Svensk geoprocess. Enhetliga geodataspecifikationer. Pilotuppdraget Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk geoprocess. Enhetliga geodataspecifikationer. Pilotuppdraget 2013. Slutrapport"

Transkript

1 i samverkan Sida: 1 (10) Enhetliga geodataspecifikationer Pilotuppdraget 2013 Slutrapport

2 i samverkan Sida: 2 (10) Innehåll 1 Bakgrund Arbetsform och resultat Uppstarten Användardialoger Nationell samverkansprocess för Flygbild i lod och Ortofoto Kraven på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkan Nationell dataproduktspecifikation för Flygbild och Ortofoto Beskrivning av Samhällsbyggnadskartan v Begrepp Intressenters och projektdeltagarnas upplevelse Intressenters upplevelse Projektdeltagarnas upplevelse Rekommendationer för det fortsatta arbetet Hur fånga användarnas geodatakrav i fortsättningen? Pilotkarttjänstens roll i fortsättningen? Ökad kunskap hittills & kompenskraven fortsättningsvis? Lämpliga styr- och arbetsformer fortsättningsvis? Bilagor Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Dokumentet skapas Utarbetats av Söderblom och Matilda Sörell Kompletterats av Karin Bergström Justeringar och kompletteringar gjorda av AW, TW, LS och MS Dokumentet färdigställts med bilagor 0.7 Kompletterat avsnitt Dokumentet klart för publicering.

3 i samverkan Sida: 3 (10) 1 Bakgrund är ett samverkansprojekt mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet (-2016). Syftet är att förenkla för så många som möjligt genom effektiv försörjning av enhetliga geodata. Samverkansprojektet ska möjliggöra enhetliga leveranser av framtida enhetliga geodata oavsett administrativa gränser och tydliggöra vem som gör vad i en effektiv sammanhållen samverkansprocess kring insamling, lagring och tillhandahållande. Målet är att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. Eftersom det inte finns någon gemensam datastandard idag är projektets huvuduppgift att i samverkan utarbeta enhetliga nationella specifikationer för vissa utvalda geodatateman Byggnad, Adress, Kommunikation, Hydrografi, Markanvändning, Markdetaljer, Flygbild/Ortofoto och Höjdmodell. Kraven är att dessa geodata ska kunna kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga kartsammanställningar samt även harmoniera med övriga nationella geodata. Andra krav är att de ska vara kvalitetsdeklarerade, lätta att hitta, förstå och använda samt visualiseras på standardiserade sätt. Pilotuppdraget 2013 syftade till att öka vår kunskap om såväl användarnas framtida geodatabehov och aktuella geodatastandarder, som om lämpliga framtida sammanhållna samverkansprocesser samt framtida krav på ekonomiska villkor. En annan uppgift var att utveckla ett arbetssätt för att i samverkan åstadkomma samsyn kring enhetliga geodataspecifikationer. Pilotuppdragets resultat och erfarenheter ska utgöra grund för det fortsatta arbetet projektplanen Pilotuppdragets arbetsformer, resultat och rekommendationer sammanfattas i föreliggande slutrapport. hemsida: 2 Arbetsform och resultat Pilotuppdraget 2013 genomfördes inom samverkansprojektet. Målen för uppdraget beslutades i styrgrupp. Uppdragets beställare var Karin Bergström som tillsammans med ytterligare kollegor agerade som uppdragets uppdragsledning operativ styrgrupp för att styra, följa upp och stödja arbetet. Uppdragsledning: Karin Bergström (sammankallande), Allan Almqvist Malmö, Marie Malmberg Falun samt Agneta Engberg, Peter Andersson, Thomas Lithén och Eva Gustavsson från Lantmäteriet. Användardialog: Karin Ericsson (sammankallande), Helena Ringmar Eskilstuna, Lennart Moberg Karlstad, Ulrika Ågren Avesta, Ulf Minör Malmö, Lars Norén Nynäshamn, Johan Reuterham Lidingö och Julie Mostert Lantmäteriet. Geodata- och processutveckling: Anna Wallin (sammankallande), Linnéa Söderblom, Terese Wilhelmsson, Matilda Sörell, Linn Varhaugvik, Gunhild Lönnberg och Inger Persson (alla från Lantmäteriet). 2.1 Uppstarten Under våren med start i slutet av februari påbörjades ett förberedelsearbete med deltagare från Lantmäteriet. Gruppen samlade under våren kunskap om geomatrisen, standarden ISO19131, pågående arbete i HMK, processutveckling m.m. Bland annat gjordes en ansats för att hitta vilka de s.k. knäckfrågorna kunde vara för ingående teman. Kommunrepresentanter kom in lite senare i förberedelsearbetet, april - maj och framåt.

4 i samverkan Sida: 4 (10) En första inriktning i uppdraget var att pilotkarttjänsten skulle bestå av en karttjänst som utvecklades inom uppdraget och där ingående data skulle anpassas i takt med att användarnas krav omsattes till nya versioner av specifikationer. I april sänktes ambitionsnivån till att i en befintlig karttjänst visa befintliga kommunala geodata tillsammans med Lantmäteriets topografiska webbkarta och ortofoton. Därefter beslutades att samverkansprojektets pilotkarttjänst skulle baseras på Malmö stads interna Plan- och Byggatlas (karttjänst smap) och i den integrera tjänster med geodata från Lantmäteriet. Fokus i arbetet övergick då till att förbereda lansering av hemsidan och pilotkarttjänsten med att bl.a. anpassa karttjänsten, utarbeta webbfrågor om geodata samt att författa texter för hemsidan. Hemsidan lanserades 13 juni och pilotkarttjänsten 27 juni. Reflektioner: Det var svårt att inledningsvis få grepp om uppdraget, som därför fick en lång startsträcka. På mötena uppstod ofta frågor som behövde en bakomliggande förklaring. En tidig oklarhet var om fokus skulle ligga på själva karttjänsten och/eller på geodata. Vårens arbete handlade mycket om att få samma bild av vad som skulle göras. Inför det fortsatta arbetet i samverkansprojektet är nu flera av oss är varma i kläderna, vilket gör det enklare för nya projektdeltagare att snabbt komma in i arbetet. 2.2 Användardialoger Under hösten togs ett gediget frågebatteri fram med utgångspunkt från det knäckfrågedokument som skapades under våren. Pilotkarttjänsten användes under hela arbetet. En intervju genomfördes under våren med Mats Halling i SPF-projektet (Sammanhållen plan-och fastighetsbildningsprocess) som gav en hel del kunskaper om hur frågorna bör formuleras för att på bästa sätt bidra till bra intervjuer. På hemsida publicerades webbfrågor tillsammans med länkar till pilotkarttjänsten med aktuella fall. På hemsidan lades även ett svarsformulär där svaren automatiskt skickades via e-post till brevlåda. Vi hade även en workshop på GEOINFO 2013 med fokus på kommunernas detaljplanearbete Arbetet med att ta fram frågor till djupintervjuer Geodata- och processutvecklingsgruppen tog fram det frågebatteri (Bilaga1) som sedan användes vid samtliga intervjuer. Batteriet bestod av ett antal inledande frågor och var sedan uppdelade per prioriterat tema. Pilotkarttjänsten användes för att hitta exempel på likheter och skillnader mellan geodata från kommunen och från Lantmäteriet, vilka sedan använts som diskussionsunderlag vid intervjuerna. Några av geodatafrågorna lades även ut på hemsida som webbfrågor. Reflektioner: För att öka gruppens kunskaper fick en hel del informationssökning göras. Även gruppdeltagarnas tidigare erfarenheter var till stor nytta i arbetet. Stort fokus lades på hur detaljerade frågorna skulle vara utifrån vilken typ av svar vi ville få in och vem som skulle intervjuas Djupintervjuer Användardialoggruppen tog fram en lista på personer lämpliga att intervjua(bilaga 2). Fokus lades på att hitta personer från olika verksamheter som alla arbetar aktivt med geodata. Ett tiotal personer från listan valdes ut att tillfrågas för intervju under oktober och november månad. Vid tillfrågandet hade ett informationsbrev tagits fram gemensamt.

5 i samverkan Sida: 5 (10) Intervjudatum bokades med de valda personerna. Ett par intervjuer genomfördes i grupp, men huvuddelen av dem gjordes med en person eller verksamhet i taget. Från sida var det alltid två personer med på intervjun, en som ansvarade för att ställa frågorna och en som ansvarade för anteckningar. Reflektioner: Frågedokumentet var i många fall för omfattande och frågorna för detaljerade både för den som intervjuade och för den som intervjuades. Frågorna bör anpassas efter den som ska intervjuas och den som intervjuar bör ha mycket god kunskap om geodatatemat. Under ett pilotprojekt som detta var det bra att gå ut till en bred målgrupp för intervjuer. Vi har fått en bra översikt av hur användningen och behoven av geodata ser ut. Fortsättningsvis finner projektdeltagarna att vi måste rikta in oss på nyckelpersoner med spetskompetenser inom respektive tema och därmed kunna ställa mer detaljerade frågor till dem. Två timmar hade bokats per intervjutillfälle, vilket var i underkant i förhållande till antalet frågor då flera intervjuer drog över tiden eller vissa teman fick utgå. Det fanns mycket att prata om och intresset var stort att få förmedla sina tankar. Vi tror att en intervju inte ska vara längre än 2 timmar så antalet frågor bör minskas istället för att öka tiden. Karttjänsten fanns med på alla intervjuer, länkar till vyer med fördefinierade lager hade gjorts iordning i förväg till vissa frågor. Flera som intervjuat tyckte att karttjänsten inte tillförde så mycket, att den snarare tog fokus från diskussionen på grund av att det tog tid att hantera den, få överblick och förståelse. Vid intervjun med Malmö. Helsingborg och Ystad tyckte man däremot att karttjänsten var ett bra komplement som gav extra skjuts i diskussionerna. Där var också de flesta bekanta med karttjänsten sedan tidigare. Följande personer har intervjuats under oktober-november: Namn Roll Anna Halvarsson, Metria Gruppchef Anna Perols, Falu kommun Thomas Kampf, Uppsala brandförsvar Hazze Marklund, Uppsala brandförsvar Tommy Persson, Malmö kommun Åsa Bjäräng, Helsingborg kommun Mats Elfström, Ystad kommun Anna Ekwall, Eskilstuna kommun Louise Tränk, Länsstyrelsen Sörmland Planchef Kartansvarig brandman Brandingenjör Enhetschef på geodataenheten Ansvarig för geodata GIS-ingenjör Bygglovhandläggare GIS-samordnare Följande personer ska intervjuas i december: Namn Annelie Höök, Gävle kommun Lars-Håkan Bengtsson, Hammarö kommun Anna Lindstedt, Hammarö kommun Roll GIS-samordnare GIS-samordnare Planingenjör Workshop på GEOINFO 2013 På ULI:s konferens GEOINFO 2013 i Göteborg hade en workshop där behoven av geodata kring detaljplanearbetet diskuterades. Ett 30-tal deltagare, indelade i fem grupper, behandlade geodatafrågor under en bordsvärds ledning (personer från pilotuppdraget). Diskussionerna redovisades i plenum och dokumentation från workshopen finns på ULI:s hemsida.

6 i samverkan Sida: 6 (10) Hantering och analys av krav och synpunkter Geodata- och processutvecklingsgruppen tog hand om alla intervjusvar, svar från workshop och från webbfrågor och bokförde dem i ett exceldokument uppdelade på vem som sagt vad om resp. tema (Bilaga 3). När intervjuerna i pilotuppdraget genomförts sammanställdes behoven temavis. (Bilaga 4). Två intervjuer återstår dock i december och inkomna behov och synpunkter från dessa kommer inte att finnas redovisade i slutrapporten. Bilagan kompletteras med detta i början av januari. Reflektioner: Att hantera och sammanställa alla inkomna svar var ett tidskrävande jobb. Det vi har sett är att vi inte fått in krav utan mer behov. Resultatet gav en bra bild av hur behoven ser ut i stort just nu och vi tror att sammanställningarna kan vara ett bra avstamp för kommande arbete. 2.3 Nationell samverkansprocess för Flygbild i lod och Ortofoto Målet med arbetet hösten 2013 var att ta fram ett första utkast på en samverkansprocess för Flygbild i lod/ortofoto att arbeta vidare med under För att lära oss mer om temat och få bidrag till arbetet med att ta fram processen har Geodata- och processutvecklingsgruppen tagit del av Lantmäteriets befintliga processer och intervjuat personer på Lantmäteriet som jobbar med insamling och tillhandahållande av flygbild och ortofoto. Efter det skissades på en sammanhållen samverkansprocess för Insamling, Lagring och Tillhandahållande. Eftersom vi saknar tillräcklig kunskap om kommunal Flygbild/Ortofoto-verksamhet i arbetsgruppen hade vi möte med Mathias Linell, Järfälla kommun (som har erfarenheter av liknande arbete), för att stämma av att processen även visar flödet för en kommun. Vi diskuterade även vilka aktiviteter som kan vara möjliga att samverka kring och kom fram till att Upphandling/planering och Tillhandahållande kan vara aktiviteter att titta vidare på. Liknande diskussion hölls med Thomas Lithén, Lantmäteriet. I det fortsatta arbetet med att rita processen utgick vi därför från att samverkan ska ske vid Upphandling/planering samt Tillhandahållandet. Den framtagna processen kan ses som ett diskussionsunderlag för vidare arbete och visar olika alternativ för Tillhandahållandet beroende på hur lagringen sker av flygbild i lod och ortofoto, lokalt eller gemensamt lager (Bilaga 5). Det fortsatta arbetet för att ta fram en slutgiltig samverkansprocess under 2014 består i att: ta fram vilka aktiviteter som Lantmäteriet och kommunerna ska samverka kring fördjupa sig i aktiviteterna där samverkan ska ske ta fram en processbeskrivning där varje aktivitet beskrivs samt ansvarsfördelning, roller m.m. Reflektioner: Vi saknade kommunmedverkan i arbetet vilket är nödvändigt i det fortsatta jobbet för att kunna beskriva vilka aktiviteter som vi kan och ska samverka kring när det gäller Insamling/Lagring/Tillhandahållande. Hur samverkan ska ske kommer även att påverka den nya ekonomimodellens utformning. I det fortsatta arbetet är det därför nödvändigt att kommunerna är med och påverkar lösning och kraven på ekonomiska villkor för inblandade parter. Det är även viktigt att det blir en gemensam process som båda parter känner ansvar för och känner sig delaktiga i.

7 i samverkan Sida: 7 (10) 2.4 Kraven på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkan Målet är att utvecklingsarbetet i ska skapa förutsättningar för kostnadseffektivare samverkan kring geodata mellan kommunerna och Lantmäteriet genom att bl.a. bidra till vidareutveckling av de avtal och affärsmodeller som tillämpas idag. Här avses bl.a. samverkansavtal avseende ajourhållning ABT (adress, byggnad och topografi) samt datadelningsmodellen Geodatasamverkan. Myndigheter, kommuner och andra organisationer som har offentliga uppgifter kan gå med i denna Geodatasamverkan och på så sätt få tillgång till utbudet av geodata. resultat i form av sammanställda och förankrade krav på ekonomiska villkor för inblandade parter i samverkansprocesserna utgör grund för vidareutveckling av datadelningsmodellen Geodatasamverkan. Vidare krävs att införandena av nyordning enligt samlade resultat (geodataspecifikationer och samverkansprocesser) över tid harmonierar med gällande affärmodell för Geodatasamverkan. Reflektioner: Utvecklingsarbetet inom med att identifiera, förankra och sammanställa kraven på ekonomiska villkor bör fortsättningsvis bedrivas i nära samarbete med de som har att vidareutveckla datadelningsmodellen Geodatasamverkan allra helst ett aktivt deltagande i. 2.5 Nationell dataproduktspecifikation för Flygbild och Ortofoto Uppdraget med att ta fram remissversion av dataproduktspecifikation (DPS) Flygbild/Ortofoto är igång sedan november Underlag för arbetet är bl.a. Lantmäteriets specifikationer för flygbild och ortofoto, HMK-dokument, geomatrisen och Norska specifikationer. Uppdragsledare är Åsa Sehlstedt, Lantmäteriet/Luleå. Dessvärre har uppropen inom både Lantmäteriet och kommunerna inte resulterat i ytterligare medverkande i arbetsgruppen. Trots det beslutade samverkansprojektets styrgrupp att genomföra specifikationsarbetets första del. Målet är att ha en remissversion klar i jan/februari Uppdragsledare Åsa konsulterar vid behov bl.a. Thomas Lithén och Gunhild Lönnberg samt uppdragets uppdragsledning. Del 2 kommer under våren 2014 att ha fokus på remiss- och förankringsaktiviteter, bl.a. att arrangera seminarier och genomföra möten kring geodatakrav. I del 2 ingår också att färdigställa samverkansprocessen och att ta fram därtill kopplade krav på ekonomiska villkor. Uppdraget ska i juni 2014 resultera i fastställd dataproduktspecifikation, sammanhållen samverkansprocess samt krav på ekonomiska villkor för inblandade parter. Reflektioner: I fortsatta arbetet i bör temavisa delprojekt omfatta och ta ansvar för helheten, dvs. dataproduktspecifikation, samverkansprocess och krav på ekonomiska villkor samt förankring, remiss och kommunikation av del- och slutresultaten. Fastställd dataproduktspecifikation kommer att utgöra utgångspunkt för uppdatering av HMK-dokument, vilket har stämts av med HMKprojektet. 2.6 Beskrivning av Samhällsbyggnadskartan v0.01 Under höstens arbete har behovet av att beskriva och visualisera den Nya baskartan som fortsättningsvis har arbetsnamnet Samhällsbyggnadskartan. Utrymme har dock inte funnits att inom ramen för pilotuppdraget 2013 ta fram beskrivningen, men bör göras tidigt 2014.

8 i samverkan Sida: 8 (10) Reflektioner: Angeläget att under Q arrangera workshop som ska syfta till att beskriva v0.01 av Samhällsbyggnadskartan. Den ska å ena sidan utgöra grund för kommande temavisa delprojekt å andra sidan justeras med input från delprojektens resultat. Huvudsyftet är att samverkansprojektets fastställda geodataspecifikationer vid målgång tillsammans ska motsvara den då gällande versionen av Samhällsbyggnadskartan. 2.7 Begrepp Ett arbete har påbörjats med att ta fram en begreppslista (Bilaga 6). Termer/ord har samlats i ett excelark, med ledtrådar för vad de står för, från bl.a. presentationer och frågeformulär som använts i samverkansprojektet hittills (Bilaga 7). Det finns även behov av en begreppsmodell för vissa begrepp, t.ex. baskarta, primärkarta, samhällsbyggnadskarta m.m. Reflektioner: Det är viktigt att begreppsmodellering görs i början av projektstarten 2014 med deltagare från både Lantmäteriet och kommuner så att begreppen ensas inom projektetet. Dessutom bör rutiner och arbetssätt för hur den fortsatta hanteringen av begrepp ska gå till inom projektet ses över, fastställas och dokumenteras. 3 Intressenters och projektdeltagarnas upplevelse Arbetet i pilotuppdraget har överlag upplevts som positivt och mycket lärorikt även om tiden ibland har varit knapp. 3.1 Intressenters upplevelse Ett utskick har gjort hittills till en av de intervjuade om hur hon upplevde intervjun. Svaret tillbaka var positivt. Hon tyckte det var värdefullt att kunna bidra till vårt arbete. För att hålla kontakten med de som intervjuades, och upprätthålla deras intresse, ska Användardialog- och Geodata- processutvecklingsgruppen skicka ett mail till alla som intervjuats, där vi frågar hur de upplevt intervjun och om de har övriga synpunkter. Några av dem kan säkert bidra med kunskap i kommande temavisa delprojekt. Vi skickar även med modellerna med det sammanställda behovet och berättar kort om hur det insamlade materialet ska användas i fortsatta arbetet. Ett möte för att skapa återkopplingsmailet är bokat med grupperna inom pilotuppdraget den 16 januari Projektdeltagarnas upplevelse Det har överlag varit positivt att delta i för deltagarna. Det har varit både intressant och lärorikt och de vill gärna fortsätta bidra till kommande arbete. I det praktiska arbetet har man inte upplevt att det har varit två gruppkonstellationer i pilotuppdraget utan sett oss, från Lantmäteriet och kommunerna, som en grupp. Alla är engagerade och strävar mot samma mål även om tiden inte räckt till för alla. De gemensamma mötena i Stockholm har varit bra för att få gemensam information och få en samhörighet. Det är viktigt att träffas på riktigt om arbetsmötena däremellan sker via lync.

9 i samverkan Sida: 9 (10) Det skulle vara intressant att höra mer om de andra delprojekten som pågår, Dataproduktspecifikation och Omvärldsanalys, för att få en helhetssyn av det arbete som pågår inom Svensk geoprocess. Användardialogerna väckte många intressanta diskussioner samt förståelse för olika behov, och inte minst vikten av en samsyn inom vår gemensamma geografiska information. 4 Rekommendationer för det fortsatta arbetet Arbetet med pilotuppdraget har förutom rena resultat även gett oss erfarenheter som kan sammanfattas i följande rekommendationer inför det fortsatta arbetet med enhetliga geodataspecifikationer i. 4.1 Hur fånga användarnas geodatakrav i fortsättningen? När vi hade sammanställt inkomna svar från intervjuerna såg vi att vi inte har fått in så mycket krav, mer behov av geodata. Vi anser att användardialoger är en ineffektiv metod för att samla in kraven. Få personer nås vilket gör att kraven vi får fram troligen inte speglar den verkliga kravbilden. För att fånga den behövs större sammankomster som workshops, seminarier m.m. där många kan delta. Vi tycker att det är bättre att fokusera på ett tema i taget. Viktigt är då att deltagarna och de som leder sammankomsterna är experter på temat så detaljer kan diskuteras, även att personer från både kommuner och Lantmäteriet finns representerade. Fokus ska vara att fånga krav men även att klargöra vissa frågeställningar som uppkommer i arbetet med specifikationer, processer och kraven på ekonomiska villkor. I det fortsatta arbetet måste vi kontinuerligt fånga användarnas behov och förutom att samla in kraven från experter inom ett visst tema bör vi fortsätta att ha kommunikation och lättillgänglig information på bred front till övriga som kan beröras, t.ex. via hemsidan, ULI-sammankomster m.m. 4.2 Pilotkarttjänstens roll i fortsättningen? Karttjänsten kan fortsatt användas som stöd vid workshops, seminarier och dialoger för att visa på likheter och olikheter i kommunens och Lantmäteriets geodata vid specifika frågor. Karttjänsten kan även väcka en nyfikenhet att ta del av informationen på hemsidan. En risk är att pilotkarttjänsten kan försvåra för oss i kommunikationen kring samhällsbyggnadskartan, som inte alls är en karttjänst utan en uppsättning av geodata att bygga sin egen kartprodukt av. Önskvärt vore att ha demo-/referensversioner av samhällsbyggnadskartan vartefter specifikationerna tar form. De bör inte bara vara en visningstjänst utan verklighetstrogna exempel med attribut och metadata. Detta för att förenkla för fler att tycka till och ge input till vårt arbete. 4.3 Ökad kunskap hittills & kompenskraven fortsättningsvis? Under höstens arbete i har vi fått förståelse för komplexiteten i arbetet med många beroenden till andra uppdrag och projekt som SPF, Karta 2020, ELF, HMK m.fl. Vi har även fått mer kunskap om Lantmäteriets samordningsroll och geodatastrategin. I samband med att vi tog fram frågor till intervjuerna fick vi grundläggande kunskaper om de teman som är prioriterade i. Särskilt om flygbild och ortofoto som vi fokuserat mer på under hösten i och med att det var första temat ut enligt planeringen. Vi har även fått kunskap om grunderna om standarder och specifikationer.

10 i samverkan Sida: 10 (10) Sammanfattningsvis kan man säga att vi har lärt oss lite (grunderna) om mycket. För det fortsatta arbetet ser vi att det behövs: God kunskap om kommunal verksamhet och begrepp för att få förståelse för vilka framtida behov och krav kommunerna har på geodata i Samhällsbyggnadskartan God kunskap om hur andra uppdrag och projekt påverkar, och påverkas av, och om hur de samordnas idag samt vilka kraven och beroendena är dem emellan Mycket god kunskap om specifikationer och standarder inom geodataområdet samt om processer. 4.4 Lämpliga styr- och arbetsformer fortsättningsvis? Några rekommendationer för fortsättningen vad gäller arbetsformer och roller är: ATT temavisa delprojekt ansvarar för att utarbeta och förankra delresultaten; dataproduktspecifikationer, samverkansprocesser och kraven på ekonomiska villkor. ATT dessa temavisa delprojekt över tiden mycket väl kan genomföras parallellt delvis eller helt ATT utse delprojektledare och ansvariga för resp. delresultat (specifikation, process och kraven på ekonomiska villkor) ATT per delprojekt brett engagera kommunala företrädare som referenspersoner, vilka konsulteras vid behov ATT utse ansvarig att sammanställa delprojektens resultat och säkerställa erfarenhetsöverföring mellan delprojekten ATT tillämpa projektorienterat och iterativt arbetssätt ATT utse kommunikationsansvarig och ansvariga för kommunikation per intressent (intressentgrupp) ATT utse ansvarig för samverkansprojektets IT-miljöer (geodatademos och testmiljö) ATT ledningsfunktionen ansvarar för att planera, initiera nya aktiviteter, bemanna, styra, följa upp, utvärdera och stödja både helheten och delprojekten. 5 Bilagor Följande dokument är både arbets- och resultatdokument och finns lagrade på Projectplace under / Styrande dokument / Resultat Ref. Dokumentnamn, beteckning och namn Utgåva, datum Bilaga 1 Bilaga 1 - Frågeformulär slutlig-intern version.docx arbetsdokument Bilaga 2 Bilaga 2 - VIP-intressenter_bruttolista.xls arbetsdokument Bilaga 3 Bilaga 3 - Geodata_önskemål_logg.xlsx arbetsdokument Bilaga 4 Bilaga 4 - Sammanställning_behov_synpunkter_2013.pdf Ver 1.1, Bilaga 5 Bilaga 5 - Samverkansprocess_flygbild_ortofoto Ver 0.1, Bilaga 6 Bilaga 6 - Begrepp_.xlsx arbetsdokument Bilaga 7 Bilaga 7 - termer.xlsx arbetsdokument

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 2014-03-28 Utkast till

Läs mer

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Väg och Järnväg

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Väg och Järnväg i samverkan Sida: 1 (6) Slutrapport Enhetliga specifikationer Tema Väg och Järnväg i samverkan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Arbetsform och resultat... 3 2.1 Genomförande... 3 2.1.1 Specifikationsarbetet...

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: 1 (6) Uppdragsbeställning Geodatademo Filnamn: 15051 Uppdragsbeställning Geodatademo 3 A.docx Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: (6) Historik

Läs mer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12 Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Arbetsgrupp DPS och samverkansprocess Uppdragspersoner: - - - Referenspersoner:

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Senaste nytt från samverkansprojektet Svensk geoprocess. Hur är dagsläget och vad händer härnäst inom projektet? Allan Almqvist, stadsingenjör, Malmö stad 1. Målen

Läs mer

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Markdetaljer

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Markdetaljer i samverkan Sida: 1 (7) Slutrapport Enhetliga specifikationer Tema Markdetaljer i samverkan Sida: 2 (7) Innehåll Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Arbetsform och resultat... 3 2.1 Bemanning arbetsgrupp och uppdragsledare...

Läs mer

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget december 2014 3. Hemsidan Bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Flygbild/ Ortofoto Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH

Läs mer

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Senaste nytt från projektet Etableringen av mottarverksamheten fortsättningen efter 2016 ES-team och ERS-team Mätningsanvisningar Demomiljöer Svensk

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 20-01-14 Utkast

Läs mer

Uppdragsbeställning Svensk geoprocess Svensk geoprocess Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto

Uppdragsbeställning Svensk geoprocess Svensk geoprocess Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto Karin Bergström/Anna Wallin 201-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto Karin Bergström/Anna Wallin 201-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad. Utgåva A. Temauppdrag Byggnad. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad. Utgåva A. Temauppdrag Byggnad. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Linn Varhaugvik 20-06-01 Sida: 1 (8) Fastställd av styrgruppen 20-02-10 Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad Ulrika Roos/Linn Varhaugvik 20-06-01 Sida: 2 (8) Fastställd av styrgruppen 20-02-10

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Utgåva A. Temauppdrag Kommunikation

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Utgåva A. Temauppdrag Kommunikation Karin Bergström/Suzana Velevska 20-06-01 Sida: 1 (8) Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Karin Bergström/Suzana Velevska 20-06-01 Sida: 2 (8) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva

Läs mer

Adress. Version 1.0 2015-12-16 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Adress. Version 1.0 2015-12-16 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Adress Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING UPPHOVSMAN

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2013-10-24 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Måndag 10 oktober kl. 10:00 12:00 Plats: Närvarande:

Läs mer

Uppdraget ERS 2015. Enhetliga referenssystem

Uppdraget ERS 2015. Enhetliga referenssystem Karin Bergström 2014-12-17 Sida: 1 (6) Uppdraget Enhetliga referenssystem Uppdragets idé är att 2015 verka för att resterande kommuner inför SWEREF 99 och att ytterligare 65 kommuner inför RH 2000 genom

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Enhetliga specifikationer Version 0.82 Anna Wallin Lantmäteriet Olov Johansson Metria 2015-08-03.

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Enhetliga specifikationer Version 0.82 Anna Wallin Lantmäteriet Olov Johansson Metria 2015-08-03. Sida: 1 (25) Handledning Enhetliga specifikationer Dataproduktspecifikationer och Samverkansprocesser Målgrupp för Handledningen är uppdragsledare och arbetsgrupper i temauppdragen Sida: 2 (25) Innehåll

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Karin Bergström, Lantmäteriet Olov Johansson, Metria AB Anna Wallin, Lantmäteriet

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2013-06-17 1(7) MÖTESANTECKNINGAR Kopia till Närvarande, Projectplace.se Styrgrupp Svensk geoprocess Tid: 2013-05-15, kl. 10.15 15.30 Plats: Närvarande: Lantmäteriet Gävle Marianne Leckström

Läs mer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Markdetaljer Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter Markdetaljer_ 1(12) UPPHOVSMAN Svensk geoprocess

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T 1 (10) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2014-08-12 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Tisdag 3 juni kl. 13:00 onsdag 4 juni 12:00

Läs mer

Fokus på blåljus. RäddningsGIS 6 maj 2010. Ulf Eriksson, Lantmäteriet

Fokus på blåljus. RäddningsGIS 6 maj 2010. Ulf Eriksson, Lantmäteriet Fokus på blåljus RäddningsGIS 6 maj 2010 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Användargrupper Övergripande mål Öka och bredda användningen av geodata i samhället Vi förstår kundens behov Kunden förstår sina möjligheter

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET

NYHETSBREV NUMMER 3 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET NYHETSBREV NUMMER 3 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET Insamlingsenheten tar helhetsansvar för ABT-processen Daniel Wallin På Lantmäteriets Insamlingsenhet får ABThandläggarna nya och utökade arbetsuppgifter

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet 1 (11) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2015-06-25 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande Tisdag 3 juni kl. 12:00 onsdag 3 juni

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Strategi för 3D-geodata

Strategi för 3D-geodata Strategi för 3D-geodata ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment Allan Almqvist, senior advisor, Malmö stadsbyggnadskontor 3D-strategi för Malmö stad Utmaningar Ja, det här funkar ju

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Geodatautbyte mellan kommuner och infrastrukturbyggare

Geodatautbyte mellan kommuner och infrastrukturbyggare Geodatautbyte mellan kommuner och infrastrukturbyggare Bakgrund - Uppsägningar av befintliga MBK-avtal - Behov att nytt normal Geodataavtal - Markavtal, hänvisar till MBK-avtal Workshop med Infrastrukturbyggare

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Här redovisas samtliga förord för respektive omnämnt dokument inom Aktuella HMK-dokument.

Här redovisas samtliga förord för respektive omnämnt dokument inom Aktuella HMK-dokument. HMK-Förord Här redovisas samtliga förord för respektive omnämnt dokument inom Aktuella HMK-dokument. Innehållsförteckning 1 HMK-Introduktion... 2 1.1 Förord 2013... 2 1.2 Förord 2012... 2 2 HMK-Bilddata...

Läs mer

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser

Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser VERKSAMHETSPLAN 1(9) Verksamhetsplan för SIS/TK 466 Belägenhetsadresser kommun kommundel gatuadressområde metertalsadressområde byadressområde gatuadressplats metertalsadressplats gårdsadressområde byadressplats

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Analys. Samverkansprocess. tema Flygbild/Ortofoto 2014-10-31

Analys. Samverkansprocess. tema Flygbild/Ortofoto 2014-10-31 Tema Flygbild/Ortofoto SKL, kommunerna & Lantmäteriet Version 1.0 Anna Wallin i samverkan Sida: 1 (15) Analys Samverkansprocess tema Flygbild/Ortofoto Filnamn: C:\Users\annsve\AppData\Local\Temp\Analys_samverkansprocess_Flygbild_Ortofoto_v1.0

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Utöver övriga frågor som fanns med i kallelsen har Ulf anmält följande: - Samverkan mellan VV och LM kring kommunavtal

Utöver övriga frågor som fanns med i kallelsen har Ulf anmält följande: - Samverkan mellan VV och LM kring kommunavtal Vägverket Väg- och trafikdata 781 87 BORLÄNGE Röda vägen 1 www.vv.se vagverket@vv.se Växel: 0771-119119 Texttelefon: 0243-750 90 Ingemar Halvorsen ingemar.halvorsen@vv.se direkt 0243-759 71 Mobil 070 312

Läs mer

Projektledningsgruppen Datum

Projektledningsgruppen Datum sid 1(6) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1

Tjänsteskrivelse Matematiksatsning, SKL - årlig rapport 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-02-20 DNR BUN 2014.158 JENNY NYRÉN SID 1/2 VFU-SAMORDNARE OCH PEDAGOGISK HANDLÄGGARE 08-58785263 JENNY.NYREN@VALLENTUNA.SE BARN- OCH

Läs mer

Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg

Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg Anteckningar från möte i regional styrgrupp, Vård- och omsorgscollege Gävleborg Tid: 20 november 9.00 12.00 Plats: Telebild Närvarande: Jennie Greis, Magnus Käller, Anders Jansson Lans, Maria Halvarsson,

Läs mer

Kallelse. Möte med samverkansgruppen Tätortskarta Stockholms län. Tid: Fredag 2014-02-14 kl. 10:00 12:00. Plats: Tekniska Nämndhuset, 5:165.

Kallelse. Möte med samverkansgruppen Tätortskarta Stockholms län. Tid: Fredag 2014-02-14 kl. 10:00 12:00. Plats: Tekniska Nämndhuset, 5:165. MÖTESANETCKNINGAR 2014-03-24 Jenny Kjellqvist KSL:s Geodataråd c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314, 104 20 Stockholm Tfn: 08-508 28 118 E-post: jenny.kjellqvist@stockholm.se Kallelse Möte med samverkansgruppen

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015

Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 Protokoll från styrgruppens möte den 9 december 2015 På GR i Göteborg klockan 10.00-12.10 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status Februari/Mars 2016 Sprint 6 och 7 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 101-106

Sekreterare Paragrafer 101-106 Sammanträdets plats och tid Folkets Hus, Ramselevägen 6, Strömsund kl 10.00-10.30 Beslutande Anna Gundersson David Berglund BrittInger Håkansson Björn Karlsson Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta

Läs mer

Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson

Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson I samband med den arkeologiska undersökningen vid Gyllins Trädgård bedrevs utåtriktade verksamheter i form av två Arkeologiaftnar, ett antal pedagogiska

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012 missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS-föreningen fortsätter sin serie med After Work träffar under 2012. Först ut är Sweco som bjuder in till sitt kontor på Malmtorgsgatan 8 i Stockholm, fredagen

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-21 DNR SN 2014.160 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2013-04-25 1(7) MÖTESANTECKNINGAR Kopia till Närvarande, Projectplace.se Styrgrupp Svensk geoprocess Tid: 2013-04-10, kl. 10.00 16.00 Plats: Närvarande: SKL Stockholm Marianne Leckström

Läs mer

Geodataavtal med ledningsägare/infrastrukturbyggare

Geodataavtal med ledningsägare/infrastrukturbyggare Geodataavtal med ledningsägare/infrastrukturbyggare Bakgrund - Uppsägningar av befintliga MBK-avtal - Behov att förnya avtalen Workshop med Infrastrukturbyggare okt 2010 Deltagare: Fortum, Eon, Stokab,

Läs mer

Svensk Konsumentverksamhet

Svensk Konsumentverksamhet Kungsbacka kommun Rapport Svensk Konsumentverksamhet 5 nivåer för aktiv verksamhetsutveckling Certifierbart ledningssystem Processperspektiv Medarbetarperspektiv Kundperspektiv Målperspektiv Projekt bedrivet

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Analys. Samverkansprocess. tema Markdetaljer 2015-05-11

Analys. Samverkansprocess. tema Markdetaljer 2015-05-11 Linn Varhaugvik i samverkan Sida: 1 (11) Analys Samverkansprocess tema Markdetaljer Filnamn: C:\Users\gunillal\AppData\Local\Temp\Analys_samverkansprocess_1.0 (Projectplace_12015).docx Linn Varhaugvik

Läs mer

Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 151014

Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 151014 Hörselverksamheten Fyrbodal 1 (5) Lokalt brukarråd Hörselverksamheten Fyrbodal 151014 Närvarande: Marianne Schewenius Hans Carlsson Bo Strandqvist Berit Swärd Bo Josefsson Ingemar Wilhelmsson Inger Andersson

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Introduktion till rättsinformationssystemet

Introduktion till rättsinformationssystemet 1(10) Introduktion till rättsinformationssystemet För beslutsfattare och informationsansvariga Detta dokument förklarar vad rättsinformationssystemet är, dess relation till lagrummet.se och myndigheters

Läs mer

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Sida 2 av 13 Innehållsförteckning shistorik för dokumentet... 3 Syfte... 4 Dokumentarkiv... 4 Mappstruktur... 4 Dokumentmallar... 5 Namnsättningsstandard

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (6) Antecknat av Karin Albinson Närvarande Anders Lundberg, MSB Patrik Perbeck, MSB Karin Albinson, MSB Stefan Anering, MSB Rickard Silverfur, Fastighetsägarna

Läs mer

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte.

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte. Ledningsstaben Birgitta Larsson 2005-04-06 Minnesanteckningar Integrationsutskottet Sammanträdesdag 2005-03-10 Sammanträdesplats Närvarande Frånvarande Inbjudna Landstingshuset Hugo Andersson (c) Lars

Läs mer

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre 1 (13) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340

Läs mer

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Juni 2008 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

senaste nytt GISS föreningens årsmöte 18 februari

senaste nytt GISS föreningens årsmöte 18 februari senaste nytt 23 personer Gillar GISS på Facebook. Gör det du också så får du tillgång till allt som är på gång. GISS föreningens årsmöte 18 februari GISS föreningens Seminarium och Årsmöte 2011 hölls den

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Om Skolverkets exempel på gymnasiearbeten i yrkesexamen

Om Skolverkets exempel på gymnasiearbeten i yrkesexamen september 2012 Om Skolverkets exempel på gymnasiearbeten i yrkesexamen Gymnasiearbetet är nytt i gymnasial yrkesutbildning och har ett annat syfte än projektarbetet som fanns i Gy 2000. För gymnasiearbetet

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE

ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE Utarbetad av Gäller från Godkänd av Version Carina Fredriksson, säljstödssamordnare 2012-09-21 Sofia Stjernlöf 1.6 Senaste ändring 2015-12-30 ANVISNINGAR FÖR VIDARE- FÖRÄDLARE Del 6; Anvisningar för kommersiell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/2013 2013-02-19 1-22

SKK/Assistanshundsrådet nr 1/2013 2013-02-19 1-22 Sida 1/8 SKK/Assistanshundsrådet nr 1-22 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd tisdagen den 19 februari 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Uppsala 2009-09-07 BRAFÖRSKOGOCHMÄNNISKOR Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 26 augusti kl 9-15. Plats: FSC:s kansli, Dragarbrunnsgatan 7, Uppsala Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Del 1: Projektdefinition

Del 1: Projektdefinition Arkiveringsrekommendationer Del 1: Projektdefinition fi2 förvaltningsinformation informationsleveranser Projektet Arkiveringsrekommendationer syftar till en genomlysning av konsekvenser vid dagens vägval

Läs mer

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter

Ärendebeskrivning. Sammanfattande synpunkter Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare 2013-04-08 Anna Åhr Evertson /08-590 97 354/ / Dnr: KS/2012:454 anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Yttrande över remiss samråd Arbetsprogram med tidtabell

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr:

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 2014.TS0347 Beställare: Jessica Dahl, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE 2016-02-29 FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Inledning Återigen kan vi lägga ett spännande och innehållsrikt verksamhetsår i föreningen till handlingarna. I denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt

Projektbeskrivning Effektivare varuförsörjning Etapp 2 med införande och pilotprojekt Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt 1 1. Bakgrund 1.1. Etapp 1 av projektet med standardisering Under 2013 har branschen inom ramarna för BEAst drivit

Läs mer