Thomas360-rapport. den 8 juli Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt"

Transkript

1 Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt

2 Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta och 5 lägsta påståendegenomsnitten Summering av vikt för varje kompetens för jobbroll Utvecklingsområden som skulle göra dig mer effektiv i din roll. Nyckelstyrkor och hur de observeras på arbetsplatsen. Personlig utvecklingsplan Anteckningar Appendix Rangordningar mot varje av de 9 kompetenskategorierna Vidare information 2

3 Introduktion Denna konfidentiella Thomas360-rapport har utformats för att förse dig med en detaljerad analys av informationen som mottagits från olika individer och som jämförs i Thomas360. Relation Inbjudna Färdigställd Du 1 1 Chef 2 1 Medarbetare 2 2 Team 2 2 Kund 0 0 Om antalet svar som skickats in är färre än det förväntade minsta antalet så minskar denna rapports giltighet och vi rekommenderar då försiktighet vid återkopplingen samt insamling av ytterligare feedback. Denna rapport förser dig med en summering av poängen från din chef och från de övriga personerna som har svarat på din Thomas360 inbjudan. Dessa poäng summeras för varje av följande 9 kompetenskategorier: -Problemlösning -Strategisk medvetenhet -Drivkraft -Organisationsförmåga -Inflytande -Teamarbete -Kommunikation -Vision -Förtroende Analysen av de 45 påståendena som är länkade till ovan visar den genomsnittliga värderingen för varje kompetenskategori (inklusive och exklusive dig själv) samt de olika poäng som givits dig. Dessutom presenteras information grafiskt och visar de fem högst och fem lägst poängsatta påståendena för att identifiera dina styrkor respektive utvecklingsområden. Du kan även jämföra variationen i viktrangordning för kompetenskategorier med dina kollegors rangordningar. 3

4 Förstå din Thomas360-rapport Rapportens huvudmål Dagens anställda har i hög grad eget ansvar för sin befattning och samarbetar i sin roll med ett brett spektrum av människor inom och utanför organisationen. Därmed blir cheferna mer att betrakta som coacher som ska hjälpa sina medarbetare att prestera. Feedback från en enstaka källa är då sällan omfattande nog för att ses som robust och av god kvalitet. 360-graders verktyg blir allt mer populära hjälpmedel för att länka ihop god kvalitetsfeedback med förbättringen av arbetsprestationer, vilket är en grundläggande del av personlig utveckling. Syftet med Thomas360 är att ta feedbacken ett steg längre genom involvera en större mängd och variation av människor i processen. Syftet med Thomas360. -Att utveckla en medvetenhet om ditt uppfattade beteende på arbetsplatsen. -Att fokusera på förändringar som du behöver göra för att utvecklas. -Att förse dig med information som låter dig bygga på det du gör bra. -Att ge dig tillfället att betänka anledningen till bedömningen. -Att hjälpa dig att vidta åtgärder -Att ge dig tillfället att ta ansvar för din egen utveckling. Denna rapport är en sammanställning av alla enkäter som du distribuerat till personer som du arbetar med. 4

5 Genomsnitt för kompetenser Tabellen nedan summerar poängbedömningen mot varje av de 9 kompetenskategorierna. Högre poäng betyder att det uppfattas att du uppvisar beteendet i stor utsträckning. Kompetenserna är ordnade så att den kompetensen med den högsta genomsnittliga poängen (exklusive kandidatens) listas längst upp. 5

6 Ett diagram med de 5 högsta och 5 lägsta påståendegenomsnitten 6

7 Summering av vikt för varje kompetens för jobbroll Följande tabell summerar hur du värderar vikten av kompetensen för din arbetsroll. Du ser också hur din uppfattning stämmer överens med hur de som givit dig feedback ser på saken. Kompetenser Rangordning Värdering 1 = Viktigast 9 = Minst viktigt 7 = Högt Du Chef Medarbetare Team Snitt 1 = Lågt Förtroende ,3 4,7 Organisationsförmåga ,9 5,4 Vision ,3 3,8 Teamarbete ,4 4,8 Kommunikation ,4 4,9 Inflytande ,5 4,6 Drivkraft ,1 5,0 Strategisk medvetenhet ,6 4,6 Problemlösning ,6 4,9 Rangordnings och Kompetensvärdesjämförelse - Jämför dina kompetensrangordningar med dina kompetensvärden. Dina värden visas i kolumnen längst till höger. De högst rangordnade kompetenser finns längst upp i tabellen. Högt rangordnade kompetenser vid högt värde visar på att dina nyckelfärdigheter passar väl med din nuvarande arbetsrolls prioriteter. Låga värden vid höga rangordningar visar på potentiella högprioriteringsområden för utveckling. Rangordningsskillnader - Celler som är markerade med gult visar på områden med störst skillnad i prioritetsrangordning mellan dig själv och andra respondentgrupper. Områden med stora skillnader mellan rangordning av kompetenser mellan dig själv och andra respondenter visar ofta på ett behov att diskutera din rolls prioriteter med dem som du arbetar med. Stora skillnader visar ofta på potentiella områden av spänning och missförstånd. 7

8 Kvalitativa observationer Nyckelstyrkor och hur de observeras på arbetsplatsen. Kommentarer som är sammanställda i denna del registreras exakt som de skrivits av respondenterna - de ändras, betonas, ordnas eller filtreras inte på något sätt. Där kommentarer verkar vara dubbletter har samma kommentar skrivits av mer än en respondent. Svar som givits -Uthållig och slutför arbetsuppgifter -Harriet är mycket strukturerad och har organiserat arbetet på avdelningen på ett förträffligt sätt. -Strukturerad och organiserad -Bra på att skapa delaktighet i gruppen. -Är duktig på att lyssna in ens egna och mina kollegors synpunkter -Harriet är en god lyssnare och strävar alltid efter att alla ska känna sig nöjda med de beslut som fattas. -Skapar gärna struktur och ordning -Harriet klarar av att vara både vänlig och effektiv och framför allt kan man lita på att hon utför de uppgifter hon får. -Lugn & saklig -Sätter mycket höga krav att arbetet ska vara rätt. -är mycket sturkturerad och planerande pågrånsen till för mycket ibland -Harriet har gjort mycket för att vi ska jobba mer som ett team, och där har hon lyckats väl. 8

9 Kvalitativa observationer Utvecklingsområden som skulle göra dig mer effektiv i din roll. Kommentarer som är sammanställda i denna del registreras exakt som de matats in av svaranden - de ändras, betonas, ordnas eller filtreras inte på något sätt. Där kommentarer verkar vara dubbletter har samma kommentar matats in av mer än en svarande. Svar som givits -Bli lite tuffare, säga nej -Harriet kan ibland ha svårt att delegera ut uppgifter. Hon måste lära sig att be om hjälp ibland. -Skapa och använda sig av teamarbete -Delegeringen, allt ska gå via henne. -Mer glada tillrop och peppening, behöver inspiration vid motgång -Harriet skulle kunna bli tuffare i förhandlingssituationer och bättre på att fatta snabba beslut. -Bli lite mer spontan -Harriet kan ibland förhala beslut. Behöver våga och ta för sig mer. -Våga chansa lite mer -Att ibland kunna ta snabbare beslut. -mer direkt och rak på -Jag önskar att Harriet tog en mer tydlig ledarroll och kanske inte alltid var som "en i gänget". 9

10 Personlig utvecklingsplan Skriv upp dina utvecklingsbehov och mål. Använd denna sida för att summera dina nyckelutvecklingsmål som identifierats som ett resultat av din Thomas360. Kompetens Utvecklingsbehov Hur detta ska uppnås Måldatum Kompetens Utvecklingsbehov Hur detta ska uppnås Måldatum Kompetens Utvecklingsbehov Hur detta ska uppnås Måldatum 10

11 Anteckningar 11

12 Appendix Rangordningar mot varje av de 9 kompetenskategorierna Förklaring av följande tabeller Varje kompetens har delats upp i påståenden, på vilka du får feedback. Varje påstående har en summering av distributionen av poäng från Kandidaten själv, Chef, Medarbetare, Team, Kunder och Andra lämpliga personer. Utvärderarna har poängsatt påståendena baserade på sina observationer såsom följer: -7 - I hög utsträckning - deltagaren är utomordentlig och kan anses som en förebild inom detta område Tillfredsställande - deltagaren möter en tillfredsställande standard för sin roll I låg utsträckning - deltagaren behöver ansenligt stöd eller utveckling inom detta område. -Inte observerad/inte relevant - deltagaren har inte haft tillfälle att visa denna kunskap eller så är det inte relevant för deras roll. I tabellerna som följer kallas denna kolumn "Inte observerad". Varje påstående ges en genomsnittlig poäng och varje kompetens har ett genomsnittligt poängvärde. 1. Där Inte observerat/inte relevant har valts exkluderas det när den genomsnittliga poängen beräknas. 2. Den genomsnittliga poängen för varje respondentgrupp visas med ett decimaltecken. 3. Påståendets genomsnitt är det beräknade vägda genomsnittsvärdet för varje respondentgrupp. Totalrutan till vänster visar genomsnittet exklusive kandidaten; totalrutan till höger visas genomsnittet inklusive kandidaten. 4. Kompetensgenomsnittet beräknas från de vägda påståendegenomsnitten (2). Om ett påstående inte observerats av någon inkluderas det inte i kompetensgenomsnittet. Vision 12

13 Följer visionen konsekvent Chef 1 6,0 Medarbetare 2 6,0 Team 2 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,0 6,0 Skapar en övertygande vision Du 1 4,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 4,0 Team till 5 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,7 3,8 Är villig att åta sig personlig risk i strävan efter visionen Du 1 4,0 Chef 1 2,0 Medarbetare till 5 4,5 Team till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,0 3,2 Anpassar kommunikationsstil efter organisationens mål Du 1 3,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 4,0 Team till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,5 3,4 Kan förutse andras reaktioner Du 1 4,0 Chef 1 2,0 Medarbetare till 5 4,0 Team 2 2,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,7 3,0 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 3,8 3,9 13

14 Förtroende Stimulerar goda prestationer Chef 1 4,0 Medarbetare till 5 4,0 Team till 6 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,2 4,6 Inger förtroende Du 1 3,0 Medarbetare till 5 4,0 Team till 7 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,5 4,1 Skapar personligt åtagande och engagemang Du 1 4,0 Chef 1 4,0 Medarbetare till 5 3,5 Team till 6 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,0 4,0 Behandlar människor rättvist Chef 1 6,0 Medarbetare 2 6,0 Team 2 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,0 6,0 Löser konflikter på ett förtroendeingivande sätt Chef 1 6,0 Medarbetare till 5 4,5 Team till 5 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,7 4,8 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,7 4,7 14

15 Inflytande Håller relevanta parter informerade och uppdaterade Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 4,5 Team till 7 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,5 5,4 Utvecklar nätverk Du 1 3,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 3,5 Team till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,0 3,0 Delar villigt med sig av kunskap och information Medarbetare 2 6,0 Team 2 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 5,8 Skapar samarbete Du 1 2,0 Medarbetare till 5 3,5 Team till 7 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,8 4,1 Visar gott självförtroende Medarbetare till 5 4,5 Team 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,2 4,4 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,6 4,5 15

16 Kommunikation Är en god lyssnare Chef 1 7,0 Medarbetare 2 6,0 Team till 7 6,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,5 6,4 Ifrågasätter Team till 7 6,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 5,8 Är en god verbal kommunikatör Du 1 2,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 3 2,5 Team till 4 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,7 2,5 Kan kommunicera skriftligt på ett effektivt sätt Team 2 7,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,8 5,6 Uppvisar ett positivt kroppsspråk Du 1 3,0 Chef 1 4,0 Medarbetare till 4 3,5 Team till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,0 3,8 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,9 4,8 16

17 Teamarbete Inspirerar till extra ansträngning Du 1 3,0 Medarbetare till 5 3,5 Team 2 3,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,8 3,6 Förmedlar öppet andra teammedlemmars bidrag Chef 1 6,0 Team till 6 5,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 5,8 Skapar en stark lagkänsla Du 1 4,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 4 3,0 Team till 7 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,0 4,0 Skapar förståelse för behovet av samarbete Chef 1 7,0 Medarbetare till 6 4,5 Team till 7 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,8 5,6 Ger teammedlemmar handlingsfrihet Team till 5 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,7 5,0 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,8 4,8 17

18 Organisationsförmåga Sätter utmanande men realistiska mål Du 1 4,0 Medarbetare till 4 3,5 Team till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,0 4,0 Utvecklar särskilda åtgärdsplaner Team till 6 4,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,8 4,9 Organiserar arbetet effektivt Chef 1 7,0 Team till 7 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,2 5,9 Skapar en hög arbetsstandard Chef 1 7,0 Team 2 7,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,5 6,4 Följer upp resultat Du 1 4,0 Chef 1 6,0 Medarbetare till 7 6,0 Team till 6 5,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 5,2 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 5,4 5,3 18

19 Drivkraft Tar ansvar för resultatet av fattade beslut Chef 1 7,0 Medarbetare till 7 6,0 Team till 5 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,5 5,6 Vidtar åtgärder för att minimera problem Du 1 3,0 Chef 1 6,0 Medarbetare till 6 4,5 Team till 7 6,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 5,0 Är fokuserad på resultatet Team till 3 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,3 4,5 Leder förändringar Du 1 4,0 Chef 1 3,0 Medarbetare till 5 3,5 Team 2 2,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 2,8 3,1 Håller sig till fastställda planer Chef 1 7,0 Medarbetare 2 6,0 Team 2 7,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,7 6,5 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 5,0 5,0 19

20 Problemlösning Skiljer lätt mellan relevant och irrelevant information Chef 1 4,0 Team till 5 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,7 5,0 Ser samband i given information och från tidigare erfarenheter Du 1 2,0 Chef 1 6,0 Medarbetare till 5 4,0 Team till 6 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 4,8 4,1 Använder koncept eller modeller för att analysera situationer Chef 1 6,0 Medarbetare 2 6,0 Team 2 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 6,0 6,0 Utvecklar kreativa lösningar på problem Du 1 4,0 Chef 1 4,0 Medarbetare till 6 4,5 Team till 3 2,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,5 3,6 Söker information från olika källor Chef 1 6,0 Team till 6 5,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,7 5,5 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,9 4,9 20

21 Strategisk medvetenhet Förstår hur sitt område passar in i organisationen som helhet Chef 1 6,0 Medarbetare till 5 4,5 Team till 7 6,0 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,5 5,4 Förstår organisationens strategiska position Chef 1 7,0 Medarbetare 2 5,0 Team till 4 3,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,2 5,1 Tar beräknade risker vid strategiska beslut Chef 1 3,0 Team till 4 2,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,7 4,0 Söker aktivt feedback för att förbättra organisationens resultat Du 1 2,0 Chef 1 4,0 Medarbetare till 4 3,0 Team till 6 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 3,8 3,4 Tillser att kundbehoven förblir en prioritet Du 1 4,0 Team till 6 4,5 Genomsnittlig bedömning uteslutande kandidatens svar 5,0 4,8 Exklusive Inklusive Genomsnittligt poängvärde för kompetensen 4,6 4,5 21

22 Vidare information Introduktion av Thomas International Under de senaste 25 åren har Thomas International blivit en global leverantör av objektiva personutvecklingssystem och organisationsutvärderingsverktyg som hjälper organisationer att rekrytera, behålla, utveckla och utbilda sin personal. Vi utför över en miljon utvärderingar för engelska företag varje år. Vi finns i över 60 länder och vår beteendeutvärdering är tillgänglig på 56 olika språk. Vi ger dig verktygen för att motivera, stimulera och uppmuntra personer i din organisation genom att höja människors självmedvetenhet, självkänsla och självförtroende. ThomasSystemet ger oss noggranna, giltiga och objektiva utvärderingar som låter arbetsgivare förstå och utveckla sin personals fulla potential. Vi förser professionell HR-personal, chefer och ledare med verktyg och utbildning för att motivera, engagera och coacha individer. Thomas360 Thomas International välkomnar alltid feedback om rapportens stil och innehåll. Thomas360 underhålls av Thomas International. Om du behöver support om systemet kontaktar du vänligen oss direkt enligt nedan: Thomas International Harris House 17 West Street Marlow Buckinghamshire SL7 2LS United Kingdom Tel No: +44 (0) Web: 22

den 11 juli 2012 Tom Säljare Thomas360 för säljare Privat och Konfidentiellt

den 11 juli 2012 Tom Säljare Thomas360 för säljare Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 11 juli 2012 Tom Säljare Thomas360 för säljare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)?

Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Året som gått Tillbakablick Hur har året varit (bra/mindre bra, utvecklande, roligt, svårigheter, lärande mm)? Chefens återkoppling till Medarbetaren Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98

Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 23. MiLprogrammet för nya chefer MUC 23 MiLprogrammet för nya chefer 2008-2009 Välkommen till MiLprogrammet för NYA chefer Du är i början av din chefskarriär och är motiverad att ta dig an större utmaningar. Du har ambitionen att utvecklas

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström Rapport för: Mattias Söderström Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas

Läs mer

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015

Att leda förändring. Jostein Langstrand Daniel Lundqvist. Helixdagen 2015 Att leda förändring Jostein Langstrand Daniel Lundqvist Helixdagen 2015 Det är farligt, Frodo, att gå ut genom dörren och ut på vägen. Håller du inte fötterna i styr, vet ingen vart du kan svepas i väg.

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit!

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Från foretagande.se 2009 09 08 Vilken färg är du? Skrivet av Annika R Malmberg Boktips Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Det finns personer

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Övning 02: Personliga egenskaper

Övning 02: Personliga egenskaper Övning 02: Personliga egenskaper Beakta följande egenskaper och välj de som beskriver dig bäst. Du kanske har utvecklat dessa i skolan, vid universitetet eller på jobbet, eller de kanske de helt enkelt

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren

TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7. På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren TRÄNARFILOSOFI OCH SJÄLVVÄRDERING FoU-rapport 2006:7 Distansuppgift 2. Egen tränarfilosofi? På basen av detta och den erfarenhet som du har av dig själva, i din gren 1. skriv en förteckning på dina starka

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR

Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR Att följa dina drömmar och förbättra världen LINA EGGEMAR INNEHÅLL Inledning 5 ATT FÖLJA DINA DRÖMMAR 7 Framtiden 8 Hur jag ser på framtiden Hur jag inte vill att min framtid ska se ut Min mardrömsframtid

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Arbetsplan 2010/2011 Borgåsens förskola

Arbetsplan 2010/2011 Borgåsens förskola Arbetsplan 2010/2011 Borgåsens förskola Verksamheten präglas av förskola-grundskolas gemensamma vision som lyder: I vår kommun arbetar vi för att alla barn utvecklas i en demokratisk, föränderlig och hållbar

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april

Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april MATIX - Management av Tillväxtföretag Antagningsprocess 2013 Anmälningskod: GU-18150 Sök senast: 15 april Välkommen att söka till MATIX! För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015

Tyresö kommun. Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Tyresö kommun Elev- och föräldraenkät 2015 Föräldrar Pedagogisk omsorg 60 respondenter Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Om undersökningen Tyresö kommun, Elev- och föräldraenkät 2015, sida 1 Bakgrund

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Motivering och kommentarer till enkätfrågor

Motivering och kommentarer till enkätfrågor ga 2 Motivering och kommentarer till enkätfrågor Kön Valet av denna variabel grundar sig på att vi vill se om det finns några skillnader mellan kön och hur de rekryterar. Kommentar: Vi hörde på namnet

Läs mer

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE.

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. Vårt varumärke är så mycket mer än en logotyp och det vi bygger. Det är summan av de förväntningar och känslor som väcks när man tänker på oss vad som förväntas av oss,

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Örebro årskurs 6 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem

Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem Värmdö kommun Värmdö kommun - Föräldrar Familjedaghem 52 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Chefen kollar dig på webben

Chefen kollar dig på webben Chefen kollar dig på webben Resultaten i Manpower Work Life visar att chefer letar upp information om arbetssökande på deras privata sociala nätverk på webben, bl.a. för att ta reda på om den arbetssökandes

Läs mer

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com

OPQ. Team-egenskaper: Urvalsrapport. Namn Sample Candidate. Datum 31 december 2013. www.ceb.shl.com OPQ Team-egenskaper: Urvalsrapport Namn Sample Candidate Datum 31 december 2013 www.ceb.shl.com Inledning Sample Candidate har nyligen besvarat det frågeformulär om yrkespersonlighet som heter OPQ32 (Occupational

Läs mer

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola Nacka kommun Smörblommans förskola - Föräldrar Förskola 65 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn inom kommunal sektor Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn Arbetet med lön är en process som pågår hela året. Löneöversynen regleras i det centrala löneavtalet som ingår i HÖK T, huvudöverenskommelsen

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl.

CCSQ. Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt. Namn Sample Candidate. Datum 23 september 2013. www.ceb.shl. CCSQ Beslutsfattarens rapport - Roller som innefattar kundkontakt Namn Sample Candidate Datum 23 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING Den här SHL-rapporten för beslutsfattare hjälper dig bedöma hur

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017

Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Korsholms kommuns Personalstrategi 2014-2017 Samarbetskommittén 14.4.2014 Personalsektionen 12.5.2014 Kommunstyrelsen 16.6.2014 Kommunfullmäktige 22.9.2014 I Korsholms kommun sätter vi ribban högt. Vi

Läs mer

Enkelt och effektivt kompetensverktyg

Enkelt och effektivt kompetensverktyg Enkelt och effektivt kompetensverktyg Har du någon gång haft behov av att enkelt och effektivt kunna kartlägga kompetens i samband med omorganisation, internrekrytering eller utvecklingssamtal? Tycker

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011)

Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Diskussion kring klassrum/verksamhetsbesök (2011) Vad är era egna erfarenheter kring att genomföra klassrumsbesök? Syfte, möjligheter och utmaningar med klassrumsbesök? Hur förbereder man sig som rektor

Läs mer

Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB

Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB Företagskultur ACTIVE LANDVETTER AB Till alla medarbetare på Active Landvetter Denna handbok är skapad för alla medarbetare på Active Landvetter AB. Handboken beskriver företagets värderingar & kultur,

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

ÖKA ENTUSIASMEN. Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb

ÖKA ENTUSIASMEN. Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb ÖKA ENTUSIASMEN Copyright 2013 Dale Carnagie & Associates, Inc. All rights reserved. be_enthusiastic_060214_gb ÖKA ENTUSIASMEN Inom Dale Carnegie använder vi ofta ordet entusiasm. Entusiasm är ofta den

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3

Innehållsförteckning. Sida 2 (12) Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 KURSKATALOG 2016 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Personligt ledarskap Lär leda dig själv (20150001)... 3 Ditt personliga varumärke Gör dig attraktivare (20150002)... 3 Ledarskapets verktyg del 1 Verktyg

Läs mer

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit?

Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16. 1. Har din son deltagit som? 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? Enkät Plantskolan Hammarby IF FF vinter 2015/16 1. Har din son deltagit som? 10 9 8 85.7% 7 3 2 Målvakt Utespelare Målvakt 14,3% Utespelare 85,7% 2. I vilken åldersgrupp har din son deltagit? 10 9 8 7

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

Påverka ditt ledarskap

Påverka ditt ledarskap PåvilketsätttrorduledarskapsutbildningenDenGodaArbetsplatsenkommeratt. Påverkadittledarskap På ett konstruktivt sätt bättre kommunikation och mindre rädd för sanningen. Hanna Engström Jag kommer att vara

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Villa Solvi förskola - Föräldrar Förskola 26 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Örnsköldsviks kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Örnsköldsviks kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Örnsköldsviks kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55

Läs mer

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år

Växthuset. Föräldrar / Förskola - Våren 2008. Genomsnitt Salems kommun. 2. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Växthuset föregående år Föräldrar / Förskola - Våren svar, 5% Normer och värden 0,. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 0,, 5,. Det är arbetsro i verksamheten. 5,, 5 5,,,. Personalen bryr sig om mitt barn.,,,5 5, 5. Personalen

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA

Uppgift 1 STEG 3 KONSTEN ATT PÅVERKA Uppgift 1 Presentationsövning Du ska inför gruppen göra en presentation av ett valfritt ämne i 3-5 minuter. Ämnet kan vara ditt smultronställe, en hobby, en bok du läst, en spännande resa, en film du sett,

Läs mer

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM

STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM www.ejagarden.com STANNA UPP SAKTA NER STARTA OM Ejagården är en medveten motpol till omvärldens högt ställda krav och snabba tempo. I rofylld miljö kan du utveckla din inre potential genom att stanna

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer