Vad gör de 1 år senare?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör de 1 år senare?"

Transkript

1 Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheterna i Ale, Partille, Kungälv, Stenungssund, Uddevalla, Lidköping, Falkenberg, Trollhättan, Vänersborg September 007

2 Inledning Kommunernas arbetsmarknadsåtgärder - uppdrag, ansvar och verksamhet Med arbetsmarknadsåtgärder avses vanligen åtgärder för att öka den arbetssökandes möjligheter till arbete och därmed också till egenförsörjning. Åtgärderna är till för de arbetssökande som av olika anledningar behöver hjälp och stöd för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Åtgärderna är i huvudsak riktade mot de arbetssökande som anses ha en svag ställning på arbetsmarknaden dvs. har svårigheter att få en anställning och därmed riskerar att hamna utanför arbetslivet och på sikt även utanför socialförsäkringssystemet. Problemet kan också ibland vara en arbetstagares svårigheter att behålla en anställning. Någon skyldighet att i konkret mening skaffa arbete har inte kommunen utan skall främja möjligheten till arbete och egenförsörjning. Kommunerna har emellertid möjlighet att genom att teckna avtal med arbetsförmedlingen erbjuda aktivering, praktik eller andra utvecklingsinsatser för arbetslösa personer. Detta samarbete med arbetsförmedlingen är vanligt och utgör ofta en stor del av den verksamhet som kommunernas arbetsmarknadsenheter bedriver. Kommunen har dock det yttersta ansvaret för sina invånare. I den rollen möter kommunens social-tjänst resurssvaga personer med svårigheter att få ett arbete. Exempel på dessa svårigheter kan vara funktionshinder, bristande kunskaper i svenska språket, sociala problem eller drogmissbruk. Vid hög arbetslöshet ökar andelen personer som söker ekonomisk hjälp. För många av dessa sökande är problemet endast bristen på arbetstillfällen. En speciellt utsatt grupp anses ungdomar vara som ännu inte hunnit få någon större arbetslivs-erfarenhet. Kommunen anordnar därför i samarbete med arbetsförmedlingen olika ungdomsprogram med både teoretiska och praktiska moment i syfte att leda vidare till arbete eller utbildning. Vanligtvis kan kommunernas arbetsmarknadsenheter erbjuda följande åtgärder för arbetslösa: Arbetsbedömning och arbetsträning Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare Studier ex. jobbsökar kurser, kommunala vuxengymnasiet Offentligt skyddade anställningar Lönebidragsanställningar Feriearbete under sommaren (observera att feriearbeten inte är en arbetsmarknadsåtgärd utan en möjlighet för ungdomar att pröva på arbetslivet) Sysselsättningsverksamheter (t.ex. reparationsarbete inom kommunen) I varje kommun i nätverket finns en Arbetsmarknadsenhet vars huvudsakliga uppdrag är att genom olika arbetsmarknadsåtgärder öka de långtidsarbetslösas möjligheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Det är Arbetsmarknadsenheten som förmedlar arbetstränings- och praktikplatser eller andra åtgärder i syfte att rusta deltagaren för arbete alternativt studier.

3 Det övergripande målet i alla kommuner, avseende Arbetsmarknadsenheternas åtgärder, är att deltagaren skall gå vidare till arbete eller studier och därigenom kunna försörja sig själv utan att vara beroende av bidrag. Undersökningens målgrupp personer 8 till år Undersökningens målgrupp är deltagare i åldersgruppen 8 år som varit inskrivna på respektive kommuns arbetsmarknadsenhet med målsättningen att gå vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. De deltagare som haft en annan målsättning, till exempel arbetsbedömning eller sysselsättning, har särskiljts och ingår inte i undersökningen. Deltagare över år, som vanligtvis också är en stor målgrupp, ingår inte heller i undersökningen. Undersökningsperiod / - 0/ 005 samt 006 I undersökningen ingår de deltagare, 8- år, som under perioden februari till april 005 resp. 006 skrevs ut från kommunernas arbetsmarknadsenheter efter avslutad åtgärd Undersökningsmetodik telefonintervju år efter avslutad åtgärd Uppföljningen bygger på att de som skrevs ut från kommunens arbetsmarknadsenhet under nämnda period (/ - / 005resp 006) kontaktas år senare för en kortare telefonintervju. Intervjuerna har gjorts under våren/försommaren 006 resp. 007 och utgått ifrån en utarbetad gemensam manual. Intervjun fokuserar på vad som hänt den före detta deltagaren avseende arbete alternativt studier samt förmåga till egen försörjning. Medverkan är frivillig. Resultat av undersökningen Antalet personer som skrevs ut från respektive kommuns arbetsmarknadsenhet under mätperioden varierar kraftigt. I Trollhättan var det personer som avslutade sina arbetsmarknadsåtgärder under perioden medan det i Partille endast var 9 personer. Den stora variationen mellan kommunerna beror dels på kommunernas storlek och avsatta resurser dels på att antalet personer i åtgärder kan variera kraftigt under året. 005: Sammanlagt avslutade deltagare sina arbetsmarknadsåtgärder under mätperioden varav flertalet, personer, har kunnat nås för en telefonintervju. Bortfallet varierar mellan kommunerna (se tabell). Endast person har avböjt att låta sig intervjuas. 006: Sammanlagt avslutade 6 deltagare sina arbetsmarknadsåtgärder under mätperioden varav flertalet, 6 personer, har kunnat nås för en telefonintervju. Bortfallet varierar mellan kommunerna (se tabell). Följande tabell visar det antal som under undersökningsperioden avslutat sin åtgärd för varje kommun samt hur många respektive kommun har kunnat komma i kontakt med för en telefonintervju. Bortfallet redovisas i procent.

4 Kommun Antal som avslutat sin arbetsmarknadsåtgärd under mätperioden Antal som svarat (telefonintervju) Bortfall Ale % % Trollhättan *** 0 *** 6 % *** Vänersborg % 0 % Uddevalla % 8 % Stenungsund * 6 * 6 0 % 0 % Lidköping % 0 % Falkenberg % % Partille % 6 % Kungälv 6 *** 6 *** % *** totalt Uppgifterna från Stenungsund bygger i denna undersökning på Arbetsförmedlingens (AF) statistik och dokumentation. Arbetsmarknadsenheten (AME) kom under 005 att "fasas in" i arbetet med ungdomar 8-5 år kopplat till KUP (Kommunal ungdomspraktik) och UG (Ungdomsgaranti). Dessförinnan hade ungdomar enbart jobbsökarkurser i AF:s regi. Fr.o.m. nästa uppföljning finns allt registrerat hos AME. Ungdomar som av olika skäl blivit avaktualiserade från AF har bedömts av AF vara i arbete. ** I Falkenbergs uppgifter ingår samtliga ungdomar som varit i åtgärd, även utredning och sysselsättning. 006 *** Trollhättan och Kungälv har ej utfört undersökningen för 006 års mätning Antal som arbetar eller studerar år efter avslutad åtgärd Här följer antalet personer i respektive kommun som arbetar eller studerar år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd, dvs. det antal personer där det övergripande målet med åtgärden har uppnåtts. Statistiken baseras på den grupp som kunnat nås för en telefonintervju. Ale 005: Av 7 svarande var 0 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 8 %. 6 personer arbetade och personer studerade. 006: Av 5 svarade var personer igång i arbete eller studier, motsvarande 8 % 0 personer arbetade och personer studerade. Trollhättan 005: Av 0 svarande var 76 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 69 %. 6 personer arbetade och personer studerade. 006: Inga uppgifter har kommit in från Trollhättan

5 Vänersborg 005: Av 9 svarande var 0 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 69 %. 8 personer arbetade och personer studerade. 006: Av 8 svarande var 5 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 6 % 6 personer arbetade och 5 studerade. Uddevalla 005: Av 8 svarande var personer igång i arbete eller studier, motsvarande 86 % 8 personer arbetade och 7 personer studerade. 006: Av 8 svarande var 8 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 79 % 7 personer arbetade och personer studerade Stenungsund 005: Av svarande var 8 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 8 %. 5 personer arbetade och personer studerade. 006: Av 6 svarande var 9 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 56 % 7 personer arbetade och personer studerade Lidköping 005: Av 5 svarande var personer igång i arbete eller studier, motsvarande 56 %. personer arbetade och personer studerade. 006: Av svarade var 7 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 77 % 7 personer arbetade och 0 studerade Falkenberg 005 Av 6 svarande var 8 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 78 %. personer arbetade och 6 personer studerade. 006 Av svarande var 8 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 8 %. personer arbetade och personer studerade. Partille 005 Av 6 svarande var personer igång i arbete eller studier, motsvarande 75 %. 9 personer arbetade och personer studerade. 006: Av 65 svarade var 50 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 78 % 6 personer arbetade och 5 personer studerade Kungälv 005: Av 6 svarande var 7 personer igång i arbete eller studier, motsvarande 75 %. personer arbetade och 5 personer studerade. 006: Inga uppgifter har kommit in från Kungälv

6 Jämförelse mellan kommunerna procent som år efter avslutad arbetar eller studerar procent Ale Trollhättan Vänersborg Uddevalla Stenungsund Lidköping Falkenberg Partille Kungälv kommun 005: Tabellen visar att i flertalet kommuner ligger procentandelen runt ca 75 % dvs. av personer är i arbete eller studerar år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Tabellen visar också på stora skillnader mellan några av kommunerna. Av 8 svarande i Uddevalla var personer igång i arbete eller studier, 86 %, medan det i Lidköping av 5 svarande var personer som var igång i arbete eller studier, 56 %. 006: Tabellen visar att Uddevalla, Stenungsund och Vänersborg minskade något i procent Lidköping, Falkenberg och Partille ökade. Ale stannade på ungefär samma siffror. Orsaken till dessa variationer är inte känd och är intressant för en djupare analys. Kanske kan man här hitta flera goda exempel på hur olika arbetsmarknadsinsatser kan hjälpa människor att gå vidare till arbete eller studier. Förankring på arbetsmarknaden För att inte bara ge en ögonblicksbild av hur många som gått vidare till arbete eller studier redovisas i undersökningen också hur länge man sammanlagt arbetat det sista året, dvs. hur många har fått fotfäste på arbetsmarknaden. Med fotfäste eller förankring på arbetsmarknaden definieras i denna undersökning att personen i fråga varit igång i arbete i minst 6 månader efter avslutad arbets-marknadsåtgärd och därmed bedöms ha goda möjligheter till fortsatt sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

7 Antal som arbetat 6 månader eller mer Kommun Antal som arbetat 6 månader eller mer efter avslutad åtgärd Procent Ale 9 av 6 av 7 % 85 % Trollhättan av 6 i.u. 5 % i.u. Vänersborg av 8 6 av 6 7 % 79 % Uddevalla av 8 av 7 75 % 78 % Stenungssund av 5 5 av 7 9 % 7 % Lidköping 0 av av 7 9 % 76 % Falkenberg av 7 av 59 % 70 % Partille av 9 av 6 % 7 % Kungälv 7 av I.u. % i.u. : i.u. = inga uppgifter Tabellen visar på variationer mellan kommunerna, men också att en mycket stor andel svarande har varit i arbete i mer än 6 månader och därmed får anses ha fått fotfäste på arbetsmarknaden. 005: I 7 av de 9 kommunerna har hälften av de svarande arbetat mer än 6 månader. 006: I alla kommuner har mer än 70 % av arbetande deltagare fått fotfäste på arbetsmarknaden Försörjning under åtgärdsperioden Under en arbetsmarknadsåtgärd är deltagaren beroende av de stöd- eller ersättningsformer som utgår från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunens socialtjänst för sin försörjning. Följande bild visar hur deltagarna försörjde sig under åtgärdsperioden:

8 Försörjning under åtgärdsperioden - en jämförelse mellan kommunerna (antal och procent) kommun år Introduktions ersättning KUPersättning UG-ersättning Aktivitets ersättning Sjuk ersättning Rehabersättning Försörjnings stöd socialbidrag Annat KAM ersättning Summa Ale ( %) 5 ( %) 5 ( %) - 6 (5 %) ( %) 6 (0 %) 9-6 ( %) ( %) 5 Trollhättan ( %) ( %) 7 ( %) ( % (9 %) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. Vänersborg ( %) (8 %) 9 ( %) (66 %) 8 (9 %) 8 (9 %) (%) 8 Uddevalla (76 %) ( %) 5 ( %) (9 %) (%) 8 Stenungsund ( 9 %) - (5 % ) (8 %) (8 %) Lidköping ( %) (8 %) 7 (8 %) - 5 (0 %) (7 %) (9 %) - ( %) - Falkenberg 005 ( %) 0 (8 %) 9 (5 %) - (5 %) (8 %) (7%) (9 %) - ( %) - Partille ( %) 9 (56 %) ( %) ( %) (65 %) ( % ) - 65 Kungälv ( %) 6(7 % ) - 7(9 % ) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. Med KAM-ersättning menas enhetligt försörjningsstöd till ungdomar i.u. = inga uppgifter I målgruppen 8 år är försörjning genom ekonomisk ersättning från staten vanlig. KUPersättning (kommunal ungdomspraktik), UG-ersättning (ungdomsgaranti) och Aktivitetsersättning är ersättnings-former som staten betalar ut via arbetsförmedlingen. Ersättningsformerna är direkt kopplade till en arbetsmarknadsåtgärd och riktar sig speciellt till målgruppen. I alla kommunerna är de statliga ersättningarna vanligast och i några kommuner också de enda. Ekonomiskt stöd/ersättning kan också utgå från kommunen eller försäkringskassan. I undersökningen har endast ett fåtal sjuk- eller rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Det är också ganska få som har ekonomiskt stöd från kommunen (socialbidrag) i jämförelse med det statliga ekonomiska stödet via arbetsförmedlingen. Andelen som har sin försörjning genom socialbidrag varierar mellan kommunerna, från 0 % till 0 %. Försörjning år efter avslutad åtgärd Lika intressant som det antal svarande som gått vidare till arbete eller studier är hur deras möjlighet till egenförsörjning ser ut år senare efter avslutad åtgärd.

9 Följande tabell visar hur de svarande i undersökningsgruppen hade sin försörjning år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd: Försörjning år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd - jämförelse i antal och procent mellan kommunerna kommun år lön Studie medel Försörjningsstöd Sjuk ersättning rehabersättning Alfakassa/ A-kassa Aktivitets-stöd Föräldrapenning Ingen försörjning summa Ale (70 %) ( %) (5 %) (5 %) (5 %) (78 %) Trollhättan (56 %) Vänersborg (8 %) ( %) ( %) ( %) 7 (5 %) ( %) ( %) ( 8 %) ( %) i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u (0 %) Uddevalla (7 %) (56 %) Stenungsund (68 %) ( %) Lidköping 005 ( %) 5 (8 %) ( %) 8 (7 %) (9 %) (9 %) ( %) ( %) 9 ( % ) (5 %) (5 %) (5 %) ( %) ( %) ( %) (7 %) (9 %) Falkenberg Partille (7 %) 9 (56 %) ( %) (8 %) (70 %) Kungälv 005 (8 %) 5 ( %) ( 6 %) ( %) ( %) ( %) 9 ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) - ( %) 6 (8 %) ( %) (8 %) 006 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. * i.u. = inga uppgifter år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd ser bilden av hur de före detta deltagarna försörjer sig helt annorlunda ut. Eftersom merparten av de svarande är i arbete eller studerar så kan man också försörja sig på egen hand. Försörjning genom lön är den helt dominerande huvudsakliga inkomst-källan. 005: I Ale, Uddevalla och Stenungsund försörjer sig ca 70 % genom egen lön. Andelen som försörjer sig genom lön varierar mellan kommunerna, från 7 % i Uddevalla till % i Lidköping 006: Andelen som försörjer sig genom lön varierar mellan kommunerna, från 78 % i Ale till % i Stenungsund Anledningen till variationerna kräver en djupare analys, men beror troligtvis på en rad olika faktorer

10 Det är ett mindre antal personer som år efter avslutad åtgärd är beroende av socialbidrag. Om man lägger till försörjning genom studiemedel, som också betraktas som egenförsörjning, så motsvaras försörjning genom lön och studiemedel av det antal som år efter avslutad åtgärd är i arbete eller studie. Jämförelse försörjning under och efter avslutad åtgärd Som tidigare nämnts så speglar antalet deltagare som gått vidare till arbete eller studerar det antal som kan försörja sig själva (egenförsörjning). Både försörjning genom lön och studiemedel betraktas som egenförsörjning eftersom man försörjer sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av bidrag. Det betyder att i flertalet kommuner kan ca 75 %, eller ca av personer, försörja sig själva utan att vara beroende av ekonomiska bidrag år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Jämförelse beroende av socialbidrag Vid en jämförelse mellan det totala antal personer i kommunerna som under åtgärdsperioden var beroende av socialbidrag och det antal som år efter åtgärdsperiodens avslutande var beroende av socialbidrag så har antalet bidragstagare minskat, från sammanlagt 70 personer till 8 personer. Procentuellt minskar antalet socialbidragstagare kraftigt i stort sett alla kommuner även om de i vissa kommuner är ganska få till antalet. Största minskningen i antalet personer är i Trollhättan, från personer till personer, motsvarande %. kommun år Försörjningsstöd under åtgärdsperioden Försörjningsstöd år efter avslutad åtgärd Ale Trollhättan i.u. i.u. Vänersborg Uddevalla Stenungsund Lidköping Falkenberg Partille Kungälv i.u. i.u. total 70 8

11

Kommunens arbetsmarknadsåtgärder

Kommunens arbetsmarknadsåtgärder Kvalitets- och kostnadsjämförelse om Kommunens arbetsmarknadsåtgärder Rapport från kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 25-5-12 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-03 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2011 Veckostatistik vecka 10, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-21 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik juli 2012 Veckostatistik vecka 32, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-02 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2011 Veckostatistik vecka 14, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik december 2011 Veckostatistik vecka 02, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2012 Veckostatistik vecka 12, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-08-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2012 Veckostatistik vecka 15, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik oktober 2011 Veckostatistik vecka 45, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-02-17 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2012 Veckostatistik vecka 06, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 5: 2011 Perspektiv Helsingborg ARBETSLÖSHETEN I HELSINGBORG HAR MINS- KAT SEDAN OKTOBER 2010 Antalet öppet arbetslösa i åldern 18-64 år uppgår till närmare

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2013 Veckostatistik vecka 9, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft

Pressmeddelande. Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars Efterfrågan på arbetskraft Pressmeddelande Sida: 1 av 5 Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars 2010 Efterfrågan på arbetskraft Stockholms län står för en betydande del av den förbättring som syns på arbetsmarknaden.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2013 RAPPORT 1(10) hetsstöd 2014-02-03 AVN 2014/0033-2 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken?

Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Kommunal arbetsmarknadspolitik vad säger forskningen och hur ska det tolkas i praktiken? Arbetsmarknaden & arbetslösheten Om globala utmaningar och lokala lösningar på arbetsmarknaden Norrköping den 15

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

ETABLERING VIA ARBETE (EVA)

ETABLERING VIA ARBETE (EVA) ETABLERING VIA ARBETE (EVA) Mari Carmen Alcántara Velázquez Studie- och yrkesvägledare maricarmen.alcantara-velazquez@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Angered Göteborg EVA Ett EU-finansierat samverkansprojekt

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-10-25 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik september 2011 Veckostatistik vecka 40, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2013 Veckostatistik vecka 16, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010

Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 2010 Aktivitetsersättning i Västra Skaraborg under hösten 1 1. SAMMANFATTNING Samordningsförbundet gav i maj 1 Försäkringskassan uppdraget att under hösten 1 kartlägga de ungdomar som uppbär aktivitetsersättning

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter?

Forum jämlik stad Fler i arbete: Forskning och erfarenheter. Sara Martinsson Vad vet vi om. arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Jämlikt Göteborg hela staden socialt hållbar Forum jämlik stad 2017-09-28 Fler i arbete: Forskning och erfarenheter Sara Martinsson Vad vet vi om arbetsmarknadspolitikens insatser och effekter? Sedan inledde

Läs mer

Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra

Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Org.nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 PM 2006 RV (Dnr 331-4750/2005) Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2013-04-24 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik januari 2013 Veckostatistik vecka 6, 2013 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer