Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan"

Transkript

1 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress

2 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA Utkast till uppdragsbeställning baserad på beställning Hydrografi PA Revidering PA Tillägg kap Höjdkomponent PA Revidering kap. 8 Referenspersoner PA Komplettering av referensperson A Justerad tidsplan och publiceras på hemsidan Innehåll 1 Godkännande av uppdragsbeställning Bakgrund Mål Uppdraget Förväntat resultat... 4 Beroenden till andra Avgränsningar... 7 Grov tidplan... 8 Medverkande Tidredovisning och kostnadsersättning Arbetsform styrning och uppföljning Leverans och godkännande Länkar och referenser... 7

3 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: 3 (7) 1 Godkännande av uppdragsbeställning Beställare: Uppdragsledare: Uppdragsledare: Karin Bergström Ulrika Roos Anna Wallin VA Dataproduktspecifikation Adress Samverkansprocess Adress 2 Bakgrund I syfte att skapa en effektivare försörjning av geodata, har sgruppen mellan Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) initierat sprojektet. Projektet ska skapa förutsättningar för att framtida leveranser av geodata mellan svenska myndigheter ska ske enhetligt oavsett administrativa gränser. ska också tydliggöra vem som har ansvar för uppdatering, lagerhållning och tillhandahållande av olika informationsmängder. Visionen för är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. Visionen lyder: ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet Ett regeringsbeslut från [1] anger att till ska färdigställa överenskomna geodataspecifikationer för de nio utvalda temana som redovisas i kapitel 4. 3 Mål De två projektmål inom projektet som rör delprojektet Enhetliga geodataspecifikationer är att enligt uppdragsbeställningar och den gemensamma handledningen: 1. Ta fram dataproduktspecifikationer för de teman som redovisas i kapitel Ta fram sprocesser för de teman som redovisas i kapitel 4. Genom dessa två samt övriga projektmål förväntas bidra till att bland annat följande effektmål uppnås: Tillgängliga, välbeskrivna geodata med rätt kvalitet som möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning. Kostnadseffektiviseringar hos slutanvändare och producenter/informationsägare - kring insamling, lagring och tillhandahållande av geodata och tjänster. Se projektplanen [2] för mer utförligt beskrivna effektmål.

4 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: 4 (7) 4 Uppdraget skall i mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet och övriga berörda parter utarbeta, skapa samsyn kring och fastställa dataproduktspecifikation (DPS) och framtida sprocess för följande geodatateman: Flygbild/Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation (väg/järnväg) Byggnad Adress Stompunkter DPS:er och sprocesser skall tillsammans fungera som de facto standarder för geodatautbyte mellan statliga och kommunala verksamheter. Varför behövs en dataproduktspecifikation? En dataproduktspecifikation beskriver de krav som ställs på en datamängd och metadata beskriver hur en faktisk datamängd verkligen är beskaffad, och hur den eventuellt av olika orsaker avviker från dataproduktspecifikationen. Om dataproduktspecifikation saknas är det inte möjligt att beskriva varken kravuppfyllelse eller avvikelser i metadata. Metadata och datakvalitet för en datamängd kräver att det finns en dataproduktspecifikation. 4.1 Förväntat resultat ska utveckla och fastställa version 1.0 av både DPS och sprocess för geodata om Adress. I uppdraget ingår även att ta fram krav på nya ekonomiska villkor som är förenlig med dataproduktspecifikationen och sprocesserna. I den gemensamma handledningen [3] är förväntade resultat och leveranser mer utförligt beskrivna. Resultaten från temauppdragen ska i så stor utsträckning som möjligt vara överensstämmande med Inspire:s dataspecifikationer samt svenska och internationella standarder. Avsteg medges dock om överensstämmande skulle medföra försämrad funktionalitet för resultatens framtida användare. Höjdkomponenten ska tas med i geometrimodellerna för att möjliggöra 3Dmodeller direkt eller indirekt. Beroenden till andra har beroenden till många andra projekt, uppdrag och initiativ att ta hänsyn till i arbetet. Därför är det viktigt att tidigt identifiera de primära intressenterna, både användare och informationsägare för aktuella geodata, så att deras behov och krav kan fångas och beaktas i arbetet. Det finns även samband till övriga temauppdrag inom att ta hänsyn till. Förutom att inhämta uppgifter från intressenterna ska temauppdragen också informera intressenterna vid lämpliga tillfällen.

5 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: (7) Kommunikationsaktiviteter ska utformas utifrån de målgrupper som beskrivs i projektets kommunikationsplan [2]. För temauppdraget Adress finns bl.a. följande intressenter: Lantmäteriet: Geodataforum TAO (operativ informationsägare Tobias Lindholm, LM) - deluppdrag Omvärldsanalys I Lars Andersson, LM HMK-projektet - Anders Grönlund, LM Geodata (Inspire), Christina Wasström och Lena Bengtsson, LM Användargrupp Blåljus, Ulrika Johansson LM Ortnamnsmyndigheten, Annette Torensjö LM Resultat från Pilotuppdraget 2013 Övriga myndigheter: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Övriga SIS TK 466 Belägenhetsadress-standard SIS TK322 Svenska Postadresser SIS TK323 Ramverk för Geodata Kommunala sprojektet; Södertörnsprojektet, Peter Lundin (Agima) Berörda marknadsaktörer/systemleverantörer 6 Avgränsningar I uppdraget ingår inte att definiera och utveckla tjänsters funktionalitet. I uppdraget ingår inte att föreslå affärsmodeller eller avtalsförslag, uppdraget begränsas till att tydliggöra krav på ekonomiska villkor. 7 Grov tidplan Uppdraget genomförs under perioden mars 20 till december 20. Ett första delresultat, version 0., inkluderande dataproduktspecifikation och sprocessen ska vara klar för remiss i september 20. Version 1.0 ska vara klar att behandlas vid styrgruppens möte den 16 december 20. Uppdragets arbete behandlas löpande i såväl uppföljningsmöten och i uppdragsledningen, som i styrgruppen. Några för temauppdraget viktiga händelser/milstolpar är: Uppdragsbeställning godkänns av styrgruppen 0210 Uppstartmöte Adress 0310 Position 20, Stockholm 0317 Lantmäteridagarna, Göteborg maj Version 0. av specifikation godkänns av styrgruppen (BPS13) 0923 Version 0. av sprocess klar (BPP13) 0923 Genomföra ekonomiska villkor sep & nov ULI GEOINFO, Malmö 7-8 okt Kommunala Lantmäteridagarna, Stockholm nov Initiera mottagarverksamheten nov-dec Version 1.0 specifikation/process godkänns av styrgruppen (BPS17, BPP17) 1216 Uppdraget avslutas dec 20

6 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: 6 (7) 8 Medverkande Medverkande i temauppdrag Adress Uppdragsledare specifikation: Antal PD Ulrika Roos, Lantmäteriet 2 Uppdragsledare sprocess: Anna Wallin, Lantmäteriet 2 Arbetsgrupp Adress Maria Andersson, Lantmäteriet (ansvarig dokumentation specifikation) Magnus Linnér, Lantmäteriet (specifikation) Karin Ericsson, Lantmäteriet (specifikation) Ewa Wramer, Lund (specifikation) Helena Fyhr, Lantmäteriet (process) Anders Almroth, Göteborg (specifikation) Anders Carlström, Västerås (specifikation) Allan Almqvist, Malmö (process) Johan Reuterham, Lidingö (process) SUMMA persondagar 14 Referenspersoner ca 2 PD/person. Beredda att vid behov engageras för frågor och medverka i remisser och arbetsmöten. Ingen ersättning utgår. Johan Nilsson, Bring City Mail NN, Posten Nord (Posten AB) (postnummer/postort-leverantör) Tobias Wijk, Skatteverket (folkbokföringen) Jerker Moström, SCB Ulf Lademyr, Avesta (ekonomiska villkor) NN, Lantmäteriet (ekonomiska villkor) Sara Stefansson, Lantmäteriet Stefan Berglin, Lantmäteriet Suzana Velevska, Lantmäteriet Niklas Parneborg, Lantmäteriet Tobias Lindholm, Lantmäteriet Britt-Marie Eriksson, Lantmäteriet Annette Torensjö, Lantmäteriet Bengt Eurenius, division F, Lantmäteriet Ove Sundström, Lantmäteriet Marika Ström, Lantmäteriet Carl-Erik Zetterlund, Lantmäteriet

7 Ulrika Roos/Anna Wallin Sida: 7 (7) Användarteam inte temaspecifika ca 2 PD/person. Fyra team med personer från infraoch förrättningssidan samt från kommun- och marknadsaktörssidan beredda att bli kontaktade från temauppdraget och att medverka i temaövergripande informations-/förankringsmöten. Ingen ersättning utgår. 9 Tidredovisning och kostnadsersättning Medverkande från Lantmäteriet redovisar nedlagd tid på sprojektets projektnummer 6P4001, arbetsorder 6P4001C, Ro, aktivitet 166 och på egen organisatorisk enhet. Finansiering av medverkande från kommunerna och från konsultsidan hanteras enligt särskilda principer. 10 Arbetsform styrning och uppföljning Temauppdragets beställare utgör tillsammans med ytterligare kollegor uppdragets uppdragsledning. Deluppdragen bedrivs temavis med två uppdragsledare en för specifikationsarbetet och en för arbetet att ta fram sprocesserna. Uppdragsledaren ansvarar för att: Detaljplanera och genomföra uppdraget baserat på projektledningens övergripande planering innehållande beslutspunkter och eventuellt andra viktiga datum enligt uppdragsbeställningen. Rapportera till projektledningen muntligen och skriftligt 1 ggr/månaden. Projektledningen kallar till Uppföljningsmöten där uppdragsledare för alla aktuella teman rapporterar temauppdragets status. Innan mötet ska även en skriftlig statusrapport per tema finnas klar för vidarebefordran till Uppdragsledning och Styrgrupp. Statusrapporterna ska även publiceras på hemsidan. Informera och ha aktivitetsavstämningar löpande i sina arbets- och referensgrupper. Som stöd till projektledningen finns rollerna Kvalitetsansvarig Specifikationer och Kvalitetsansvarig Processer som baserat på handledningen stöttar temauppdragens dataspecifikations- och processarbeten. Kvalitetsansvariga för specifikationer och sprocesser är Olov Johansson respektive Anna Wallin. Referenspersoner utses per temauppdrag, som engageras för att kvalitetssäkra resultaten. 11 Leverans och godkännande I projektplanens [2] aktivitets och tidsplan redovisas uppdragens beslutspunkter som är detsamma som leveranspunkter, BPS avser beslutspunkter för dataproduktspecifikationerna och BPP avser beslutspunkter för sprocesserna. Mottagare av slutleverans för godkännande är styrgruppen som beslutar om resultatet kan överlämnas till förvaltningsansvariga för vidareutveckling och förvaltning. Förutom de dokument och modeller som ingår i dataproduktspecifikationen och i sprocessen ska en slutrapport levereras (i enlighet med särskild mall). 12 Länkar och referenser 1. Beslutet på Regeringens hemsida: 2. Samverkansprojektet Projektplan och Kommunikationsplan 3. Handledning Enhetliga specifikationer och information om temauppdragen finns på Svensk geoprocess hemsida

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Projektrapport 2015-06-30 Solgerd Tanzilli Sida: 1 (9) Projektrapport 2015-06-30 Filnamn: Solgerd Tanzilli Sida: 2 (9) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Projektet... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Sammanfattning... 4 1.4 Resultat, leveransobjekt...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer