Granskning av kommunens projekthantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens projekthantering"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kommunens projekthantering Katrineholms kommun Annika Hansson och Tobias Bjöörn, Certifierade kommunala revisorer 5 december 2012

2 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTAD REVISIONELL BEDÖMNING INLEDNING UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA AVGRÄNSNING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KORT OM PROJEKTKONTORET PROJEKTKONTORETS UPPDRAG OCH BEMANNING PROJEKT SOM BEDRIVS INOM KONTORET RIKTLINJER OCH STYRNING KRING PROJEKT STYRANDE DOKUMENT OCH RIKTLINJER KONTAKTER OCH SAMSPEL MED ÖVRIG VERKSAMHET UPPFÖLJNING OCH RESULTAT RAPPORTERING OCH KONTROLL AV PROJEKT FALLSTUDIE AV PROJEKT ARBETSLINJEN Rapportering och mötesprotokoll Ekonomisk kontroll och redovisning GENERELL UPPFÖLJNING, UTVÄRDERINGAR OCH LÄRDOMAR FRÅN PROJEKTEN... 11

3 1. Sammanfattad revisionell bedömning Revisorerna i Katrineholms kommun har givit i uppdrag att genomföra en granskning av projekthanteringen i kommunen. Den övergripande revisionsfrågan är formulerad enligt följande: bedrivs och hanteras projekt inom kommunen på ett ändamålsenligt sätt? Granskningen har avgränsats till Kommunstyrelsen och projektkontoret. När det gäller riktlinjer och styrning kan vi konstatera att det för varje enskilt projekt finns projektdirektiv och en projektplan. Det finns en upparbetad struktur för hur projekten inom projektenheten ska bedrivas. Det finns även en projekthandbok som täcker de flesta aspekterna av ett projekt, men den är dock i behov av uppdatering. Ett sådant uppdateringsarbete pågick vid tidpunkten för granskningen. Vår bedömning är att det är bra att projekthandboken ses över och kompletteras med delar som i dagsläget anses saknas eller är inaktuella. Från kommunstyrelsen är viljeinriktningen att kommunen ska bli bättre på att erhålla externa medel för att utveckla verksamheten och projektet som arbetsform ska nyttjas där så är lämpligt. Vi har inte kunnat ta del av någon komplett/färdigställd verksamhetsplan för projektkontoret, vilket är mindre tillfredsställande. I våra intervjuer har vi observerat att det finns olikheter bland de intervjuade i hur man ser på kontorets roll när det gäller graden av råd och stöd de ska tillhandahålla åt övriga verksamheter i kommunen. Ett tydliggörande av projektkontorets uppdrag skulle enligt vår bedömning minska utrymmet för olika tolkningar av uppdraget. Detta är särskilt angeläget då kontoret inför 2013 sannolikt kommer att ha markant färre projekt att hantera än vid tidpunkten för granskningen. När det gäller den löpande hanteringen av projekten inom projektkontoret har projektledarna budgetansvar för projekten, men de är inte beslutsattestanter och hade vid tidpunkten för våra intervjuer inte kunskap om hur de får tillgång till fakturornas innehåll. Under granskningens gång har detta emellertid åtgärdats och projektledarna kan nu bättre följa ekonomin i de egna projekten. Minnesanteckningar, projektrapporter och månadsrapporter läggs in i kommunens interna system, vilka interna projektmedlemmar har tillgång till. Vi bedömer att projektledarnas möjlighet att hantera alla aspekter av budgetansvaret, inklusive attesträtt, behöver utvecklas. I fråga om uppföljningen av projekten och hur lärdomar/erfarenheter tas om hand av ordinarie verksamhet är flera av de intervjuade av åsikten att det är ett område som behöver utvecklas inom kommunen. Projekten redovisas till kommunstyrelsen enligt anvisningar i projektplanerna för respektive projekt. Projektchefen lämnar också redovisning till kommunens ledningsgrupp. De löpande redovisningarna fungerar som avsett enligt vår bedömning. Vi kan dock notera att frågan om utvärdering av projekten inte berörs särskilt ingående i projekthandboken, annat än att det framgår att utvärdering av målen ska ingå i avslutsrapporten för varje projekt. Detta 1 av 12

4 bör uppmärksammas av verksamheten och i revideringsarbetet av projekthandboken, särskilt med tanke på att utvärdering generellt är något som behöver utvecklas enligt flera av de intervjuade. Vår sammanfattande revisionella bedömning är att det finns en upparbetad struktur för projektarbete inom kommunen och projekten hanteras på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Men vi bedömer att det finns anledning att tydliggöra uppdraget för projektkontoret samt förbättra flera delar av redovisningen av projekten, främst avseende ekonomisk redovisning och hantering av budget och attesträtt. 2 av 12

5 2. Inledning I en tidigare granskning (genomförd 2010/2011) konstaterade revisorerna att det fanns brister när det gäller kommunens arbete med sökta och beviljade EU-medel. En iakttagelse var att det saknades överblick och uppföljning. Revisorerna kunde inte heller utröna hur kommunen tar omhand lärdomar och resultat från olika projekt eller säkerställer att tänkta resultat uppnås. Med anledning av att en hel del verksamhet bedrivs i projektform och att ett särskilt projektkontor har inrättats avser revisorerna att genomföra en granskning av hur projekt hanteras inom kommunen Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Katrineholms kommun har givit i uppdrag att genomföra en granskning av projekthanteringen i kommunen. Den övergripande revisionsfrågan är formulerad enligt följande: Bedrivs och hanteras projekt inom kommunen på ett ändamålsenligt sätt? Kontrollfrågor: Vilka riktlinjer finns kring projekt i kommunen? Hur ser styrningen ut på området? Hur ser koppling och samspel ut mellan projekt och ordinarie verksamhet? Vilken uppföljning görs av projekten och hur tas lärdomar/erfarenheter omhand av ordinarie verksamhet? 2.2. Avgränsning och tillvägagångssätt Granskningen har gjorts översiktligt och innefattat kommunstyrelsen och projektkontoret. Underlag för granskningen har varit relevant dokumentation såsom verksamhetsplan för projektkontoret och kommunens projekthandbok. Dessutom har rapporteringen och den ekonomiska redovisningen av ett utvalt projekt granskats närmare. Intervjuer med företrädare för kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen (ekonomichef) samt projektkontoret (både projektchef och två medarbetare). Dessutom har kontakter tagits med ekonom som arbetar med projektkontorets projekt. De intervjuade har getts möjlighet att sakgranska rapporten innan färdigställandet. 3 av 12

6 3. Kort om projektkontoret 3.1. Projektkontorets uppdrag och bemanning Projektenheten bildades 2008 men blev från och med januari 2011 ett eget kontor projektkontoret. Projektkontoret arbetar med projektledning, EU-samordning, utbildning och samordnar strategiska projekt. Projektkontoret tillhör organisatoriskt kommunledningsförvaltningen. Projektkontoret är intäktsfinansierat; 10 procent av respektive projektbudget går till intäktsfinansieringen av projektkontoret för samordning och utveckling, vilket bland annat innefattar hyra, projektchef och OH-kostnader. Lön för projektledare går på projektens budgetar. Kontoret hanterar kommunövergripande projekt som är initierade av kommunstyrelsen. Tanken med ett särskilt projektkontor beskrivs vara att förbättra projektarbetet i kommunen, ha samlad projektledarkompetens och möjliggöra erfarenhetsutbyte samt kunna dra lärdomar. Enligt ett tidigare informationsblad från 2009 om projektkontoret innebär projektstöd att de ska göra följande: Stödja och bidra till en samsyn hur ett projektdirektiv, projektplan samt övriga projektrapporter ska se ut, vad det ska innehålla osv Bygga nätverk för projektledning Tillvarata projekterfarenheter Skapa kompetensutvecklingsplan för projektledning Upprätthålla projektregister Uppdatera projekthandboken och utveckla metoden Fungera som bollplank vid problemsituationer Tillhandahålla lokaler för projektarbete för att säkra projektens resultat Projektkontoret består av en personalstyrka på 5,25 tjänster: Projektchef EU-samordnare Tre projektledare, varav en föräldraledig Inhyrd konsult på 25 % Centralt i kommunen finns även en ekonom som projektkontoret får stöd från. Projektledarna arbetar heltid med projektledning och ansvarar vardera för att driva två projekt. Som en del av uppdraget ingår även att arbeta med utveckling av metodik och arbetssätt kring projekt. Projektkontoret har under våren 2012 varit föremål för diskussioner om besparingar och nedläggning av verksamheten som eget kontor. Något beslut om nedläggning togs dock inte utan projektkontoret behölls i sin nuvarande form. 4 av 12

7 3.2. Projekt som bedrivs inom kontoret Vid tidpunkten för granskningen (oktober-november 2012) drevs följande projekt av projektenheten: Projekt Start Avslut Budget Kompetensplaneringsprojektet ,8 mnkr Samlad jour och beredskap tkr Genusmedveten styrning ,2 mnkr * Arbetslinjen mnkr Communis** ,5 mnkr Införande av affärssystem*** mnkr *Extern finansiering från SKL:s program HÅJ (Hållbar Jämställdhet). ** Projektet avser införandet av nytt intranät och dokumenthanteringssystem *** Projektledaren tillhör inte organisatoriskt projektkontoret men är fysiskt placerad där. Flera av projekten i tabellen ovan avslutas till årsskiftet 2012/2013. Kvarstår gör enligt uppgift Genusmedveten styrning, Communis samt Arbetslinjen. 5 av 12

8 4. Riktlinjer och styrning kring projekt 4.1. Styrande dokument och riktlinjer Katrineholms kommun har en projekthandbok som utgör en grund för hur projektarbete ska bedrivas: Handbok för projektarbete. Nyckeln till framgångsrika projekt i Katrineholms kommun. Handboken antogs av Kommunstyrelsen 2004 och ändrades under Den är för närvarande föremål för revidering. Projektkontoret ansvarar för revideringen, som förväntas vara klar någon gång under 2013, vi har inte tagit del av något fastslaget slutdatum för revideringsarbetet. Förslaget till revidering ska behandlas i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp och därefter till kommunstyrelsen för beslut. Projekthandboken är avsedd att lägga grunden för hur projektarbete ska bedrivas och fungera som stöd för styrning och ledning av projekt. I handboken behandlas följande övergripande områden: Definition av projekt Projektets nyckelfrågor Modellbeskrivning Roller och ansvar Relation mellan projekt linje Projektets intressenter och omvärld Kartläggning av projektets intressenter Kartläggning av omvärlden Kvalitetssäkring Riskhantering Faserna initiering, förberedelse, genomförande och avslut Dokument: projektdirektiv, projektplan, delrapport, ändringsbegäran, genomföranderapport samt avslutsrapport Delar som behöver revideras är enligt projektkontoret bland annat förtydligande av roller för projektchef, projektledare och styrgrupp. Det finns även ett behov av att förtydliga styrgruppernas sammansättning, t.ex. att förvaltningarna representeras i de projekt som är kommunövergripande. Utan detta ser man svårigheter att implementera projekten. Annat som nämns är ändrad rubriksättning, anpassning för olika typer av projekt och att även få in tvärfrågor eller annorlunda uttryckt, horisontella kriterier. Från kommunstyrelsen är viljeinriktningen att kommunen ska bli bättre på att erhålla externa medel för att utveckla verksamheten. Projektet som arbetsform ska nyttjas och projektkontoret har även en EU-samordnare som arbetar för att kommunens ska få mer medel. Projektkontorets verksamhetsplan, som vi har tagit del av, saknar beskrivning av verksamhetens syfte och mål. Däremot finns ett stort antal aktiviteter listade. Det 6 av 12

9 rör sig t ex om att driva enskilda projekt, ha nätverk för projektledare, belysa tvärfrågorna i projekthandbok, projektdirekt och projektplaner, samt uppdatera informationen om kontoret och projekten på externa webben. 1 En fullständig planering uppges finnas inlagt i systemet Stratsys, men vi har inte kunnat ta del av denna färdigställda verksamhetsplanering. En utgångspunkt för projektkontoret som framhålls av de intervjuade är tanken att bli professionella i att driva projekt. Att vara projektledare ses som en profession, det handlar inte främst om att kunna ett ämnesområde. Vidare är tanken att projektledarna kan ha erfarenhetsutbyte sinsemellan samt vara oberoende projektledare i förhållande till ordinarie verksamhet som är involverade i projekten. Uppdraget för projektledarna är att driva projekten enligt direktiven. Projektkontoret leder projekt som är av kommunövergripande karaktär och har initierats av kommunstyrelsen. Det finns en upparbetad struktur för projekthantering, till exempel ska det för varje enskilt projekt finnas ett projektdirektiv, en projektplan och bestämd regelbundenhet för apportering från projektet. 1 Verksamhetsplan, Projektkontoret, datum saknas, s.8ff 7 av 12

10 5. Kontakter och samspel med övrig verksamhet Projektkontoret är intäktsfinansierat och har ingen egen finansiering utan en viss andel av ett projekts budget avsätts för att täcka kostnaden för utveckling av metodik och arbetssätt, hyra, samordning med mera. Intäktsfinansieringen på 10 procent gör att kontoret behöver ta betalt av förvaltningarna om de ska arbeta åt dem i andra projekt än de som kontoret själva ansvarar för och driver. Kommunen driver via andra nämnder och förvaltningar flera projekt som ligger utanför projektkontoret. Som exempel kan nämnas Viadidakt som driver två integrationsprojekt. Övriga förvaltningar kan dock vara involverade i de kommunövergripande projekten. Projektet Arbetslinjen har beställts av kommunstyrelsen och drivs av projektkontoret. Både Viadidakt och socialförvaltningen har processledare avsatta att delta i projektet eftersom det rör deras verksamhetsområden. Projektkontoret arbetar medvetet för att lyfta frågan om bra projektavslut och förbereda ordinarie verksamheter för det ansvaret som övergår till dem när projektet är avslutat. Projektkontoret ser att den reviderade projekthandboken kan tydliggöra stöttning i att överföra, avsluta och kommunicera resultatet av ett projekt. Kontoret framhåller att det ska finnas en plan för hur ett projekts resultat ska tas omhand efter projektslut - det ska framgå i projektdirektiven. Implementeringen är tydligare när det gäller till exempel konkreta system som ska införas än till exempel arbetet med jämställdhetsintegrering. Projektkontoret ger begränsat med stöd till andra förvaltningar i dagsläget. Andra projekt har kommit med förfrågningar om handfasta råd, som stöd med mallar och slutrapporter, men inte stöd i själva projektprocessen. Projektledarna vid projektkontoret ser det som en målsättning för arbetet att de ska ge stöd och råd till förvaltningarna. Samtidigt är uppfattningen att det finns stora variationer i huruvida alla förvaltningar vet att projektkontoret finns; detta trots att varje förvaltning har en utsedd processledare som jobbar gentemot de olika projekten som projektkontoret bedriver. I praktiken tar projektledning merparten av projektledarnas tid, vilket gör det svårt att i praktiken hinna med råd och stöd till förvaltningarna i någon större omfattning. Vi har under intervjuerna noterat att det finns olika uppfattningar om projektkontorets uppgifter när det gäller råd och stöd. Ett problem i kontakterna med förvaltningarna är att få de utsedda processledarna att avsätta den tänkta tiden, då de oftast inte befriats från ordinarie arbetsuppgifter. Processledarens roll är att leda och samordna processen på den egna förvaltningen, till exempel vid implementering. När processledarna inte hinner med eller prioriterar projektet gör projektledarna ibland uppgifterna själva som åligger processledarna. Enligt uppgift har också många processledare bytts ut, vilket försvårar hanteringen av projekten ute i förvaltningarna. 8 av 12

11 6. Uppföljning och resultat 6.1. Rapportering och kontroll av projekt fallstudie av projekt Arbetslinjen Rapportering och mötesprotokoll Protokoll från projektens styrgruppsmöten sparas på kommunens server i olika mappar för respektive projekt. Projekten återrapporterar till styrgruppen och till kommunstyrelsen. Regelbundenheten varierar beroende av projektens karaktär och situation. Halvårsrapporter görs enligt en särskild mall och lämnas till styrgrupp och vidare till kommunstyrelsen. Månadsrapporter läggs in i kommunens gemensamma system, Stratsys Run your company, där även projektrapporter läggs in. Projektledarna medverkar på kommunstyrelsens möten vid halvårsrapporter och vid projektavslut. I varje projekts direktiv finns avrapportering planerad. Projektchefen gör en redovisning månatligen på kommunens ledningsgrupp. Sammantaget ger det en god insyn i projekten enligt kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen styr när avrapportering i pågående projekt ska ske. Vissa projekt, till exempel Arbetslinjen, avrapporteras tätare än andra. Uppföljning sker utifrån planeringen i projektdirektivet. Både skriftlig och muntlig information ges och projektledaren medverkar vid kommunstyrelsens möten. Projektet Arbetslinjen har haft tio möten med minnesanteckningar till och med oktober Minnesanteckningarna från dessa finns inlagda i systemet som interna styrgruppsmedlemmar har tillgång till. En extern deltagare är adjungerad som inte har tillgång till det interna systemet. Vi har inte granskat hur denna person har fått tillgång till informationen som finns i systemet. Minnesanteckningarna redovisar statistik och uppgifter om frågor rörande projektet som har kommit upp, men inte ekonomi för själva projektet. Enligt projektledaren redovisas detta på mötena men det har inte noterats i minnesanteckningarna. Projekt Arbetslinjen har redovisats muntligt till Kommunstyrelsen varje månad tillsammans med den uppföljning som lämnas för hela kommunen. En månadsrapport lämnas dessutom till det kommungemensamma systemet. Redovisningen avser i huvudsak statistikuppgifter. Ekonomisk avstämning av själva projektmedlen nämns översiktligt i några av de underlag vi har granskat. En särskild delårsrapport har redovisats till Kommunstyrelsen 2. Projektet har förlängts då det finns ekonomiskt utrymme i projektet, men varken i projektdirektivet eller i Kommunstyrelsens beslut om förlängning framgår några belopp av hur mycket medel som återstår. Endast 2 Kommunstyrelsen av 12

12 ursprungligt totalt belopp för projektet, 12 mnkr, redovisas i det uppdaterade projektdirektivet Ekonomisk kontroll och redovisning Varje projekt är ett eget objekt i kommunens ekonomisystem. Projektledarna vid projektkontoret har ansvar för ekonomin och att budget följs i sina respektive projekt. Budgetansvaret ligger tydligt på projektledarna, men de upplevde vid tidpunkten för intervjuerna att det var svårt att ta ansvaret fullt ut. Det är projektkontorets chef som attesterar fakturorna som inkommer till projekten. Projektledarna hade då inte kunskap om hur de skulle komma åt varje fakturas innehåll i systemet utan de kunde bara se beloppet. De följde fakturorna men projektchefen attesterar. Granskningsattest utförs av projektledarna eller projektkontorets administratör. Under granskningens gång har projektledarna dock erhållit kunskap om hur de kan få tillgång till ett bättre fakturaunderlag. Efter årsskiftet planeras utbildningsinsatser som möjliggör för projektledarna att även kunna attestera fakturorna. I projektet Arbetslinjen har projektledaren tillgång till att se fakturor i ekonomisystemet, även om hon inte har attestansvaret. Detta underlättar möjligheterna att ha ekonomisk kontroll över projektet. Kostnaderna i projektet avser främst löner för projektdeltagare. Projektledaren hämtar underlag från ekonomi- och inköpssystemen, och har ett nära samarbete med lönekontoret för att följa upp lönerna och bidrag från Arbetsförmedlingen. Bidrag till nystartsjobb från Arbetsförmedlingen söks av annan förvaltning och attesteras av ekonomikontoret när det betalas in till kommunen. Kodning och attest görs inte alltid av samma person, vilket innebär att det inte alltid går att identifiera vem som har gjort kodningen. Vi anser att det ska vara möjligt att se vem som har kodat en inbetalning. Cheferna för de förvaltningar som anställer personer har påverkan på kostnaderna genom att de sätter lön inom angivet intervall och bestämmer om personerna ska arbeta obekväm arbetstid eller ej. Anställningsavtalen undertecknas av både de anställande cheferna och projektchefen. Av den attestförteckning som finns för projektkontoret framgår att projektchefen är beslutsattestant med EU-samordnaren eller förvaltningschefen som ersättare. Dock finns inte alla pågående projekt med på den förteckning vi tagit del av. Bland annat saknas just projektet Arbetslinjen. Detta innebär att det inte framgår att personer som har attesterat är behöriga. Vi har inte heller funnit delegationsbeslut för detta i vår granskning. För den löpande projektredovisningen erhålls stöd från en centralt placerad förvaltningsekonom. 3 Kommunstyrelsen med handling nr 57/ av 12

13 6.2. Generell uppföljning, utvärderingar och lärdomar från projekten I kommunledningsförvaltningens årsredovisning för 2011 står att läsa att projektkontoret lämnar en positiv avvikelse på 187 tkr som bland annat avser odebiterade hyror samt projektstöd och utbildningar som inte har genomförts under året. 4 I kommunens delårsrapport finns en beskrivning av arbetslinjeprojektet och kort om resultatet hittills, men inga kommentarer om projektkontorets ekonomi. När det gäller arbetet med utvärderingar av projekten ser flera av de intervjuade här ett förbättringsområde. Mer kan göras för att bättre samla erfarenheter från projekten, se likheter och olikheter, samt identifiera olika lärdomar. Utvärderingsdelen av ett projekt upplevs som otydlig. En av de intervjuade uttryckte följande: Någon form av utvärdering görs alltid men hur den bedrivs eller görs är väldigt olika. Kunskaperna från projekten behöver fångas på ett mer systematiskt sätt och bli tydligare rekommendationer för framtiden. Även om varje projekt har ett ansvar för uppföljning enligt anvisning i projekthandboken - är synpunkten från flera av de intervjuade att analys och tillvaratagande av lärdomar från projekten är ett utvecklingsområde. En slutrapport författas alltid av varje projektledaren. Från kommunledningsförvaltningen finns en osäkerhet kring hur projektresultat tas tillvara - om utvärderingar görs och hur lärdomar dras. Kommunstyrelsens förväntningar kring projekt handlar bland annat om att se vilka lärdomarna är, om de ska in i ordinarie verksamheter, om det är dåliga eller bra resultat samt om de kan lära andra något utifrån sina projekterfarenheter. Det finns även en förväntan att få hem mer medel från EU:s social- och strukturfonder till kommunen, i de fall det kan förstärka den egna verksamheten och att inriktningen är i linje med deras egna planer. Kommunstyrelsen har begränsad löpande kontakt med projektkontoret, men får rapporteringar med de intervall som är förutbestämda och är generellt nöjda med de rapporteringar som erhålls. 4 Årsredovisning, Kommunledningsförvaltningen, 2011, s av 12

14 Tobias Bjöörn Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare 12 av 12

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida

30 maj 2013. Förstudie Granskning av kommunens hemsida 30 maj 2013 Förstudie Granskning av kommunens hemsida Syfte & revisionsfråga Förstudien syftar till att ta reda på hur ansvarig förvaltning och avdelning hanterar informationen på hemsidan. Med hemsidan

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av projektstyrning

Granskning av projektstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Bo Thörn Cert. kommunal revisor Granskning av projektstyrning Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet

Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Koncernstyrelsen 2012-10-16 1 (9) Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet Bakgrund För att få en god styrning och uppföljning av stadens investeringar och andra betydande projekt

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer