Kommunikationsplan Z

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplan Z"

Transkript

1 Sida: 1 (7) Kommunikationsplan Z Realisation av institution Z Innehåll 1 Bakgrund till projektet Realisation av Projektets styrning Framgångsfaktorer Kommunikationsplan för realiseringsarbetet av Syftet med kommunikationsplanen Kommunikationsansvar Kommunikationens kännetecken Budskap terminologi Målgrupper Kanaler/Medier Handlingsplan... 6 Referenser... 7 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA Utkast överlämnat till kommunikatörer vid institutioner och projektkommunikatör PA Justeringar efter möte med kommunikatörer vid institutioner PA Justeringar i samråd med kommunikatörer vid institutioner samt komplettering av handlingsplan PA Justeringar i samråd med projektkommunikatör (fakultetsnivå) och realiseringsgrupp. Överlämnad till Strategiska projektledningen som bilaga till Delprojektplan Realisering institution Z

2 Sida: 2 (7) 1 Bakgrund till projektet Realisation av Verksamhetsutvecklingsprojektet vid Konstnärliga fakulteten har nu nått fas 3, där arbetet för att realisera de tre nya institutionerna X/Y/Z påbörjats. Realiseringsarbetet vid dessa tre institutioner ska samordnas för att säkerställa gemensamma processer. består av institutionskollegierna för fri konst, film, foto och litterär gestaltning. Målet för delprojektet är att skapa de organisatoriska förutsättningarna för den blivande institution Z vars verksamhet börjar den 1/ För mer övergripande information om Konstnärliga fakultetens utvecklingsprojekt se: Projektets styrning Realiseringsgruppen vid leds av Maria Hirvi-Ijäs. Realiseringsledaren har en grupp medarbetare som stöd i arbetet: Christina Dege (administrativ funktion), Therese Vestlund (personalfunktion) och Anna Holgén (kommunikationsfunktion). Realiseringsledaren arbetar på uppdrag av dekanus Anna Lindahl. För att säkerställa gemensamma processer möts realiseringsgrupperna från de nya institutionerna X, Y och Z regelbundet i Projektsamordningsforum där också projektledningen deltar. 1.2 Framgångsfaktorer Eftersom projektet handlar om verksamhetsutveckling och kommer att påverka människor, organisation och arbetssätt är delaktighet, engagemang och kommunikation framgångsfaktorer. Projektet kommer därför att lägga stor vikt vid förankring och information. I realiseringen av institution Z som idag består av fyra institutioner är det särskilt viktigt att tidigt bygga nya forum för kommunikation och information för att realiseringsarbetet ska bli framgångsrikt. Det är av stor vikt att samordning och utbyte sker mellan de tre realiseringsarbetena (Institutionerna X/Y/Z). 2 Kommunikationsplan för realiseringsarbetet av Kommunikationsplanen är ett verktyg till stöd för de personer som ska kommunicera realiseringsprojektet. Alla informationsinsatser ska styras via kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen kompletteras av en institutionsgemensam handlingsplan, som kontinuerligt uppdateras. Kommunikationsplan Z har sin grund i kommunikationsplanen för utvecklingsprojektet fas 3.

3 Sida: 3 (7) 2.1 Syftet med kommunikationsplanen Syftet med kommunikationsplanen är att förtydliga ansvarsfördelning och kommunikationens kännetecken samt att synliggöra budskap, målgrupper och institutionsgemensamma kanaler/fora för kommunikation och förankring. 2.2 Kommunikationsansvar Kommunikationen kommer framöver att ske främst på institutionsnivå, det vill säga mellan realiseringsgrupp Z och de berörda medarbetare och studenter. Vid behov informeras/kommuniceras även externt. Ledare för realisering av institution Z Ledare för realisering av institution Z ansvarar för att förändringsarbetet kommuniceras med den ordinarie verksamheten (personal och studenter). Ledaren ansvarar likaså för att kommunicera realiseringsarbetet in i den fakultetsgemensamma projektorganisationen (i Projektsamordningsforum och Strategisk projektledningsgrupp). Ledaren för realisering är den person som, för institution Z:s räkning, har i uppdrag att uttala sig om realiseringsarbetet vid institutionen till media och vid behov till övriga externa intressenter. Prefekt/högskolerektorer/motsvarande Prefekt/högskolerektor/motsvarande har i uppdrag att skapa möjligheter för engagemang och delaktighet från medarbetare och studenter i realiseringsarbetet. Prefekt/högskolerektor har i uppdrag att skapa utrymme för dialog, diskussion och förankring i den ordinarie verksamheten. Prefekt/högskolerektor/motsvarande har ett fortsatt uppdrag att kommunicera ordinarie verksamhet internt och externt. Kommunikatör i realiseringsgruppen vid institution Z Kommunikatören i realiseringsgruppen vid institution Z är stöd och rådgivare till ledaren för realisering i kommunikationsfrågor. Kommunikatören ansvarar för att ta fram förslag till kommunikationsplan, med tillhörande handlingsplan, för realiseringsprojektet vid Z. Kommunikationsplanen ska tas fram i samarbete med kommunikatörer vid nuvarande institutioner samt projektkommunikatör (fakultetsnivå). Fakultetens kommunikationsgrupp är övergripande, rådgivande forum i processen. Kommunikatören ansvarar också för att planera kommunikationsinsatser på institution Z och externt. Lanseringen av den nya institutionen planeras som ett separat projekt med särskilt informationsstöd. Studentkåren (KonstKåren) KonstKåren ansvarar för att, tillsammans med ledare för realisering och dess kommunikatör, skapa förutsättningar för diskussion och dialog mellan studenter och projektföreträdare. Konstkåren ansvarar även för att erbjuda studenter möjlighet att delta i arbetsgrupper och referensgrupper. Medarbetarens ansvar Medarbetare vid Högskolan för fotografi, Konsthögskolan Valand, Filmhögskolan och Litterär gestaltning har ett ansvar att ta del av den information som ges gällande projektet via nyhetsbrev, epost, informationsmöten och/eller andra aktiviteter. Det är viktigt att medarbetarna vänder sig till ledaren för realiseringsarbetet och dekan med frågor och funderingar som rör utvecklingsarbetet.

4 Sida: 4 (7) Kommunikationsgruppens roll Konstnärliga fakultetens kommunikationsgrupp består av personer som arbetar med information och kommunikation vid nuvarande institutioner och fakultetskansliet. Om utsedd kommunikatör för realiseringsarbetet inte redan är del av fakultetens kommunikationsgrupp, bör denna person ingå i gruppen under realiseringsarbetet. 2.3 Kommunikationens kännetecken Den övergripande ambitionen är att skapa en uppriktigt menad dialog med medarbetarna. Därför bör formerna för medarbetares möjlighet till dialog och reaktion noga beaktas inför varje kommunikationsinsats. Det är viktigt att skapa tydlighet och förståelse för vad realiseringsprojektet handlar om, hur det är planerat, vilka som är inblandade, vem som tar beslut och vilka möjligheter enskilda medarbetare har att komma med synpunkter och att påverka. Kommunikationen ska utgå från mottagaren och konkretisera informationen så långt det är möjligt. Kommunikationen ska präglas av: Enhetliga och samordnade budskap Kontinuitet Öppenhet och medkänsla Aktivitet och handlingskraft All information ska präglas av viljan till transparens och delaktighet Den information som lämnas vid olika typer av informations- och kommunikationsinsatser ska, om insatsens omfång gör det möjligt, innehålla följande: Syfte och tidplan för projektet/projektets faser. Vad har hänt sedan sist? o Följande vet vi. o Detta kommer det att innebära för dig. o Följande vet vi ännu inte. o Så här ser arbetet ut nu tidplan. o Vi återkommer med mer information (datum och tid) o Möjligheter att lämna synpunkter och påverka Det ska tydligt framgå vem som är avsändare av informationen, när det är möjligt att komma med synpunkter/aktivt delta i arbetet, vem man ska vända sig till med frågor, liksom vem som tar beslut och när. Kommunikationen sker i största möjliga mån både på svenska och engelska.

5 Sida: 5 (7) 2.4 Budskap terminologi Realiseringsprojekt I all information ska budskapet vara tydligt att projektet är ett realiseringsprojekt som görs i syfte att utveckla verksamheten genom att realisera institution Z utifrån de beslut som tagits i Konstnärliga fakultetsnämnden. Omorganisation är det resultat som realiseringsprojektet resulterar i. Målbild Konstnärliga fakulteten 2020 Fakultetens målbild, Målbild 2020, är styrande för realiseringsprojektet. Visionens fem övergripande målformuleringar är styrande för såväl arbetsprocessen inom projektet samt förståelsen av syftet med realiseringsprojektet och dess process. 2.5 Målgrupper Samtliga målgrupper för informations- och kommunikationsinsatser i fas 3 finns redovisade i dokumentet Sammanfattning fas 1. Prioriterade målgrupper: Personal och studenter inom. Målgrupp Vilka Vad/varför Avsändare Personal Z All personal på HFF, Valand, Film, Litt. dialog MHI Studenter Z Institutionskollegier Z Administrativ personal Z Teknisk personal Z Studenter slöjd (Y) KonstKåren Studenter på program och fristående kurser Lärare, forskare, doktorander Administrativ personal Tekniker och vaktmästare Studenter i slöjdutbildningen Både medlemmar och icke medlemmar dialog dialog om ämnesspecifika frågor, pedagogiska frågor, forskningsfrågor dialog om specifika frågor som rör administration dialog om specifika frågor som rör teknik/vaktmästeri Information om omlokaliseringsprojektet dialog, forum för studentrepresentation MHI MHI MHI / CD MHI / Sammankallande i samordningsgrupper Inst. Y Konstkårens ordförande Planerad kommunikation till externa målgrupper sker i samråd med projektkommunikatör (fakultetsnivå) och samordnas med institution X och Y.

6 Sida: 6 (7) 2.6 Kanaler/Medier Kanal Syfte Frekvens Avsändare Z - personal Sammanställer information som gäller Inst Z. Varannan vecka MHI Skickas på svenska och engelska. Z möte - personal Informerar om läget och resultat från 1 gång/månad MHI arbetsgrupperna. Kan ha ett tema. Förankring och dialog. Substanshalvdagar Allmän innehållsdialog, feedback, 3 ggr/våren MHI samarbetsbefrämjande. Z möte - student Informerar om läget och resultat från 1 gång/månad MHI arbetsgrupperna. Kan ha ett tema. Förankring och dialog. Student- Z Sammanställer information som gäller Inst Z. Varannan vecka MHI Skickas på svenska och engelska. Tar emot frågor och synpunkter Löpande Slöjdstudenter Informerar om omlokaliseringsprojektet Vid behov MHI/inst Y Studentmöten Slöjd Informerar om omlokaliseringsprojektet. Vid behov MHI/inst Y Förankring och dialog. Hemsida Kompletterar verksamhetsutvecklingens Löpande MHI webbplats med information och dokument specifik för realiseringsarbetet vid Z GUL Intern information för realiseringsgruppen Vid behov MHI 3 Handlingsplan Handlingsplanen listar viktiga intressenter till projektet, budskap som ska kommuniceras, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt kommunikationen ska ske med respektive intressent, samt vem som ansvarar för att ta fram underlag och genomföra informationsaktiviteter. Handlingsplanen uppdateras under projektets gång. Handlingsplanen redovisas i dokumentet Kommunikationsplan Z; handlingsplan Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten fas 3.

7 Sida: 7 (7) Referenser Dokument som projektplanen refererar till: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum Kommunikationsplan fas 3, VU KF PA9, Målbild Konstnärliga fakulteten Sammanfattning fas 1 PA1, Delprojektplan Realisering institution Z P1,

Delprojektplan Realisering institution Z

Delprojektplan Realisering institution Z Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (7) Delprojektplan Realisering institution Z Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

reviderad Projektplan fas 3

reviderad Projektplan fas 3 Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (19) reviderad Projektplan fas 3 Konstnärliga fakulteten Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (19) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Leveransrapport projektfas 3

Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Leveransrapport projektfas 3 Lena Sandstedt lena.sandstedt@konst.gu.se VERKSAMHETSUTVECKLING 1 / 15 2012-09-12 Dnr B6 5782/09 Styrgruppen Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Leveransrapport projektfas 3 Innehåll Om detta

Läs mer

Ekonomiprojektet Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa system

Ekonomiprojektet Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa system 1 (7) Ekonomiavdelningen Bilaga 3 Karolina Pihlblad Utgåva 2.0 Projekt nr: 4965524 2018-09-17 Dnr SU FV-2.2.2-0397-18 Ekonomiprojektet Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa

Läs mer

Projektplan fas 2b Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b

Projektplan fas 2b Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b Konstnärliga fakulteten Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (16) Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten

Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (15) Projektplan Konstnärliga fakulteten Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (15) Innehåll 1! Basfakta... 4! 1.1! Godkännande av projektplan och bilagor... 4! 1.2! Om dokumentet...

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Konstnärliga fakultetsnämnden BESLUT 1 / 5 2011-06-08 Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Vid sitt sammanträde 2011-06-08 har Konstnärliga fakultetsnämnden fattat nedanstående

Läs mer

Handlingsplan kommunikation realisering institution Y, version

Handlingsplan kommunikation realisering institution Y, version Grå fält: kommunikationsinsatser gjorda före realiseringsledare utsedda, men relevant att ha med för institution Y i historiken. Gula fält: åtgärd planerad/genomförd endast av HDK Gröna fält: åtgärd planerad/genomförd

Läs mer

Handlingsplan för fas 2b

Handlingsplan för fas 2b 2017-03-15 Sida: 1 (6) Kommunikationsplan projekt samlokalisering Handlingsplan för fas 2b 2017-03-15 Sida: 2 (6) Att göra När Innehåll Till Avsändare, ansvarig Diskussionsmöte med 14 nov Om Konst 2025

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för kommunikation

Plan för kommunikation Bilaga 2 Sida 1 (9) Dokumentnamn P0-SD-5011 Ansvarig part Konstruktör Eva Rosman Version 1.0 Versionsdatum 2016-02-29 Plan för kommunikation Projektledning/Kommunikation Fördjupande dokument GODKÄND 2016-02-29

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014

Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014 Diarienr: V 2014/195 Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014 Konstnärliga fakultetskansliets verksamhetsidé fastställdes av fakultetsstyrelsen 18 september 2013, där fastställs de grundläggande

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Täby kommuns kommunikationsplattform

Täby kommuns kommunikationsplattform 1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Kommunikationspolicy. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Kommunikationspolicy Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2019-01-28 Innehållsförteckning Kommunikationspolicy... 3 Inledning... 3 Grundläggande värderingar... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kommunikationsplan Institutionen för hälsa, vård och samhälle INNEHÅLL Övergripande om kommunikation... 3 Definitioner... 3 Information... 3 Kommunikation... 3 Relation... 3 Kommunikationens innehåll...

Läs mer

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

Yttrande över förslag till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting HR, Service & Kommunikation HR- och kommunikationsdirektör Christina Hallberg 2017-11-23 ÄRENDE 12 Bilaga 1 YTTRANDE 1(2) Diarienummer 2017-10-26 LOC 1710-0978 LS 2016-0567 Informationssäkerhetsklass Öppen

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län -09-10 Kommunikationsplan Införandet av Lagen om trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Läs mer

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv

Delprojektdirektiv Delprojekt Kompetensgrupper steg 2 VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv MP Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper - steg 2 MP Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Handlingsplan för hösten 2017

Handlingsplan för hösten 2017 2017-07-06, uppdaterad 15 augusti Sida: 1 (5) Kommunikationsplan projekt samlokalisering Handlingsplan för hösten 2017 2017-07-06, uppdaterad 15 augusti Sida: 2 (5) Att göra När Innehåll Till Avsändare,

Läs mer

Plan för mötesstruktur och kommunikation

Plan för mötesstruktur och kommunikation Plan för mötesstruktur och kommunikation 1 Bakgrund Institutionen för språk och litteraturer bildas 2009-01-01 genom sammanslagning av Engelska institutionen, Institutionen för orientaliska och afrikanska

Läs mer

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun

Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun www.hassleholm.se Kommunikationspolicy - ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Hässleholms kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Kännetecken för kommunikationen... 1 2.1 Öppen och

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Verksamhetsplan Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV)

Verksamhetsplan Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) Bilaga 6 Verksamhetsplan 2017-2019 Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) CAV, Centrum för Arbetsliv och Vetenskap är en centrumbildning vid Högskolan i Borås (HB). CAVs vision är att bidra till ett

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Ladok3

Kommunikationsplan för projekt Ladok3 Kommunikationsplan Projekt: Ladok3 Diarienummer Y2013/13, version 140127 Kommunikationsplan för projekt Ladok3 Jessica Glanzelius Utgåva P1.2 Filnamn: L3_kommunikationsplan_140127.docx (GU11) Sida: 1 (21)

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269

Kommunikationspolicy. policy. Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Kommunikationspolicy policy Diarie-/dokumentnummer: KS2018/0269 Beslut: Datum- Instans /År Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen Ersätter tidigare beslut 2015-12-10 KF 318 Giltighetstid: 2019-12-31

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården Beslutad av: Diarienummer: Version: Plan Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården Planen gäller för: Samtliga förvaltningar inom Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Helma Sanders- Brahmsrummet

Helma Sanders- Brahmsrummet 1 (5) Plats: Helma Sanders- Brahmsrummet 13.00-16.00 Närvarande: Mick Wilson ordförande Mats Olsson vice ordförande Katarina Andersson Winberg Kalle Boman Tyrone Martinsson Marie Silkeberg Thomas Schön

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2015 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk profil...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Kommunikationsplan. Införandet av nya Ladok vid KTH. Fastställd av. fastställelse Michaela Rydén Olsen

Kommunikationsplan. Införandet av nya Ladok vid KTH. Fastställd av. fastställelse Michaela Rydén Olsen ks kod 1.2 Skapat av Michaela Rydén Olsen, Projektkommunikatör, UF/AUA Kommunikationsplan Införandet av nya Ladok vid KTH Version 0.1 0.2 1.0 1.1 Datum för fastställelse 2017-09-02 2017-12-04 2017-12-05

Läs mer

Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan

Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan 2018-08-2116 DNR:2018/1313 PROJEKTPLAN Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan Projektledare Beställare Delprojektledare redovisas under avsnitt 4 Lotten Glans organisation

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande.

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. POLICY FÖR Kommunikation Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-05-07 52 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. Kommunikationschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Xxxx Kommunicera förändring

Xxxx Kommunicera förändring Kommunicera förändring Sida 1 Kommunicera förändring, syfte Skapa förståelse för förändringen och det bakomliggande behovet Skapa vilja till förändring T Ä N K P Å Om programarbetsformen används, så arbetar

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

HELSINGBORG KONTAKTCENTER STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN K O N T A K T C E N T E R SID 1(5) HELSINGBORG KONTAKTCENTER OCH AKTIVITETSPLAN 2013 Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 helsingborg@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND LEDSTJÄRNOR All information och kommunikation ska präglas av kunskap om Länsstyrelsen och aktuell sakfråga. Detta ska ske genom

Läs mer

Helsingborg.se - arbetsorganisation

Helsingborg.se - arbetsorganisation Helsingborg.se - arbetsorganisation Övergripande beskrivning av arbetsorganisationen för Helsingborgs stads webbplatser Sida: 1 (5) 1 Om detta dokument 1.1 Bakgrund Under 2009 påbörjades ett projekt om

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET 2015-09-18 Kommunikationsenheten KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Kommunikationsenheten 1 (8) Erik Dahlbergsgatan 11 B, plan 5, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.gu.se INNEHÅLL

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR STRATEGI-, UTREDNINGS- OCH OMSTÄLLNINGSARBETET 2012 med anledning av framtagande av strategi för verksamhetens förutsättningar samt minskat takbelopp 2012 2015 och utredning

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

e-policy för Västerås stad

e-policy för Västerås stad nternati e-policy för Västerås stad Antagen av Kommunfullmäktige 2012-04-12 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Övergripande ansvar för fakulteten. Ansvarig för den nya institutionen

Övergripande ansvar för fakulteten. Ansvarig för den nya institutionen 1/7 Datum: 16 augusti 2018, uppdat efter prefektrådet 11 sept. Kommunikationsplan Konst 2025 sammanslagning HDK-Valand Kontaktpersoner NAMN Mick Wilson, prefekt Valand Ulf Dalnäs, prefekt HDK Sanne Kofod

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (6) Barn- & utbildningsförvaltningen DELRAPPORT KOMMUNIKATION

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (6) Barn- & utbildningsförvaltningen DELRAPPORT KOMMUNIKATION LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (6) 2015-12-31 DELRAPPORT KOMMUNIKATION LULEÅ KOMMUN 2 (6) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Kommunikation... 4 Sammanfattning... 5 LULEÅ KOMMUN 3 (6)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2018-05-03 KFN 2018/0113 50661 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Handlingsplan - Samordning och utveckling av nya arbetssätt för nära vård

Handlingsplan - Samordning och utveckling av nya arbetssätt för nära vård 1 (5) Regionstaben Regionstab Samordning Hälso- och sjuk Handlingsplan - Samordning och utveckling av nya arbetssätt för nära Bakgrund Landstingets övergripande mål Sveriges bästa säkerhet, kvalitet och

Läs mer

Målen för Västsvenska paketet

Målen för Västsvenska paketet Ann Bergermark Rintala Åke Wessman Målen för Västsvenska paketet Större arbetsmarknadsregioner. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken. En konkurrenskraftig kollektivtrafik. En god livsmiljö.

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Projektplan Mobil närvård Projektnamn

Mobil närvård Västra Götaland Projektplan Mobil närvård Projektnamn Mobil närvård Västra Götaland 2017-06-29 Projektplan Mobil närvård Projektnamn 2 Innehåll Syfte med dokumentet... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 Framgångsfaktorer... 3 Risker...

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. Kommunikationsansvar. Ledord. Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen?

Kommunikationspolicy. Kommunikationsansvar. Ledord. Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen? Kommunikationspolicy var Ledord Kommunikationsansvar Extern kommunikation Intern kommunikation Massmediakontakter Kriskommunikation Vad säger lagen? Innehåll Ledord 4 Kommunikationsansvar 5 Extern kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation ---- Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld

Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation ---- Ann-Sofie Hermansson Mathias Sköld Handling 2017 nr 242 Göteborgs Stads riktlinje för intern kommunikation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Plan för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi

Plan för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi för kommunikation vägval utifrån Mittuniversitetets strategi Publicerad: Beslutsfattare: Anders Fällström, rektor Handläggare: Kicki Strandh, kommunikationschef Beslutsdatum: Giltighetstid: 2019-2023 Sammanfattning:

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern

Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern Styrande dokument Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunledningsförvaltningen Dokumentnamn Kommunikationspolicy för Växjö kommunkoncern Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kommunikationsplan för Teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för Teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) för Teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2019 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning och utbildning,

Läs mer