SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin

2 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall i förhållande till specifikation 4 Utfall 4 Resultat 5 Tidsplan 7 Milstolpar 7 Arbetsmängd och kostnader 8 Kommentarer 8 Noteringar och erfarenheter 9 Förslag till förbättringar 10 Bilagor 11

3 3 (11) Projektsammanfattning År 2011 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa arbetstillfällen för de som vid berörd tid stod utanför arbetsmarknaden och uppbar försörjningsstöd. Utgångspunkten var att använda 12 miljoner kronor som avsatts för välfärdsutmaningar från bokslut Uppföljningar som gjordes på projektet visade att 42 av 70 personer som anställdes i projektet sex månader efter avslutad anställning var självförsörjande. Utifrån de goda resultaten från Arbetslinjen beslutades i samband med bokslut 2013 att 8 miljoner kronor skulle avsättas till Arbetslinjen 2.0. Ytterligare medel som ej förbrukades i föregångaren, drygt två miljoner, tillkom till projektbudgeten under våren Förberedelserna inför Arbetslinjen 2.0 påbörjades i oktober Enligt beräkning innan projektet påbörjades skulle cirka 70 personer anställas i Arbetslinjen 2.0. Anställningsformen var 75- procent i sex månader inom någon av kommunens förvaltningar eller hel- delägda bolag. Till skillnad från förgående Arbetslinjen, anställde Viadidakt samtliga personer i Arbetslinjen 2.0. Individens arbetsplats var dock förlagd till någon av kommunens förvaltningar eller hel- delägda bolag. Socialförvaltningen aktualiserade 211 unika cv:n till Arbetslinjen 2.0, 93 kvinnor och 118 män. Sammanlagt gjordes 114 anställningar, 50 kvinnor och 64 män, i arbetslinjen 2.0. Av de 114 anställningarna var det 19 personer som anställdes under två perioder. De 19 räknas här som två anställningar det vill säga 95 unika personer anställdes under året. En månad innan dessa individer fick en anställning så har de beviljats totalt kr i försörjningsstöd. Under anställningstiden och fram till och med februari 2015 har socialförvaltningen beviljat totalt kronor i kompletterande försörjningsstöd. Det innebär genomsnittligt kompletterande försörjningsstöd på totalt kronor per månad, jämfört med kronor per månad innan anställningen. Av de 30 anställningar som avslutades under år 2014, så har 43 procent fått utbetalt försörjningsstöd en eller flera gånger efter anställningens upphörande och fram till och med En enkätundersökning skickades ut i januari 2015 till de chefer som tagit emot anställda via Arbetslinjen 2.0. Svarsfrekvensen var 45,9 procent (17 av 37). Vad som upprepade gånger kom fram som förbättringsområde var önskemålet om möjlighet att förlänga ytterligare sex månader om det under de första sex månaderna fungerat bra.

4 4 (11) Terminologi och förkortningar Anställningsstöd: Menas här att Arbetsförmedlingen kan besluta om olika former av ekonomisk ersättning till arbetsgivare som ska anställa individer som varit ifrån arbetsmarknaden under en längre period alternativ har särskilda behov. Exempel på anställningsstöd som förekommit i Arbetslinjen 2.0 är utvecklingsanställning och nystartsjobb. Överprövningsgrupp: Representanter från olika fackförbund bland annat Kommunal, Vision och SSR som godkänner tjänsterna innan anställning kan göras. Rekryteringsgrupp: Processledare från socialförvaltningen tillsammans med processledare från Viadidakt träffades tillsammans samtliga individer som lämnat in cv till Arbetslinjen 2.0 och valde ut dem som skulle matchas ut mot arbetsplatserna. Utvärdering av utfall i förhållande till specifikation Mål Projektets mål är att deltagarna i Arbetslinjen 2.0 är självförsörjande. Syfte Syftet med projektet var att anställa så många som möjligt utifrån befintlig projektbudget. Enligt beräkning skulle cirka 70 personer som uppbar försörjningsstöd kunna anställas på 75 procent under sex månader. Målgrupp Personer som innan anställningen levde på försörjningsstöd och som ej erhöll aktivitetsstöd och A-kassa. Utfall Mål Sedan Arbetslinjen 2.0 började och fram tills idag har 95 unika individer fått anställning i projektet. Sex månader innan dessa individer fick en anställning så har de beviljats totalt ,60 kronor i försörjningsstöd. En månad innan dessa individer fick en anställning så beviljades de totalt kronor i försörjningsstöd. Under anställningstiden och fram till och med februari 2015 har socialförvaltningen beviljat totalt kr i kompletterande försörjningsstöd. Det innebär genomsnittligt kompletterande försörjningsstöd på totalt kronor per månad, jämfört med kronor per månad innan anställningen.

5 5 (11) Flertalet av de som börjar jobba får kompletterande försörjningsstöd den första månaden i väntan på lönen. Detta är en direkt effekt av jobbstimulansens regler där 25 procent av inkomsten inte ska räknas vid beräkning av normen. I några fall har individer beviljats kompletterande försörjningsstöd under anställningen eftersom de har höga tandvårds- och sjukvårdskostnader. Lönen täcker således inte hushållets kostnader. Av de 30 anställningar som avslutades under år 2014, så har 43 procent fått utbetalt försörjningsstöd en eller flera gånger efter anställningens upphörande och fram till och med I dessa fall kan det handla om att individerna väntar på Alfa kassan, är ej berättigade Alfa kassa eller att Alfa kassan inte räcker till. Syfte I projektet gjordes totalt 114 anställningar, 50 kvinnor och 64 män. Målgrupp Styrgruppen hade mandat att fatta beslut om att frångå kravet på att individen ej fick ha aktivitetsstöd, detta gjordes på styrgruppsmöte 28 februari Anledning till att beslut om undantag fattades var att projektledare tillsammans med styrgruppen ansåg att det fanns för få inkomna CV: n för att kunna göra bra matchningar. Fördelningen av anställda individer som var undantagna kravet på att de ej fick inneha aktivitetsstöd vid tiden för anställning: Kvinna Man Totalt Ungdom -26 år Vuxen 26 år Resultat Enligt projektdirektivet definieras formen för resultat så här: Resultatet är antal anställningar vilket i sin tur kan leda till att fler människor ska kunna leva ett självständigt liv. Genom att få anställning ges möjligheter till egen försörjning. Resultatet för Arbetslinjen är, enligt definitionen, de 114 anställningar, 50 kvinnor och 64 män, som gjorde under projektets genomförandefas. Innan projektets start var beräkningen att cirka 70 anställningar skulle göras under projektets gång. Med anledning av att projektet fick in mer i anställningsstöd än vad som var beräknat samt utifrån att pengar från förgående Arbetslinjen tillfördes beslutade styrgruppen om att sex anställningar från förgående arbetslinje samt att 19 anställningar från Arbetslinjen 2.0 skulle förlängas. Dessa anställningar har räknats in som del av det totala antalet anställningarna.

6 6 (11) Resultat fördelat per förvaltning * Förvaltning Kvinna Man Totalt BIF KLF 3 3 KTF STF VIA VOF VSR *Fyra individer har under tiden för anställning omplacerats, de räknas i denna statistik till den förvaltning där de spenderade längst tid av sin anställning. *Individer som förlängts ytterligare en sexmånadersperiod räknas i denna statistik som två anställningar. Resultat fördelat per ålder * Kvinnor Män Totalt år år år år år år år år år *De som anställdes under två perioder har i åldersstatistiken enbart räknats en gång. Avslutade anställningar innan 6 månader Man Uppsagd 3 Annat arbete 1 Kvinna

7 7 (11) Inkomna CV: n Inkomna CV n till Arbetslinjen 2.0. var under projekttiden totalt 211 stycken (93 kvinnor och 118 män). Tidsplan Förberedelsefas: 24 oktober december 2013 Initieringsfas: 6 december december 2013 Genomförandefas: 18 december december 2014 Avslutsfas: 1 januari mars 2015 Milstolpar Följande milstolpar är angivna i projektplanen: 25 november 2013 Cesam samverkan av arbetslinjen 2.0 projektdirektiv. 31 december 2013 information om arbetslinjen 2.0 till samtliga förvaltningar och hel- och delägda bolag 31 januari 2014, 20 arbetstillfällen skapade, 10 anställda 28 februari 2014, 30 arbetstillfällen skapade 20 anställda 31 mars 2014, 40 arbetstillfällen skapade, 30 anställda 30 april 2014, 50 arbetstillfällen skapade, 40 anställda 31 maj 2014, 60 arbetstillfällen skapade, 50 anställda 31 augusti 2014, 70 arbetstillfällen skapade, 60 anställda 30 september 2014, 80 arbetstillfällen skapade 70 anställda 31 oktober 2014, 80 arbetstillfällen 80 anställda 30 november 2014, 90 anställda 31 december 2014,100 anställda Milstolparna för skapade arbetstillfällen har under hela projekttiden uppnåtts. Milstolparna vad det gäller antal anställda uppfylldes ej vid milstolparna angivna för 31 januari och 28 februari. Förklaring till varför milstolparna ej uppnåddes var att projektets rekryteringsprocess ej hade kommit igång ordentligt. Mer realistiska

8 8 (11) milstolpar hade varit fem anställningar per månad de två första månaderna i genomförandefasen då projektet fortfarande var i ett uppstartskede. Arbetsmängd och kostnader Arbetsmängd Projektledare anställd 50 procent i projektet. Processledare Viadidakt arbetar 100 procent i projektet. Processledare socialförvaltningen 10 procent i projektet. Då fler anställningar än vad som var beräknat kunde göras beslutade styrgruppen för att projektet under mars december 2014 skulle bekosta ytterligare 25 procent för en till processledare på Viadidakt. 50 procent som projektledare bedöms som rimligt om det slås ut över hela genomförandefasen. Arbetsmängden de första sex månaderna upplevdes som mer än 50 procent. Arbetsmängden de sista tre månaderna av genomförandefasen bedöms dock som något mindre än 50 procent. Förklaring kan vara att ytterligare en processledare tillsattes. En annan förklaring var att projektet då kommit igång och var i fas med de uppsatta milstolparna. Ytterligare en förklaring är att projekt generellt kräver mer tid i uppstartsfasen. Vad som även bör tilläggas är att projektledarens arbete ej avslutas i och med att slutrapporten lämnas in. Samtliga individer skall följas upp sex månader efter avslutad anställning. Detta innebär dessutom att en uppföljande rapport skall skrivas under hösten procent som processledare Viadidakt bedöms även det som rimligt om antalet anställningar är som det från början var beräknat cirka stycken. Även här är det viktigt att notera att inte heller processledarens arbete på Viadidakt avslutas i samband med att genomförandefasen avslutas. Sista anställningen avslutas i juni 2015 och först i samband med det avslutas processledarens arbete. 10 procent som processledare socialförvaltningen bedöms vara för lite. Processledare socialförvaltningen har varje vecka deltagit i arbetet med rekryteringen. Utöver arbetet med rekryteringen så tillkommer arbete med att ta in cv: n från socialförvaltningen, sammanställa listor med inkomna cv:n. Vara tillgänglig för att besvara frågor från andra handläggare, från projektledare och från processledare på Viadidakt. Bedömning görs att 15 procent är mer realistiskt om liknade upplägg ska göras i framtiden. Bedömningen är gjord utifrån antal anställningar som genomfördes under projekttiden. Kommentarer Restlista Samtliga anställningar skall följas upp sex månader efter avslutad anställning. Resultat av uppfölning skall redovisas till kommunstyrelsen senast november 2015 Vid slutrapportens författande var fortfarande drygt 50 anställningar igång. En kompletterande rapport skall därför skrivas där uppföljning av anställningar redovisas samt en utförlig kostnadskalkyl bifogas.

9 9 (11) Noteringar och erfarenheter En enkät skickades i januari 2015 ut till samtliga chefer som har tagit emot anställda via Arbetslinjen 2.0. Detta som ett led i att samla in deras erfarenheter från projektet. Svarfrekvensen på enkäten var procent (17 av 37). Totalt ställdes 11 frågor i enkäten varav två stycken var förvaltningstillhörighet och kön. Nedan presenteras resultatet på några av de frågor som ställdes i enkäten. Enkätsvaren i sin helhet finns som bilaga till denna slutrapport. På frågan Hur upplever du att projekt Arbetslinjen 2.0 har fungerat? har fem stycken kryssat i 10, tre stycken en 9 och fyra stycken en 8. En 10:a på skalan representerar omdömet mycket bra och en etta representerar omdömet mycket dåligt. En person hade fyllt i omdömet fem, vilket var det lägsta omdömet om projektet. På frågan Hur upplevde du att matchningen av personer till tjänsten/tjänsterna stämde överens med dina förväntningar? har respondenterna fått fylla i en skala från ett till 10 där en etta motsvarar inte väl överens och 10 motsvarar väl överens. En person har på denna fråga fyllt i en fyra, en person har fyllt i en femma. I övrigt var upplevelsen bland de som besvarat enkäten att matchningen fungerat väl tre personer fyllde i 7, fyra personer 8, tre personer 9 och fem personer gav omdömet 10. På frågan Hur upplevde du längden på anställning och arbetstid? användes återigen en skala på 1-10 där ett var mycket dåligt och 10 var mycket bra. Det lägsta omdömet på denna fråga var en tvåa och det högsta 10. Där emellan var svaren utspridda. Kommentarer som lämnades till denna fråga var Det skulle finnas större möjlighet att förlänga Ett halvår kan vara för kort för att få någon in i arbetsuppgifterna För kort tid när det gäller 6 månader. Det tar tid för alla berörda att bygga upp relationer med både barn, pedagoger och föräldrar. När det fungerat kunde det vara längre. Skulle gärna sett att det varit 1 års anställning så att man hinner landa i en bra arbetssituation för både deltagare i Arbetslinjen men också för befintlig personal. Kommentarerna som lämnades i samband med denna fråga stämde väl överens med den upplevelse som processledarna haft med sig efter uppföljningsträffarna med arbetsplatserna, det vill säga att många gärna sett att anställningarna varade längre än sex månader.

10 10 (11) Frågan Vilken lärdom skulle du vilja dela med dig inför framtida projekt? var en öppen fråga som respondenterna fick besvara. Kommentarer som lämnades var: Tror på det här upplägget även i integrationsarbete. Kanske med kopplad insats i språkutbildning. Möjlighet att förlänga ytterligare 6 månader om det fungerat väl. Matchning är a och o. Det blir ett misslyckande för personen om den kommer på en intervju och inte alls är rätt för uppdraget och det är ju inget man vill skicka med dem. Tiden: ofta har dessa personer dålig eller ingen erfarenhet av arbetslivet och behöver lite längre tid för att blomstra så 1 år vore perfekt. Förutom tiden så nämndes här hur viktigt det är att matchningen är bra. Många av individerna som anställdes i arbetslinjen 2.0 hade precis, som en av cheferna nämnde, ingen eller lite erfarenhet av arbetslivet. Går det inte att förlänga arbetstiden så kanske det skulle gagna både arbetsplats och individ om anställningen förekoms av en praktik. En praktik skulle ge både individ och arbetsplats tid att känna sig för om det är rätt arbetsplats för just den individen. Den sista fråga som ställdes i enkäten var skulle du kunna tänka dig att ta emot någon ny från Arbetslinjen? På denna fråga svarade 15 av respondenterna Ja och två stycken svarade Kanske. Förslag till förbättringar I förgående Arbetslinjen anställdes individerna under respektive förvaltning. I Arbetslinjen 2.0 anställdes samtliga individer under Viadidakt men hade sin anställning i någon av kommunens förvaltningar och hel- delägda bolag. Generellt är både processledarnas och projektledarens uppfattning att detta varit en positiv förändring att Viadidakt har haft ansvaret för anställningarna. Fungerar inte anställningen så har arbetsplatsen inte varit ensam i detta utan fått stöd av projektledare och processledare. Det ställer dock höga krav på samarbete och kommunikation mellan förvaltningarna, projekt- och processledarna. I två fall har processledarna uppmärksammat att sjukanmälningar enbart har gjorts till arbetsplatsen och ej till processledarna på Viadidakt som varit dem som rapporterar till lönekontoret. Detta kunde korrigeras i efterhand men för att detta ej ska ske i nästa Arbetslinjen bör arbetsgången ändras så att individ och arbetsplats båda meddelar eventuell frånvaro till Viadidakt. I Arbetslinjen 2.0 har information till individ getts muntligt och skriftligt och information till arbetsplatserna om vilka rutiner som gäller skickats per mail eller brevledes. I arbetslinjen 3.0 förväntas antalet anställda vara färre än i Arbetslinjen 2.0 vilket möjliggör för processledare att träffa individ och chef tillsammans på arbetsplatsen inför anställning. Detta skulle vara bra för att ytterligare tydliggöra vad arbetsplatsen och individen har att förhålla sig till under anställningen.

11 11 (11) Generellt Bredda så att det inte bara gäller kommunala organisationen utan även om möjligt går att anställa i näringslivet. Bilagor Bilaga 1: Processkarta Bilaga 2: Enkätundersökning chef arbetsplats

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 11/2014. Slutrapport projekt Arbetslinjen

Kommunstyrelsens handling nr 11/2014. Slutrapport projekt Arbetslinjen Kommunstyrelsens handling nr 11/2014 Slutrapport projekt Arbetslinjen 2012-2013 2 Innehållsförteckning Projektsammanfattning... 3 Terminologi och förkortningar... 4 Utvärdering av utfall i förhållande

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Cornelia Björk Utredare på FoU i Väst/GR cornelia.bjork@grkom.se Korta fakta om projektet Jan 2015 - feb 2016 Samverkan mellan AFH, Arb-vux och AF 30 deltagare Långvarigt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Utvärdering av feriejobb för unga

Utvärdering av feriejobb för unga Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-11 Handläggare Emma Holmgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Utvärdering av feriejobb

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt

Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt 1 Projektplan Modell för arbetsträning i offentlig sektor - ett Finsamprojekt Verksamhetsidé: Projektet ska skapa en modell för att öka antalet arbetsträningsplatser i offentlig sektor. Projektnamn: Självklart

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 7/2017 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2017-06-01 Klockan: 13:30 ca 17.00 Plats: Rosängen, lokal Inspiratören, Sommarrovägen 20 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar

Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar 2013-03-20 Tjänsteutlåtande Samordnare 2013-03-12 Helene Hagberg 08 590 97 173/ Dnr: Fax 08-590 910 88 SÄN/2011:261 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar

Yttrande över remiss av motion (2016:19) av Lotta Edholm, Gulan Avci och Hanna Gerdes (samtlig L) om feriejobb för ungdomar Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Jennie Oukbir Telefon: 08-508 35 506 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

En marknadsplats för kompetens och karriär

En marknadsplats för kompetens och karriär K2 En marknadsplats för kompetens och karriär 1 Vi som leder seminariet Lena Lago, Projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2, Södertälje kommun Jonas Berg, Handlare, Ica Maxi Södertälje 2 Syftet med

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Serviceavdelningen Jörgen Britzén. Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Slutrapport satsning 100

SOCIALFÖRVALTNINGEN Serviceavdelningen Jörgen Britzén. Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Slutrapport satsning 100 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-05-21 Serviceavdelningen Jörgen Britzén Kommunledningskontoret, Personalavdelningen Slutrapport satsning 100 1. SAMMANFATTNING Satsning 100 har omfattat 54 individer. Målgruppen

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna.

Om avslaget överklagas och domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva justera beräkningarna. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 7/2013 Juni 2013 Ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd Från och

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer