REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management"

Transkript

1 REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work Breakdown Structure-strategin Work Breakdown Structure-strategin DU 1.3 Work Packages/Arbetspaket och uppgifter Identifiera Work Packages Identifiera uppgifterna Relationen mellan WPS och uppgifterna Milstolpar WBS i projektplanen DU 1.4 Grafiska verktyg för projektplanering Flödesdiagram Gantt schemat Modul 2: Projektgruppen DU 2.1 Projektgruppen 1

2 Välja projektgrupp Leda projektgruppen Modul 3: Intern och extern kommunikation DU 3.1 Intern och extern kommunikation Intern kommunikation Extern kommunikation Module 1: Projektplanen DU 1.1 Projektplanen Avsnitt: Strukturen i en projektplan Effektiv planering är nyckel till ett lyckat projekt. Planeringsfasen är den del i projektet som ägnas åt att strukturer upp, utforma och illustrerar projektets genomförande, resultatet av planeringsfasen är projektplanen. Det finns inga standardformulär för en projektplan, men följande bör ingå i varje projekt: Omfattning och mål: Ramen för projektet och din organisation varför ska ni utföra ett projekt: ett specifikt behov, en utmaning, en möjlighet: projektet ska svara mot detta. Förklara varför din organisation ska genomföra projektet Resultat: Produkterna från projektet: vad har ni producerat i slutet av projektet, som bidrar till att förverkliga fastställda mål? En bra projektplan bör också kvalificera och kvantifiera resultaten (t.ex. du planerar ni att organisera vissa händelser för att informera föräldrar på en skola på I en specifik fråga skulle en korrekt identifiering av resultaten kunna vara: 3 informativa evenemang som organiseras med minst 120 föräldrar från skolan XYZ att delta). Målgrupper: vilka personer/organisationer som direkt medverkar i projektet (som inte är medlemmar i projektgruppen), t.ex. personer som deltar i seminarierna. Målgrupper bör tydligt identifieras och kvantifieras. Exempel: familjer skolans XYZ, 350 familjer, skolan själv, de 550 eleverna i skolan. Behoven hos målgrupperna är också relevanta för fastställandet av mål och resultatet av projektet Slutliga mottagarna: som kommer att få den långsiktig nyttan av projektets resultat (även efter projektets slut). Även mottagarna bör identifieras och kvantifieras. Exempel: alla skolor i staden XY (de kommer inte att delta i projektverksamhet, men de kommer att gynnas av projektresultat på lång sikt), medborgarna i staden XY, de lokala myndigheterna, samhället i stort. 2

3 Intressenter: alla personer eller organisationer som har intresse för projektet. Ansvar: Vem kommer att ansvara för att faktiskt genomföra projektverksamheten och resultatet av projektet (se vidare i avsnittet som handlar om projektgruppen) Arbetsplan: hur är arbete planerat? Hur lång tid tar det att producera de förväntade resultaten? Budget: hur mycket kommer detta projekt kostnad i form av alla typer av resurser (finansiella och mänskliga resurser och volontärer, utrustning etc.) DU 1.2 Work Breakdown Structure strategin Avsnitt: Work Breakdown Structure-strategin Work Breakdown Structure- strategin används för att göra ett projekt mer hanterbart genom att bryta ner det i mindre delar som kallas Work Packages (WP) eller "arbetspaket". Varje arbetspaket är ytterligare indelad i "uppgifter". Användningen av WBS metoden har följande fördelar: Under planeringsfasen: du har en helhetssyn på ditt projekt, så att du kan planera varje komponent i en rationell och logisk sekvens; det blir lättare att definiera projektgruppen genom en mer exakt identifiering av de färdigheter som krävs; graden av noggrannhet av projektplanen gör att du kan definiera en trovärdig budget Under den verkställande fasen: det arbete som skall utföras, kommande tidpunkten och resurser är tydliga för projektgruppen, och projektgruppen kommer att förstå roller och ansvar på ett effektivare sätt enklare intern och extern kommunikation av arbetet och resultaten produceras Under övervakning och kontroll: hur projektet fortskrider kommer vara lättare att följa upp alla delar av projektet (resultat, timing och resurser) kan styras mer effektivt DU 1.3 Arbetspaket och uppgifter Avsnitt: Identifiera arbetspaket För att identifiera arbetspaket, bör du börja med att överväga vilka de viktigaste resultaten (produkterna) är i projektet. Ett arbetspaket är det arbete som krävs för att producera huvudresultaten. Resultaten kallas också 'leveranser'. 3

4 Exempel: Om ditt projekt är "att bygga en ny kommunikationsplan för min organisation", kommer de viktigaste resultaten vara: 1. En ny webbplats, 2. Säkerställa användningen av sociala nätverk, 3. Ett regelbundet nyhetsbrev 4. En planeringscykel av informativa seminarier till slutanvändarna. Var och en av dessa kan leda till definitionen av ett arbetspaket. Du kommer också att ge mellanliggande resultat, men om de bidrar till produktionen av ett av de viktigaste resultaten så de inte att delas in i ett eget arbetspaket. Exempel: 'Nyhetsbrev'. Detta är en stor leverans och kan definiera en arbetsprestation. Mellanliggande resultat kan vara: den grafiska utformningen av nyhetsbrevet, den databas med kontakter som nyhetsbrevet skickas ifrån men dessa kommer inte att utgöra egna arbetspaket (WP) När du delat in huvudresultaten ii arbetspaket, namnges de och numreras för att skapa en logisk och tydlig ordning. T.ex.: i vårt exempel, skulle du ha WP 1 - Webbplats, WP 2 - Sociala nätverk, WP 3 - Nyhetsbrev mm Viktigt! WBS beskriver inte kronologin i projektet, men dess logik. När ni identifiera olika WPS fokusera på de resultat du vill producera, inkludera dessa i olika WPS tillsammans med alla aktiviteter och mellanliggande resultat som leder till produktionen av den övergripande leveransen. Avsnitt: Identifiera uppgifter Arbetspaketen (WPS) är ytterligare indelad i uppgifter. En uppgift är en fristående aktivitet som bidrar till att genomföra ett WP. Uppgifter finns också namngivna och numrerade inom respektive WP. Exempel: i WP 3 "Nyhetsbrev", kan du identifiera följande uppgifter: T 3,1: definierar den grafiska layouten av nyhetsbrevet, T 3,2: databas (kontroll av poster du redan har + samla nya poster), T 3,3: beskriver vilken typ av innehåll du kommer att mata ditt nyhetsbrev med, T 3,4: de tekniska specifikationerna. Det finns ingen standard med lägsta eller högsta antal uppgifter inom projektet, men antalet uppgifter bestäms utifrån logiken i projektet. En viktig regel är dock att varje uppgift kommer att producera en leverans och varje slutprodukt bör produceras genom en enda uppgift: så, återigen, ingen överlappning! Again for Tasks, as for WPs, there is no standard minimum or maximum number, but this is determined by the logic of the project. One important rule, though, is that each task will produce one Deliverable, and each deliverable should be produced by one single task: so, again, no overlap! Avsnitt: Relationen mellan WPS och uppgifterna Tänk inte på WP och uppgifter som moment som följer efter varandra! WP och uppgift kan utföras samtidigt, beroende på logiken bakom dessa och även på det ömsesidiga sambandet mellan dem. När det är möjligt, är det en bra idé att lägga fram alla uppgifter som kan utföras. I våra exempel, om det finns mänskliga resurser tillåter det, kan T 3,1 (den grafiska utformningen av nyhetsbrevet) och T 3,2 (definitionen av databas) utföras samtidigt. 4

5 Resultat namnges och numreras utifrån den uppgift som genererar resultatet, t.ex: D 3,1: grafisk layout av nyhetsbrevet, D 3,2: uppdaterad och komplett databas. Avsnitt: Milstoplar När ett WP och uppgifterna identifierats, är det mycket enkelt att definiera även milstolpar i projektet, det vill säga de mest relevanta händelserna i ett projekt. Milstolparna är ett sätt att följa upp och utvärdera projektet och kan och även användas som 'KÖRA /INTE KÖRA'- steg i projektet, för att utvärdera vad som har gjorts hittills och revidera vad som återstår att göra, om det behövs även genom att anpassa projektet ett ändrade förutsättningar. (t.ex. om vi spenderar för mycket jämfört med den planerade budgeten, eller om vi efter med en uppgift) Avsnitt: WBS i projektplanen WPS, uppgifter och milstolpar beskrivs i projektplanen tillsammans med en beskrivning av (huvud) resultaten. Beskrivning kan kompletteras med en lista över WPS, uppgifter, milstolpar och leveranser, detta för att skapa en mer effektiv intern och extern kommunikation. Exempel: WP3 - Nyhetsbrev Startdatum: 1 Mars, 2012 Slutdatum: 31 Maj, 2012 Beskrivning: nyhetsbrevet är en del av vår externa kommunikations kampanj Uppgift Leverans Ansvarig T 3.1. Utveckling av grafisk layout D 3.1 Grafisk layout definieras Tom T 3.2 Uppdatering av databasen D 3.2 databas med minst 350 definierade poster Julia T 3.3 Disponera standardinnehållet D 3.3 standardinnehåll definieras Anne OBS: detta är bara ett av de många olika sätt att beskriva WP. Du kan hitta många mallar på nätet, eller skapa en mall som svarar till de behov och arbetssätt som finns i din organisation. DU 1.4 Grafiska verktyg att använda i projektplanering Här nedan finner du några grafiska verktyg som kan användas för att på ett bättre sätt definiera, kommunicera och dela WPS De två mest använda är Flödes diagramet och Gantt schemat Avsnitt: Flödesdiagram Du kan använda flödesschemat för att visa WBS på olika sätt: hierarkiska förhållandet, beroendeförhållanden och logisk följd mellan de olika WPS (arbetspakteten). 5

6 I mindre projekt kanske du inte heller behöver ett diagram, utan det kan räcka med en lista med de olika WPS (arbetspaketen) och uppgifterna. Ett exempel på ett diagram som visar följande WP (arbetspaket): Tekniska WP: de är nära förbundna med varandra, eftersom resultaten av varje WP tillför innehåll till det efterföljande WP (arbetspaketet). WP 1: Identifiering av framgångsfaktorer WP 2: Planering av utbildningar WP 3: Utföra utbildningar Övergripande WP: de relaterar till varje WP under hela projektet, och utförs samtidigt de tekniska WPS. WP 4: Utvärdering och finjustering WP 5: Kommunikation WP 6: Projektledning Avsnitt: Ganatt schemat Gantt-schemat representerar en arbetsplan för projektet gentemot tiden. Den kallas också stapeldiagramet eftersom som längden av varje uppdrag representeras av en stång. På vänster sida av diagrammet fyller du in numret och namnet på de olika WP (arbetspaketen) och uppgifterna. På den högra sida representerar varje kolumn en tidsenhet (det kan vara dagar, veckor, månader, beroende på omfattningen, längden och storleken på projektet). Genom att fylla i rutorna anger du när ett uppdrag börjar och slutar, och hur länge det varar. Gantt-schemat representerar endast längden på uppgifter, inte deras inbördes beroenden. Här ett Gantt-schemat som ett exempel på ett flödesschema. De svarta linjerna representerar milstolpar Modul 2: Projektgruppen DU2.1 Projekt team Avsnitt: Välja projektgrupp Framgången för ett projekt beror på en sund och realistisk planering, på en effektiv projektledare, och till stor del på projektgruppen. Det första viktiga steget är att skapa en bra projektgrupp. 6

7 Om projektledaren har en tydlig vision för projektet, de uppgifter och resultat som ska åstakommas och timing kan det vara enklare att välja rätt projektgrupp. Detta är inte alltid realistiskt, men eftersom vi kommer att se senare i detta avsnitt. Det mest rationella sättet att välja ett lag är att skapa en Kompetens matris` eller en färdighets Inventering, baserat på de identifierade aktiviteterna. För varje uppgift definierar du exakt vilken typ av kompetens som skulle vara den bästa, snarare än att matcha än att de tillgängliga mänskliga resurserna till inventeringen. Exempel: WP Uppgift Kompetens Erfarenhet/Utbildnin g Layout av nyhetsbrev Grafisk design Kommunikation och marknadsföringskunskap IT-kunskap Ingen formell utbildning krävs Definiera en databas Använda Microsoft Access, Excel liknande Utforma standardinnehåll Kunskap om slutanvändarna och mission vår NGO Tidigare erfarenhet från databashantering Erfarenhet av att utarbeta formella handlingar/utbildad journalist eller kommunikationsexpert På grundval av denna matris, kommer du att kunna välja din projektgrupp bland de tillgängliga resurserna inom organisationen. Om de tillgängliga personerna inte matchar de kunskaper som krävs, har du ett antal alternativ: Anställa externa personer (beroende på: tillgänglig finansiell budget, behov av mycket specifika kunskaper, storlek och relevansen i projektet) - Överlåta hela uppgiften till en extern organisation (t.ex. betala en webbdesigner för T 3,1, i detta fall, kommer personen inte vara medlem i projektgruppen, men en leverantör av tjänster) - Utbilda interna resurser för att bygga upp kapaciteten och skaffa de färdigheter organisationen saknar (Detta är vanligtvis ett mycket bra alternativ eftersom du kommer att förbättra den interna organisationens förmåga på lång sikt) - Att försöka göra det bästa med de tillgängliga resurserna, kanske sänka kvaliteten eller kvantiteten av de resultat som. Avsnitt: Leda projektgruppen Att kommunicera och fördela rätt roller och ansvar för medlemmarna i projektgruppen är av yttersta vikt. I början av projektets genomförande bör du ordna 7

8 en uppstartsmöte för att dela visionen för projektet, inte bara ur den organisatorisk synvinkel utan även dela visionen av det engagemang du förväntar dig av gruppmedlemmarna. Det är också en mycket bra idé att träffa varje medlem i projektgruppen i ett personligt möte, för att se varje person: får rätt uppmärksamhet från projektledare, b. förstår korrekt hans/hennes roll och ansvar, c. har möjlighet att dela och lösa hans / hennes tvivel. En bra projektledare: - Har inga hemligheter för projektgruppen - Kommunicerar öppet med alla gruppmedlemmar - Erkänner och hyllar framgång och prestationer i projektgruppen eller dess medlemmar individuellt - Finns till för alla gruppmedlemmar att diskutera sina tvivel eller problem Modul 3: Intern och extern kommunikation DU 3.1 Intern kommunikation Avsnitt: Intern kommunikation Intern kommunikation är nyckeln till att hålla intresset och motivationen upp hos projektgruppen, och låta interna intressenter följa upp genomförandet av projektet. Några bra verktyg för en effektiv intern kommunikation: - Projektmöten, förutom uppstatsmötet, som representerar den formella starten av projektet, är det viktigt att hålla regelbundna projektmöten (återigen, beroende på storleken och relevansen av projekten kan intervallet variera). Möten är en fantastisk möjlighet att hålla gruppmedlemmarna motiverad och på rätt spår, särskilt om de är inbjudna att presentera resultaten av de uppgifter som de ansvarar för. Möten är också möjlighet för projektledaren att höja motivation gruppmedlemmarna, till exempel genom att kommunicera relevanta resultat som åstadkommits av enskilda eller en gemensam framgång, extern erkännande av ett specifikt resultat och så vidare. - Intern sändlista: se till att du tydliga regler för användningen av de interna utskicken. Om sändlistan överanvänds eller missbrukas, kommer människor snart att förlora intresset för meddelanden som skickat, exempelvis bör användningen av `svar alla` bör begränsas till viktiga meddelanden. - Informell kommunikation är också mycket viktigt för att hålla projektgruppen motiverade. Använda varje tillfälle du har att låta folk känner sig bekväma och nöjda med sin roll i projektet och göra projektet till `vårt projekt`. - Fira framgång: För att motivera gruppmedlemmarna är det mycket viktigt att uppmärksamma och fira framgångarna (och göra det klart att detta är också en framgång för hela projektet). Det är inte nödvändigt att organisera stora evenemang: ett kort tal under ett projektmöte, en skål eller en fika räcker till för det mesta. Avsnitt: Extern kommunikation 8

9 ."Om de vet ingenting om vad du gör... misstänker de att du gör ingenting" (Robert J. Graham, i Understanding Projektledning). Extern kommunikation bör inriktas på: - Externa intressenter - Finansiärer av projektet (de vill veta om deras pengar var värt utgifterna) - De slutliga användarna: du vill att de ska veta vad du utvecklar och producerar för dem - Allmänheten, marknaden, andra organisationer, dina konkurrenter, dina kollegor: du vill att din värld ska veta vad din organisation uppnår. Det finns många olika sätt att kommunicera och du bör välja den mest lämpliga med hänsyn till inte bara till resultatet, men också till hänsyn av deras kostnader (och inte bara kostnaderna för att sätta ingång kommunikationen, men också för att hålla i den: t.ex.: beakta arbetsinsatsen som krävs att för att använda sig av Twitter). De vanligaste kommunikationsaktiviteter och verktyg inkluderar: - Hemsida - Nyhetsbrev, pressmeddelanden - Sociala nätverk och sociala medier - Evenemang - Specifikt riktade kommunikation (brev, flygblad, enstaka evenemang) Om projektet omfattar en specifik WP `Kommunikation` eller `Spridning bör du också hålla reda på resultaten av dessa verksamheter, genom att samla in data för varje åtgärd. Detta kan också vara ett mått på framgången av projektet. 9

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Vad är ett projekt??

Vad är ett projekt?? Projektledning Vad är ett projekt?? Vad är ett projekt? En definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

SCRUM och mycket mer

SCRUM och mycket mer Typ av dokument Anvisning Skapad Senaste uppdatering 2008-01-27 2008-11-13 1 (5) Sida 1 Det minsta möjliga? SCRUM och mycket mer Om man nu vill vara agile och inte har allt tid i världen, vad skall man

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Vad är nytt i Easy Planning 7.30 Denna uppdatering innehåller några stora förbättringar. Nyheter 1. Förbättrad WBS funktion i projekt. 2. Kan importera projekt från MS Project via textfil. 3. Både start/slutdatum

Läs mer

Projektplan, milstolpar och organisation

Projektplan, milstolpar och organisation Projektplan, milstolpar och organisation Syftet med planering Att hantera osäkerhet ju mindre osäkerhet man kan acceptera i ett projekt, desto mer detaljplanering behövs; man måste dock vara vaksam så

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av 1950- talet,

Trots denna brist var GANTT-schema-tekniken den mest använda fram till mitten av 1950- talet, Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat. Det är ett stapeldiagram som representerar

Läs mer

Earned Value Analysis

Earned Value Analysis Earned Value Analysis KAMP Företagsutveckling Sid 2 Earned Value Analysis - inledning Earned Value Analysis är en metod för att följa upp pågående projekt. Till skillnad från vanlig projektuppföljning

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 1 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 1 2011-02-03 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Projektplanering del 1

Projektplanering del 1 Planering - Subjektivitet Projektplanering del ME05 Föreläsning nr Anneli Linde Projektplanen (projektets viktigaste dokument) Projektdirektiv Projektplan Slutrapport Avgör: vad som måste göras vem som

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Förändringens Evangelium Kelly Odell

Förändringens Evangelium Kelly Odell Kelly Odell Email: kelly@astrakan.se Tel: 070 2602605 Hemsida: www.astrakan.se och www.thinktank.se Blog: kellyodell.blogspot.com Twitter: kellyskomments 1 Förändringens Evangelium av Kelly Odell Förändringens

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället.

Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Observera Det är fullt tillåtet att göra laborationen innan laborationstillfället. Laborationen ska genomföras individuellt, men det är tillåtet att diskutera eventuella problem och lösningar med dina

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad

NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad NYAST Ny arbetsmodell för stadsbyggnad Kvalitetsarbete förbättrade leveranstidshållning -och kortade leveranstiderna -och minskade stressen För att vara konkurrenskraftig måste man klara av både korta

Läs mer

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017

Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Denna projektplan är uppdaterad 29/1 2015 och beslutad av styrelsen 14/2 2015 //BO Dövas Afrika Missions utvecklingsprojekt 2016-2017 Projektnamn: Mötesplats- Tanzania/Sverige Projektägare Dövas Afrikamission

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel

Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Bilaga C (informativ) Översikt och exempel Exemplet i denna bilaga är avsett att ge en översikt över den datastruktur och det datainnehåll som standarden anvisar. Exemplet är inte avsett att vara helt

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

1.1 Erbjuda individuellt ombudsmannaskap till cirka 12 deltagare (per ombud).

1.1 Erbjuda individuellt ombudsmannaskap till cirka 12 deltagare (per ombud). Stockholms Stadsmission Sociala Verksamhetsområdet Arbetsbeskrivning - Ombud Klaragården/Stadsmissionens Center Huvudarbetsuppgifter Genom ombudsmannaskap möjliggöra att deltagare får stöd, service och

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Anvisning för import från IFS till EP Version 2010-03-24

Anvisning för import från IFS till EP Version 2010-03-24 Denna anvisning visar hur du kan importera arbetsordrar från ditt underhållssystem (tex IFS eller SAP) till Easy Planning (EP) där du får en bättre grafisk översikt över planeringen både på grupp och resursnivå.

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

KUNDCASE C4 ENERGI 2

KUNDCASE C4 ENERGI 2 KUNDCASE C4 ENERGI KUNDCASE C4 ENERGI 2 3 KUNDCASE C4 ENERGI Strategi och positionering 4 KOMMUNIKATIV PLATTFORM ELNÄT STADSNÄT FJÄRRVÄRME miljövänlig komfort varje dag 5 KUNDCASE C4 ENERGI Affärsidé C4

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Var vi finns. Fakta om banken

Var vi finns. Fakta om banken Ålandsbanken Abp Var vi finns Fakta om banken Sverige Åland Finland Grundad 1919 Börsnoterades i Helsingfors 1942 Balansomslutning 4,1 miljarder euro Ca 700 anställda Fokus på Premium Banking & Private

Läs mer

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-09-10 RS130345 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen IMAILE Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Underlag till föreläsningar Av Universitetslektor Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola Detta är en kommenterad

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer