Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars juni 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011"

Transkript

1 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari 2011, då han avbröt uppdraget. Fram till januari 2011 följde han projektet kontinuerligt och genomförde bland annat en större enkätundersökning bland deltagarna i juni Resultatet av uppföljningen finns bifogat till denna sammanställning (bilaga A). En rapport från utvärderaren om projektet, för tiden 2 mars 2009 till 20 maj 2010, finns också bifogad (bilaga B). Med anledning av att projektets utvärderare avslutade sitt uppdrag i förtid beslutade projektets styrgrupp, i dialog med handläggare på ESF-rådet, att följa upp deltagarnas synpunkter om värdet av projektet för dem. Enkäten utformades av styrgruppen och tillställdes samtliga aktuella deltagare, varefter den sammanställdes elektroniskt i Uppsala kommuns enkätverktyg. Enkäten genomfördes i maj 2011, resultatet finns bifogat (bilaga C). att representanter från de olika parterna i styrgruppen skulle sammanställa en deltagarenkät i slutet av projekttiden som sedan kunde analyseras med Uppsala kommuns enkätverktyg. Detta så att vi skulle kunna få en uppföljning av deltagarna vid projektets slut. Denna enkät genomfördes i maj 2011, resultatet finns bifogat (bilaga C). Grundinformation till denna slutsammanställning är inhämtad från projektledaren, så som grunddata för deltagarna och slutresultat med avseende på måluppfyllelse. Kommentarer från de samverkande parterna i projektet är inhämtade från parternas representanter i styrgruppen. Slutsammanställningen är gjord av projektägarens verksamhetschef, tillika styrgruppens ordförande, Josefin Cras. Grunddata Projekt Utsikten har totalt arbetat med 89 deltagare. Av dessa är 49 kvinnor och 40 män. Det innebär att något fler kvinnor än män deltagit i projektet (55 procent kvinnor, 45 procentmän). Deltagarna i projektet är mellan 24 och 56 år.

2 Måluppfyllelse Projekt Utsikten har arbetat utifrån målsättningen att 50 procent av deltagarna ska börja arbeta eller påbörja studier och att 70 procent ska uppleva att de har ökat sin anställningsbarhet och därmed kommit närmare arbetsmarknaden. Båda målen har uppnåtts. Vid projektets slut hade 72 procent av deltagarna börjat arbeta eller studera. Drygt tre fjärdedelar (55) av dessa har börjat arbeta (31 kvinnor/24 män) och en knapp fjärdedel (9) att studera (7 kvinnor/2 män). Två personer har startat eget. 65 procent av de som börjat arbeta har i ett första steg fått anställningar samfinansierade av Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun, flertalet i form av nystartsjobb. Anställningarna har givits inom ramen för kommunfinansierad verksamhet. Av uppföljningen i maj framgår att över fyra femtedelar av deltagarna i studien tycker att de fått kunskaper under sin medverkan i projektet som de haft nytta av när de söker arbete eller utbildning och nära nio av tio tycker att de fått kontakter under projekttiden som de kan använda när de söker arbete eller utbildning. Deltagarenkät genomförd i juni 2010 Hela resultatet av deltagarenkäten som genomfördes i juni 2010 av Leif Drambo finns i bilaga A. Här nämns utvalda delar. Trettiofyra deltagare har besvarat enkäten. I enkäten har deltagarna fått besvara vad som varit bra och inte bra med projekt Utsikten. Utmärkande som starkare sidor i projektet var bemötande, undervisning i kultur och samhälle, att kunna påverka pedagogiska metoder, samarbete mellan deltagare samt undervisning i svenska. Detta kan ses som att deltagarna själva upplever behov av förbättrat språk och ökad kunskap om det svenska samhället. Arbete med den individuella planen, samt en del enskilda ämnen upplevdes som svagare sidor av deltagarna. Vid enkäten uppgav knappt sju av tio att deras vilja att söka arbete blivit starkare genom Utsikten och drygt sju av tio svarar att de får den hjälp de behöver för att söka arbete på egen hand. Drygt fyra av tio upplevde att deras chanser att få arbete ökat genom Utsikten. Lite över hälften av de som besvarat enkäten svarar att deras hälsa blivit bättre genom Utsikten. Erfarenheter från Utsiktens första period tillsammans med resultat från utvärderingen gjorde att projektet ändrade sin organisation, och ett nytt arbetssätt infördes i augusti Mer om detta finns att läsa i slutrapporten för projektet. Deltagarenkät genomförd i maj 2011 Hela resultatet av deltagarenkäten som genomfördes i maj 2011 presenteras i bilaga C. Här nämns utvalda delar. Fyrtiotre deltagare har besvarat enkäten. Av dessa arbetade eller studerade drygt 70 procent vid uppföljningstillfället.

3 Drygt en tredjedel av deltagarna uppgav att de aldrig lönearbetat innan projektet (drygt hälften av kvinnorna, 16 procent av männen). Av de som uppgav att de hade arbetslivserfarenhet hade drygt tre femtedelar varit arbetslösa i mer än fyra år. Över fyra femtedelar av deltagarna tycker att de fått kunskaper under sin medverkan i projektet som de haft nytta av när de söker arbete eller utbildning. Nära nio av tio tycker att de fått kontakter under projekttiden som de kan använda när de söker arbete eller utbildning (större andel män än kvinnor). Fyrtiotvå personer har svarat på frågan om de tycker att deras hälsa har förbättrats under projekttiden och nära tre fjärdedelar tycker att de fått en bättre hälsa. Många av svaren om på vilket sätt hälsan förbättrats relateras till att deltagaren har jobb, och därmed bättre hälsa (sover bättre, är piggare, orkar mer). Drygt hälften av deltagarna (54 procent) tycker att de haft stora möjligheter att kunna påverka aktiviteterna de deltagit i under tiden i projektet och 37 procent tycker att de kunnat göra så till en del. På frågan om vad de fortsatta planerna är för deltagaren har trettiosju personer besvarat frågan, och alla har fokus på arbete eller studier. Jämförelser Vid tillfället för den andra deltagarenkäten hade många fler deltagare gått ut i arbete eller studier än i juni 2010, vilket avspeglas tydligt i resultatet. I juni 2010 svarade drygt fyra av tio att deras chans att få arbete ökat genom Utsikten, medan över åtta av tio i uppföljningen 2011 svarar att de fått kunskaper under sin medverkan i projektet som de har nytta av när de söker arbete eller utbildning. Dessutom svarar nära nio av tio att de fått kontakter under projekttiden som de kan använda när de söker arbete eller utbildning i maj Vid detta tillfälle var drygt 70 procent av de som besvarat enkäten ute i arbete eller studier. Vid studie av resultatet beträffande hälsa framgår att drygt hälften av respondenterna i juni 2010 svarade att deras hälsa förbättrats genom deltagande i projektet. I uppföljningen i maj 2011 svarar tre fjärdedelar att de fått en bättre hälsa. I en följdfråga (2011) angående på vilket sätt hälsan förbättrats framgår tydligt att det för de flesta hänger ihop med att de fått arbete. Drygt nio av tio svarar i maj 2011 att de kunnat påverka aktiviteterna de deltagit i under projekttiden mycket eller till en del. Även i juni 2010 svarade många att de hade möjligheter att påverka inom ramen för projektet. Styrgruppens kommentarer Uppsala kommun (kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad) Representanter från Uppsala kommun, (kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad), anser att projekt Utsikten varit mycket intressant och lärorikt. Det har varit ett delvis annorlunda projekt, med

4 en tydlig vinkling ifrån föreningen Nyby Vision, vilket har givit en extra dimension till arbetet med målgruppen. Sammansättningen av deltagare fick delvis ett annat fokus än planerat. Flera aktiviteter som omfattade målgruppen startade i stort sett samtidigt och Utsikten har därigenom fått deltagare som stått längre från arbetsmarknaden än vad som var tänkt. Det har varit en stor utmaning för alla parter att agera utifrån den utgångspunkten, men å andra sidan har det givit nya insikter och erfarenheter som är fruktbara i det fortsatta arbetet. En av de viktigaste erfarenheterna är att värdet av arbete och kunskaper inte kan underskattas och att arbete/utbildning det är den mest hälsofrämjande faktor deltagarna i projektet har lyft fram. Det politiska beslutet 2010, att avdela medel för att i samverkan med arbetsförmedlingen skapa möjligheter till visstidsanställningar för personer som är långtidsberoende av socialbidrag, har verkligen träffat rätt för målgruppen i Utsikten. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen tycker att man lärt sig se att målgruppen verkligen klarar av att arbeta; många som ofta är praktiktrötta har kunnat visa att de kan prestera bra i skarpt läge. Jobbklubbarna har varit ett framgångsrikt koncept och att deltagarna har kunnat välja inriktning efter intresse har gett inspiration och intresse. Arbetsförmedlingen tar också till sig fördelarna med att erbjuda deltagare i behov av extra stöd att komma in och få jobbcoachning en dag i veckan även när de är ute i visstidsanställning, och ser att man bör fortsätta arbeta med att hitta möjligheter till det. Detta gör att man inte "släpper taget", utan kan fortsätta med att förbättra, stötta och rusta för fortsatt jobbsökande. Kontaktnätet hålls levande. En förutsättning för en sådan möjlighet är samverkan genom till exempel Navet i Uppsala kommun. Arbetsförmedlingen ser stora vinster för individer och organisationer i att samverka kring grupper som behöver extra stöd för att komma ut i arbete. Arbetsförmedlingen kommer framöver att ha en kontaktperson gentemot NybyVision. Uppsala kommun, Socialtjänsten Socialtjänst-Socialbidrag tog initiativ till starten av projektet eftersom vår bedömning var att vi har en stor grupp långvariga socialbidragsmottagare med utländsk bakgrund som inte erhållit tillräckliga insatser för att hitta vägar till egen försörjning genom arbete eller studier. Resultatet av projektet är klart över förväntan. Människor utan framtidstro har fått nytt hopp om en framtid som kan innebära att man kan stå på egna ben och få en mer meningsfull tillvaro. Därmed ökas också deras möjligheter att bli goda förebilder för nästa generation. Just detta att ge människor nytt hopp om att det finns en annan väg än att vara beroende av bidrag och att leva i utanförskap är absolut den mest betydelsefulla effekten av projektet. För socialtjänstens del innebär det goda resultatet att vi kan få ny kraft att hitta vägar för människor som vi hittills bedömt har små eller inga möjligheter att få en annan plattform i livet. För att lyckas med vårt uppdrag måste vi hitta effektiva samverkansformer med andra. Goda krafter måste arbeta tillsammans. Vår myndighetssamverkan är självklar. I detta sammanhang har vi på ett helt annat sätt än tidigare utvecklat ett nära samarbete med en frivilligorganisation som Nyby Vision. Vi är mycket nöjda med hur detta samarbete har utvecklats. Och det är väl detta som är en viktig lärdom för framtiden. När alla goda krafter samlas kring de enskilda individerna ger detta resultat. Myndigheter, föreningsliv och arbetsgivare, offentliga och privata måste arbeta tillsammans. Vi har alla ett gemensamt ansvar att forma ett samhälle där alla behövs och där utanförskap och framtids-pessimism inte får grogrund. NybyVision Projektägaren NybyVision ser att det från start fanns en del oklarheter utifrån att de som skulle driva

5 projektet inte från början varit med och tänkt och skissat på projektet. Den som varit med och skissat på projektet från NybyVisions sida gick i pension strax innan projektstart, och nya personer tog över. En lärdom för framtiden är att det är viktigt att de som ska vara med och driva också är med och skissar projektet, liksom att projektledaren får påverka sammansättningen av projektteamet. Även kring budgeten fanns en del oklarheter, och i ett tidigt skede fick budgeten omarbetas av projektledaren och projektets ekonom. I praktiken har NybyVision under projekttiden drivit två organisationer, vilket tagit mycket kraft och resurser. Från start hade NybyVision bilden av att projektet skulle vara en mer integrerad del i NybyVisions ordinarie verksamhet, men av olika skäl har projektet befunnit sig i andra lokaler och varit ganska avskilt från övriga NybyVision. Det var också en lite kämpig ingång med kulturkrockar mellan olika arbetskulturer - mellan den ideella organisationen och myndighetsperspektiv. Det har dock inneburit många positiva erfarenheter att driva projekt Utsikten, och det finns en stolthet i organisationen att ha klarat att driva runt ett så pass omfattande projekt. NybyVision har fått användbara kunskaper beträffande bland annat kontakter med Arbetsförmedlingen, arbetsmetoder med deltagarna, grupporganisation, personalorganisation och också fått en bekräftelse av betydelsen av ett hälsoperspektiv i verksamheten - något som länge varit en bärande del i NybyVision. NybyVision kommer att ta med sig erfarenheterna från projekt Utsikten in i det arbetslivsprogram som kommer att dra igång på NybyVision under kommande läsår, både när det gäller upplägg och arbetssätt. Framöver kommer det också att finnas en kontaktperson på Arbetsförmedlingen för NybyVision. Josefin Cras, NybyVision

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande

Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande Slutrapport Maj 2014 Utvärdering av Rum för växande Eskilstuna kommun & Västerås stad Innehåll 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Slutrapportens syfte...3 2.3. Utvärderingens

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt om sfi-undervisning med Meritportfölj Anette Moberg Mars 2014 1 FoU i Väst/GR Webbupplaga mars 2014 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild: : Victoria Heimersson,

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport SUNDSAM Slutrapport från ett arbetsmarknadsprojekt i Sundsvall i samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt kommunens arbetsmarknadsenhet Författare:

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Arbeta smartare, få tredubbel vinst

Arbeta smartare, få tredubbel vinst Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten i Gävle Maj 2015 Smartare arbetssätt gav tredubbel vinst År 2015 Arbeta smartare, få tredubbel vinst ett projekt inom socialtjänsten

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kraftsamling Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Idén till projektet utvecklades genom diskussioner med

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: Projektbenämning Team RiAS (Utveckling av metoder och teamarbete för att få fler vuxna romer i studier, arbete och självförsörjning) Rapportering

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer