Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation"

Transkript

1 Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna i en sådan organisation Vad är en multiprojektorganisation En organisation, del av företag eller kluster av många projekt som är beroende av varandra över tid och rum inom eller över organisatoriska gränser En organisation där projekt är ett arbetssätt och ett sätt att organisera Projektportföljen Alla organisationen projekt som tillsamans bidrar till organisationens /företagets mål och affärer. - Portföljen måste hanteras för att få en effektiv organisation. Prioriteringar och övergripande styrning är nödvändig. Operativa arbetet i en multiprojektorganisation Konsekvensen av projektifiering och beroenden mellan projekt i en multiprojektorganisation Löpande arbetsuppgifter Dagliga akitiviter, kort tidsperspektiv, begränsade ramar tex. Underhåll, Support, Produktion i stor serie, bokföring,.. Målstyrda aktiviteter Projektbaserade, ngt längre tidsperspekiv: ngn månad till ngt år. Utveckling av produkt, tjänst, kundorder, organisatorisk förändring etc. Strategiska aktiviteter Strategiska aktiviter från ett år till tre år eller längre. Kan samordnas i program, utförs för att nå org långsiktiga strategiska mål tex: kompetensutv program ett antal projekt för samma strategiska kund, produktutvecklingsprogram Resurskonkurrens Prioriterings problematik Kommunikationsproblem Kortsiktighet Kunskapshantering blir problematisk Ansvar- och befogenheter kan bli otydliga Risk för byråkratiska lösningar Individnivå: stress, otydliga kopplingar till övriga organisationen, kortsiktighet 1

2 Organisationen indelas i: Projektets/organisationens roller/funktioner Projektets styrande funktion Projektledningsfunktionen Projektets operativa funktion Projektstyrfunktion: Multiprojektledare Styrgrupp Sponsor Projektledningsfunktion: Projektledare Projektutförandefunktion: Delprojektledare Resursägare Mottagare Projektets intressenter: Kunder, leverantörer, myndigheter, etc Grundläggande krav på en multiprojektorganisation Projekt kontoret-spindel i nätet Klart och tydligt implementerade och förstådda affärstrategier Optimal organisatorisk struktur med klara roller Gemensam projektkultur i hela organisationen Förstklassig projektledning på alla nivåer Rangordning och prioritering av projekt Ett klimat av ständiga förbättringar Implementering av multiprojektstyrning Vårda projektportföljen Utveckla projektverktyg Skapa projektstöd (stöd till projektledare, hjälpa till med dokumentation, Sköta kompetensutveckling Ansvara för kvalitetssäkring Se vidare sid 328 Kommunikation i projekt- För att en multiprojektorganisation skall kunna fungera och vara effektiv krävs en väl genomtänkt kommunikations strategi. Vad menas med kommunikation Vad finns i en kommunikationsplan Effekten av kommunikation (kontinuerligt) Organisationens - (temporärt) projektens 2

3 Kommunikation Varför är kommunikation viktigt? Vad är det som kommuniceras i ett projekt? Vad är kommunikation? Meddelande som skickas mellan sändare och mottagare -en kodning/avkodningsprocess sker kommunikationen kan vara verbal eller icke verbal -nästan alltid en kombination av de båda. (dvs både vad som sägs hur det sägs och i vilket sammanhang kanvaraviktigt) Att nå fram..men reducera inte kommunikation till att sända budskap..kommunikation är en komplex och komplicerad process Kommunikation kan vara både en bro och en barriär Vad påverkar hur vi uppfattar ett budskap? Att vara medveten om retorik: Etos -vem jag är som person, vad som ger mig rätten att tala Logos - innehåll, fakta, logik Patos -hur budskapet framförs, känsla som förmedlas kommunikationskultur I varje projekt skapas en kommunikationskultur. Kulturen påverkas av: Projektmedlemmarnas vilja att identifiera sig med projektet Tillgången till information Relationen mellan projektmedlemmarna Projekt handlar om att hantera kommunikation! Projektintressenter skall uppmunatras till att kommunicera- att söka information- bygga relationer dela med sig av information. Ett nödvändigt krav är att alla som är med i projektet känner förtroende för projektets kommunikationssystem 3

4 Kommunikationsprocessen Effekten Kommunikation i projekt kan sägas innehålla: Kommunikations analys Skapande av kommunikationssystem Implementering av systemet Utvärdering och förbättring av systemet Effekten av kommunikationen beror på många olika faktorer bl.a: a) Medie b) Språk c) Relation a) Media som används b) Det språk som används Formatet dvs möten, rapporter, specifikationer, kontrakt, e-post, sms,blogg Den miljö kommunikationen äger rum i: projektrum, projektbibliotek, anslagstavlor (reala el vitruella) Språkets stil, tex befallande, faktabaserat, argumenterande, byråkratiskt Grafiska språket: dvs diagram, tabeller, bilder Nationella språket som används I språk och språkbruk finns makt c) Relationen projektplanering - kommunikation Relationen mellan sändare och mottagare spelar roll för hur kommunikationen fungerar. Tex det hierarkiska förhållandet, graden av acceptans som ledare, respekt etc. kommunikationsplanen Format Multiple communication types required Appropriate level of information for each audience Frekvens Distribution 4

5 Kommunikationsplan i projektet Skriftlig formell kommunikation vad? -vad skall inefattas, typ av inforamtion; formell / informell vem? -I eller utanför projektgruppen, (vem är ansvarig /vem utför) varför? -för beslut, för kontroll,för att leda, när? -vid behov, vid specifik händelser el. tid Uppdrags specification beställning Projektplan Progressrapporter /status rapport Slutrapport Återknyt till frågorna: Vad, Vem Varför När och Hur! hur? -skriven, muntligt, mail, möte, dokument.. Formella kommunikationsystem/hjälpmedel IT-baserade system; proj.doc mallar, modeller, databaser för lagring Se tex IT baserade plattformar tex projektplatsen.se Grundsten i projektkommunikationmöten! Olika typer av möten Vilka möten skulle ni planera och lägga in i en projektplan? Hur? Varför?. Informationsmöten Arbetsmöten Beslutsmöte Förhandlingsmöten Granskningsmöten men sätt i relation till Varför hålls mötet? Vem skall vara med? Hur skall mötet utformas?. 5

6 möten Att tänka på då ni planerar och genomför möten Möten kan ha olika formaliseringsgrad. Kan vara tidstyrt återkommande eller vid behov (utlöst av specifik händelse) Ett möte måste fyllas med mening och substans. Ha respekt för din och andras tid! Möten skall planeras återknyt till frågorna: Vad Vem Varför När och Hur!? Bestäm syfte och mål Vem skall delta och varför Förbered deltagarna (skall kallelse skickas ut på speciellt sätt, finns mtrl som deltagarna skall ta ställnings till i förväg, vad förväntar du dig att mötesdeltagran skall bidra med) Våga leda möten! Arbetet skall gå framåt. Kör man fast-bryt, bordlägg, gå vidare! Om beslut skall tas, se till att det tydligt framgår vad beslutet blev! Vid längre träffar och möten glöm inte att planera in pauser..och godis är inte alltid fel Följa upp möten- ge feedback, se till att beslut genomförs etc allt detta skall ställas i relation till att individer uppfattar och tolkar verkligheten olika! Runt kommunikation finns ofta standardiseringar i organisationerna Olika media sänder olika signaler även om det skrivan eller talade ordet är exakt detsamma! Ord betyder olika saker för olika individer Reaktioner tolkas olika.ingen information/kommunikation kan ses kontexlöst Standardisering inom multiprojektorganisationer projektmodeller Projektledar utbildningar Organisatoriska standardiseringar; projektkontor Projektmodeller Gemensamma verktyg Införande av kunskapsbank: best practice finns i alla organisationer (bokens referens till IHM och att inte modeller används är struntprat ). användning är en definitionsfråga Allt från enkla projektdokumentmallar till avancerade IT baserade system Bygger på samma logik: bl.a faser, tollgates, PL kunskap, målstyrning, planering, 6

7 Projektdirektiv Projektplan Slutrapport TG0 TG1 TG2 TG3 TG4 Sammanfattning av modellen Beslut att starta initieringsfasen Beslut att genomföra planeringsfasen Beslut att genomföra projektet enligt projektplanen Godkännande av projektets resultat Beslut att avsluta Beslut om överlämning projektet av projektets resultat Initiering Planering Genomförande Avslut Under initieringsfasen kan en eller flera förstudier genomföras Under genomförande fasen görs kontinuerlig avrapportering till styrgruppen Att hitta balansen situationsfaktorer kreativitet Rationell planering och styrning praxis Öppen lärprocess standardisering Inst.låsningar 7

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt

Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Viktiga faktorer för Kommunikationsoch Informationsflöden inom projekt Victoria Geiborg April 2009 MSI Report 09012 Växjö

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Christine Räisänen och Sven Gunnarson CMB-RAPPORT 2007 Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CHRISTINE RÄISÄNEN och SVEN GUNNARSON Byggnadsekonomi,

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer