sig delaktig i samverkansprojektet, få dem att se de nyttoeffekter samverkansprojektet kan ge för respektive företag. Att få marknadsaktörerna att ta till sig specifikationer i ett tidigt skeende och möjliggöra att de implementerar stöd för specifikationerna i sina respektive produkter, lösningar och system Budskap Det är ett för Sverige/samhället viktigt samverkansprojekt. Ni är viktiga för samverkansprojektets framgång. När ni utvecklar era tjänster och produkter i enlighet med Svensk geoprocess, så framtidssäkrar ni er position på marknaden. Era kunder kommer att börja arbeta med de nya specifikationerna, därför är det viktigt att ni är med och utvecklar era produkter. Samverkansprojektet kommer att möjliggöra en effektivare insamling och lagring. Ett bättre samnyttjande av data och system mellan flera kommuner kommer att möjliggöras. Behovet av kommunanpassning av data och system kommer i framtiden att minska. Samverkansprojektet möjliggör samverkan mellan kommuner och stora samordningsvinster för samhället.

6 Sida: 6 (9) Projekt och utredningar samverkansprojektet löper med tiden och vill gärna bidra till samverkansprojektets framgång eftersom detta gynnar deras egna respektive projekt och utredningar. Utmaning: Att känna sig delaktig i samverkansprojektet så att information, erfarenheter och andra gemensamma beröringspunkter kan utbytas mellan målgruppen och Svensk geoprocess, för ökad samhällsnytta. Att tydliga kravbilder från målgruppen framkommer är en annan viktig utmaning Budskap Samhällsnyttan blir större när vi samverkar. Samverkansprojektets framgång är beroende av ert deltagande och engagemang. Ni är starka budbärare som ger Svensk geoprocess möjlighet att tillämpas av slutanvändare. Era synpunkter beaktas av samverkansprojektet vid genomförandet av Svensk geoprocess. Graden av användning och nytta av det som åstadkoms i Svensk geoprocess är beroende av er Aktörer och direktiv samverkansprojektet löper med tiden. Utmaning: Att känna sig delaktig i samverkansprojektet så att information, erfarenheter och andra gemensamma beröringspunkter kan utbytas mellan målgruppen och Svensk geoprocess. Att tydliga kravbilder från målgruppen framkommer är en annan viktig utmaning Budskap Samverkansprojektets framgång och spridning är beroende av er. Tillsammans kan vi öka samhällsnyttan av våra respektive projekt. Ni är starka budbärare som ger Svensk geoprocess möjlighet att tillämpas av slutanvändarna. Era synpunkter beaktas av samverkansprojektet och är viktiga vid genomförandet av Svensk geoprocess. Ni kan bidra till att användningen av och nytta med Svensk geoprocess väsentligt ökar. 2.3 Kommunikation gentemot mottagare Förvaltnings Målgruppen är: Lyssnade och aktiva. De har ett intresse att ta till sig samverkansprojektets krav och behov hur man formar en framtida förvaltning av Svensk geoprocess leverabler. Utmaning: Att kommunikationen, och diskussionerna mellan förvaltnings och samverkansprojektet leder till en löpande effektiv förvaltning av samverkansprojektets leverabler. Effekten av förvaltningen ska aktivt medverka till specifikationer och processer snabbt och utbrett börjar användas av alla intressenter Budskap Ni bör beakta och ta hänsyn till samverkansprojektets mål och effekter för att forma er framtida förvaltning kring samverkansprojektets leverabler.

7 Sida: 7 (9) Ni är mycket viktiga för samverkansprojektet och kommer bli den kanal som möjliggör maximal nytta av samverkansprojektets leverabler i en framtida förvaltning och utveckling. 3 Kommunikationskanaler Samverkansprojektet kommer använda olika kommunikationskanaler internt. Bland annat epost, telefon, möten och en projektplats på samt en hemsida Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess. Externt är det viktigt att sprida information om samverkansprojektet till alla involverade parter så att alla berörda ligger i fas med varandra. Det görs bäst med riktade informationsträffar, föredrag och workshops. Workshopar där deltagarna diskuteras frågor som Vad kan ni bidra med? och Vad tycker ni är viktigt att tänka på i ett projekt som SGP, ur er synvinkel? Gentemot marknadsaktörer är riktade seminarier en viktig informationskanal. Se framtagen aktivitetsplanering för kommunikationsinsatser externt bilaga xx aktivitetsplan kommunikation 4 Aktivitetsplan 4.1 Aktivitetsplan internt Följande aktivitetsplan har tagits fram för kommunikationen internt inom samverkansprojektet och visas i fastslagen projektplan för samverkansprojektet. Aktiviteterna genomförs kontinuerligt under samverkansprojektets genomförande och dess styrning. Syftet med den höga och täta avstämningen inom samverkansprojektet är att förmedla status, lärdomar, förbättringar etc. inom samverkansprojektet. Ansvaret för att aktiviteterna fullföljs åligger den ansvarige. Information - vad? Målgrupper - vem? Hur? Ansvarig Frekvens - När? Ekonomiuppföljning Styrgruppen Möte Projektledning 1 gång/kvartal Aktivitetsuppföljning Uppdragsledare för framtagning av specifikationer Epost, telefon, möte och projektplats Projektledning 1 gång/månad Aktivitetsuppföljning Uppdragsledare för framtagning av Epost, telefon, möte och projektplats Projektledning 1 gång/månad processer Aktivitetsuppföljning Uppdragsdeltagare för respektive deluppdrag Epost, telefon, möte och projektplats Uppdragsledare 1 gång/vecka Intressenter Epost, telefon, möte Projektledning, 1 gång/månad Aktivitetsuppföljning och projektplats styrgruppen Tidplan Referensgrupper Epost, telefon, möte och projektplats Projektledning, styrgruppen Vid behov Ca 1 gång/månad

8 Sida: 8 (9) 4.2 Aktivitetsplan externt Inom samverkansprojektet har en planering tagit fram för hur kommunikationen ska ske emot de externa parterna, d.v.s. intressenter (Användare & producenter, leverantörer av olika slag, projekt, aktörer, utredningar etc.) och mottagare (framtida förvaltning). Nedanstående tabell är en detaljering av aktuella insatser. Aktivivtet,, vad och hur? Målgrupp - vem? Information - Mål? Ansvarig Frekvens - När? Informations- & startmöte för projektet i sin helhet Projektdeltagare Få deltagare att känna sig delaktiga, möjlighet att förmedla enhetlig information. Projektledning Jan 2014 Informationsmöte marknadsaktörsträff, Leverantörer och konsulter Delge information och få aktörerna att bli Mars 2014 Kartdagarna Jönköping delaktiga i projektet. Begreppsdefinition Aktuella deluppdrag, projektledning, styrgrupp, uppdragsledning Klargöra och definiera begrepp samt förhållanden inom projektet. April 2014 Startmöte och Workshop med förvaltnings Workshop produktoch tjänster Förvaltnings Projekts intressenter, deltagare etc Tydliggöra organisation, krav och behov på framtida förvaltning Ta fram vilka tjänster/produkter som är aktuella och dess innehåll April 2014 Projektledning Maj 2014 Seminarie alternativt workshop Förvaltnings Återkoppling och fortsatt arbete med att forma framtida förvaltning. Juni 2014 Informationsmöte Kommunala lantmäteridagarna Användare, producenter, leverantörer, projekt och direktiv Informera aktuella deltagare kring projektet och dess progress och status. Maj 2014 Informationsmöte SKMF dagarna Användare, producenter, leverantörer, projekt Informera aktuella deltagare kring projektet och dess Maj 2014 och direktiv progress och status. Riktat informationsmöte, webmöte Leverantörer och konsulter (marknadsaktörer) Informera aktuella deltagare kring projektet och dess Juni 2014

9 Sida: 9 (9) progress och status. Seminarie alternativt workshop Förvaltnings Fortsatt arbete och initiering av aktuell förvaltning. Aug 2014 Workshop produktoch tjänster Projekts intressenter, deltagare etc. Fastslå tjänster/produkter som Projektledning Sept 2014 är aktuella och dess innehåll Informationsmöte, seminarie ULI geoforum Användare, producenter, leverantörer, projekt och direktiv Informera aktuella deltagare kring projektet och dess progress och status. Okt checklista vid kommunikationsinsats Vid externa kommunikations insatser dvs, insatser som inte berör projektstyrningen, bör ansvarig person följa och använda följande checklista: Kontrollera vilka målgrupper som kommunikationsinsatsen avser. Välj lämplig form av insats, exempelvis möte, workshop, seminarie etc och planering genomförandet av aktiviteten utifrån vald form Se vilkja budskap som ska beaktas. Tänk över vad kommunikationsinsatsen ska syfta till och vilket mål aktiviteten ska ha. Använd rätt informationsmaterial, ex presentation etc.

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 20-01-14 Utkast

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport 2015-06-30 Filnamn: Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Sammanfattning... 4 1.4 Resultat, leveransobjekt...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN FÖRFATTNING 7.9 Antagen av kommunstyrelsen 123/14 KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 KOMMUNIKATION Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer