Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan"

Transkript

1 Vårt datum Vår referens Leif Lundin Avfallsplan SÖRAB Kommunikationsplan 1. Inledning Varför? Syftet med kommunikationen Vem? Aktörsanalys och samrådsgrupper... 2 Regionala interna samrådsgrupper... 2 Regionala externa samrådsgrupper... 2 Lokala kommunvisa interna samrådsgrupper... 3 Lokala kommunvisa externa samrådsgrupper Hur? Verktyg och kanaler... 3 Regional kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Lokal kommunvis kommunikation... 5 Internt inom kommunerna... 5 Kommunikationsmaterial... 6 Kommunikationsmaterial sammanfattning När? Tid- och aktivitetsplan... 8 Bilaga 1 Aktörslista... 9

2 2 (10) 1. Inledning En förändring i avfallsrelaterade frågor föranleder alltid ifrågasättanden och kräver en systematisk kommunikation för att nå den förankring som är nödvändig för ett lyckat resultat. I kommunikationsplanen belyses viktiga aktörer, vid vilken tidpunkt olika aktörer ska informeras i projektet etc. SÖRAB avser att involvera inte bara avfallsansvariga i kommunerna utan även andra berörda kommunala funktioner, såsom miljötillsyn, miljöstrategiskt arbete och exploatering/fastighet. En viktig del i arbetet med avfallsplanen blir att kommunicera mål, åtgärder och strategier med berörda aktörer, såsom fastighetsägare, näringsliv, entreprenörer och intresseorganisationer i respektive kommun. En dialog avses även föras med andra kommuner i Stockholmsområdet, eftersom det finns regionala aspekter på t.ex. val av avfallshanteringssystem och lokalisering av anläggningar. 2. Varför? Syftet med kommunikationen För att stärka framtagandet av avfallsplanen och målen för den kommande avfallshanteringen är det viktigt att ett brett samhällsperspektiv finns med i framtagandet av planen. Samrådsgrupper kommer därför att bildas på både regional och lokal nivå, samt både internt inom kommunen/regionen och externt på båda nivåerna. Kommunikationen samordnas för att effektivisera processen, för att skapa en gemensam framtidsbild och för att samordna förslag till mål och åtgärder. Kommunikationen syftar också till att skapa intresse och höja kunskapsnivån för alla inblandade. Samråden är även en del av den miljöbedömning som ska ske enligt miljöbalken. 3. Vem? Aktörsanalys och samrådsgrupper För att på ett tidigt stadium nå alla relevanta aktörer genomförs en aktörs-/intressentanalys. I projektplanen för avfallsplanen finns en första aktörsanalys. En lista över samarbetspartners togs fram på SÖRABs kontaktmannamöte Den har senare kompletterats och redovisas i bilaga 1. Aktörsanalysen ligger som grund för en aktörsspecifik kommunikationsplan. Utifrån behov och organisation för medverkande i referensgrupperna bildas grupperna på lokal eller regional nivå. I vilken grad de olika grupperna medverkar i planeringsarbetet kan variera kraftigt. I vissa fall handlar det om dialog på möten, i andra fall kan det handla om information och möjlighet att ge någon form av respons. I det fortsatta arbetet har nedan angivna samrådsgrupper ansetts som särskilt viktiga att kommunicera med. Dessa kommer att inbjudas till särskilda idéseminarier. Övriga grupper kan ta del av materialet på kommunernas och SÖRABs hemsida. Regionala interna samrådsgrupper Fysisk planering samt regional planering i Stockholms län SÖRABs styrelse SÖRABs personal Regionala externa samrådsgrupper Politiska grupper Miljösamrådsgrupper, Naturskyddsföreningen Boende/fastighetsägargrupper Företagare Avfallsentreprenörer/producenter Länsstyrelsen i Stockholms län

3 3 (10) Angränsande kommuner Lokala kommunvisa interna samrådsgrupper Beslutsfattare Interna miljösamordnare, miljögrupper Intern avfallshanteringspersonal Lokala kommunvisa externa samrådsgrupper Miljö- och hembygdssamrådsgrupper Boende- och fastighetsägargrupper Företag och lokala avfallsentreprenörer 4. Hur? Verktyg och kanaler Regional kommunikation Internt inom SÖRAB SÖRAB:s styrelse informeras löpande vid styrelsesammanträden. Inför utställningen och remissen av avfallsplanen sker en särskild diskussion vid ett styrelsesammanträde. SÖRABs styrelse informeras även via nyhetsbreven. Den interna kommunikationen syftar främst till att stämma av arbetet och få nya synpunkter på det löpande arbetet och härvid fånga in olika erfarenheter och perspektiv på viktiga frågeställningar. Kommunikation inom projektledningsgruppen sker vid projektgruppsmöten och däremellan via t.ex. telefon och e-post. Kommunikation inom arbetsgruppen sker vid arbetsgruppsmöten och däremellan via t.ex. telefon och e- post. Kommunikation inom avfallsplanegruppen sker vid avfallsplanegruppsmöten (4 juni 07, sept. 07, 6 nov. 07, 11 dec. 07, 22 jan. 08 samt 12 mars 08) och däremellan via t.ex. telefon och e-post. Internt personal SÖRABs personal informeras om avfallsplanearbetet via nyhetsbrevet. Fysiska panerare inom regionen Fysiska planerare från kommunerna samt från RTK (Regionplane- och trafikkontoret) bjuds vid in till en första dialog kring avfallsplanearbetet. ( ). KSL och länsstyrelsen är också möjliga deltagare, men dessa deltar också i Stockholmsregionens avfallsråd samt att Länsstyrelsen kontinuerlig dialog ändå sker med Länsstyrelsen (se nedan). Viktigt då är att ha en dialog om hur vi skapar en avfallshantering i ett hållbart samhälle. Viktiga beröringspunkter är krav vid nybyggnation, transporter, miljöpåverkan samt behov av anläggningar. Hur kan vi samverka kring dessa frågor? Vika aspekter tycker de fysiska planerarna att det är viktigt att vi belyser? Hur ställer de sig till våra förslag till mål? Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Extern kommunikation Externa aktörer som kan komma att beröras av avfallsplanens handlingsprogram enligt ovan bjuds in till idéseminarier. Huvudsyftet med idéseminarierna är att presentera dagsläget samt att diskutera förslag till mål och åtgärder i avfallsplanen. Utöver detta har följande frågor identifierat som särskilt viktiga.

4 4 (10) Politiska grupper En bred politisk diskussion kring framtidens avfallshantering sker på regional nivå. Dessa samråd syftar till syfte att presentera dagsläget samt att diskutera förslag till mål och åtgärder i avfallsplanen. Vid samråden ska även identifieras om det finns några särskilt viktiga frågor som behöver belysas. Vilken ambition finns hos de politiska partierna kring avfallshantering i framtiden? Hur ser man på systemet i dag och hur ska det förbättras? Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Länsstyrelsen i Stockholms län. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län sker under hela processen. Möten med Länsstyrelsen kommer att ske minst vid tre tillfällen. Inför starten av arbetet (detta möte genomfördes ), efter framtagande av mål ( ) samt inför utställning och remiss av avfallsplanen (våren 2008). Vid samråden med Länsstyrelsen i Stockholms län sker även en dialog om miljöbedömningsprocessen. Det gäller exempelvis vilka avgränsningar som miljökonsekvensbeskrivningen ska ha och vilka miljöaspekter som ska användas. Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Miljösamrådsgrupper Miljösamrådsgrupper bjuds in till dialog kring avfallshanteringen i framtiden. Syftet med dessa möten är att identifiera frågor som dessa grupper tycker är extra viktiga och som har anknytning till avfallshanteringen. Vid dialogen lyfts även de förslag till avfallsmål som avfallsplanegruppen har identifierat. Dialogen med miljögrupper sker tidigt i samrådsprocessen. Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Boende/fastighetsägargrupper Regionala boende- samt fastighets- och villaägargrupper bjuds in till diskussioner kring framtida avfallshantering. Viktigt i dessa samråd är att lyfta fram vilka möjligheter och svårigheter en ändring av dagens system skulle innebära för dem. Hur de ser på avfallsfrågorna i stort samt att presentera dagsläget och att diskutera förslag till mål och åtgärder i avfallsplanen. Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Avfallsentreprenörer/producenter Med producenter menas här de aktörer som företräder branscher med producentansvar. Dialog sker med de avfallsentreprenörer som är verksamma inom vår region samt de som ansvarar för insamling av producentansvarsavfall. Även arbetsmiljöföreträdare bör finnas med. Viktiga frågor att belysa vid dessa möten är bland annat vilka erfarenheten entreprenörerna kan bidra till kring förslaget till mål. Hur kan systemen förbättras och förenklas för brukarna? Hur ser entreprenörerna på verksamhetsavfallet och hanteringen av detta? Vid samrådet med producenterna är det särskilt viktigt att belysa förutsättningar för ett utökat samarbete. Hur ser producenterna på sin framtid? Vad tror de blir viktigt och vilken målsättning har de? Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Angränsande kommuner Stockholm, Ekerö, Upplands Bro, Sigtuna, Norrtälje, Österåker och Vaxholm gränsar till SÖRABkommunerna, men samarbete sker även med övriga kommuner inom Stockholmsregionens avfallsråd. Dokument hörande till SÖRABs avfallsplan finns tillgängliga på avfallsrådets hemsida ( Ett samrådsmöte hålls med angränsande kommuner. Syftet med detta samråd är att presentera dagsläget samt att diskutera förslag till mål och åtgärder i avfallsplanen. Viktiga beröringspunkter är regionalt samarbete, framtida behandlingskapacitet samt informationsutbyte om vad som är på gång som kan påverka planeringen. Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten. Detta samrådsmöte sker i företrädelsevis i samband med ett av Stockholmsregionens avfallsråds ordinarie möten. Vatten och avlopp Roslagsvatten (Vallentuna, Danderyd, Täby), Käppalaförbundet (Vallentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd, Solna, Lidingö, Järfälla), Kommunalförbundet Norrvatten (Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna) samt Stockholm Vatten AB är viktiga aktörer som berörs av avfallsplanen. Även VASK och i den mån det finns VA-planerare på kommunerna är möjliga deltagare. Viktiga beröringspunkter är förebyggande arbete, hantering av farligt avfall, slam, bioavfall och avfallskvarnar. Projektledningen ansvarar för att kalla till dessa möten.

5 5 (10) Räddningstjänst Samarbete sker genom Attunda kommunalförbund (Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby) och Södra Roslagens Brandförsvarsförbund (Danderyd, Täby, Vallentuna). Stockholms brandförsvar sköter räddningstjänsten i Sundbyberg och Solna. Beröringspunkter kan vara förebyggande brandskydd, riskhantering m.m. Dessa aktörer bör åtminstone ingå bland remissinstanserna. Projektledningen ansvarar för att eventuellt kalla till möten. Lokal kommunvis kommunikation Internt inom kommunerna Inom kommunerna finns ett antal olika aktörer som på olika sätt kan komma att beröras av den nya avfallsplanen och som kan bidra med värdefulla erfarenheter och perspektiv. Några av dessa aktörer är representerade i avfallsplanegruppen men utöver de diskussioner som förs inom avfallsplanegruppen bör ett bredare samråd ske under processen. Detta kan ske genom att berörda aktörer inbjuds att delta i diskussioner och ges möjlighet att lämna synpunkter på dokument som tas fram under processen. Kommunen med tjänstemän Kommunikation internt inom kommunen ansvarar deltagarna i avfallsplanegruppen för. Kommunikationen kan ske via idéseminarier samt spridning av nyhetsbreven. Kommunikation med beslutsfattare Kommunikation med beslutsfattare sker i fyra steg; 1. Innan samrådsprocessen sätter igång sker information till samtliga kommuners nämnder som har ansvar för avfall eller miljöfrågor och i vissa fall kommunstyrelsen. Informationen är till för att beslutsfattarna på ett tidigt stadium ska få kännedom om processen samt att samråd kommer att hållas ute i kommunerna. 2. Beslutsfattare inbjuds också att delta i processen att ta fram avfallsplanen. Deltagandet i att ta fram avfallsplanen sker vid särskilda möten. Diskussionen förs med utgångspunkt från framförallt mål och strategier och med koppling till övrigt målarbete inom kommunerna. 3. Efter att alla samråd hållits sammanställs samrådssvaren och detta redovisas till kommunens beslutsfattare. 4. Inför antagandet av avfallsplanen tas ett gemensamt beslutsunderlag fram. Detta består av en presentation samt ett förslag till beslut. Avfallsplanegruppens kommunrepresentanter svarar för löpande information om avfallsplanearbetet vid nämndsammanträden samt till respektive kommunstyrelse. Information om avfallsplanearbetet sker vid minst ett kommunstyrelsesammanträde. Vid behov kan avfallsplanegruppens representant ta hjälp av projektledningen. Inför utställningen och remissen samt inför fastställandet av avfallsplanen bör en särskild diskussion tas vid ett nämndsammanträde. SÖRAB bör arrangera ett speciellt diskussionsforum. Diskussion bör också ske vid ett kommunstyrelsesammanträde. Extern kommunvis kommunikation Externa aktörer som kan komma att beröras av avfallsplanens handlingsprogram är bl.a. kunder, entreprenörer och intresseorganisationer. Vilka grupper som bjuds in anpassas lokalt i kommunerna. En ägargrupp (fastighetsägare, villaägare m.m.) och en brukargrupp (hyresgästföreningen, handikappråd m.m.) är ett sätt att dela upp grupperna. Externa aktörer som kan komma att beröras av avfallsplanens handlingsprogram enligt ovan bjuds in till idéseminarier. Idéseminarierna har som syfte att presentera dagsläget samt att diskutera förslag till mål i avfallsplanen. Brukarperspektivet från den enskilde fångas också upp i den enkätundersökning som genomförs. I samband med att möten hölls med de olika samrådsgrupperna tas ett gemensamt underlag fram till dessa möten. Underlaget består av en OH-presentation, ett informationsblad om avfallsplanearbetet, ett diskussionsunderlag samt en mall för sammanställning av vad som framkommit på mötet.

6 Kommunikationsmaterial Kommunikationen bör anpassas till mottagaren och till budskapet. Följande kommunikationsverktyg och kanaler kommer att användas för avfallsplanen. 6 (10) a. Nyhetsbrev om avfallsplanen Under arbetets gång skickas ett nyhetsbrev ut en gång per månad. Syftet med nyhetsbrevet är att redovisa vad som framkommit i processen och hur långt arbetet har kommit. Nyhetsbrevet skickas till politiska företrädare och till avfallsplanegruppen, eventuellt även till media. Det första nyhetsbrevet lämnas ut i samband med att information om avfallsplanearbetet sker vid nämnder eller motsvarande. b. Pressmeddelande (3 st) Syftet med pressmeddelande är att sätta fokus på avfallsplanearbetet samt att göra arbetet känt för alla berörda. Pressmeddelandet ska gå ut till lokaltidningarna i samtliga kommuner, de större dagstidningarna samt lokalradio och lokal/regional TV i Stockholmsområdet. Pressmeddelande skickas ut med presentation av avfallsplanearbetet inför idéseminarierna, inför utställning/remiss samt när avfallsplanen är antagen av samtliga kommuner. c. Enkät till kommuninnevånare I arbetet med att kommunicera avfallsplanens mål med medborgarna i regionen tas en enkät fram. Denna har till syfte att undersöka vad medborgarna tycker är viktigt med avfallshanteringen i framtiden. Hur anser de att fungerande avfallshanteringssystem ser ut? Vilka frågor är viktiga för dem? Hur ska systemet se ut för att de ska sortera ut mer avfall? Finns det några särskilda åtgärder som kan vidtas för att underlätta för medborgarna? Sollentuna kommun specialstuderas med avseende på deras insamling av matavfall från hushållen. När enkätundersökningen är klar kommuniceras resultatet med innevånarna. d. OH-presentation (5 st) För att underlätta för kontaktpersonerna i kommunerna och för att se till att alla kommuner får likartad information, tas presentationsmaterial i powerpointformat fram i olika skeden. Grundmaterialet kan anpassas till lokala förhållanden i varje kommun. Presentationerna tas fram till följande skeden: 1. Information om kommande avfallsplaneprocess 2. Information till samrådsgrupper/idéseminarier 3. Sammanställning av resultat av samråd 4. Inför utställning/remiss 5. Inför antagande av avfallsplanen e. Informationsblad I samband med genomförandet av samråd och idéseminarierna tas ett informationsblad fram. Informationsbladet beskriver syftet med avfallsplanen, hur nuläget ser ut samt hur arbetet bedrivs. I informationsbladet finns även uppgifter om hur man gör om man vill lämna skriftliga synpunkter om avfallsplanen. f. Skrivelser Underlag till tjänsteskrivelser tas fram inför information till beslutsfattare i kommunerna. Inför utställning/remiss av avfallsplanen tas ett gemensamt förslag till skrivelse fram. Inför antagandet av avfallsplanen tas ett gemensamt beslutsunderlag fram. Inför samråden görs ett diskussionsunderlag samt en mall för sammanställning av vad som framkommit på mötet. g. Webb Information på samt på SÖRABs hemsida ( sker löpande efter behov. Kontaktpersonerna i respektive kommunen ansvarar för informationen på kommunens hemsida och intranät. Det är önskvärt att kontaktpersonerna ser till att länka om avfallsplanen till SÖRABs hemsida från kommunens hemsida. h. Utställning

7 Inför utställning och remiss av avfallsplanen tas ett gemensamt presentationsmaterial fram. Detta material består av en lättläst sammanfattning, planen i dess helhet samt ett presentationsmaterial att ställa ut på bibliotek eller motsvarande. i. Den antagna avfallsplanen Efter att avfallsplanen antagits ska den publiceras, eventuellt också i en kortversion. De viktigaste målen och åtgärderna kan återkomma i olika typer av kommunikation. j. Den fortsatta processen I avfallsplanen klargörs hur den fortsatta processen med revidering av planen och kommunikation kring dessa frågor ska ske. 7 (10) Kommunikationsmaterial sammanfattning I det följande sammanfattas kommunikationsmaterial som föreslås tas fram enligt denna kommunikationsplan. Beroende på vilka frågor som bedöms komma att bli aktuella för olika aktörer kan behov finnas av aktörsspecifikt informationsmaterial eller också kan ett och samma kommunikationsmaterial helt eller delvis användas för flera olika aktörer. Tabell 1 Kommunikationsmaterial Produkt Tidplan Ansvarig Information på atervinningscentralen.se Löpande Information på SÖRABs hemsida Löpande Information i SÖRAB-tidning Löpande Ingrid Olsson Nyhetsbrev om avfallsplanen Löpande Kommunernas intranät och hemsidor Löpande Kontaktpersoner OH-presentation 1, avfallsplanearbetet Augusti 2007 Informationsblad 24 oktober Pressmeddelande 1 inför idéseminarier Oktober 2007 Ingrid Olsson (samråd) OH-presentation 2, samrådsgrupper 24 oktober Inbjudan samrådsgrupper 8 oktober 2007 Material till samrådsgrupper 24 oktober 2007 Information till hemsida inför samråd Oktober 2007 Enkät till kommuninnevånare Hösten 2007 Extern konsult OH-presentation 3, sammanställning samråd Januari 2008 Resultat/feedback efter enkätundersökning Januari 2008 Information till hemsida inför remiss och Mars- April 2008 utställning Annons i tidning inför remiss och utställning April 2008 Ingrid Olsson OH-presentation 4, inför utställning April 2008 Pressmeddelande 2 inför utställning/remiss April 2008 Ingrid Olsson Dokumentation till utställning/remiss April 2008 Remissammanställning Juli 2008 Ingrid Olsson Skrivelse till kommunerna inför antagande av Juli 2008 Ingrid Olsson avfallsplanen OH-presentation 5, inför antagande av Juli 2008 Ingrid Olsson avfallsplanen Pressmeddelande 3 efter antagande Oktober 2008 Ingrid Olsson

8 8 (10) 6. När? Tid- och aktivitetsplan I det följande presenteras en sammanfattande tid- och aktivitetsplan som föreslås enligt denna kommunikationsplan. Aktuell detaljerad och uppdaterad aktivitetsplan finns på Ansvarig för uppdatering av aktivitetsplanen är. Beroende på vilka frågor som bedöms komma att bli aktuella att diskutera med olika aktörer kan separata möten komma att hållas eller också kan kommunikation med vissa aktörer ske vid ett och samma tillfälle. För att få en god uppslutning på mötena är det av stor vikt att aktörerna som bjuds in även kontaktas muntligen inför mötena. Tabell 2 Övergripande Tid- och aktivitetsplan Målgrupp Kontaktperson/er Tid Huvudbudskap / Ansvarig kommunikationsmål Beslutsfattare Augusti - oktober 2007 Hur processen ska gå till Avfallsplanegrupp 26 September Framtagande av förslag till mål Samrådsgrupper September - december 2007 Presentera nuläge (bilaga 4), samråd och diskutera mål Avfallsplanegrupp 6 november Bilaga 1,2,3,5,6 och 7 Avfallsplanegrupp 11 december Förslag till mål och handlingsplan, Beslutsfattare Avfallsplanegrupp Avfallsplanegrupp Beslutsfattare Beslutsfattare Januari - februari 2008 signifikansbedömning Presentera vad som framkommit i samråden 22 januari Konsekvenser (miljö, ekonomi etc) 12 mars Förslag till plan klar, inkl. alla bilagor April 2008 Remiss Augusti 2008 Beslut om Ingrid avfallsplanen Olsson

9 9 (10) Bilaga 1 Aktörslista Interna aktörer SÖRAB SÖRABs ledningsgrupp Administrativ personal Driftpersonal Mottagningspersonal på återvinningscentraler Miljöledare i företaget Kommunerna Avfallsplanegruppen Avfall/renhållning Miljö och hälsa Miljöstrategiskt/Agenda 21 Fysisk planering VA och övriga tekniska handläggare Bygglovshandläggare Fastighetsavdelning Räddningstjänst Skola, omsorg Inköp Politiska företrädare SÖRABs styrelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Politisk referensgrupp Teknisk nämnd Miljö/hälsa/byggnämnd Övriga nämnder Partigrupper Externa aktörer Myndigheter Länsstyrelsen Naturvårdsverket Entreprenörer Behandling Hämtning Drift ÅVC Kunder Kommuninnevånare Fastighetsbolag /flerfamiljshusägare Hyresgästföreningar Villaägareföreningar Fritidshusägare Handel, bank och restauranger Byggföretag Vård, apotek, smittskydd, veterinär etc. Livsmedelsindustri Övriga verksamheter/företag Åkeriföretag

10 Media Pressen: o Riksmedia o Metro m.fl. o Lokaltidningen Mitt i Lokal/regional radio och TV o Övriga externa aktörer Grannkommuner (Stockholm, Ekerö, Upplands Bro, Sigtuna, Norrtälje, Österåker, Vaxholm) Avfall Sverige, Stockholmsregionens avfallsråd Regionala organisationer (KSL, RTK, VASK, VA-förbund, Räddningstjänstförbund etc.) Branschorganisationer Materialbolagen, FTI Miljöorganisationer: o Naturskyddsföreningen o Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljöinspektionen Konsumentföreningar Pensionärsorganisationer (PRO samorganisation)/olika åldersgrupper Handikapporganisationer Invandrarföreningar (olika kulturer) Hembygdsföreningar Frivilligorganisationer (Myrorna, Erikshjälpen etc.) Energibolag 10 (10)

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Vansbro Kommun FÖRORD För varje kommun ska det

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-10-24 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Ludvika kommun Antagen i kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan SMEDJEBACKENS Kommun Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram 2013-2017 FÖRORD För varje

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Åtgärdsprogram. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Åtgärdsprogram 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Regionplane- och trafiknämnden

Regionplane- och trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionplane- och trafikkontoret Michael Viehhauser Regionplane- och trafiknämnden Yttrande över Gemensam avfallsplan för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde

Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde 5 januari 2011 Personal och verksamhetsutveckling Karin Laurin Länsstyrelsen i Stockholm Redovisning statsbidrag Haninge kommun som finskt förvaltningsområde Samråd Ett viktigt inslag i regeringens strategi

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se Upplands Väsby kommun, Teknik & Fastighet, december 2009. Första upplagan 3 000 exemplar. Tryck: Nässjö Tryckeri AB Upplands Väsby kommun Teknik & Fastighet 194 80 Upplands Väsby tfn 08-590 970 00 www.upplandsvasby.se

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan till Earth Hour Kära kommun, Årets Earth Hour blev en framgång. Den 28 mars 2009

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Uthållig kommun, kluster Västra Götaland

Minnesanteckningar från möte med Uthållig kommun, kluster Västra Götaland Minnesanteckningar från möte med Uthållig kommun, kluster Västra Götaland Tisdag den 7 oktober 2008, Villa Belparc i Göteborg. I samband med lunchen fick deltagarna ge sig ut i vackra Slottskogen och använda

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

Marknadsöversikt utvärdering

Marknadsöversikt utvärdering Rapport 2012:8 2012-05-28 201 Marknadsöversikt utvärdering Med förslag till arbetsgång och finansiering vid framtida uppdatering Ida Sylwan, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Kunskapscentrum

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010

Uppföljningsrapport 2010 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2011-06-14 Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Nyhetsbrev sommar 2015

Nyhetsbrev sommar 2015 Annica Nordgren Gruppledare/kommunalråd Tel: 08-5555 90 59 e-post: annica.nordgren@centerpartiet.se Nyhetsbrev sommar 2015 Mina nyhetsbrev innehåller lite axplock av det som hänt, framför allt lokalt i

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR

Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR 2010 2009 Avfalls- och återvinningsstatistik från STAR Sammanställd juni 2011 av: STAR (Stockholmsregionens Avfallsråd) 2 Innehållsförteckning Avfalls- och återvinningsstatistik från Stockholms läns kommuner

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN

KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY UPPSALA KOMMUN KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR UPPSALA KOMMUN Detta dokument anger principer och förhållningssätt, ansvar, målgrupper, kanaler, formspråk och planeringsförutsättningar för

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

HUTs nätverksträff för förebyggande. Åsa Lindskog, Avfall Sverige

HUTs nätverksträff för förebyggande. Åsa Lindskog, Avfall Sverige HUTs nätverksträff för förebyggande Åsa Lindskog, Avfall Sverige Avfall Sveriges nätverksträff 25/9, 2014 Avfall Sveriges arbete med förebyggande EMA Kampanjen Extra satsning (resursförstärkning, samarbete

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag

REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN. Förslag REGIONAL VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Förslag Lisa Alm Projektledare Botkyrka kommun Maj 2010 1 Här presenteras ett förslag till hur en regional verksamhet för samhällsorientering

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun Skapad datum Författare 2006-05-17 Styrgrupp o arbetsgupp för anhörigstöd i Falköping Kommentar Projektplanen uppdateras av projektledaren PROJEKTPLAN Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kommunikationsstrategi. Vård- och omsorgsförvaltningen Kommunikationsstrategi Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2015 Kommunikationsstrategi för vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Övergripande strategi

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Bakgrund. Svenska Turistföreningen söker genom Get Real testpiloter till fjällen, sommar 2014.

Bakgrund. Svenska Turistföreningen söker genom Get Real testpiloter till fjällen, sommar 2014. Bakgrund Svenska Turistföreningen söker genom Get Real testpiloter till fjällen, sommar 2014. Idag saknas det ett målgruppstänk för väglöst land och utbudet ser likadant ut i alla fjällområden. Lederna

Läs mer

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S)

Informera mera om avfallshantering och återanvändning - Motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) och Erling Karlsson (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 KS-2012/943.539 1 (4) HANDLÄGGARE Lundmark, Karin Kommunstyrelsen Karin.Lundmark@huddinge.se Informera mera om avfallshantering

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8

Stockholmsdistriktet, Samorganisation Stockholm. Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Kort rapport om träffen om pensionärsråden 24 februari 2016. Sida 1 av 8 Träffen var i ABF-huset. Kallade till förmiddagen var de nyvalda i Stadsdelsnämndernas pensionärsråd (SPR) samt Kommunstyrelsens

Läs mer

Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco

Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco Invigning av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven Foto: Leif Öster Projektägare: Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa) Projektledare: Cristina

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Hörby kommun

Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunledningsförvaltningen Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna.

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer