Uppföljningsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport 2010"

Transkript

1 Uppföljningsrapport 2010 av Renhållningsordning för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Gästrike Återvinnare ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Post Box Gävle Besök Utmarksvägen 16 Tfn Fax E-post

2 Innehållsförteckning 1 UPPFÖLJNING AV MÅL MÅLEN I AVFALLSPLANEN UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER SOM GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ANSVARAR FÖR FRÅGOR SOM KOMMUNERNA ANSVARAR FÖR FRÅGOR SOM VARKEN GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ELLER KOMMUNERNA ANSVARAR FÖR ÄNDRINGAR I RENHÅLLNINGSORDNINGEN BEFOLKNING AVFALLSMÄNGDER KOMMUNIKATION MED MEDLEMSKOMMUNERNA MILJÖ & HÄLSA-GRUPPEN REFERENSGRUPP FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH HYRESGÄSTER UPPFÖLJNINGSRAPPORT RENHÅLLNINGSORDNING ÅRSREDOVISNING... 21

3 Förord Beskrivning av renhållningsordningen Renhållningsordningen består av Föreskrifter om avfallshantering samt Avfallsplan, och är det dokument som styr verksamheten för kommunalförbundet Gästrike Återvinnare och därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och medborgare i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Gällande version Gällande version av renhållningsordningens föreskrifter och avfallsplan finns på Gästrike Återvinnares webbplats Där finns även information om vilka revideringar som gjorts. Föreskrifter och avfallsplan kan även beställas hos Gästrike Återvinnare. Uppföljning Gästrike Återvinnare gör varje år en uppföljningsrapport om renhållningsordningen. Uppföljningsrapporten omfattar bland annat måluppfyllelse och statistik från verksamhetsområdet. Med vänlig hälsning Thomas Nylund Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare 3

4 1 Uppföljning av mål 2011 Det övergripande målet för svensk miljöpolitik liksom för avfallshanteringen i vår region är att främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 1.1 Målen i avfallsplanen Filosofin kring målen är att de ska vara möjliga att uppnå och påverka av Gästrike Återvinnare. De mätbara målen syftar till att i ett kort perspektiv tala om vad som ska åstadkommas. De är förankrade i de nationella målen och är tidsbestämda. Målen har fyra olika teman: farligt avfall, materialåtervinning, kunskap och nöjda kunder. Mål 1: Rätt hantering av farligt avfall Inriktning: Hushållen i regionen lämnar in sitt farliga avfall på rätt sätt. Mätbart mål: År 2010 ska minst 85 procent av invånarna kunna beskriva hur de på rätt sätt (till exempel till en återvinningscentral) lämnar farligt avfall från hushållet (till exempel en uttjänt lågenergilampa, rester av lösningsmedel eller bekämpningsmedel). Uppföljning 2010: Av de tillfrågade vet 89 procent var en lågenergilampa ska lämnas. Exempel på åtgärder: Den rullande miljöstationen samlade in farligt avfall under hösten och alla hushåll fick ett informationsblad om insamlingen. Avfallspedagogen informerar i skolorna samt vid studiebesök. Uppmuntra fastighetsägare att ordna insamling av lampor i miljörum. 4

5 Mål 2: Ökad materialåtervinning Inriktning: Hushållen sorterar sitt hushållsavfall och lämnar det som är återvinningsbart till materialåtervinning, så att mängden hushållsavfall som deponeras och förbränns minimeras. Mätbart mål: År 2010 ska minst 52 procent av hushållssopor, tidningspapper och förpackningar samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Mätbart mål: År 2010 håller det komposterbara som hushållen lämnar till central kompostering en renhet på mer än 99 procent i påsarna. Uppföljning 2010: Av det insamlade säck- och kärlavfallet och de förpackningar som samlas in genom producentansvarets försorg gick 50 procent till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. Det är en förbättring med 2 procent jämfört med 2009, men det återstår 2 procent upp till målet för Det komposterbara materialet som lämnades in till central kompostering hade en renhet på 98,7 procent. Exempel på åtgärder: Avfallspedagogen har träffat ungdomar och vuxna under Vi har tagit emot studiebesök vid komposteringsanläggningen Mullbacka Annons- och artikelserie i Gestrikemagasinet om återvinningsstationer för förpackningar Kommunicerat via sociala medier Genomfört informationsprojekt i Andersberg med Gavlegårdarna. Mål 3: Hög kunskap hos hushållen Inriktning: Människorna i regionen har god kunskap om avfallshantering. Mätbart mål: År 2010 svarar 90 procent av invånarna rätt på tre kunskapsfrågor. Uppföljning 2010: I genomsnitt 87 procent svarar rätt på de kunskapsfrågor som ligger till grund för målet. Exempel på åtgärder: Två nummer av broschyren Ren information har skickats ut till alla hushåll Avfallspedagogen kommunicerar i skolorna samt vid studiebesök Artiklar och annonser i olika tidningar/magasin 5

6 Påbörjat ett samarbete med kvinnor av utländsk härkomst som ska fungera som miljöambassadörer. Mål 4: Nöjda kunder Inriktning: Kundanpassad service och hög kvalitet kännetecknar hanteringen av hushållsavfall. Mätbart mål: År 2010 ska 90 procent av hushållen vara nöjda med hanteringen av hushållsavfall i regionen. Uppföljning 2010: 99 procent av fastighetsägarna är nöjda med sophämtningen. 96,5 procent av de som besökt en återvinningscentral är nöjda med servicen. 61 procent av dem som besökt en återvinningsstation är nöjda med besöket. Mäts i kundundersökningar. Exempel på åtgärder: Information via fripassagerare, kundtjänst och lappar till bofasta och fritidshus om hämtningsdagar och annat. Medarbetarna på ÅVC har genomgått utbildning i kundbemötande. Samråd med Förpacknings- och tidningsinsamlingen har genomförts och arbetsgrupper för att få fram fler möjliga platser för återvinningsstationer har bildats. Utvecklat avvikelsehanteringen Infört digital tömningsregistrering i hela regionen. 6

7 2 Uppföljning av åtgärdsprogrammet 2010 I åtgärdsprogrammet finns åtgärder för de närmaste åren. Åtgärderna syftar till att uppfylla uppsatta regler och mål renhållningsordningen och nationellt avfallet ska tas om hand på ett riktigt sätt ur resurshushållnings- och miljöskyddssynpunkt. Åtgärdsprogrammet är delat i tre avsnitt: 1. Åtgärder som Gästrike Återvinnare ansvarar för. 2. Frågor som kommunerna ansvarar för. 3. Frågor som varken Gästrike Återvinnare eller kommunerna ansvarar för. Avsnitt två och tre är i nuläget övergripande formulerade. Om kommunerna önskar utveckla och konkretisera åtgärder i avsnitt två så kan dessa föras in i åtgärdsprogrammet. Till varje åtgärd i avsnitt ett finns en kommentar om vad som skett under Eftersom inga åtgärder i avsnitt två ännu är tids- eller ansvarssatta, så finns i denna uppföljningsrapport inga kommentarer till dessa. Åtgärdsprogrammet reviderades Uppföljningen nedan gäller programmet som det är formulerat för Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare ansvarar för Nr Åtgärd År Kommentar Renhållningsordning och renhållningstaxa 1.1 Revidera renhållningsordningen med föreskrifter och avfallsplan 1.2 Följa upp och redovisa arbetet med renhållningsordningen 1.3 Följa upp de avgifter som fastighetsägarna betalar för sin avfallshantering så att de leder till avsedda effekter, till exempel att de bidrar till att nå målen i avfallsplanen vid behov, senast 2007 årligen Inga revideringar under Förslaget till ny renhållningsordning var ute på remiss, ställdes ut för allmänhetens granskning och godkändes i alla fem medlemskommuner. Den nya renhållningsordningen gäller från Görs i och med denna uppföljning. Miljöstyrande taxan har gett förväntat antal kunder som valt kompostabonnemang. Taxan stimulerar till sortering genom att kund kan byta till mindre kärl. 7

8 Insamling och behandling av avfall 1.4 Följa upp och utveckla insamlingen och behandlingen av: a) farligt avfall från hushållen b) hushållssopor c) avfall från fritidshus d) avfall från öar e) grovsopor (t.ex. återvinningscentralerna) f) latrin från fritidshus, fritidsbåtar mm g) slam från enskilda avloppsanläggningar h) hushållens trädgårdsavfall 1.5 Införa insamling av komposterbart i hela regionen 1.6 Se över förutsättningarna för personer med funktionshinder, i insamlingen av hushållsavfall a) Rullande miljöstation gjorde en insamlingstur under hösten b) Sker i kontakter med fastighetsägarna c) Sker d) Sker d) Sker e) Sker f) Sker g) Sker h) Utredning om förbättrad insamling av trädgårdsavfall Klart 2007 Möte med kommunala handikapprådet i Gävle. Punktskriftsdekaler still soprum. 1.7 Säkerställa behandlingskapacitet för alla avfallsslag (upphandlingar) 1.8 Utveckla kunskapen och kompetensen kring lämplig behandling av utsorterade material. 1.9 Optimera transporterna av hushållsavfall inom regionen 1.10 Se över insamlingen av avfall från hamnar samt samråda med hamnägare i regionen 1.11 Samordna samråd med medlemskommunerna och producenterna (till exempel Förpacknings- och tidningsinsamlingen) 1.12 Säkerställa att alla fastigheter har abonnemang för hushållsavfall 1.13 Medverka vid förändringar av hämtställen, till exempel om- och nybyggnationer av soprum 1.14 Följa utvecklingen inom avfallspolitiken och medverka i de förändringar som sker och Löpande uppföljning av befintliga avtal. Inga upphandlingar GÅ deltar bl a i olika arbetsgrupper inom branschorganisationen Avfall Sverige. Digital tömningsregistrering införd i hela regionen. Inget gjort Ett möte mellan varje kommun, FTI och GÅ angående ÅVS har genomförts under Sker. Sker. Sker. 8

9 Information och kommunikation 1.15 Utveckla kommunikation med fastighetsägare och kommuninvånare 1.16 Genomföra informationskampanj för ökad kunskap om farligt avfall från hushåll 1.17 Genomföra informationskampanj till hushållen för ökad sortering av tidningar och förpackningar 1.18 Ge ut Ren Information (broschyr till hushållen) för att höja invånarnas kunskap om avfallshantering Muntlig information till andra vuxengrupper (studiebesök Mullbacka och ÅVC samt olika andra möten, medverkande vid olika aktiviteter i regionen), många personer har nåtts på detta sätt Genomfördes 2006 och Genomfördes Ny kampanj planerad inför Två nummer av Ren Information gavs ut under året. De hade tema grovsopor, komposterbart och förpackningar. Och handlade om minimering, återanvändning, återvinning och energiutvinning Informera i skolor Många elever har fått muntlig information och lärare har fått handledning Informera om öppettider, sophämtning vid helgdagar etc 1.21 Diskutera, utbyta erfarenheter och ge råd till aktörerna inom fastighetsbranschen Förutom i broschyren Ren information har ändrade hämtningsdagar informerats om via webben, annonser och fripassagerare med fakturan. Diskussion med och rådgivning till fastighetsägare sker. Möten har hållits med tre av de kommunala bostadsbolagen Informera om avfalls- och miljökostnaderna Information om kostnader sker genom till exempel fripassagerare med fakturan och broschyren Ren Information. Kvalitet och uppföljning 1.23 Införa ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 1.24 Löpande följa hushållens åsikter och kunskaper Ledningssystemet är infört. Gästrike Återvinnare är certifierade enligt ISO och Interna och externa revisioner genomförs enligt plan. En kvantitativ kundundersökning har gjorts under året för att följa upp hushållens kunskaper och 9

10 attityder kring sophanteringen Genomföra plockanalyser av avfall En plockanalys på komposterbart gjordes Skapa ett system för att identifiera och åtgärda problem i avfallshanteringen Föra statistik över avfallsmängder Sker System och rutiner för avvikelserapportering framtaget och utvecklas 2.2 Frågor som kommunerna ansvarar för Nr Fråga År Ansvar 2.1 Riskklassificering av avfallsdeponier 2.2 Upprätta åtgärdsprogram för avfallsdeponier som kommunerna ansvarar för 2.3 Föra in uppgifter om nedlagda deponier i den kommunala översiktsplaneringen 2.4 Bevaka områden för framtida deponier i den kommunala översiktsplaneringen 2.5 Iordningställande av mellanlagringsytor eller deponier för schaktmassor om kommunerna så vill 2.6 Tillsyn över industri- och verksamhetsavfall och farligt avfall (utom i de fall tillsyn utövas av länsstyrelsen) 2.7 Avfall från kommunala verksamheter där kommunen ansvarar i egenskap av verksamhetsutövare, t.ex. avfall från kommunala reningsverk, sand från gatusopning, avfall från rännstensbrunnar och aska och slagg från kommunala energibolag 2.8 Städning av nedskräpning i naturen, parker, gator m.m. Gäller även skrotbilar. 2.9 Strategi för att förebygga nedskräpning och klargöra ansvar 2.10 Översyn av förekomst och frånvaro av godkända avloppslösningar (latrinabonnemang, latrinkompostering, enskilda avloppsanläggningar) 2.11 Allmänna papperskorgar och hundlatriner (utplacering, underhåll och tömning) 2.12 Planera för beredskap för smittsamma (epizootiska) sjukdomar och i denna planering beakta avfallshantering 10

11 2.3 Frågor som varken Gästrike Återvinnare eller kommunerna ansvarar för Nr Fråga Ansvar 3.1 Industriavfall och annat verksamhetsavfall Verksamhetsutövaren 3.2 Farligt avfall från verksamheter (undantaget avfall från oljeavskiljare) Verksamhetsutövaren 3.3 Avfallshantering inom fastighet Fastighetsinnehavaren 3.4 Avfall som omfattas av producentansvar (förpackningsavfall, returpapper, bildäck, bilar och elektronik i stor omfattning) Producenterna 3.5 Städning och snöröjning m.m. vid återvinningsstationer Producenterna Tillsyn utövas av den lokala tillsynsmyndigheten. 11

12 3 Ändringar i renhållningsordningen Under 2010 gjordes inga ändringar i renhållningsordningen. En helt ny renhållningsordning togs fram och gäller från

13 4 Befolkning Antal invånare i december Kommun Gävle Hofors Ockelbo Sandviken Älvkarleby Summa Kommun 2007 Gävle Hofors Ockelbo Sandviken Älvkarleby Summa

14 5 Avfallsmängder 2010 Samtliga uppgifter avser den sammanlagda mängden från de fem kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tabell 1.1 Hushållssopor. Ton Komposterbart * Brännbara + blandade sopor * Totalt * * justerad siffra Komposterbart Brännbara + blandade sopor Totalt Tabell 1.2 Hushållssopor. Kilo per invånare Komposterbart 0,6 11 * 29 Brännbara + blandade sopor 237,4 221 * 201 Totalt * 230 * justerad siffra Komposterbart Brännbara + blandade sopor Totalt

15 Tabell 2. Grovsopor som lämnats till återvinningscentraler. * Ton. Rent trä Brännbart Metallskrot Trädgårdsavfall Fyllnadsmassor Impregnerat trä Inte återvinningsbart Summa Rent trä Brännbart Metallskrot Trädgårdsavfall Fyllnadsmassor Impregnerat trä Inte återvinningsbart Summa * Uppgifterna baseras dels på vägning, dels på volymer som sedan räknats om till vikt Tabell 3.1 Småbatterier. Ton. Småbatterier Småbatterier * 49 Tabell 3.2 Småbatterier. Kilo per invånare. Småbatterier 0,22 0,19 0,38 0,23 0,24 0,23 Småbatterier 0,22 0,31 15

16 Tabell 4.1 Mängd lysrör och lampor *. Ton. Lysrör 42,8 34,5 ** 38,2 31,4 32,6 Lågenergilampor 12,6 5,2 6,0 3,7 4,7 Glödlampor 4,4 5,8 7,5 Lysrör Lågenergilampor 7,9 4,0 3,7 Glödlampor 9,3 11,1 10,6 Tabell 4.2 Mängd lysrör och lampor *. Kilo per invånare. Lysrör 0,28 0,22** 0,25 0,20 0,211 Lågenergilampor 0,08 0,03 0,04 0,024 0,030 Glödlampor 0,03 0,037 0,049 Lysrör 0,33 0,28 0,23 Lågenergilampor 0,051 0,03 0,02 Glödlampor 0,06 0,07 0,07 Tabell 4.3 Mängd lysrör och lampor *. Stycken. Lysrör ** Lågenergilampor Glödlampor Lysrör Lågenergilampor Glödlampor * i mängden ingår lysrör från både hushåll och verksamheter. Källa för : El-Kretsen. ** justerad siffra

17 Tabell 5.1 Farligt avfall som lämnats till återvinningscentraler och miljöstationer. (Mängden inkluderar kemikalier, spillolja mm, men inte batterier, lysrör, kylskåp, impregnerat trä och el-avfall). Ton. Kemikalier mm Kemikalier mm Tabell 5.2 Farligt avfall som lämnats till återvinningscentraler och miljöstationer. (Mängden inkluderar kemikalier, spillolja mm, men inte batterier, lysrör, kylskåp, impregnerat trä och el-avfall). Kg per invånare. Kemikalier mm 2,1 2,5 2,7 2,6 2,9 2,9 Kemikalier mm 2,8 3,0 3,0 Tabell 6.1 Kylar och frysar. Ton. Kylar och frysar Kylar och frysar Tabell 6.2 Kylar och frysar. Stycken. Kylar och frysar Kylar och frysar Tabell 7.1 Diverse elektronik exklusive vitvaror (tvättmaskiner, spisar mm). Ton Diverse elektronik Diverse elektronik Tabell 7.2 Diverse elektronik exklusive vitvaror (tvättmaskiner, spisar mm). Kilo per invånare. Diverse elektronik 5,7 5,9 8,8 8,1 8,4 Diverse elektronik 8,9 10,5 9,7 Källa för : El-Kretsen. 17

18 Tabell 8.1 Vitvaror (tvättmaskiner, spisar mm). Ton. Vitvaror Vitvaror Tabell 8.2 Vitvaror (tvättmaskiner, spisar mm). Stycken Vitvaror Vitvaror Källa för : El-Kretsen. Tabell 9 Slam från enskilda avloppsanläggningar i permanent- och fritidsbostäder. Ton Slam från enskilda avlopp Slam från enskilda avlopp Tabell 10 Fetthaltigt slam från fettavskiljare. Ton Slam från fettavskiljare Slam från fettavskiljare Tabell 11 Slam från oljeavskiljare. Ton. Slam från oljeavskiljare Slam från oljeavskiljare 0 1) 1) Det kommunala ansvaret för oljeavskiljare upphörde 1 juli 2007 Tabell 12 Fett (frityrfett, matoljor och liknande) från restauranger och liknande. Ton Fett 23,6 71,8 64,1 77,7 66,4 18

19 Tabell 13.1 Tidningar och förpackningar av papper, glas, metall och plast. Ton Tidningar i.u Pappersförpackningar i.u. i.u (1) Glasförpackningar Metallförpackningar 617 i.u. i.u (1) Hårda plastförpackningar i.u Mjuka plastförpackningar i.u. i.u. i.u (2) Summa Tidningar (3) Pappersförpackningar (3) Glasförpackningar Metallförpackningar Hårda plastförpackningar Mjuka plastförpackningar (2) - Hårda och mjuka plastförpackningar (4) Summa i.u. = ingen uppgift har kunnat fås från materialbolagen (1) Statistik endast från hushållssinsamlingen. Tidigare år har insamling från företag inkluderats. (2) Statistik endast från Gästrike Återvinnares åkeri (3) Returkartong kan innehålla en blandning av well/tidn/pappersförpackningar. FTI ser det totala värdet för denna fraktion. Genom analyser för hela sverige får dom en procentuell fördelning hur denna massa ska fördelas mellan tex tidningar och pappersförpackningar. Pga att vi nyligen gått från allpapp till delade fraktioner trodde FTI att denna region inte riktigt stämmer överens med övriga sverige. Mängden tidningar i returkartongen är förmodligen större än vad den är i övriga sverige. Detta resulterar i att det ser ut som om GÅ-regionen sorterar ut mindre mängd tidningar och större mängd pappersförpackningar. Vad de exakta värdena är för dessa fraktioner går det inte att få reda på. Totalt för dessa fraktioner är det dock så att regionen sorterar ut mer av dessa delar än året innan. (4) Hårda och mjuka plastförpackningar redovisas från och med detta år sammanlagt från materialbolagen. 19

20 Tabell 13.2 Tidningar och förpackningar av papper, glas, metall och plast. Kilo per invånare (1) Tidningar 56,0 i.u. 57,3 63,1 65,3 62,0 Pappersförpackningar 10,4 i.u. i.u. 8,0 7,8 9,7 (2) Glasförpackningar 14,0 15,4 14,6 15,4 15,5 17,6 Metallförpackningar 4,0 i.u. i.u. 3,4 4,0 3,5 (2) Hårda plastförpackningar i.u. 2,4 2,8 2,7 3,4 3,5 Mjuka plastförpackningar i.u. i.u. i.u. 3,0 3,6 4,0 (3) Totalt per person * ,6 99,6 100, Tidningar 53,1 52,5 48,9 47,5 Pappersförpackningar 21,8 16,0 18,8 16,6 Glasförpackningar 17,7 18,3 18,7 18,5 Metallförpackningar 2,7 2,8 2,0 2,9 Hårda plastförpackningar 3,8 3,9 Mjuka plastförpackningar 4,6 4,4 (2) Hårda och mjuka plastförpackningar 6,9 8,5 Totalt per person * 103,7 97,9 95,3 94 i.u. = ingen uppgift har kunnat fås från materialbolagen (1) totala tonnaget delat med totala invånarantalet (2) Statistik endast från hushållssinsamlingen. Tidigare år har insamling från företag inkluderats. (3) Statistik endast från Gästrike Återvinnares åkeri Tabell 13.3 Tidningar och förpackningar av papper, glas, metall och plast. Kilo per invånare för hela Sverige (källa: FTI AB ) Tidningar 55,5 53,3 53,3 45,4 42,1 Pappersförpackningar 9,9 10,6 10,6 11,5 11,9 Glasförpackningar 16,9 18,2 18,2 18,6 18,8 Metallförpackningar 1,8 2,0 2,0 1,6 1,7 Hårda plastförpackningar 2,1 2,2 2,2 Mjuka plastförpackningar i:u i:u i:u Hårda och mjuka plastförpackningar 3,8 4,4 Totalt per person 86,2 86,3 86,2 80,9 78,9 i.u. = ingen uppgift har kunnat fås från materialbolagen 20

21 6 Kommunikation med medlemskommunerna 6.1 Miljö & hälsa-gruppen Gästrike Återvinnare och medlemskommunerna har på tjänstemannanivå en referensgrupp där representanter för respektive kommuns miljötillsynsmyndighet ingår. Gruppen har under 2010 haft två möten. I gruppen diskuteras främst innehållet i föreskrifterna, samt andra frågor som har koppling till skyddet för hälsa och miljö. 6.2 Referensgrupp för fastighetsägare och hyresgäster Gästrike Återvinnare har en referensgrupp för fastighetsägare och hyresgäster. I denna grupp ingår de kommunala bostadsföretagen, tillsammans med privata bostadsföretag och hyresgäster. I gruppen informerar Gästrike Återvinnare om vad som är på gång i regionen, aktuella frågor diskuteras samt informerar om avfallshantering. Gruppen inte haft något möte under Uppföljningsrapport renhållningsordning Uppföljningsrapporten lämnas dels till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige, dels till medlemskommunerna. I uppföljningsrapporten redovisar Gästrike Återvinnare mätning av de uppsatta målen, åtgärder som genomförts samt avfallsmängder. 6.4 Årsredovisning Gästrike Återvinnares redovisar sin verksamhet i övrigt för 2010 i årsredovisningen. 21

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Avfall i verksamheter

Avfall i verksamheter Avfall i verksamheter Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Trots det har du som verksamhetsutövare en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Det finns flera

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre.

Avfallstaxa 2016. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. Tillsammans för en värld som räcker längre. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Tillsammans för en värld som räcker längre. Ockelbo kommun Sandvikens kommun Gävle kommun Hofors kommun Älvkarleby kommun 2 Tillsammans skapar vi vardagens

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsplan. Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsplan Bilaga 4 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Karlskoga kommun Bilaga 5 Nulägesbeskrivning av kommunen och avfallsflödena Folkmängd och boendeform i Karlskoga

Läs mer

Förslag till. Avfallsplan

Förslag till. Avfallsplan Förslag till Avfallsplan Avfallsplan Knivsta kommun 1 Inledning Avfall är kopplat till vad och hur mycket som konsumeras. Med en ökad konsumtion i samhället kan man förvänta sig att även mängden avfall

Läs mer

Uppföljningsrapport. av Renhållningsordning. Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Uppföljningsrapport. av Renhållningsordning. Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby Uppföljningsrapport av Renhållningsordning Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 2013 Gäst rik e Återv innare ansv arar f ör den k omm unala av f alls hant eringen i Gäv le, H of ors, Ock elbo,

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014

AVFALLSPLAN 2010-2015. 10 september 2014 10 september 2014 Sammanfattning Avfallsplan 2010 2015 Arbetet med Örnsköldsviks kommuns renhållningsordning där avfallsplanen är en del har ett brett angreppssätt. Syftet är att främja en resurshushållning

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n

RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN. V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA HEBY KOMMUN 2014 V A & A v f a l l s e n h e t e n RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 157. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2014-01-01.

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Vårt datum 2008-05-14 Vår referens Boden, Charlotta Lindberg Plockanalys Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner Grontmij AB Besöksadress Norrbottensvägen 2 E-post charlotta.lindberg@grontmij.se Norrbottensvägen

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Laxå januari 2013 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om Laxå kommun -----------------------------------------------------------------2 1.1. Invånarantal 2 1.2. Ålderfördelning 2

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxa Renhållningstaxa 2016 Revidering antagen av kommunfullmäktige 125/2015 att gälla från den 1 januari 2016, att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 102/2014 upphör att gälla från samma datum.

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL

SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SÅ HÄR SKA VI HANTERA DITT AVFALL SAMMANFATTNING Avfallsplan för Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner 2012-2017. TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE AVFALLSHANTERING Mjölby, Tranås och Boxholms kommuner har en gemensam

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x

Förslag till. Bollebygds kommuns avfallsplan 2015-2020. Styrdokument: Kommunal avfallsplan. Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Styrdokument: Kommunal avfallsplan Fastställd: Kommunfullmäktige år-månad-dag x Gäller för: samtliga nämnder Dokumentansvarig: Teknisk chef Reviderad:- Dnr : SBN2015/312 Förslag till Bollebygds kommuns

Läs mer

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016

Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 DNR. 1 (8) Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2016 Taxan grundar sig på avgiftsprinciperna i Miljöbalken (SFS 1998:808). Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun2015-11-30

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106

2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN. Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 AVFALLSPLAN 2010-2017 FÖR KRISTINEHAMNS KOMMUN Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2009-12-17, 106 2009-12-17 2 (14) Inledning Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en renhållningsordning.

Läs mer

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret.

Organiskt avfall hämtas enligt abonnemang. Organiskt avfall kan också komposteras i godkänd varmkompost efter anmälan till Miljökontoret. BILAGA 1: SORTERINGSBILAGA TILL RENHÅLLNINGSORDNING. Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar (t ex ändrade telefon nr, adressuppgifter mm) införs i denna sorteringsbilaga

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun

Förslag till REMISSUTGÅVA. Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun Förslag till REMISSUTGÅVA Avfallsplan 2006-2010 för Stockholms kommun LÄSANVISNING Föreliggande avfallsplan har delats in i fem kapitel: Kapitel A är ett inledande kapitel som redogör för bakgrund, syfte

Läs mer

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara

för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda och Skara Avfallsplanen En avfallsplanen kan i korthet beskrivas som ett dokument med mål och visioner med avfall samt för hanteringen

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall!

Mindre sopor och. Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Mindre sopor och Mer miljö! Både du och miljön tjänar på mindre avfall! Nästan dubbelt så bra på matavfall. Som vår miljörörelse jobbar! På bara ett år har miljökämparna som sorterar matavfall nått ett

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

HKF 4410. Renhållningstaxa

HKF 4410. Renhållningstaxa HUDDINGE KOMMUNS HKF 4410 FÖRFATTNINGSSAMLING SIDA 1 (17) Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-14, 5 med ändring 2011-12-05, 233, 2012-12-10, 23, 2013-12-09, 15, 2014-12-08, 38 samt 2015-11-02, 8 Renhållningstaxa

Läs mer

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning

Återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering av avfall ska prioriteras i angiven ordning Avfallsplan för Årjängs kommun 2007-2011 Sammanfattning Avfallsplanen beskriver hur den framtida avfallshanteringen inom kommunen planeras. Kommunen har under åren 2007 till 2011 fem övergripande mål som

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor.

Bara vanligt vatten. är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Bara vanligt vatten är inte så bara. Renare vatten och mindre sopor. Utan vatten, inget bubbel. Man ska vara rädd om vatten. Vatten hör kanske inte till det du tänker oftast på. Det finns där i din vardag,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARE OCH SOPOR. vad är det som gäller?

FASTIGHETSÄGARE OCH SOPOR. vad är det som gäller? FASTIGHETSÄGARE OCH SOPOR vad är det som gäller? Fastighetsägarna Stockholm Box 12871 Alströmergatan 14 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 www.fastighetsagarna.se Produktion: KREAB/Tryckeri AB Orion 2004

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier

Avfallsanläggningar och avslutade deponier Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier Avfallsplan 2011-2015 för 2010-12-01 SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 Ystads kommun 90.300 Brännbart industri-

Läs mer

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52

AVFALLSPLAN ALINGSÅS KOMMUN. Beslutad av KF 2009 02 25 52 AVFALLSPLAN 2008 2013 ALINGSÅS KOMMUN Beslutad av KF 2009 02 25 52 1 INLEDNING... 3 1.1 RENHÅLLNINGSORDNING... 3 1.2 AVFALLSPLAN... 3 1.3 ALINGSÅS KOMMUN... 4 1.3.1 Beskrivning av kommunen... 4 1.3.2 Kommunal

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 Renhållningstaxa AÖS 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC)... 4 2.2 Samordning... 4 3. UTFORMNING...

Läs mer

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025

AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 YDRE KOMMUN AVFALLSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2025 KORTVERSION BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-22 Alla varor som köps och används blir så småningom avfall. Ju mer varor vi konsumerar, desto mer avfall

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Avfallsplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Antagen av Kommunfullmäktige i Åtvidabergs kommun 2011-12-14, 167 SAMMANFATTNING I varje kommun ska det finnas en aktuell renhållningsordning som består dels

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

ÖSTHAMMARS KOMMUN -EHPSAV EH Hamnen Tullbacken, Öregrund Harvik Karl Kihlboms väg, Österbybruk ICA Tema Kommunparkeringen, Östhammar Sandika (Länsö), Östhammar Bilaga 5, TN 69/2011 Sidan 16 av 76 016 (26)

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

EWC År 2007 2008 2009 2010 2011 Komm. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall till förbränning

EWC År 2007 2008 2009 2010 2011 Komm. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall till förbränning Bilaga 5 Dorotea EWC År 2007 2008 2009 2010 2011 Komm. förbränning 912 932 916 796 Deponirest från ÅVC - - - 1,8 Inert deponi mellanlagralagralagrat mellan- mellan- 1900 59 65 41 33 Bygg och, trä - - -

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.04 Renhållningstaxa för Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Köpings kommun 2013-12-16 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Brändö kommun. Renhållningsplan 2015-2022

Brändö kommun. Renhållningsplan 2015-2022 Brändö kommun Renhållningsplan 2015-2022 Omfattad av Kommunstyrelsen 12.05.2015 Antagen av Kommunfullmäktige 24.06.2015 Fastställd av Ålands landskapsregering 2015 1 1.Inledning Denna renhållningsplan

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer