Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete"

Transkript

1 Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf, Anders Malmén, Daniel Hedenström, Elisabet Malmgren, Martin Hurme-Lundin, Daniel Scheidegger och Åsa Sammeli.

2 Innehållsförteckning Sid 1-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Beskrivning av kursen Projektarbete, 100 poäng Mål och betygskriterier Konkretisering av mål Mall för idéskiss Mall för projektplan Mall för tidsplan Mall för självvärdering Mall för loggbok 1

3 Projektarbete på UBG Under hela sista året på gymnasiet ska du arbeta med projektarbetet. I normalfallet görs det i grupp, men du kan även göra det enskilt. Projektarbetet är tänkt som ett steg in i livet efter gymnasiet. Du ska genomföra ett projekt, utan så mycket styrning från lärarna. För att nå ett bra resultat måste du därför själv ta ansvar för och planera ditt arbete. Projektarbetet innebär att du löser ett problem, besvarar en fråga eller genomför ett uppdrag inom ett kunskapsområde på ditt program eller studieinriktning. Det är fullt möjligt att driva ett projekt över flera program. En förutsättning är då att projektet passar de inblandade programmen. Projektarbetet innebär att du först gör upp en plan för ditt projekt, sedan utför projektet enligt planen och slutligen redovisar resultatet av projektet. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. Slutprodukten kan vara ett konkret föremål, en tjänst, en dansföreställning, en film, en utställning eller dylikt. Ett projektarbete av mer teoretisk karaktär kan bestå i att ställa en fråga, formulera ett problem eller ställa upp antaganden. För att besvara frågan, lösa problemet eller bekräfta antagandena söks, värderas och används information. Denna information kan antingen vara ett resultat av egna undersökningar eller hämtas från andra källor. Idéskiss Första steget är att göra en idéskiss. Ni kan använda mallen för detta som finns på separat papper. I idéskissen presenterar ni era första funderingar kring projektarbetet. Ni diskuterar idéskissen med den handledare ni har fått. Projektplan Nästa steg är att göra en projektplan. Detta är en mycket viktig del av kursen och det är viktigt att den är väl genomtänkt och att handledaren har godkänt den innan ni påbörjar arbetet. Använd gärna mallen som finns längre bak i häftet. Dessa punkter ska finnas med: Bakgrund: (Beskriv varför ni valt detta område) Syfte, mål och problemformulering: (Beskriv vad ni ska göra och varför. Vad ska ni undersöka/genomföra? Vad ska projektet syfta till? Vilket är målet?) Genomförande och tidsplan: (Beskriv hur ni ska genomföra projektet. Vad behöver ni ta reda på? Vad finns det för tidigare material och erfarenheter? Vad ska göras? Vem gör vad? När? Upprätta en tidsplan på separat papper!) Form för eventuell presentation: (Beskriv hur projektet ska presenteras. (Utställning? Skyltning? Demonstration? Seminarium? Föreställning? Annan form?)) Deadlines: (Kom överens med handledaren om detta och skriv det i projektplanen.) 2

4 Handledare Varje projektarbetsgrupp får en handledare och en medbedömare. Handledaren godkänner projektplanen, läser loggboken och följer processen. Ni har regelbundna träffar med handledaren. Vid handledarträffarna diskuterar ni hur arbetet går, vilka svårigheter som uppstått och hur de kan lösas. Om stora problem uppstår kan det bli nödvändigt att diskutera förändringar i projektets inriktning. Handledaren har god hjälp av loggboken för att kunna följa processen i arbetet. När betyg på kursen sätts så är processen viktig och loggbok och handledarträffar ger då ett viktigt underlag för betygsättningen. Det finns för projektarbetet också en medbedömare som bedömer hur arbetet har gått. Medbedömaren kan vara extern, t ex en person på ett företag eller högskola. Loggbok Under arbetets gång ska varje elev föra loggbok vilket är tydligt markerat i betygskriterierna: Eleven skall kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen. Loggboken skall ge underlag till projektredovisningen. Den ska också hjälpa varje enskild elev att själv utvärdera sitt eget arbete. Innehållet i loggboken används också vid bedömningen av projektarbetet. Du ska i loggboken redovisa vad som har gjorts, när det har gjorts och hur det har gjorts. Du ska också redovisa dina egna tankar och reflektioner kring arbetets gång. Vid handledarträffarna ska du kunna visa upp en uppdaterad loggbok. Frågor som rör fattade beslut, problemformuleringar, framgångar och motgångar ska redovisas i loggboken. Det är också av stor vikt att loggboken förs kontinuerligt och individuellt. Loggboken är också viktig för att handledaren ska kunna följa gruppens process. (Se mall) Projektredovisning Eleven skall kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt. I den skriftliga redovisningen av projektet resonerar du kring arbetet med framställningen av slutprodukten: Vilka överväganden har gjorts i arbetet? Vad blev resultatet av projektet? Den skriftliga redovisningen kan kompletteras med en muntlig presentation i gruppen eller klassen. Självvärdering Eleven skall kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat. Du beskriver skriftligt eller muntligt vad som gått bra och vad som gått mindre bra under arbetets gång, vilka lärdomar du dragit och hur resultatet blev i förhållande till dina mål. (Se mall) 3

5 Bedömning av projektarbete Observera att varje elev skall få ett individuellt betyg, dvs. elever i samma projektgrupp kan få olika betyg. Bedömningsunderlag loggbok handledarträff idéskiss projektplan projektrapport utvärdering slutprodukt För att få G måste samtliga mål och G-kriterier vara uppfyllda av den enskilde eleven. På VG och MVG-nivå kan brister i något/några kriterier uppvägas av andra kriterier. Se även Mål och betygskriterier samt Konkretisering av mål. 4

6 Projektarbete 100 p. Upplands-Brogymnasiet Mål och betygskriterier Rev Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. Mål som du skall uppnå under kursens gång. Du skall: kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat Kriterier för betyget Godkänd Du väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet. Du redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet. Du planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt. Du redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet Du värderar arbetsgången och resultatet 5 Kriterier för betyget Väl godkänd Du visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa Du beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring dina val Du identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa. Du tar till vara och utvecklar andras synpunkter Kriterier för betyget Mycket väl godkänd Du tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. Du motiverar dina val med väl underbyggda argument Du tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. Du visar skicklighet i utförandet av slutprodukten Du motiverar dina val med väl underbyggda argument

7 Konkretisering av mål Eleven skall Mål 1 kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem Projektet skall kunna kopplas till programmålen. Det måste godkännas av handledare vid inlämning av projektplan. Eleven måste ha eller kunna skaffa sig nödvändiga förkunskaper för att kunna genomföra projektet. Mål 2 Mål 3 kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna Det innebär att en elev inte kan byta till ett annat projekt efter det att projektplanen är inlämnad på det nya projektet. Projektplanen skall vara ett levande dokument och ändras när det behövs. Mål 4 kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen Rutiner för hantering av loggbok bestäms tillsammans med handledaren i starten av projektet. (En loggbok som lämnas i slutet och beskriver hela projektet leder alltid till IG på kursen eftersom projektet skall kunna följas kontinuerligt.) Mål 5 kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren Varje handledare bestämmer i början tillsammans med eleverna vad som skall gälla för handledarträffar, men varje elev måste gå på tillräckligt många träffar för att projektet skall kunna följas kontinuerligt. Mål 6 kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet Slutprodukten måste vara en egen produkt och ej en sammanställning av någon annans arbete. Mål 7 Mål 8 kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat Allmänt G-nivå: Projektet genomförs med stöd av handledaren. Allmänt VG-nivå: Självständighet i arbetet. Allmänt MVG-nivå: Mycket god kvalitet på slutprodukten och på processen som lett fram till denna. 6

8 Mall för idéskiss Namn: Klass: Beskrivning av projektidén: (Vad vi vill göra/undersöka/genomföra/är nyfikna på) Ämnen som ingår: Koppling till programmet/programmålen: Vad vi behöver för att genomföra projektet: Tänkbara uppdragsgivare: 7

9 Mall för projektplan Projektarbete: Projektgrupp: Handledare: Bakgrund: (Beskriv varför ni valt detta område) Syfte, mål och problemformulering: (Beskriv vad ni ska göra och varför. Vad ska ni undersöka/genomföra? Vad ska projektet syfta till? Vilket är målet?) 8

10 Genomförande och tidsplan: (Beskriv hur ni ska genomföra projektet. Vad behöver ni ta reda på? Vad finns det för tidigare material och erfarenheter? Vad ska göras? Vem gör vad? När? Upprätta en tidsplan på separat papper! Här kan ni använda ett sk Gantt-schema. (se bilaga)) Form för presentation: (Beskriv hur projektet ska presenteras. (Utställning? Skyltning? Demonstration? Seminarium? Föreställning? Annan form?)) Deadlines: (Kom överens med handledaren om vilka deadlines ni ska och skriv in det här i projektplanen.) Godkänt av handledare: Datum, namn 9

11 Tidsplan (Gantt-schema) Aktivitet Ansvarig Vecka 10

12 Självvärdering/utvärdering Namn: Projekt: Deltagare i gruppen: Projektets mål Projektets mål (enligt projektbeskrivningen) Uppnåddes målet? (om inte vad berodde det på?) Planeringen Hölls planerna? (tidsplaner och andra planer) Min egen insats Hur har du arbetat? Är du nöjd/inte nöjd med din insats? Handledare Hur har kontakterna med handledaren fungerat? Arbetet i projektgruppen Arbetet i projektgruppen Vad har fungerat bra/mindre bra? Lärdomar för framtiden Övrigt 11

13 Mall för loggbok Skriv i loggboken varje dag som du arbetar med projektet. Skriv kort och lättförståeligt. Datum Dokumentation av arbetet (vad, när, hur?) Reflektioner och tankar (Hur går det? Varför har du gjort som du har gjort? Hur går du vidare?)

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Exempel på projektarbeten

Exempel på projektarbeten SKOLVERKET EXEMPEL Bilaga 1 Exempel på projektarbeten De exempel som här presenteras skall inte ses som några färdiga förslag till projektarbeten. Däremot kan de användas som ett vägledande material i

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer