SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0"

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin

2 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall i förhållande till specifikation 4 Utfall 4 Resultat 5 Tidsplan 7 Milstolpar 7 Arbetsmängd och kostnader 8 Kommentarer 8 Noteringar och erfarenheter 9 Förslag till förbättringar 10 Bilagor 11

3 3 (11) Projektsammanfattning År 2011 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa arbetstillfällen för de som vid berörd tid stod utanför arbetsmarknaden och uppbar försörjningsstöd. Utgångspunkten var att använda 12 miljoner kronor som avsatts för välfärdsutmaningar från bokslut Uppföljningar som gjordes på projektet visade att 42 av 70 personer som anställdes i projektet sex månader efter avslutad anställning var självförsörjande. Utifrån de goda resultaten från Arbetslinjen beslutades i samband med bokslut 2013 att 8 miljoner kronor skulle avsättas till Arbetslinjen 2.0. Ytterligare medel som ej förbrukades i föregångaren, drygt två miljoner, tillkom till projektbudgeten under våren Förberedelserna inför Arbetslinjen 2.0 påbörjades i oktober Enligt beräkning innan projektet påbörjades skulle cirka 70 personer anställas i Arbetslinjen 2.0. Anställningsformen var 75- procent i sex månader inom någon av kommunens förvaltningar eller hel- delägda bolag. Till skillnad från förgående Arbetslinjen, anställde Viadidakt samtliga personer i Arbetslinjen 2.0. Individens arbetsplats var dock förlagd till någon av kommunens förvaltningar eller hel- delägda bolag. Socialförvaltningen aktualiserade 211 unika cv:n till Arbetslinjen 2.0, 93 kvinnor och 118 män. Sammanlagt gjordes 114 anställningar, 50 kvinnor och 64 män, i arbetslinjen 2.0. Av de 114 anställningarna var det 19 personer som anställdes under två perioder. De 19 räknas här som två anställningar det vill säga 95 unika personer anställdes under året. En månad innan dessa individer fick en anställning så har de beviljats totalt kr i försörjningsstöd. Under anställningstiden och fram till och med februari 2015 har socialförvaltningen beviljat totalt kronor i kompletterande försörjningsstöd. Det innebär genomsnittligt kompletterande försörjningsstöd på totalt kronor per månad, jämfört med kronor per månad innan anställningen. Av de 30 anställningar som avslutades under år 2014, så har 43 procent fått utbetalt försörjningsstöd en eller flera gånger efter anställningens upphörande och fram till och med En enkätundersökning skickades ut i januari 2015 till de chefer som tagit emot anställda via Arbetslinjen 2.0. Svarsfrekvensen var 45,9 procent (17 av 37). Vad som upprepade gånger kom fram som förbättringsområde var önskemålet om möjlighet att förlänga ytterligare sex månader om det under de första sex månaderna fungerat bra.

4 4 (11) Terminologi och förkortningar Anställningsstöd: Menas här att Arbetsförmedlingen kan besluta om olika former av ekonomisk ersättning till arbetsgivare som ska anställa individer som varit ifrån arbetsmarknaden under en längre period alternativ har särskilda behov. Exempel på anställningsstöd som förekommit i Arbetslinjen 2.0 är utvecklingsanställning och nystartsjobb. Överprövningsgrupp: Representanter från olika fackförbund bland annat Kommunal, Vision och SSR som godkänner tjänsterna innan anställning kan göras. Rekryteringsgrupp: Processledare från socialförvaltningen tillsammans med processledare från Viadidakt träffades tillsammans samtliga individer som lämnat in cv till Arbetslinjen 2.0 och valde ut dem som skulle matchas ut mot arbetsplatserna. Utvärdering av utfall i förhållande till specifikation Mål Projektets mål är att deltagarna i Arbetslinjen 2.0 är självförsörjande. Syfte Syftet med projektet var att anställa så många som möjligt utifrån befintlig projektbudget. Enligt beräkning skulle cirka 70 personer som uppbar försörjningsstöd kunna anställas på 75 procent under sex månader. Målgrupp Personer som innan anställningen levde på försörjningsstöd och som ej erhöll aktivitetsstöd och A-kassa. Utfall Mål Sedan Arbetslinjen 2.0 började och fram tills idag har 95 unika individer fått anställning i projektet. Sex månader innan dessa individer fick en anställning så har de beviljats totalt ,60 kronor i försörjningsstöd. En månad innan dessa individer fick en anställning så beviljades de totalt kronor i försörjningsstöd. Under anställningstiden och fram till och med februari 2015 har socialförvaltningen beviljat totalt kr i kompletterande försörjningsstöd. Det innebär genomsnittligt kompletterande försörjningsstöd på totalt kronor per månad, jämfört med kronor per månad innan anställningen.

5 5 (11) Flertalet av de som börjar jobba får kompletterande försörjningsstöd den första månaden i väntan på lönen. Detta är en direkt effekt av jobbstimulansens regler där 25 procent av inkomsten inte ska räknas vid beräkning av normen. I några fall har individer beviljats kompletterande försörjningsstöd under anställningen eftersom de har höga tandvårds- och sjukvårdskostnader. Lönen täcker således inte hushållets kostnader. Av de 30 anställningar som avslutades under år 2014, så har 43 procent fått utbetalt försörjningsstöd en eller flera gånger efter anställningens upphörande och fram till och med I dessa fall kan det handla om att individerna väntar på Alfa kassan, är ej berättigade Alfa kassa eller att Alfa kassan inte räcker till. Syfte I projektet gjordes totalt 114 anställningar, 50 kvinnor och 64 män. Målgrupp Styrgruppen hade mandat att fatta beslut om att frångå kravet på att individen ej fick ha aktivitetsstöd, detta gjordes på styrgruppsmöte 28 februari Anledning till att beslut om undantag fattades var att projektledare tillsammans med styrgruppen ansåg att det fanns för få inkomna CV: n för att kunna göra bra matchningar. Fördelningen av anställda individer som var undantagna kravet på att de ej fick inneha aktivitetsstöd vid tiden för anställning: Kvinna Man Totalt Ungdom -26 år Vuxen 26 år Resultat Enligt projektdirektivet definieras formen för resultat så här: Resultatet är antal anställningar vilket i sin tur kan leda till att fler människor ska kunna leva ett självständigt liv. Genom att få anställning ges möjligheter till egen försörjning. Resultatet för Arbetslinjen är, enligt definitionen, de 114 anställningar, 50 kvinnor och 64 män, som gjorde under projektets genomförandefas. Innan projektets start var beräkningen att cirka 70 anställningar skulle göras under projektets gång. Med anledning av att projektet fick in mer i anställningsstöd än vad som var beräknat samt utifrån att pengar från förgående Arbetslinjen tillfördes beslutade styrgruppen om att sex anställningar från förgående arbetslinje samt att 19 anställningar från Arbetslinjen 2.0 skulle förlängas. Dessa anställningar har räknats in som del av det totala antalet anställningarna.

6 6 (11) Resultat fördelat per förvaltning * Förvaltning Kvinna Man Totalt BIF KLF 3 3 KTF STF VIA VOF VSR *Fyra individer har under tiden för anställning omplacerats, de räknas i denna statistik till den förvaltning där de spenderade längst tid av sin anställning. *Individer som förlängts ytterligare en sexmånadersperiod räknas i denna statistik som två anställningar. Resultat fördelat per ålder * Kvinnor Män Totalt år år år år år år år år år *De som anställdes under två perioder har i åldersstatistiken enbart räknats en gång. Avslutade anställningar innan 6 månader Man Uppsagd 3 Annat arbete 1 Kvinna

7 7 (11) Inkomna CV: n Inkomna CV n till Arbetslinjen 2.0. var under projekttiden totalt 211 stycken (93 kvinnor och 118 män). Tidsplan Förberedelsefas: 24 oktober december 2013 Initieringsfas: 6 december december 2013 Genomförandefas: 18 december december 2014 Avslutsfas: 1 januari mars 2015 Milstolpar Följande milstolpar är angivna i projektplanen: 25 november 2013 Cesam samverkan av arbetslinjen 2.0 projektdirektiv. 31 december 2013 information om arbetslinjen 2.0 till samtliga förvaltningar och hel- och delägda bolag 31 januari 2014, 20 arbetstillfällen skapade, 10 anställda 28 februari 2014, 30 arbetstillfällen skapade 20 anställda 31 mars 2014, 40 arbetstillfällen skapade, 30 anställda 30 april 2014, 50 arbetstillfällen skapade, 40 anställda 31 maj 2014, 60 arbetstillfällen skapade, 50 anställda 31 augusti 2014, 70 arbetstillfällen skapade, 60 anställda 30 september 2014, 80 arbetstillfällen skapade 70 anställda 31 oktober 2014, 80 arbetstillfällen 80 anställda 30 november 2014, 90 anställda 31 december 2014,100 anställda Milstolparna för skapade arbetstillfällen har under hela projekttiden uppnåtts. Milstolparna vad det gäller antal anställda uppfylldes ej vid milstolparna angivna för 31 januari och 28 februari. Förklaring till varför milstolparna ej uppnåddes var att projektets rekryteringsprocess ej hade kommit igång ordentligt. Mer realistiska

8 8 (11) milstolpar hade varit fem anställningar per månad de två första månaderna i genomförandefasen då projektet fortfarande var i ett uppstartskede. Arbetsmängd och kostnader Arbetsmängd Projektledare anställd 50 procent i projektet. Processledare Viadidakt arbetar 100 procent i projektet. Processledare socialförvaltningen 10 procent i projektet. Då fler anställningar än vad som var beräknat kunde göras beslutade styrgruppen för att projektet under mars december 2014 skulle bekosta ytterligare 25 procent för en till processledare på Viadidakt. 50 procent som projektledare bedöms som rimligt om det slås ut över hela genomförandefasen. Arbetsmängden de första sex månaderna upplevdes som mer än 50 procent. Arbetsmängden de sista tre månaderna av genomförandefasen bedöms dock som något mindre än 50 procent. Förklaring kan vara att ytterligare en processledare tillsattes. En annan förklaring var att projektet då kommit igång och var i fas med de uppsatta milstolparna. Ytterligare en förklaring är att projekt generellt kräver mer tid i uppstartsfasen. Vad som även bör tilläggas är att projektledarens arbete ej avslutas i och med att slutrapporten lämnas in. Samtliga individer skall följas upp sex månader efter avslutad anställning. Detta innebär dessutom att en uppföljande rapport skall skrivas under hösten procent som processledare Viadidakt bedöms även det som rimligt om antalet anställningar är som det från början var beräknat cirka stycken. Även här är det viktigt att notera att inte heller processledarens arbete på Viadidakt avslutas i samband med att genomförandefasen avslutas. Sista anställningen avslutas i juni 2015 och först i samband med det avslutas processledarens arbete. 10 procent som processledare socialförvaltningen bedöms vara för lite. Processledare socialförvaltningen har varje vecka deltagit i arbetet med rekryteringen. Utöver arbetet med rekryteringen så tillkommer arbete med att ta in cv: n från socialförvaltningen, sammanställa listor med inkomna cv:n. Vara tillgänglig för att besvara frågor från andra handläggare, från projektledare och från processledare på Viadidakt. Bedömning görs att 15 procent är mer realistiskt om liknade upplägg ska göras i framtiden. Bedömningen är gjord utifrån antal anställningar som genomfördes under projekttiden. Kommentarer Restlista Samtliga anställningar skall följas upp sex månader efter avslutad anställning. Resultat av uppfölning skall redovisas till kommunstyrelsen senast november 2015 Vid slutrapportens författande var fortfarande drygt 50 anställningar igång. En kompletterande rapport skall därför skrivas där uppföljning av anställningar redovisas samt en utförlig kostnadskalkyl bifogas.

9 9 (11) Noteringar och erfarenheter En enkät skickades i januari 2015 ut till samtliga chefer som har tagit emot anställda via Arbetslinjen 2.0. Detta som ett led i att samla in deras erfarenheter från projektet. Svarfrekvensen på enkäten var procent (17 av 37). Totalt ställdes 11 frågor i enkäten varav två stycken var förvaltningstillhörighet och kön. Nedan presenteras resultatet på några av de frågor som ställdes i enkäten. Enkätsvaren i sin helhet finns som bilaga till denna slutrapport. På frågan Hur upplever du att projekt Arbetslinjen 2.0 har fungerat? har fem stycken kryssat i 10, tre stycken en 9 och fyra stycken en 8. En 10:a på skalan representerar omdömet mycket bra och en etta representerar omdömet mycket dåligt. En person hade fyllt i omdömet fem, vilket var det lägsta omdömet om projektet. På frågan Hur upplevde du att matchningen av personer till tjänsten/tjänsterna stämde överens med dina förväntningar? har respondenterna fått fylla i en skala från ett till 10 där en etta motsvarar inte väl överens och 10 motsvarar väl överens. En person har på denna fråga fyllt i en fyra, en person har fyllt i en femma. I övrigt var upplevelsen bland de som besvarat enkäten att matchningen fungerat väl tre personer fyllde i 7, fyra personer 8, tre personer 9 och fem personer gav omdömet 10. På frågan Hur upplevde du längden på anställning och arbetstid? användes återigen en skala på 1-10 där ett var mycket dåligt och 10 var mycket bra. Det lägsta omdömet på denna fråga var en tvåa och det högsta 10. Där emellan var svaren utspridda. Kommentarer som lämnades till denna fråga var Det skulle finnas större möjlighet att förlänga Ett halvår kan vara för kort för att få någon in i arbetsuppgifterna För kort tid när det gäller 6 månader. Det tar tid för alla berörda att bygga upp relationer med både barn, pedagoger och föräldrar. När det fungerat kunde det vara längre. Skulle gärna sett att det varit 1 års anställning så att man hinner landa i en bra arbetssituation för både deltagare i Arbetslinjen men också för befintlig personal. Kommentarerna som lämnades i samband med denna fråga stämde väl överens med den upplevelse som processledarna haft med sig efter uppföljningsträffarna med arbetsplatserna, det vill säga att många gärna sett att anställningarna varade längre än sex månader.

10 10 (11) Frågan Vilken lärdom skulle du vilja dela med dig inför framtida projekt? var en öppen fråga som respondenterna fick besvara. Kommentarer som lämnades var: Tror på det här upplägget även i integrationsarbete. Kanske med kopplad insats i språkutbildning. Möjlighet att förlänga ytterligare 6 månader om det fungerat väl. Matchning är a och o. Det blir ett misslyckande för personen om den kommer på en intervju och inte alls är rätt för uppdraget och det är ju inget man vill skicka med dem. Tiden: ofta har dessa personer dålig eller ingen erfarenhet av arbetslivet och behöver lite längre tid för att blomstra så 1 år vore perfekt. Förutom tiden så nämndes här hur viktigt det är att matchningen är bra. Många av individerna som anställdes i arbetslinjen 2.0 hade precis, som en av cheferna nämnde, ingen eller lite erfarenhet av arbetslivet. Går det inte att förlänga arbetstiden så kanske det skulle gagna både arbetsplats och individ om anställningen förekoms av en praktik. En praktik skulle ge både individ och arbetsplats tid att känna sig för om det är rätt arbetsplats för just den individen. Den sista fråga som ställdes i enkäten var skulle du kunna tänka dig att ta emot någon ny från Arbetslinjen? På denna fråga svarade 15 av respondenterna Ja och två stycken svarade Kanske. Förslag till förbättringar I förgående Arbetslinjen anställdes individerna under respektive förvaltning. I Arbetslinjen 2.0 anställdes samtliga individer under Viadidakt men hade sin anställning i någon av kommunens förvaltningar och hel- delägda bolag. Generellt är både processledarnas och projektledarens uppfattning att detta varit en positiv förändring att Viadidakt har haft ansvaret för anställningarna. Fungerar inte anställningen så har arbetsplatsen inte varit ensam i detta utan fått stöd av projektledare och processledare. Det ställer dock höga krav på samarbete och kommunikation mellan förvaltningarna, projekt- och processledarna. I två fall har processledarna uppmärksammat att sjukanmälningar enbart har gjorts till arbetsplatsen och ej till processledarna på Viadidakt som varit dem som rapporterar till lönekontoret. Detta kunde korrigeras i efterhand men för att detta ej ska ske i nästa Arbetslinjen bör arbetsgången ändras så att individ och arbetsplats båda meddelar eventuell frånvaro till Viadidakt. I Arbetslinjen 2.0 har information till individ getts muntligt och skriftligt och information till arbetsplatserna om vilka rutiner som gäller skickats per mail eller brevledes. I arbetslinjen 3.0 förväntas antalet anställda vara färre än i Arbetslinjen 2.0 vilket möjliggör för processledare att träffa individ och chef tillsammans på arbetsplatsen inför anställning. Detta skulle vara bra för att ytterligare tydliggöra vad arbetsplatsen och individen har att förhålla sig till under anställningen.

11 11 (11) Generellt Bredda så att det inte bara gäller kommunala organisationen utan även om möjligt går att anställa i näringslivet. Bilagor Bilaga 1: Processkarta Bilaga 2: Enkätundersökning chef arbetsplats

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 3.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 3.0 Kommunstyrelsens handling nr 7/2015 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 3.0 Godkänd av kommunstyrelsen 2015-02-25, 39 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 11/2014. Slutrapport projekt Arbetslinjen

Kommunstyrelsens handling nr 11/2014. Slutrapport projekt Arbetslinjen Kommunstyrelsens handling nr 11/2014 Slutrapport projekt Arbetslinjen 2012-2013 2 Innehållsförteckning Projektsammanfattning... 3 Terminologi och förkortningar... 4 Utvärdering av utfall i förhållande

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten

Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten Överföring av personalansvaret för anställda på BEAavtal till Arbetsmarknadsenheten Bakgrund I maj 2018 hade Hässleholms kommun 135 personer anställda på BEA-avtalet. Anställande chefer på kommunens arbetsställen

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. YA-ANSTÄLLNING Arbete kombinerat med lärande En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning, är en egen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Slutrapport LOBBEN juni 2014

Slutrapport LOBBEN juni 2014 Slutrapport LOBBEN juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Sammanfattning av projektet... 4 Syfte... 4 Målsättning... 4 Utvärdering - Metod och källor... 5 Utvärdering... 5 Sammanställning av samtliga inkomna

Läs mer

Uppföljning Mera koll

Uppföljning Mera koll Uppföljning Mera koll 205-207 Samordningsförbundet Centrala Östergötland Linda Andersson Uppföljning maj 205 juni 207 i SUS Datauttag ur SUS 207-06-5 av Linda Andersson BAKGRUND SUS står för Sektorsövergripande

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Få och behålla jobb - när du har tvångssyndrom

Få och behålla jobb - när du har tvångssyndrom Få och behålla jobb - när du har tvångssyndrom INLEDNING Många som lider av tvångssyndrom (OCD) kan trots sina besvär arbeta fulltid. Men för en del kan det vara en utmaning att få och behålla jobb. Tvångshandlingarna

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer

Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Utvärdering av projekt 30 barnfamiljer Cornelia Björk Utredare på FoU i Väst/GR cornelia.bjork@grkom.se Korta fakta om projektet Jan 2015 - feb 2016 Samverkan mellan AFH, Arb-vux och AF 30 deltagare Långvarigt

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm,

Bilaga 4 Nuläge och måluppfyllelse Hässleholm, Nuläge och måluppfyllelse 2016 Hässleholm, 2016-12-19 2016-10-13 fanns det totalt 5378 ungdomar mellan 16-24 år folkbokförda i Hässleholms kommun, vilket är en minskning med 118 personer jämfört med samma

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning

Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning Bakgrundsdata/Arbete/Skola Arbete/sysselsättning 1 (8) Arbete 7 9 Studier 10 13 Praktik 1 5 2 Okänt Arbetssökande 25 1 1 1 Arbetssök ande Arbete 2 Arbetssök ande Arbete Arbetssök ande 100% Praktik Studier

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete.

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) söker en. Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering söker: Projektmedarbetare Till projekten Göteborg mot islamofobi och Normkritisk integrationsarbete. Om tjänsten Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Ansökningsdokument. En kort tid efter att du har skickat din ansökan kan du ringa upp arbetsgivaren och fråga hur det går.

Ansökningsdokument. En kort tid efter att du har skickat din ansökan kan du ringa upp arbetsgivaren och fråga hur det går. Att söka arbete Olika vägar Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete genom deras annonser om lediga jobb på Platsbanken Du kan registrera dig i Vikariebanken Du kan kontakta bemanningsföretag

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 LSG Västra Sörmland Mars 2019 1. Bakgrund Under arbetet i Vinka IN (som delvis finansieras

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIALOGMÖTE 9 november 2018

VÄLKOMMEN TILL DIALOGMÖTE 9 november 2018 VÄLKOMMEN TILL DIALOGMÖTE 9 november 2018 AGENDA 08.00-08.30 Drop-in frukost 08.30-08.40 Extratjänster 08.40-09.10 Hemfrid berättar om sin verksamhet och sitt rekryteringsbehov 09.10-09.40 Utvecklad Sfi

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen

Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 2018-01-30 1 (5) Frågor från Liberalerna gällande hemlöshetsrapporten svar från Socialförvaltningen 1. Fråga: Skillnaderna på Socialstyrelsen och Järfällas rapporter skapar en differens som kan vara intressant

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Projektkontoret 1 (av 8) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 16-10-17 2.5 Projektkontoret Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 2.5 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Utvärdering av feriejobb för unga

Utvärdering av feriejobb för unga Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-01-11 Handläggare Emma Holmgren Telefon: 08-508 13 185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Utvärdering av feriejobb

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2019/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2019-01-03 SN 2019/00080401 0480-453891 Socialnämnden Medarbetarenkät 2018 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Sommarjobb 2018 Resultatrapport

Sommarjobb 2018 Resultatrapport Sommarjobb Resultatrapport Stockholms stad Om undersökningen Denna rapport redovisar resultat från sommarjobbsenkäten som genomfördes under sommaren. En webbenkät har skickats ut via sms till ungdomar

Läs mer

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning

Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Avslutsrapport för pilotprojektet Arbetsförmågebedömning Beskrivning av projektet Projektet syftar till att 10 individer, som står långt från arbetsmarknaden, ska identifiera sina behov och stärkas i att

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Serviceavdelningen Jörgen Britzén. Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Slutrapport satsning 100

SOCIALFÖRVALTNINGEN Serviceavdelningen Jörgen Britzén. Kommunledningskontoret, Personalavdelningen. Slutrapport satsning 100 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-05-21 Serviceavdelningen Jörgen Britzén Kommunledningskontoret, Personalavdelningen Slutrapport satsning 100 1. SAMMANFATTNING Satsning 100 har omfattat 54 individer. Målgruppen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

1. Bakgrund och politiskt uppdrag Syfte Mål Avgränsningar...4

1. Bakgrund och politiskt uppdrag Syfte Mål Avgränsningar...4 2016-11-29 Projektdirektiv Projektnamn Rätt till heltid Planerat startdatum Mars 2017 Planerat slutdatum Februari 2020 Beställare Projektledare Kommunchefen Ska rekryteras Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Ansökan till FINSAM Lund

Ansökan till FINSAM Lund Kommunkontoret HR-strategiska enheten Ansökan 1(6) Jacob Fridblom 046-359 56 73 Jacob.fridblom@lund.se Ansökan till FINSAM Lund 1. Projektnamn Intern koordinering av arbetsmarknadsåtgärder 2. Projektägare

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Barbro Färninger

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Barbro Färninger Verksamheter för personer med funktionsnedsättning Assistansenheten Barbro Färninger Resultat av brukarundersökning personlig assistans 2014 Resultat från brukarundersökning inom personlig assistans 2014

Läs mer

Kompetensförsörjning Bräcke kommun

Kompetensförsörjning Bräcke kommun Delrapport Kompetensförsörjning Bräcke kommun Författad av Marie Eriksson 2019-01-10 Kompetensförsörjning Bräcke Kommun Projektettid: 2018-01-01-2019-1-31. Målgrupp: Språksvaga utrikesfödda som befinner

Läs mer

Institutionen för folkhälsovetenskap. Språkpolicy vid PHS. Innehåll. BESLUT Dnr SU Beslutad av prefekt

Institutionen för folkhälsovetenskap. Språkpolicy vid PHS. Innehåll. BESLUT Dnr SU Beslutad av prefekt 1(5) BESLUT 2018-03-15 Dnr SU-333-2.7-0030-18 Språkpolicy vid PHS Beslutad av prefekt 2018-03-15 Innehåll Syfte och utgångspunkter... 2 Parallellspråkighet... 2 Personalens synpunkter... 3 Medarbetare

Läs mer

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3) Samverkan mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen i Älmhult Målgruppen unga i åldern 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden är varierad med en

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd m.m. - remiss från kommunstyrelsen

Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd m.m. - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-07 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober

Plan för jämställdhet & mångfald Oktober Plan för jämställdhet & mångfald Oktober 2013-2015 Vision för Jämställdhet & Mångfald i Kävlinge kommun Kävlinge kommun ska ha arbetsplatser som är fria från fördomar och där diskriminering och kränkande

Läs mer

Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar

Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar 2013-03-20 Tjänsteutlåtande Samordnare 2013-03-12 Helene Hagberg 08 590 97 173/ Dnr: Fax 08-590 910 88 SÄN/2011:261 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är

Läs mer

EN GUIDE AV. Så matchar du kandidat med företagskultur!

EN GUIDE AV. Så matchar du kandidat med företagskultur! EN GUIDE AV Så matchar du kandidat med företagskultur! EN GUIDE AV Inledning En av de vanligaste anledningarna till att medarbetare säger upp sig är att de inte känner sig hemma i företagskulturen. Det

Läs mer