Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansprojektet Svensk geoprocess"

Transkript

1 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Senaste nytt från samverkansprojektet Svensk geoprocess. Hur är dagsläget och vad händer härnäst inom projektet? Allan Almqvist, stadsingenjör, Malmö stad 1. Målen 2. Läget & prioriterat 3. Hemsidan 4. Frågor

2 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Vision Svensk geoprocess ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet.

3 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Ett gemensamt initiativ från Lantmäteriet, kommunerna och SKL som initierades av Samverkansgruppen mellan SKL och Lantmäteriet Intensifiera samverkan för att skapa/bidra till effektivare försörjning av geodata! Ett regeringsbeslut i oktober 2013 betonade vikten av att våra två huvuduppgifter slutförs till senast juni 2016 Färdigställ dataproduktspecifikationerna & se till att alla kommuner inför referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000! 1. Enhetliga specifikationer & samverkansprocesser 2. Enhetliga referenssystem (ERS)

4 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektmål 1. Ta fram specifikationer & samverkansprocesser kring insamling, lagring och tillhandahållande för följande teman: 1. Flygbild och Ortofoto 2. Hydrografi 3. Markanvändning 4. Markdetaljer 5. Laserdata och Höjdmodell 6. Kommunikation (väg/järnväg) 7. Byggnad 8. Adress 9. Stompunkter Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till efterfrågade kartsammanställningar samt harmoniera med övriga nationella geodata 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen enligt fastställda mål

5 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Effektmål Enhetliga geodata 1. Med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning 2. Över kommungränser ger ökade möjligheter till samverkan och utbyte av information mellan kommuner, myndigheter och medborgare 3. Bidrar till ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna 4. Bidrar till kostnadseffektiviseringar hos slutanvändare, producenter och informationsägare kring insamling, lagring och tillhandahållande av produkter/tjänster 5. Bidrar till ökad användning av geodata i Sverige lokalt, regionalt och nationellt

6 Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Fastighetsbildning m.m. Detaljplanering Bygglovshantering m.m. Översiktlig planering Krisberedskap Databas-/kartverksamheter inom kommunerna och staten Svensk geoprocess Tar fram enhetliga specifikationer och effektiv samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande för nio geodatateman! Insamling Lagring lla Insamling Lagring lla Insamling Lagring Tillhandahålla Ny Ny baskarta Samhälls- baskarta byggnads- kartor

7 Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Fastigheter Rättigheter Planer Bestämmelser Kulturmiljö Ledningsinformation och värmepumpar Risker och föroreningar (miljö) Förvalta markinnehav Administrativ indelning Befolkning Ortnamn Text Kraftledningar Skola Trafik (busslinjer, hållplatser mm) Service/Näringsliv Svensk geoprocess bidrar till enhetlighet för geodatatemana: 1. Flygbild/Ortofoto 2. Hydrografi 3. Markanvändning (befintlig) 4. Markdetaljer 5. Laserdata/Höjdmodell 6. Kommunikation (väg/järnväg) 7. Byggnad 8. Adress 9. Stompunkter Svensk geoprocess Tar fram enhetliga specifikationer och effektiv samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande för nio geodatateman! Insamling Lagring lla Insamling Lagring lla Insamling Lagring Tillhandahålla Ny Ny baskarta Samhälls- baskarta byggnads- kartor

8 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget & prioriterat 3. Hemsidan 4. Frågor

9 Svensk geoprocess - Organisation Startar & genomförs 2015

10 Roller i temauppdragen Uppdragsledare, Uppdragspersoner, Referenspersoner & Förankringspersoner 1. Temauppdrag (verkstad) del 1+2 Uppdragsledare specifikation tim. Uppdragspersoner specifikation á 100 tim. Referenspersoner specifikation á 40 tim. Uppdragsledare process tim. Uppdragspersoner process á 100 tim. Referenspersoner process á 40 tim. 2. Förankringspersoner utses per temauppdrag och engageras i första hand i uppdragets del 2 Särskilda tillfällen via mail, videomöte och/eller fysiskt möte uppdateras på delresultat, diskutera och lämna synpunkter på versioner mellan 0.5 & 1.0 Kompetenskrav/intresse för geodataområdet i sig som specialist, producent och/eller användare Beräknad tidsåtgång ca timmar per person 3. Därutöver förankring och kommunikation i enlighet med kommunikationsplanen Dialoger/möten/intervjuer för att förankra med berörda projekt, slutanvändare, samverkansparter, leverantörer, producenter och förvaltningsansvariga mottagare

11 Läget november 2014 Enhetliga specifikationer & processer i temauppdragen 1. Flygbild/Ortofoto avslutades Hydrografi förankringsmöten fullföljs avslutas Markanvändning har avgränsats tydligt mot Planinformationen. Förankringsmöten inleds i höst, version 0.5 klara i år avslutas Markdetaljer är närapå ett renodlat kommunuppdrag. Förankringsmöten inleds i höst, version 0.5 klara i december avslutas Laserdata/Höjdmodell har stor personunion med Flygbild/Ortofoto. Version 0.5 klara i december, förankringsmöten startar i januari avslutas Enhetliga referenssystem (ERS) Projektmål: Resterande 30 kommuner infört SWEREF & alla över i RH 2000 senast juni 2016 (årsvisa målen frö RH: mål , & ) Prognos 2014: 10 kn inför SWEREF 99 (rest 20 kn till 290) & 40 inför RH 2000 (rest 20 kn till 187)

12

13 Prioriterat NU! 1. Tydliggöra målbild och förenkla kravdialogerna genom att bl.a. definiera & visualisera förslag på olika varianter av s.k. Samhällsbyggnadskartor 2. Vidareutveckla arbetsformerna inom och mellan temauppdragen & förstärka förankringsarbetet med s.k. användarteam 3. Bemanna 2015 års uppdrag och roller 4. Säkra projektets finansiering 2015 & Medverka till att etablera och få igång verksamheten hos Mottagarna av Flygbild/Ortofoto (Samverkan Flygbild/Ortofoto)

14 Temauppdraget Flygbild/Ortofoto i mål 12 november! Resultaten godkändes & temauppdraget avslutades! Resultaten överlämnades från samverkansprojektet Svensk geoprocess till mottagarna - Samverkan Flygbild/Ortofoto! Se artikel på Svensk geoprocess hemsida!

15 Mottagarna Samverkan Flygbild/Ortofoto som i samverkan ska förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdraget Flygbild/Ortofoto! 1. Har Lantmäteriets samordningsroll inom geodataområdet som nav och är väl integrerat i ordinarie verksamheter inom berörda organisationer är ingen ny fristående organisation 2. Etableras nu initialt för Flygbild/Ortofoto ska utvärderas, anpassas och vidareutvecklas allteftersom 3. Utförs av ett nätverk med personer från Lantmäteriet, kommunerna och övriga berörda 4. Årsvisa uppdrag med mål överenskomna i samverkan som anger vilka förändringar ska åstadkommas, t.ex. avseende Verksamhet, Geodata, Avgifter, Produkter och/eller IT? 5. Viktigt att initialt tydliggöra roller, ansvarsfördelning och hur arbetet rent praktiskt ska bedrivas. Befintliga övergripande samverkansgrupper kan också behöva ses över för att styra/stödja samverkan på bästa sätt.

16 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget & prioriterat 3. Hemsidan 4. Frågor

17 Demomiljöer på Svensk geoprocess hemsida 1. Malmö geodatademo 2. Karlstad geodatademo

18 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Hemsida e-postadress Minifolder Nyhetsmail Meddela oss om du vill ha dom!

19 Samverkansprojektet Svensk geoprocess Frågor TACK!

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 20-01-14 Utkast

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport 2015-06-30 Filnamn: Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Sammanfattning... 4 1.4 Resultat, leveransobjekt...

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

INNEHÅLL. Varenda plats i Sverige. 2014 har varit ett händelserikt år 2

INNEHÅLL. Varenda plats i Sverige. 2014 har varit ett händelserikt år 2 LANTMÄTERIET 2014 INNEHÅLL GD HAR ORDET 2014 har varit ett händelserikt år 2 Varenda plats i Sverige Längs varje väg, bakom varenda tuva och under varje sten. Varje brygga, varje tak, varenda stig och

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer