Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning"

Transkript

1 Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1 Vad är projektledning: Grunderna Definitioner: Vad är ett projekt och hur kan projektledning användas som en metod Projekt i jämförelse med program Tre delar som definierar ett projekt DU 1.2: Projektledning som en strategi Varför är projektledning relevant för det vi gör Tre faktorer för ett lyckat projekt Projektledarens roll Modul 2: De olika faserna i ett projekt: Initiering; Planering; Genomförande; 1

2 Uppföljning/Utvärdering/Avslutning D.U. 2.1: De olika faserna i ett projekt: en introduktion De fem stegen i ett projekt Module 3: De olika projektfaserna i detalj D.U. 3.1: Att sätta igång ett projekt Initieringen av ett projekt Identifikation av intressenter Aktivitetsplanen D.U. 3.2: Planering Planering Att göra en projektplan De grundläggande delarna i ett projekt: resultat, tid, resurser Presentation av Gantt-schemat D.U. 3.3: Genomförande Genomföra projektet Uppstartsmötet Kommuniktion Projektgruppen Säkra resurserna D.U. 3.4: Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering Milstolpar D.U. 3.5: Avsluta ett projekt Behovet av en avslutningsfas Att avsluta projektet 2

3 Modul 1: DU 1.1 Vad är projektledning: Grunderna Avsnitt: Vad är ett projekt och hur kan projektledning användas som metod Ett projekt är en typ av verksamhet med en tydlig definiera början och slut, en sådan aktivitet syftar till att skapa tydlig resultat utifrån givna resurser. Det finns många sätt att beskriva vad ett projekt, den mest vedertagna definitionen av vad ett projekt är beskrivs i ISO 9001: Ett projekt är en unik process, bestående av en uppsättning samordnade och kontrollerade aktiviter med ett start- och ett slutdatum, inom projektet har deltagarna åtagit sig att uppnå mål som uppfyller specifika krav men utifrån begränsningar av tid, kostnader och resurser. Med ovanstående definition av projekt är således projektledningen ett sätt att planera, organisera, säkra, hantera, leda och styra resurser och aktiviteter för att uppnå specifika mål och resultat. Avsnitt: Projekt i jämförelse till ett program Ett projekt är en tillfällig aktivitet med en tydlig början och ett slut (Oftast tidsbegränsat och begränsat av ekonomiska resurser och/eller förväntade resultat och delresultat). I ett projekt är målet att nå vissa mål och syften för att skapa en positiva förändring eller ett mervärde. Tillfälliga projektet står i kontrast till den dagliga verksamheten som är permanenta eller halvpermanenta verksamheter för att producera tjänster eller varor. Ledningen mellan de här två olika sätten att arbeta är ofta ganska olika, och de kräver att man har olika typer av kunskaper och projektledningsstrategier. Avsnitt : Tre delar som definiera ett project Alla projekt har en triangulär dimension som baseras på de tre huvudelement: TID: Start och slutet av ett projekt: Tillexempel ett projekt som startat den 1 februari och slutar den 15 juni. RESULTAT: Som ska uppnås och produceras i slutet av projektet eller ett specifikt moment under projektet med tydliga kvalitativa eller kvantitativa resultat, tillexempel producera 100 stycken kopior av en forskningsrapport. RESURSER: som kommer att utnyttjas under genomförandet av projektet och som är tydligt definierade både vad gäller kvalitativt och kvantitativt (om möjligt och relevant). Till exempel, finansiella resurser (mängder av en viss valuta), personal (frivilliga och yrkesverksamma), know-how, etc. Tid, resultat och resurser, dessa tre element i ett projekt kallas för 'Projektledningstriangeln' (även känd som Järntriangeln): varje sida av triangeln representerar gränsen eller begränsningen inom vilken vi verkar för att uppnå specifika resultat och mål. Dessa tre delar i projektet är så sammanflätade att förändringar i en del påverkar de andra två: en sida av triangeln kan inte ändras utan 3

4 att det påverkar de andra delarna. DU 1.2. Projektledning som en strategi Avsnitt: Varför är projektledning relevant för det vi gör? Erfarenheten har visat att kunskaper i projektledning är ett effektivt verktyg för att styra och övervaka team, resurser, budget och uppgifter för att uppnå resultat av hög kvalitet. Trots det unika i varje projekt, beroende på storlek och omfattning av projektet samt den specifika sektorn för ansökan, är projektledning en sektorsövergripande metod som gör det möjligt att maximera resurserna med det slutgiltiga målet att uppnå de fastställda målen inom givna tidsramar och med begränsade resurser. Kunskaper och tekniker i projektledning som används på rätt sätt leder till en rad positiva aspekter såsom: Fler lyckade projekt Ökad kvalitet på resultaten i ett projekt Hjälp att sätta rätt förväntningar på ett projekt Förhindra kostnadsöverskridanden, eller åtminstone identifierar och förutse att budgeten kan komma att överskridas Slutföra aktiviteter inom överenskomna tidsramar Minska försenade projekt och minska riskerna i projekt Bättre kommunikationen mellan aktörer/intressenter och projektgruppen Leda till projekt som baseras på erfarenheter Och slutligen minska antalet projekt som misslyckas. Avsnitt: Tre faktorer för ett lyckat projekt Precis som de tre sidorna i projektledningstriangeln, bestående av tid, resultat och resurser, är de tre kritiska faktorer för ett lyckat projekt: Att slutföra i tid: färdigställa projektet inom en förutbestämd tidsram Inom budgetramen: utnyttja endast de förutsedda resurserna Med en högkvalitativ leverans: producera förväntade resultat även efter deras kvalitativa och kvantitativa nivå Ett bra projektet är resultatet av rätt planering (se DU 2,1). Avsnitt: Projektledarens roll Projektledaren är den person som ansvarar för att nå de uppsatta målen och är den som är ytterst ansvarig för att följa upp projektets aktiviteter. En avgörande faktor för projektledaren är att klart definiera vad de förväntade resultaten är och det övergripande målet med projektet, för att på så sätt kunna peka ut de så kallade projekt krav som finns, dvs. de nödvändiga steg och åtgärder för att uppnå mål och resultat. Ytterst är projektledare den som är ansvarig för att 4

5 verksamheten bedrivs och att resultat uppnås inom de begränsningar - eller gränser som satts - i projektlednings triangeln. Titeln projektledare förknippas ofta inte med någon officiell titel inom en ideell organisation. Särskilt inte inom den ideella sektorn, frivilliga är de facto ofta projektledare. Oavsett vad eller hur ideella organisationer väljer att benämna projektledare, är projektledare den som är ansvarig för genomförandet och färdigställandet av ett projekt. Det är viktigt att notera att ansvar kräver auktoritet : ibland kan människor bli tilldelade uppgiften projektledning utan att vara rätt förberedda. En viktig egenskap hos en projektledare är ledarskapsförmåga och förmågan att hantera projektgruppen. Modul 2: De olika faserna i ett projekt: Initiering; Planering; Genomföra; Uppföljning/Uppföljning/Avsluta D.U. 2.1: project life cycle: an introduction Avsnitt: De fem faserna i ett projekt Som tidigare beskrivits, har ett projekt en tydligt definierad start-och slutdatum. Som sådan har projektet i sig en fristående liv. I projektledningsjargong, avser termen "projektets livscykel" till de olika stegen, cykler längs vilka ett visst projekt planeras, kontrolleras och övervakas, från den inledande fasen till dess slutförande. Tack vare omfattande akademisk forskningen och praxis är de fem stegen allmänt erkända som de viktigaste inslagen i projektets olika faser, oavsett storlek, omfattning eller sektor I ett visst projekt: Initiering Planera Genomföra Uppföljning Utvädering Initiera/Initiering: definiera vilken typ av projekt och omfattningen av det: identifiera sammanhanget, behovet av ett projekt, samsynen hos intressenter, övergripande projektmål. Målet för fasen är att skapa en "Rapport över arbetet", ett kort dokument som beskriver de huvudsakliga målen och riktlinjerna för projektet Planering: I denna fas planeras i detalj de åtgärder som krävs för att uppnå målen och tillämpningsområdet, med lämplig balans mellan tid, resultat och resurser. I denna fas är målet att skapa en "projektplan" med detaljerad tidsuppskattning, resurs- och resultatplanering. Genomföra: I denna fas utförs arbetet enligt projektplanen för att uppnå 5

6 projektets krav. Ger resultatet av projektet, en stor del av arbetsinsatsen ifrån alla deltagare I projektet ges I denna fas Uppföljning/Utvärdering: parallellt med genomförandet följs projektet upp genom regelbunden mätning av projektets framsteg och avvikelser ifrån planen. Avslutning: Slutet av genomförandefasen, resultatet av projektet, produkten eller tjänsten godkänns och projektets aktiviteter avslutas. Modul 3: Projektets faser i detalj D.U. 3.1: Initiera projektet Avsnitt: Initiering av projektet Initiering av projektet är den första fasen av projektet och avser att besvara huvudfrågan: att bestämma vad ni ska göra. Nämligen: vilka projekt är värda att genomföra för din organisation, välj bland de olika behov och idéer med den högsta relevans. Projektidéer bör också bedömas mot allmän genomförbarhet, realistisk tidpunkt, tillräckliga resurser, acceptabla risker, och alla andra variabler utifrån det specifika projektet. När idén väljs bör den inledande scenen definiera de övergripande inslagen i projektet: Särskilda behov av organisationen Omfattningen av projektet Analys av intressenter Analys av kostnader och fördelar, inklusive en totalbudget Allmänna tekniska krav Dessa element beskrivs i ett särskilt dokument, som kallas Aktivitetsplan (se nedan). Avsnitt: Identifiering av intressenter En intressent är en person med ett intresse eller en aktör inom något, speciellt inom business (Oxford Dictionary). Inom projektledning, är intressenter alla de som har ett intresse i projektet och dess resultat. Tillexempel: Din organisation och organisationens medlemmar; de som är engagerade i verksamheten och deras familjer; lokala auktoriteter som du har kontakt med, projektsponsorer etc. Huvudintressenter är de som har en mer relevant roll i projektet: projektledaren, projektgruppen, styrelsen av organisationen, finansiärer. Intressenterna I projektet bör konsulteras under projektets inledningsfas, för att förstå deras behov och begräsningar och under projektplaneringsfasen; de bör också hållas informerade under genomförande av projektet, och deras återkoppling och kommentarer bör övervägas. Avsnitt: Aktivitetsplanen Aktivitetsplanen är ett formellt dokument som ska definiera de huvudsakliga uppgifterna i projektet: omfattning, mål, begränsningar, kostnader och 6

7 tidsuppskattning. I små projekt kan aktivitetsplanen vara ett eller tvåsidigt dokument. Aktivitetsplanen är också relevant för att det är den första nedskrivna beskrivingen av projektet som ska diskuteras och enas kring av huvudintressenterna. Det är också basen i projektplanen. KÖRA/INTE KÖRA! Aktivitetsplanen måste godkännas av de viktigaste aktörerna, vissa projekt blir sågade redan på detta stadium, tillexempel måste deras relevans för organisationer tydligt framgå och kostnader och riskerna får inte vara för höga. En projektidé kan också åsidosättas och organisationen kan välja att arbeta på idén / förslaget i ett senare skede i avvaktan på resurser eller när andra omständigheter är gynnsammare. D.U. 3.2: Planering Avsnitt: Planering Planering är den andra fasen av projektcykeln, i denna fas ska huvuddragen i projektet, som analyserats i allmänhet och avtalats under initieringsfasen (och beskrivs kortfattat i aktivitetsplanen) definieras I detalj. Syftet med denna fas är att planera in alla delar i projektet noggrant och sammanfatta förslaget i en projektplan, detta dokument ska fungera som en riktlinje för projektledaren och projektgruppen samt för andra intressenter. Projektplanen styr organisationen ii rätt riktning och gör att projektmedarbetarna bättre kan utföra sitt arbetet och planera de tillgängliga resurserna, och därför kommer rätt saker I projektet utföras och projektet når sina föreslagna mål. Även om utarbetandet av en projektplan kan kräva betydande tid och resurser (dvs. dina gruppmedarbetares insats), är projektplanen nyckeln till framgång både vad gäller för planeringen och genomförandet av ditt projekt. Avsnitt: Strukturen i en projektplan Projektplanen är ett dokument som i detalj beskriver innehållet i ett projekt som skall genomföras av organisationen. Det finns inga standardformulär eller mallar för hur man kan strukturera en projektplan, men en projektplan brukar innehålla följande rubriker Projektmål: Varför är vår organisation engagerad I det här projektet; Projektets resultat: Vad vill vi uppnå för resultat under projektet, vilka mål vill vi uppnå; Arbetsgång: Hur är arbetet strukturerat i fråga om innehåll, faser, varaktighet. Hur är arbetet uppdelat i uppgifter och enskilda uppgifter. Detta gör projektet lättare att genomföra och kontrollera; Projektdeltagare/Projektmedarbetare: Vilka är i inblandade i genomförandet av projekt och vilka färdigheter krävs; Ansvar: Vilken roll har de involverade personerna (eller andra organisationer); Tid: En tidplan för arbetet 7

8 Riskanalys: en analys av vad som kan gå fel under genomförandet; Resurser och budget: en beskrivning av resurser som krävs (mänskliga resurser, varor, utrustning etc.) och finansiella detaljer. Avsnitt: De grundläggande delarna i ett projekt: resultat, tid, resurser Vilket betonas tidigare är de tre viktigaste delarna av ett projekt, tid, resultat och resurser. Dessa delar ska redogöras för i projektplanen; Tid: ett projekt bör ha en tydlig start och slut. Se till att din projektplan anger ett exakt datum för projektets början och avslutande. Resultat: Resultaten är produkterna av projektet, vad du kommer att bygga, producera, skapa under projektets gång. Resultat kan vara materiella (t.ex. böcker, medel som insamlats, etc.) eller immateriella (t.ex. kunskap upp på ett visst ämne, utbildning, etc.). Projektplanen bör definiera resultaten både i deras kvantitet (t.ex. minst 100 personer utbildade) och deras kvalitet (t.ex. minst 100 föräldrar av primära utbildade elever); Resurser: Projektplanen ska tydligt ange hur mycket resurser (personal, utrustning, pengar) som behövs för att producera resultat inom den givna tidsramen. Avsnitt: Presentation av Gantt schemat Gantt-schemat är ett av de mest använda verktygen för projektledning. Det visar vilka uppgifter arbetet är indelat i, uppgifternas start, varaktighet och slut. Ett exempel på Gantt schemat: D.U. 3.3: Genomförande Avsnitt:: Genomförande av projektet Den verkställande fasen avser genomförandet av projektet. Detta är när själva arbetet utförs och aktiviteterna genomförs: i denna fas skiftar projektledaren och hela projektgruppen från planeringsfasen till utförandefasen. Avsnitt: Uppstartsmötet Det bästa sättet att säkerställa framgång för ett projekt är att ha ett framgångsrikt uppstartsmöte: Uppstatsmötet är den formella starten av projektet och kräver närvaro av alla de människor som är inblandade i genomförandet. Vid uppstartsmöte är de viktigaste projektledningsverktygen och medel definierade; Detta är också ett tillfälle att gå igenom alla mål, tidplaneringen och resurserna för att se till att alla delar är på plats. Projektledaren ansvarar för organisera och leda av uppstartsmötet: projektledaren 8

9 ska att involvera alla projektdeltagare i projektet och försäkra sig om deras engagemang i projektet. Som för alla andra projektmöten, ska projektledare cirkulera dagordningen innan uppstartsmötet innehållande en bindande tidsplan, schema och lista över ämnen som ska tas upp, samt deltagarnas ansvarområde (dvs. vem som gör vad under uppstartsmötet). Samtidigt ska projektledaren se till att korrekta protokoll från mötet produceras och skickas ut till alla mötesdeltagare för att hålla reda på vad som diskuterades under mötet och vilka de nästa stegen är. De kommande stegen är vanligtvis registrerade i en "åtgärdslista" med en preliminär med realistisk - tidslinje och uppdelning av ansvarsområden. Vid uppstarsmöte definierar projektledaren också den viktigaste delen av kommunikationen under projektets genomförande. Avsnitt: Kommunikation Kommunikation är en viktig och väsentlig del i genomförandet av projektet. Vanligtvis har kommunikation två dimensioner: intern och extern kommunikation. Internt tjänar kommunikation i syfte att hålla alla de människor som är inblandade i genomförandet av projektet på samma sida och hålla alla informerade om relevanta frågor och sådant som påverkar projektet, som eventuella hämmare och risker men också de som är drivande och möjligheterna att skala upp aktiviteter och resultat. Intern kommunikationen är oftast säkerställd genom projektledarna själva, och är ofta stödd av e-post eller användandet av verktyg; såsom back-office av en webbplats eller ett intranät vid stora organisationer. Vanligast förekommande är grupp e-post som är ett effektivt sätt att säkerställa den interna kommunikationen mellan gruppmedlemmarna (och projektledaren först och främst) bör utnyttja interna e-postsystem inte överväldiga projektdeltagare. En Extern kommunikation är mer fokuserade på att stödja spridning och synlighet för projektet. Extern kommunikation kan delegeras till en specifik gruppmedlem (dvs. ett informatör, en PR-specialist, etc). Oavsett vem som är ansvarig för den extern kommunikation, används olika verktyg för att maximera synligheten för projektet: dedikerade webbplatser eller webbsidor, pressmeddelanden sedan sprids genom fria medier resurser, traditionella och nya medier. En viktig del av det externa gränssnittet för alla typer av projekt är användningen av logotyper för att ge omedelbar synlighet till en specifik aktivitet. Logotypen (både projekt och organisationer) skall användas I all spridning och I alla externa kommunikationsmedel och verktyg för att säkerställa konsekvens i de externa kommunikationsinsatserna. Intern kommunikation E-post (använd sparsamt) Website Back-office /intranet Informell kommunikation Extern kommunikation Projektlogotypen ska användas I alla externa sammanhang - Websidor/ dedikerade projekthemsidor Pressmeddelande, nyhetsbrev, rapporter Spridning, evenemang, publikationer, etc. 9

10 Avsnitt: Projektdeltagare Den verkliga framgången för varje projekt ligger i medarbetarna bakom. Den bästa av idéér med massor av ekonomiska resurser får nödvändigtvis inte någon betydelse om den inte utförs av en engagerat och tekniskt förberedd grupp. Medarbetarna av ett projekt brukar definieras på planeringsstadiet, där en kvalifikation och kvantifiering av den typ av mänskliga resurser som krävs för att genomföra verksamheten preliminärt bestäms. Projektledaren kommer att definiera kvantitet och den typ av person som behövs genom en kompetensmatris, som är ett enkelt rutnät som gör det möjligt att profilera vilken typ av resurser behövs för att genomföra en viss uppgift, som förenklat visas i exemplet nedan: Uppgift Färdigheter som krävs Erfarenhet/Utbildning Spridning och extern synlighet Kommunikations kunskaper 3 års erfarenhet av PR New media Nya medier När det fastställts vilken typ av personer som krävs för att genomföra det uttalade syftet och föreslagna aktiviteter, projektledare - med hjälp av kamrater och kollegor kontrollerar projektledaren vilka personer som är tillgängliga, deras behov av utbildning/omskolning, all praktiska och ekonomiska konsekvenserna för deras deltagande i projektet, deras motivation och nivå engagemang för projektet etc. När personerna identifierats och väljs för en specifik uppgift inom projektet är projektledarens roll att hålla en hög motivationen projektmedarbetarna så att de effektivt bidrar och engagerar sig i projektet. Projektledaren står inför den utmanande uppgiften att skapa en laganda som bygger på förtroende och effektiv kommunikation och öppenhet är de viktigaste faktorerna för att lyckas skapa detta förtroende. Projektledaren kommer att behöva arbeta med att förhindra eventuella konflikter inom gruppen. Avsnitt: Säkra resurser Förutom att identifiera, behålla och motivera gruppmedarbetarna behöver projektledare säkra resurser som identifierats under planeringsfasen. Även om finansiella resurser är en viktig del av varje projekt, spelar andra typer av resurser in vid planering och genomförande ett projekt. Logistiska och andra fysiska resurser används ofta i genomförandet av projektet (dvs. lokaler för att hålla event, utbildningar och ledningsmöten etc.) samt andra resurser, t.ex. know-how (dvs. en metod, en programvara, osv.) Vid identifieringen av vilka resurser som behövs för att genomföra ett projekt, är vanliga misstag att inte fullständigt kartlagt vilken typ av resurser som behövs för projektet som helhet: en typisk misstag är att inte betrakta overhead (eller indirekta) kostnader samt diverse kostnader (ett typiskt exempel från en förening är exempel tillstånd för offentliga event). Vid planeringsfasen är projektledaren roll att noggrant kartlägga varje del av projektverksamheten och identifiera den lämpligaste resursen (mänskliga, fysiska, ekonomiska, logistiska, etc.) som krävs för att genomföra denna specifika verksamhet och uppnå det specifika resultatet. Vid genomförandefasen (dvs. före och under uppstartsmötet) ska projektledaren se till att säkra resurserna. D.U. 3.4: Uppföljning och utvädering Avsnitt: Uppföljning och utvärdering 10

11 Under genomförandefasen måste projektets fortskridande följas upp och utvärderas och hållas under kontroll (med utgångspunkt ifrån de tre huvudkomponenterna tid, resultat och resurser-); det här tillåter projektledaren och projektgruppen att upptäcka eventuella aktuella problem i projektgenomförande och hitta lösningar på dessa problem. Följ upp och utvärdera följande aktiviter: Mätning av projektverksamhet under utförandet: var är vi? Jämföra dem med vad som anges i projektplanen: Var ska vi vara? identifiera avvikelser från planen: spendera vi för mycket pengar/räcker resultatet? Hitta lösningar för att ta itu med problem och få projektet på rätt spår igen Vid uppföljning och utvärderingar av projekt kan ett antal verktyg användas, såsom: Regelbundna möten mellan projektledare och projektdeltagarna i gruppen Interna rapporter (korta skriftliga dokument) Kontrollera schemat för verksamheten mot projektets Gantt-schemat Föra register över pengar jämfört med budget den som planerats Avsnitt: Milstolpar En milstolpe är en viktig händelse i projekt, milstolpar sammanfaller oftast med utförandet av ett huvudsakligt resultat eller i slutet av en uppgift. Milstolparna identifieras under planeringsfasen och illustreras i beskrivningen av verksamheten i projektplanen. De representerar viktiga steg i projektet, men de är också viktigt kontrollverktyg, vad som också kallas en 'KÖRA / INTE KÖRA': Milstolparna gör det möjligt att mäta projektets utveckling och de fungerar som en försäkran över vad som har uppnåtts och kan avgöra om projektet kan fortsätta enligt plan eller om planen måste ändras. D.U. 3.5: Avslutningen av ett projekt Avsnitt: Behovet av den avslutande fasen När är ett projekt avslutat? I princip, när alla de viktigaste delarna har åstadkommit enligt projektplanen: resultat har producerats (kvalitativ och kvantitativt) inom de definierade tidsramarna och resurserna som identifierats i projektets budget är använda. En formell avslutningsfas är nödvändig för: Intressenterna: de måste veta att projektet (framgångsrikt) slutförts, resultat skall levereras Projektledaren och projektdeltagarna: de måste veta att de inte längre arbetar med projektet och att deras insatser har varit framgångsrika Användningen av resurser: några hållbara resurser (t ex utrustning) kan användas i andra projekt 11

12 Avsnitt: Att avsluta projektet Projekten kan avslutas på många sätt, med olika grad av formalism, beroende på storlek och omfattning. I mindre projekt kan det formella avslutning av ett projekt uppnås med en eller flera av följande: En kort) slutrapport som anger vad som uppnåtts Ett möte med hela projektgruppen En presentation av stora resultat till viktiga intressenter (finansiärerna, styrelsen, nätverksorganisation) En presentation av stora resultat till slutanvändarna Vanligtvis omfattar avslutningsfasen en utvärdering av det arbete som utförts, samt av bidraget från gruppmedlemmar. En viktig del av denna utvärdering är att identifiera de "lärdomar", analys av vad som gick bra och vad som gick fel: denna övning är särskilt relevant för framtida projekt, att bygga upp kapacitet och förbättra kompetensen. Ytterligare en del av stängningsfasen är kommunikation och fest: särskilt när projektet lyckas är det viktigt att gruppmedlem upplever att deras insatser erkänns och valideras. 12

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011 Välkommen till Praktiskt projektarbete 8 februari 2011 Projekt i praktiken 1. Introduktion. 2. Projektets faser och intressenter. 3. Riskanalys - projektet och dess omvärld. 4. Milstolpeplan och aktivitetsplan.

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt.

Project Life Cycle. Tollgate-beslutspunkt. Projektets faser: förstudie, initering, planering. Vanliga faställda beslutspunkter i projekt. Projektets faser: förstudie, initering, planering Project Life Cycle Concept Definition Planning Execution Closing Anneli Linde Define the problem Alternatives best solutions What must be done? By whom?

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt Att arbeta i projekt något du inte är ensam om Mattias Nilson Livsmedelsteknik 1 2 Vad är ett projekt Temporär ansträngning för att uppfylla ett specifkt mål under en given tidsram Unikt Tidsbegränsat

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3

Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Inlämning 1 torsdagen den 3 februari 2011 Grupp C3 Grupp C3 Sebastian Marklund Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz Handledare: Daniel Corin Stig Innehållsförteckning Intressenter...

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Projektlaboratoriet Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Om spelet Projektlaboratoriet simulerar i realtid ditt ansvar som

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Anido Projektstyrning Modellbeskrivning

Anido Projektstyrning Modellbeskrivning Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.2 INLOGGNING... 1 2 ÖVERGRIPANDE STRUKTUR, MENYER... 2 3 SNABBMENYN... 3 4 HUVUDMENYN... 4 4.1 START... 4 4.2 PROJEKT...

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Utbildning i lokalt ledd utveckling 12-13 maj 2015

Utbildning i lokalt ledd utveckling 12-13 maj 2015 Utbildning i lokalt ledd utveckling 12-13 maj 2015 Kompletteringar av strategier Avsnitten: Målvärden (under 7.5) Uppföljning och utvärdering (12.) Börje Karlsson, Landsbygdsanalysenheten SMARTa mål Specifikt

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30

Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt. Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Att äga, driva och utveckla Socialfondsprojekt Malmö den 18 augusti 2011 Kl. 13-16.30 Processtödet SPeL för strategisk påverkan och lärande Nätverk av forskare och erfarna konsulter över hela landet. Metodstöd

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig

Notera 4/29/2011. Varför behöver man organisera? Rutin eller Projekt. Vad är ett projekt? Projekt är ett sätt att organisera sig Projekt är ett sätt att organisera sig Varför behöver man organisera? Projektkunskap - Kompendium baserat på Projektledningsboken Anledningar och fördelar till/med att man organiserar: Enklare att arbetsfördela

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser

Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Välkommen att delta i Planning & Logistic ABs kurser Våra erfarna projektledare & projek tplanerare / projektstyrare leder dig genom an passade kurser avseende metodik och stö djande programvaror. Primavera

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB

FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB FÖRÄNDRINGSLEDARE FÖRÄNDRINGSARBETE I SMÅ OCH MEDELSTORA VERKSAMHETER EN UTBILDNING OCH ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRAMTAGET AV TALAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sida 1. Förändringsledare 3 2. Organisationsstruktur

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektledare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektledare Utbildningsmanual Projektledare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt?

Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt? Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt? Projekt i praktiken 1. Vad är projekt? 2. Olika typer av projekt. 3. Relation mellan projekt och ordinarie verksamhet. 4. Projektets faser.

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3 2012-01-09 1 (6), PPS OnLine 2012 Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Större nyheter och ändringar av modellen (sammanfattning)... 2 2.1 Portföljledning... 2 2.2 Projektledarrollen/projektledarskap... 2 2.3

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer