Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar"

Transkript

1 REMISSAMMANSTÄLLNING Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar Sammanfattning Vattenmyndigheten tackar alla som lämnat synpunkter på remissen och bedömer att följande slutsatser kan dras utifrån de 9 skriftliga svar som inkommit och de 35 svar på webbenkäten som sammanställts. Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt syftar till att översiktligt beskriva vilka vattenområden som är viktiga i distriktet och vilka kända problem som finns i dessa vattenmiljöer. Översikt väsentliga frågor kungjordes i dagstidningar, skickades ut till 5 adressater och har funnits tillgängligt hos vattenmyndigheten, samtliga kommuner och länsstyrelser inom distriktet samt på vattenmyndighetens webbplats under perioden 1 februari och 1 augusti. Den har även funnits tillgängligt på vattenmyndighetens webbplats. I dokumentet Översikt väsentliga frågor ställdes fem frågor som Vattenmyndigheterna i Sverige gemensamt ville få synpunkter på: 1) Är det tydligt hur du får den information du vill ha? ) Är det tydligt hur och när du kan påverka arbetet? 3) Är det tydligt vilka vattenmiljöer och vattenproblem som är viktiga? ) Ge förslag på egna vattenvattenområden eller vattenproblem som du anser vattenförvaltningen bör arbeta. 5) Ge förslag på förbättringar av arbetet i vattenförvaltningen. Samrådshandlingarna anses övervägande som tydliga, välskrivna och ger den information som efterfrågas. Dock upplevs ibland dokumentet som alltför generellt skrivet för att de olika aktörerna ska kunna sätta sig in i arbetet. Generellt upplevs det som tydligt hur och när arbetet är möjligt att påverka. Önskemål finns om förtydligande av kommunikationsvägarna och vilka instanser man ska vända sig till. Dokumentet upplevs ge en bild av de övergripande vattenproblemen i distriktet. I några fall hade en mer detaljerad beskrivning på lokal nivå varit önskvärd. I remissvaren har förslag getts på ett flertal områden och problem som vattenförvaltningen bör arbeta såsom problemen bekämpningsel i grund- och ytvatten, översvämnings- och dagvattenproblematiken, klimatförändringen, skydd och kvalitet/kvantitet av dricksvatten och grundvatten samt bättre lagstiftning och samordning mellan myndigheter angående skyddszoner och rensning av vattendrag. Kontakt i detta ärende Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Vattenmyndigheten 391 Kalmar Malmbrogatan

2 (1) Många remissvar påpekar vikten av bildande av vattenråd i det fortsatta arbetet vattenförvaltningen. Flertalet efterlyser ett klargörande av de ekonomiska aspekterna samt ansvarsfördelningen mellan aktörerna. Behov av en bättre samordning av befintliga lagar som berör vattenförvaltningen har påpekats i remissvaren. Hur synpunkterna kommer att beaktas Nationellt Sammanställningen är på distriktsnivå. De fem vattenmyndigheterna gör en utvärdering av samtliga inkomna synpunkter under samrådet. Denna kommer att användas i det fortsatta arbetet framtagandet av förvaltningsplanen. Vattendistriktet Alla remissvar från samrådet ställda till Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt kommer att finnas på vattenmyndighetens webbplats. Ur remissvaren har synpunkter hämtats till nedanstående utvärdering. Svaren på de ställda frågorna kommer vattenmyndigheterna att använda sig av för att förbättra arbetet vattenförvaltningen inom ramen för den första förvaltningsplanen inom de olika distrikten. Södra Östersjöns vattenmyndighet och de i distriktet ingående länsstyrelserna kommer att använda sig av de specifikt inkomna synpunkterna som rör distriktet i det löpande arbetet, an de som inte direkt är svar på frågorna kommer att användas när så är lämpligt. En sammanfattning av detta dokument kommer att tillsammans övriga samrådsredogörelser att bifogas förvaltningsplanen. Bakgrund och samrådsprocess Vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige skall kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Syftet arbetet är att uppnå målsättningen god vattenstatus i alla vatten senast år 15. Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt syftar till att översiktligt beskriva vilka vattenområden som är viktiga i distriktet och vilka kända problem som finns i dessa vattenmiljöer. Det beskrivs också vilka formella beslut som kommer att tas och vilka produkter som ska tas fram, när myndigheter, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och enskilda kan delta i arbetet genom att lämna synpunkter på innehållet i olika beslutsunderlag. Översikt väsentliga frågor kungjordes i dagstidningar och har funnits tillgängligt hos vattenmyndigheten, samtliga kommuner och länsstyrelser inom distriktet under perioden 1 februari och 1 augusti. Det har även funnits tillgängligt på vattenmyndighetens webbplats. Det har skickats ut till 5 adressater och presenterats av vattenmyndigheten och länsstyrelser under sju samrådsmöten i distriktet. Parallellt samrådstiden har en webbenkät varit tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats. Det har varit fritt fram för vem som helst att lämna sina synpunkter. Det har gått att vara anonym. Svaren som lämnats via webbenkäten ingår i sammanställningen nedan. I de fall svaren har sammanställts i diagram så visas dessa nedan. På den högra axeln kan antal ses, och det som då avses är antal personer som svarat.

3 3 (1) Sammanställning av inkomna remissvar Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter, presenterade per fråga i remissdokumentet. Svaren från webbenkäten ingår i sammanställningen, och diagram redovisas under lämplig fråga. Vattenmyndigheten har kommenterat svaren under varje fråga. 9 skriftliga svar från unika remissinstanser (i detta avseende menas unik att ett svar från en kommunstyrelse där frågan kan ha beretts av till exempel två nämnder räknas som ett svar) och 35 svar på webbenkäten har inkommit till vattenmyndigheten, sammanställda per sektor i figuren nedan. Fördelning av svar per sektor 5 3 Webbenkät Skriftligt svar Kommun Privatperson Statlig Branschorgansiation Vattenorgansiation Kommentarer från vattenmyndigheten: Skriftliga svar har inkommit framförallt från kommuner, statliga myndigheter och ideella föreningar (häri räknas vattenorganisationer). Webbenkäten har nått framförallt målgruppen privatpersoner. Det är glädjande att det är så många svar via webbenkäten, och vi hoppas kunna vidareutveckla denna svarsform under kommande år.

4 (1) 1. Är det tydligt hur du får den information du vill ha? Skriftliga svar Generellt anses samrådshandlingarna vara tydliga, välskrivna och ger den information som efterfrågas. Dock upplevs ibland dokumentet som alltför generellt skrivet för att de olika aktörerna ska kunna sätta sig in i arbetet. En del remissvar påpekade vikten av att använda fler informationskanaler för att nå ut vattenförvaltningen till myndigheter och allmänhet. Till exempel anses det att informationen på hemsidan bör kompletteras information via radio/tv och tidningar, samt att vattenråden ska utnyttjas mer för att få till stånd ett lokalt engagemang. VISS och Vattenkartan upplevs av många som bra verktyg för både myndigheter och enskilda personer att ta del av vattenmyndighetens arbete och på ett bra sätt samla information. Tyvärr upplevs de oftast som svårnavigerade och behöver bli mer användarvänliga för att fullskaligt kunna utnyttjas. Webbenkät Det är lätt att hitta den information jag söker i samrådsmaterialet Jag upplever att jag förstår hur vattenförvaltningen fungerar Håller. 3. Håller. 5. Håller helt. Vet inte 1. Håller. 3. Håller. 5. Håller helt. Vet ej Kommentarer från vattenmyndigheten: Syftet Översikt väsentliga frågor för förvaltningsplan är att översiktligt beskriva vilka vattenområden och vattenfrågor vattenförvaltningen ska arbeta i distriktet fram till 15. Kommande förslag till förvaltningsplanen respektive åtgärdsprogram, som kommer att finnas ute på remiss under våren 9, kommer i mer detaljerat beskriva de vattenområden och vattenfrågor som finns i distriktet och presentera en analys av vad som behöver göras för att nå vattendirektivets mål om god vattenstatus. Vattenmyndigheten arbetar fortlöpande att utveckla verktyg och kanaler för informationsspridning. VISS och Vattenkartan är verktyg som vi kontinuerligt utvecklar och anpassar för att öka användarvänlighet och tillgänglighet.

5 5 (1) Konkreta aktiviteter vattenmyndigheten ämnar genomföra: - Utvecklingen av VISS fortsätter kontinuerligt och under hösten satsas resurser för att förbättra applikationen. En ny version av Vattenkartan planeras vara färdig till årsskiftet ett mer användarvänligt upplägg. Driftproblem som uppstod under våren/försommaren är avhjälpta och nya servrar kommer att vara i drift under hösten. - Tydligare information om statusklassning inklusive kartor kommer att finnas i förslag till förvaltningsplan för respektive vattendistrikt.. Är det tydligt hur och när du kan påverka arbetet? Skriftliga svar Generellt upplevs det som tydligt hur och när arbetet är möjligt att påverka. Tidsplanen tydliggör att samråd skall ske och när möjlighet finns att påverka arbetet. Dock råder det osäkerhet hur åtgärderna ska genomföras och vilken roll och ansvar t ex kommunerna kommer att ha i detta arbete. Flertalet har påpekat vikten om att tillvarata den lokala kunskapen och att vattenråden ska utnyttjas mer. Branschorganisationer anser att det förutom vattenråden även bör finnas referensgrupper som representerar de olika branscherna och sektorerna i samhället. Det finns önskemål om förtydligande av kommunikationsvägarna och vilka instanser man ska vända sig till. Viktigt att det finns flera typer av kommunikationskanaler för att alla aktörer ska få möjlighet att påverka. Ett flertal remissvar indikerar att det råder osäkerhet i framförallt kommunernas ansvar och roll i vattenförvaltningen. Det råder också osäkerhet kring åtgärderna och finansieringen av dessa. Webbenkät Jag vet vid vilka tidpunkter jag kan påverka vattenförvaltningen Det framgår tydligt hur jag kan påverka vattenförvaltningen Håller. 3. Håller. 5. Håller helt. Vet inte 1. Håller. 3. Håller. 5. Håller helt. Vet inte

6 (1) Jag vet vart jag ska vända mig för att få den information jag behöver om vattenförvaltning 1 1. Håller. 3. Heller. 5. Håller helt. Vet inte Kommentarer från vattenmyndigheten: Det finns ett stort behov av information och en vilja att vara och påverka. Det är glädjande, och något vi tar oss inför det fortsatta arbetet. I det arbete som länsstyrelserna och vattenmyndighetens kansli har bedrivit under de år som organisationen har funnits har behovet av lokal samverkan satts i fokus. Vår strategi för att nå ut och nå delaktighet är att stödja bildandet av och arbetet inom vattenråden. Många före detta vattenorganisationer och andra aktiva grupper har redan påbörjat vattenrådsbildandet finansiellt stöd från länsstyrelserna. Idag finns i distriktet ett tiotal vattenråd bildade/på väg att bildas och ett tiotal till på gång att bildas under nästa år. Att fortsätta utveckla arbetssätten tillsammans vattenråden, stödja dem finansiellt samt öka informationsspridningen gentemot vattenråden är ett prioriterat arbete. Inom distriktet finns sektorsvisa nätverk som bildades tidigt under första arbetsåret. Det mest livaktiga nätverket är Det kommunala nätverket som har representation från de sju olika kommunala samordningsorganisationerna inom distriktet. Inom LRF:s organisation har också ett distriktvist nätverk funnits men dess roll har mer blivit som del av det nationella nätverket i relation till alla distrikten. Hushållningssällskapet liksom Skogsindustrierna har också engagerat sig både inom distriktet men än mer nationellt. I övrigt finns inom distriktet inte den form av referensgrupp där flertalet branscher är representerade och kallas till möten. Flera av distriktets länsstyrelser har inom sina geografiska ansvarsområden nätverk av typ referensgrupper. Konkreta aktiviteter vattenmyndigheten ämnar genomföra: - Under har det funnits möjlighet att söka el för arbetet vattenråd, både från länsstyrelserna och vattenmyndigheten. Vattenmyndigheten arbetar för att detta bidrag i fortsättningen ska kunna sökas årligen. - Vattenrådsaktiviteter/vattenrådens dag planeras att genomföras på nytt under 9. - Under 9 kommer samverkan och samrådsaktiviteterna att ökas speciellt utgångspunkt från respektive länsstyrelses ansvar.

7 7 (1) 3. Är det tydligt vilka vattenmiljöer och vattenproblem som är viktiga? Skriftliga svar Generellt upplevs dokumentet ge en bra bild av de övergripande vattenproblemen i distriktet. Ibland anses dokumentet vara alltför översiktligt och en mer detaljerad beskrivning på lokal nivå hade varit önskvärd. I svaren finns önskemål om att statusklassningen finns så att det framkom vilka avrinningsområden som är de största problemområdena och som kräver åtgärdsprogram. Webbenkät Jag deltar i stort i vattenmyndighetens bedömning om vilka problem som är viktiga Jag tycker att vattenproblemen borde presenteras i större detalj Håller 3.Håller. 5.Håller helt.vet inte Håller. 5.Håller helt.vet inte

8 (1) Jag tycker att det saknas information om det pågående arbetet inom det geografiska område där jag är verksam/intresserad av De viktigaste vattenproblemen 15 1.Håller. 3.Håller. 5.Håller helt.vet ej 1 5 I Sverige som helhet I mitt distrikt Där jag bor/är verksam Diagrammet till höger visar de sex vattenrelaterade problem som de som svarat på webbenkäten pekar ut som viktigast. Problemen fördelas på nationell, regional respektive lokal nivå. Övergödning och därefter försurning bedöms som viktigast på alla nivåer. Därefter anses lokalt höga vattenflöden/översvämningar som viktigast, an på nationell nivå och regional nivå kommer miljögifter. Försurning Höga vattenflöden/översvämningar delar av året Låga vattennivåer under delar av året Miljögifter Vandringshinder/förstörda lek- och uppväxtomr Övergödning (algblomning, igenväxning) Kommentarer från vattenmyndigheten: Översikt väsentliga frågor är ett dokument som syftar till att översiktligt beskriva de viktigaste frågorna inom distriktet. Tyvärr har det fört att vi inte har kunnat gå in på detaljer. Kommande förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram respektive miljökvalitetsnormer kommer att bli lite mer detaljerade och presentera status och åtgärder. Dock är det fortfarande så att detaljkunskapen fås i VISS eller Vattenkartan. Som nämnts ovan är det verktyg som vi kontinuerligt utvecklar och anpassar för att öka användarvänlighet och tillgänglighet. Vi är glada att konstatera att de flesta håller om vår översiktliga bedömning av miljöproblem inom olika avrinningsområden. De detaljerade förslag till ändringar och tillägg som kommit in är något vi tar oss in i arbetet åtgärdsprogram.

9 9 (1) Konkreta aktiviteter vattenmyndigheten ämnar genomföra: - En uppdaterad beskrivning av respektive huvudavrinningsområde kommer att finnas i förslag till åtgärdsprogram, som kommer på remiss under 9. - Utvecklingen av VISS fortsätter kontinuerligt och under hösten satsas resurser för att förbättra applikationen. En ny version av Vattenkartan planeras vara färdig till årsskiftet ett mer användarvänligt upplägg. - Samverkansmöten initiativ från respektive länsstyrelse kring underlagen kommer att genomföras under våren 9.. Förslag på egna vattenområden eller vattenproblem som vattenförvaltningen bör arbeta I remissvaren har förslag getts på ett flertal områden och problem som vattenförvaltningen bör arbeta såsom bekämpningsel i grund- och ytvatten samt kvantitet och kvalitet av både grundvatten och dricksvattentäkter. Arbetet skydd av dricksvattentäkter är något som också uppmärksammas. Ett antal remissvar vill uppmärksamma klimatförändringens påverkan på vattenkvaliteten och kvantiteten. I framförallt Skåne efterlyser flertalet remissvar bättre lagstiftning och samordning mellan myndigheter angående skyddszoner och rensning av vattendrag. Flertalet remissvar har även uppmärksammat problemen översvämningar och stora dagvattenflöden. Kommentarer från vattenmyndigheten: Vattenmyndigheten har tagit dessa synpunkter i beaktande i framtagandet av förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Trots att mycket underlag har kunnat samlas in genom vattenförvaltningsarbetet hittills är det tydligt att det också finns en hel del kunskapsbrister. Delar av åtgärdsprogrammen kommer därför också innehålla utpekat behov av ytterligare underlag som behöver tas fram av olika myndigheter och organisationer för att säkra effektivare åtgärder. Konkreta aktiviteter vattenmyndigheten ämnar genomföra: - I åtgärdsprogrammen kommer behovet av framtagande av ytterligare underlagsmaterial att pekas ut som en viktig åtgärd för att säkra effektivare åtgärder. - I åtgärdsprogrammen kommer åtgärder såsom bättre lagstiftning och samordning mellan myndigheter att pekas ut. - Ytterligare synpunkter kommer att kunna framföras under våren 9 då förslagen till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer är ute på samråd. 5) Förslag på förbättringar av arbetet i vattenförvaltningen Många remissvar påpekar vikten av bildande av vattenråd i det fortsatta arbetet vattenförvaltningen. För att kunna fortsätta detta arbete finns flertalet kommentarer att det krävs klargörning av finansieringen för vattenråden. Informationen om vattenmyndighetens arbete anser flertalet behöver bli tydligare och mer tillgänglig. Utöver vattenmyndighetens webbplats bör övriga ier såsom radio, tv och tidningar utnyttjas mer. Även upprättande av e-postlistor finns som förslag. En fråga som flera remissvar tar upp är finansieringen av de åtgärder som vattenmyndigheten kommer att ta fram. Flertalet efterlyser en klargörning av de

10 1 (1) ekonomiska aspekterna samt ansvarsfördelningen mellan aktörerna. Flera kommuner påpekar vikten av att tydliggöra kommunerna och övriga aktörers roll i vattenförvaltningsarbetet samt behovet av stöd och riktlinjer för kommunernas vattenplanering. En bättre samordning av befintliga lagar som berör vattenförvaltningen har påpekats i remissvaren. Kommentarer från vattenmyndigheten: Finansiering av åtgärder, ansvarsfördelning samt samordning av befintligt regelverk är viktiga frågor som det finns ett stort behov av att få klarlagda. Regeringen arbetar för närvarande att ta fram direktiv för en utredning om avgiftssystem. Ett sådant system ska vara på plats senast 1. Vattenmyndigheten ska även analysera graden av kostnadstäckningen för vattentjänster kopplat till status, och en liknande analys ska göras vid utformningen av åtgärdsprogrammet. När det gäller information så arbetar vattenmyndigheten att nå ut till alla berörda intressen genom bland annat hemsida, nyhetsbrev, pressdelanden och andra informationsinsatser. Det är helt klart så att detta arbete kan ytterligare förbättras, och det är något vi kommer att prioritera särskilt under nästa år. Kommunernas roll i vattenförvaltningen är betydelsefull, och där önskar vi att fler kommuner engagerar sig i vattenråden. Även mer deltagande i vattenråden från fler intressenter, som till exempel verksamhetsutövare uppmuntras. Konkreta aktiviteter vattenmyndigheten ämnar genomföra: - Nationellt vattenforum kommer att genomföras i februari 9, där ledande aktörer från hela landet samlas till gemensam information och erfarenhetsutbyte. - Förslagen till åtgärdsprogram kommer att innehålla fokuserade åtgärder för att vi skall kunna nå de önskade miljökvalitetsnormer för de vattenområden där normen inte är god.

11 11 (1) BILAGA 1 Inkomna remissvar: Kommuner* ( st): Askersunds kommun Borgholm kommun Burlövs kommun Eslövs kommun Gotlands kommun Helsingborgs kommun Hjo kommun Hultsfreds kommun Högsby kommun Höörs kommun Jönköpings kommun Kalmar kommun Karlshamns kommun Karlskrona kommun Kinda kommun Kristianstads kommun Kävlinge kommun Landskrona kommun Lomma kommun Lunds kommun Malmö kommun Mjölby kommun Motala kommun Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Norrköpings kommun Nyköpings kommun Olofströms kommun Osby kommun Oskarshamns kommun Ronneby kommun Simrishamns kommun Skurups kommun Staffanstorps kommun Svalövs kommun Svedala kommun Sölvesborgs kommun Tingsryds kommun Torsås kommun Tranås kommun Trelleborgs kommun Vadstena kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Växjö kommun Åtvidabergs kommun Älmhults kommun Östra Göinge kommun * När det gäller antalet utskick till kommunerna har varje kommun fått handlingarna sända till kommunstyrelsens ordförande, miljöchefen, tekniska chefen och planarkitekten. I många fall har svaret kommit från kommunstyrelsen, men svaret har beretts av en eller flera nämnder. Länsstyrelser ( st): Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Jönköpings län Övriga myndigheter (1 st): Banverket Boverket Fiskeriverket Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Livselsverket Naturvårdsverket Branschorganisationer/industri ( st): E.ON Vattenkraft Sverige AB Jernkontoret LRF Höje å avrinningsområde LRF Södergötland, Södermanland, Örebro, Jönköping Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Kronobergs län Riksantikvarieämbetet SGU Sjöfartsverket Skogsstyrelsen SMHI Socialstyrelsen Statens räddningsverk Skogsindustrierna Svenskt vatten Svenskt växtskydd Tekniska verken Linköping

12 REMISSAMMANSTÄLLNING Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Vattenorganisationer (9 st): Emåförbundet Grundvattenrådet för Kristianstadslätten Höje å vattendragsförbund Kävlingeåprojektet Segeåns vattendragsförbund/ Segeå projektet Sydkustens vattenvårdsförbund Vattenrådet Östergarnslandet Vätternvårdsförbundet Österlens vattenvårdsförbund Övriga ( st): Miljöpartiet i Skåne län Regionförbundet Jönköpings län Regionförbundet Södra Småland Regionförbundet Östsam Gustaf Ulfsparres stiftelse Sveriges Kommuner och Landsting Kontakt i detta ärende Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Vattenmyndigheten 391 Kalmar Malmbrogatan

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

ALSTERÅN I BALANS samarbete för bättre vatten

ALSTERÅN I BALANS samarbete för bättre vatten ALSTERÅN I BALANS samarbete för bättre vatten 2 Leaderprojekt Alsterån i balans drevs under perioden 2011-2014 av Alsteråns vattenråd. Projektet var ett pilotprojekt som syftade till att bygga upp en organisation

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013

Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 2013-05-21 Ha nt och pa ga ng inom vattenfo rvaltningsarbetet under 2013 Allmänt, organisation och ekonomi Från och med den 1 maj är Lisa Lundstedt är ny vattenvårdsdirektör efter Bo Sundström. Lisas gamla

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Övergripande synpunkter och ställningstaganden

Övergripande synpunkter och ställningstaganden YTTRANDE 1 (6) MILJÖENHETEN Ann-Charlotte Duvkär Telefon 010-224 94 41 ann-charlotte.duvkar@lansstyrelsen.se m.registrator@regeringskansliet.se kopia till niclas.damm@regeringskansliet.se Yttrande över

Läs mer

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt handledning för vattenråd

Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt handledning för vattenråd Samverkan i Bottenvikens vattendistrikt handledning för vattenråd Produktion: Vattenmyndigheten Bottenviken, Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt Projekt Vattenråd Norr, 2012. Foto: Jan Åberg

Läs mer

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Föreningar som var representerade: Gotlands Föreningsråd Studieförbundet Vuxenskolan Demokrati

Läs mer

HANDLEDNING OM. Vattenråd SÖDRA ÖSTERSJÖNS OCH VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT

HANDLEDNING OM. Vattenråd SÖDRA ÖSTERSJÖNS OCH VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT HANDLEDNING OM Vattenråd SÖDRA ÖSTERSJÖNS OCH VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT Det har aldrig funnits större möjligheter att påverka den svenska vattenförvaltningens inriktning än nu. Vattenråd ger unika möjligheter

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST

Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Förslag till Förvaltningsplan 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt UTKAST Missiv Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping

Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Vattenförvaltningens underlag i den fysiska planeringen - exempel från Jönköping Samverkan med vatten och VA i fokus - Mölndal 22 mars 2011 Svensk vattenförvaltningarbetet med Ramdirektivet för vatten

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (6) Återrapportering från Länsstyrelsen i Skåne län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-25 KS-2012/1171.103 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan Till Vattenmyndigheten i 2013-05-30 Södra Östersjön Norra Östersjön Västerhavet Bottenhavet Bottenviken Synpunkter på Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster

Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster Dnr: 537-3006-10 Projektnamn: Verifiering av riskklassade grundvattenförekomster ett underlag för utformning av övervakningsprogram och åtgärder 1 Beställare Länsstyrelsen i Kalmar län, vattenmyndigheten

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Handikappförbunden är en paraplyorganisation för de flesta handikapporganisationerna i Sverige. Vår vision är ett samhälle för alla, utan hinder. På vår webb

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt

-Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten Västerhavets för. vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt emissvaren attenmyndighetens eslut tanför Sverige tgärdsplaner tgärder riktade till ommunerna mvärden -Hans Oscarsson- Vattenmyndigheten -Hans Oscarsson- för Vattenmyndigheten Västerhavets för vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län

Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan Kalmar Län Handläggare Kerstin Ahlberg 0480-45 03 27 Datum Ärendebeteckning 2013-1967 SamhäUsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Sökande: Ärende: *Remiss Länssstyrelsen Kalmar Län Regional Vattenförsörjningsplan

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Helena Segervall 2010-03-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16

Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt 2015-06-16 1 (6) Minnesanteckningar möte med referensgruppen för Bottenvikens vattendistrikt Plats: Savoy Hotell, Luleå Tid: 10.00-15.30 Deltagare: Referensgruppen: BillerudKorsnäs AB; Eva Ekholm Stenberg, Boliden

Läs mer

Beslut: Ola valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll.

Beslut: Ola valdes att jämte ordförande signera dagens protokoll. Protokoll vid VU-sammanträde 2008-03-05 Amalias Hus, Gränna Nr 2/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Tomas Karlsson, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Niclas Bäckman, Per Nyberg, Ola Broberg,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms Vattenråd 2012-07-30

Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms Vattenråd 2012-07-30 Verksamhetsbeskrivning för Övre Motala ströms Vattenråd 2012-07-30 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...2 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4 2.1 Övriga

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive

Implementation Strategy of the European Water Framework Directive Implementation Strategy of the European Water Framework Directive For the first time in history, twenty-nine Countries are committed to jointly manage all their freshwater resources on a basin scale to

Läs mer

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Varför vattenskyddsområde? Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vattentillgångar som är viktiga för den allmänna vattenförsörjningen. Målet är

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Åhlman Michael Datum 2015-11-02 Diarienummer KSN-2015-1467 Kommunstyrelsen Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD 2010-07-02

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD 2010-07-02 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD 2010-07-02 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4 2.1 Övriga aktörer...5 3. Organisation...5

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet

Ekonomisk analys. Miljöekonomisk profil för vattendistriktet Detta är ett utdrag ur Förvaltningsplan 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Utdraget omfattar avsnittet Ekonomisk analys motsvarande sidorna 114-119 Ekonomisk analys Ekonomisk analys inom vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

Förbud mot uppförande av byggnader m m vid allmän väg

Förbud mot uppförande av byggnader m m vid allmän väg BESLUT 1(9) Kontaktperson Förvaltningsjuridiska enheten Fredrik Östensson 010-2241717 skane@lansstyrelsen.se Trafikverket Region Syd Samhälle Box 543 291 25 Kristianstad Förbud mot uppförande av byggnader

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för styrdokument ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för styrdokument regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2014-10-06 95 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer