Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansprojektet Svensk geoprocess"

Transkript

1 En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad

2 Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata!

3 Vision ska möjliggöra leveranser av enhetliga grundläggande geodata för effektivare myndighetsutövning i samhällsbyggnadsprocessen. Detta sker genom fördjupat samarbete och effektivare arbetsprocesser mellan i första hand kommunerna och Lantmäteriet.

4 Effektmål Enhetliga geodata med rätt kvalitet möjliggör effektivare och enklare planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning Enhetliga geodata över kommungränser ger ökade möjligheter till samverkan och utbyte av information mellan kommuner, myndigheter och medborgare Enhetliga geodata bidrar till ännu mer lättanvända kartprodukter och tjänster för slutanvändarna

5 Vad? Enhetliga geodataspecifikationer & enhetliga referenssystem ska bidra till effektivare försörjning av geodata!

6 Projektmål 1. Ta fram specifikationer & samverkansprocesser kring insamling, lagring och tillhandahållande för geodatatemana: 1. Flygbild och Ortofoto 2. Hydrografi 3. Markanvändning 4. Markdetaljer 5. Laserdata och Höjdmodell 6. Kommunikation (väg/järnväg) 7. Byggnad 8. Adress 9. Stompunkter 2. Aktivt stötta och påskynda kommuner och myndigheter att införa de enhetliga referenssystemen senast juni 2016.

7 Ta fram specifikationer och processer för nio geodatateman & se till att alla kommuner inför SWEREF 99 och RH 2000! Hur?

8 - Organisation

9 Status maj 2015 ERS 2015 Avslutas den 27 maj 2015 Startade i mars/april & avslutas i nov/dec 2015

10 status maj 2015 Enhetliga specifikationer & processer i temauppdragen 1. Flygbild/Ortofoto avslutades Samverkan Bild/Höjd 2. Hydrografi avslutas Samverkan Topografiska data 3. Markanvändning avslutas Markdetaljer avslutas Laserdata/Höjdmodell avslutas Kommunikation avslutas Byggnad avslutas Adress avslutas Stompunkter avslutas Enhetliga referenssystem (ERS) Alla kommuner infört SWEREF Alla kommuner infört RH 2000 senast juni kommuner klara 174 kommuner klara

11

12

13

14 mottagare Förvalta & vidareutveckla resultaten i samverkan Förvaltningsverksamheter etableras för att bl.a. *Förvalta & vidareutveckla geodataspecifikationer, samverkansprocesser och ekonomiska villkor *Bedriva rådgivning, ge stöd, support och utbildning Utse ansvariga att utarbeta nationella geodataplaner och för att i övrigt stötta införandena

15 Mottagarna Ska i samverkan förvalta och vidareutveckla resultaten från temauppdragen på ett sammanhållet sätt. Några grundläggande principer 1. Har Lantmäteriets samordningsroll inom geodataområdet som nav och är väl integrerad i ordinarie verksamheter inom berörda organisationer är ingen ny fristående organisation. 2. Utgörs av ett nätverk med personer från Lantmäteriet, kommunerna och övriga berörda, vilka har den kompetens och de erfarenheter som arbetet kräver. 3. Utförs i årsvisa uppdrag med mål överenskomna i samverkan som anger vilka förändringar som ska åstadkommas, t.ex. avseende Verksamhet, Geodata, Avgifter, Produkter och/eller IT.

16 Enhetliga geodata bidrar till enklare myndighetsutövning Fastigheter Rättigheter Planer Bestämmelser Kulturmiljö Ledningsinformation och värmepumpar Risker och föroreningar (miljö) Förvalta markinnehav Administrativ indelning Befolkning Ortnamn Text Kraftledningar Skola Trafik (busslinjer, hållplatser mm) Service/Näringsliv bidrar till enhetlighet för geodatatemana: 1. Flygbild/Ortofoto 2. Hydrografi 3. Markanvändning (befintlig) 4. Markdetaljer 5. Laserdata/Höjdmodell 6. Kommunikation (väg/järnväg) 7. Byggnad 8. Adress 9. Stompunkter Svensk geoprocess Tar fram enhetliga specifikationer och effektiv samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande för nio geodatateman! Insamling Lagring lla Insamling Lagring lla Insamling Lagring Tillhandahålla Ny Ny baskarta Samhälls- baskarta byggnads- kartor

17 arbete 2015 med Samhällsbyggnadskartor 1. Arbetsgrupp har definierat några varianter av s.k. Samhällsbyggnadskartor 2. Uppdrag pågår med att publicera dessa i nästa geodatademo på projektets hemsida

18 Samhällsbyggnadskartor Samhällsbyggnadskartor utgörs av ett antal sammanställningar av geodata som bedöms tillgodose samhällsbyggnadsprocessens framtida grundläggande behov av geodata. Innehållet i några varianter av Samhällsbyggnadskartor har definieras för att Förtydliga temauppdragens kravbild Stödja dialogerna med slutanvändare och producenter Publiceras i geodatademo på projektets hemsida Begreppsförvirring råder inom området kommunala kartor och därför är det viktigt att ensa bl.a. följande begrepp: Översiktskarta Baskarta Grundkarta Nybyggnadskarta 3D modeller (översiktliga och detaljerade)

19 Detaljplaner Geodata i bygglovsprocessen nybyggnadskarta Genomförandeprocess Mark- och exploatering, teknik Grundkartor Detaljerade Grundkartor Detaljerade 3D Visualiseringar 3D modeller Projekterings underlag för Gata, Va mm Nybyggnads- Planerings- Kartor, i olika och ortofoto hybrid Baskartor nivåer underlag Förrättnings- kartor Översiktsplaneprocess Detaljplaneprocess process Fastighetsbildnings- Bygglovsprocess process Samhällsbyggnadsprocessen Initiering I av förändring 3D Medborgar- dialoger etc Översiktskartor Topografiska Topografiska kartor kartor Översiktskartor Översikts- planer Standardiserade Verksamhetsspecifika Övriga exempel på Tjänster och datamängder Informationsmängder Flygbild/orto Riksantikvarieämbete (RAÄ) Hydrografi Lantmäteriet Topografiska Lantmäteriet tjänster Markdetaljer Markanvändning SCB Höjd/laserdata Trafikverket NVDB Kommunikation Med flera etc. Byggnader SGU Adresser Stomnät Förändring genomförd Produkter och tjänster Bearbetningar Insamling, I lagring och tillhandhållande av grundläggande enhetliga geodata

20 Detaljplaner Detaljplaneprocess Geodata i detaljplaneprocessen grundkarta Samhällsbyggnadsprocessen IInitiering av förändring Grundkartor Genomförandeprocess Mark- och exploatering, teknik Detaljerade 3D modeller Visualiseringar Förändring genomförd Produkter och tjänster Planeringsoch ortofoto underlag Baskartor Baskartor Bearbetningar Standardiserade Tjänster och datamängder Övriga Verksamhetsspecifika exempel på Informationsmängder Riksantikvarieämbete (RAÄ) Lantmäteriet Topografiska Lantmäteriet tjänster SCB Trafikverket NVDB Flygbild/orto Hydrografi Markdetaljer Markanvändning Höjd/laserdata Kommunikation IInsamling, lagring och ttillhandhållande av grundläggande enhetliga geodata Med SGU flera etc. Byggnader Adresser Stomnät

21 Geodata i bygglovsprocessen nybyggnadskarta Samhällsbyggnadsprocessen Bygglovsprocess Initiering av förändring Genomförandeprocess Mark- och exploatering, teknik Nybyggnads- Kartor, i olika nivåer Förändring genomförd Produkter och tjänster Standardiserade Tjänster och datamängder Verksamhetsspecifika Övriga exempel på Informationsmängder Bearbetningar Riksantikvarieämbete (RAÄ) Lantmäteriet Topografiska Lantmäteriet tjänster SCB Trafikverket NVDB Flygbild/orto Hydrografi Markdetaljer Markanvändning Höjd/laserdata Kommunikation Insamling, I lagring och tillhandhållande av grundläggande enhetliga geodata Med SGU flera etc. Byggnader Adresser Stomnät

22 Vad händer när specifikationerna är klara? Ingenting alls om ingen gör något! Vad behöver göras, av vem och när, för att underlätta och påskynda införandena av specifikationer och samverkansprocesser?

23 Vilka är aktörerna? 1. Lantmäteriet 2. Kommunerna/SKL 3. Andra statliga myndigheter 4. Systemleverantörer 5. Konsulter 6. Entreprenörer

24 Vilka är fördelarna med att införa specifikationerna och samverkansprocesserna? 1. Enklare, snabbare datautbyte med andra organisationer 2. Förenklar samarbeten mellan organisationer 3. Lägre kostnader att utveckla applikationer och tjänster

25 Vilka är hindren/riskerna med att införa specifikationerna och samverkansprocesserna? 1. Det är en investering i tid och pengar att gå över till en ny specifikation. 2. Risk att införandet tar tid, att få kommuner gå över och att det dröjer innan effektmålen kan nås. 3.

26 Vad kan vi göra för att underlätta och påskynda införandena? Fundera och diskutera ett par minuter med varandra!

27 Vad kan vi göra för att underlätta och påskynda införandena? Följ/medverka i arbetet med Svensk Geoprocess Se på skillnader i uppbyggnad av data i nuvarande modell och Svensk Geoprocess, DPS Studera förslagen till förbättrad samverkan i olika teman Tala med kollegor, chefer och medarbetare om hur man tillämpar Svensk Geoprocess Tala med din systemleverantör Visa på nyttor

28 Demomiljöer på hemsida uppgift är att standardisera geodata för att möjliggöra enhetliga leveranser av geodata. Som stöd för att fånga intressenternas krav på framtida geodata använder projektet olika exempel på befintliga geodata i s.k. demomiljöer. 1. Malmö geodatademo finns på hemsidan 2. Karlstad geodatademo finns på hemsidan 3. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor publiceras successivt under perioden september till december på projektets hemsida!

29 Hemsida e-postadress

30 Tack! Frågor?

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden POSITIONERA LINA 1(5) Positionera LINA 1. Introduktion Det är angeläget att samsyn råder mellan och kommunerna om hur samverkan kring BAL (byggnads- adress- och lägenhetsinformation) ska bedrivas över

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42

Koll på anläggningen. Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation. Stockholm 2015 SOU 2015:42 Koll på anläggningen Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:42 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer