Styrprocessen uppföljning av resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrprocessen uppföljning av resultat"

Transkript

1 Revisionsrapport Styrprocessen uppföljning av resultat Katrineholms kommun Tobias Bjöörn

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING INLEDNING UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA METOD OCH AVGRÄNSNING STYRPROCESS UNDER FÖRÄNDRING STYRPROCESSEN I KORTHET PÅGÅENDE UTVECKLING AV STYRPROCESSEN KRAV PÅ UPPFÖLJNING OCH ÅTERKOPPLING VERKTYG OCH MODELLER FÖR UPPFÖLJNING KONSEKVENSBESKRIVNINGAR UPPFÖLJNING OCH ÅTERKOPPLING I UTVECKLINGSARBETET AV STYRPROCESSEN

3 Sammanfattning och bedömning Revisorerna i Katrineholms kommun har beslutat att ge Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens styrprocess med fokus på uppföljningen. Katrineholms kommun har under flera år utvecklat den interna styrprocessen och styrdokumenten har kontinuerligt förändras med hänsyn till detta. Revisorerna har på olika sätt följt utvecklingen. Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är: Säkerställer kommunens styrprocess att styrelse och nämnder följer upp och återkopplar resultat av beslut? Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens styrprocess i huvudsak säkerställer att uppföljning sker men vi menar att analysen i uppföljningen kan utvecklas för att tydliggöra uppnådda resultat. Exempelvis varierar omfattningen och tydligheten på kommentarerna i verksamheternas resultatredovisning. Kommunen är dock inne i ett omfattande utvecklingsarbete av sin styrprocess. När det gäller krav på uppföljning har vi kunnat konstatera att det både finns övergripande och nämndspecifika mål, och att uppföljning sker i månatliga ekonomiska rapporter, samt i tertialrapporter, delårsrapport och årsredovisning. Vår bedömning är att nämnderna vet vad de ska följa upp och att de generellt anser att kraven på uppföljning är rimliga. Samtidigt har vi sett att det finns åsikter om att mer likartad uppföljning är önskvärd. En diskussion finns också rörande vad som är mål och vad som snarare är att betrakta som ständiga uppdrag. I fråga om modeller och verktyg finns inte något centralt metodstöd men däremot en gemensam struktur som är förankrad i organisationen. Vår bedömning är att rapporteringen, kommentarer och analys kring redovisningen tenderar att variera mellan och inom nämnderna. Rapporteringen av måluppfyllelsen sker dock på det hela taget på ett likartat sätt. Vidare har vi kunnat konstatera att ett nytt internetbaserat verktyg för verksamhetsplanering och uppföljning är under införande. Samtidigt pågår utvecklingsarbete kring uppföljningen på nämndnivå. I samband med detta menar vi att det är av vikt att den nya styrprocessens införande, framtagandet av planeringsverktyg och nämndernas egna förändringar går hand i hand och samordnas. Avseende konsekvensbeskrivningar är flera av de intervjuade av uppfattningen att det är ett område som kan utvecklas i samband med att beslut ska fattas. Vår bild är att utförligare beskrivningar och analyser även kan genomföras i samband med rapporteringen av måluppfyllelsen. Vi menar till exempel att frånvaron av kommentarer till flera av målen på nämndnivå i årsredovisningen 2008 gör det svårt att få en uppfattning om vilken grad av måluppfyllelse som uppnåtts. När det gäller uppföljning och återkoppling i utvecklingsarbetet har representanter både från central nivå och från nämndnivå framhållit att det i dagsläget främst är fokus på 3

4 ekonomin. Vi instämmer i den bedömningen, bland annat utifrån tidigare iakttagelser om att användning och analys av framtagna underlag om verksamheten är ett utvecklingsområde för kommunen. Vi har dock kunnat konstatera att detta är något som kommunen planerar att förbättra i och med införandet av den nya styrmodellen. 4

5 1. Inledning Kommunen har under flera år utvecklat den interna styrprocessen och styrdokumenten har kontinuerligt förändras med hänsyn till detta. Revisorerna har på olika sätt följt aktuell utveckling. För 2009 har granskningen av styrprocessen fokuserat på hur nämnder och styrelse följer upp och återkopplar resultat av fullmäktiges beslut. 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Katrineholms kommun har beslutat att ge Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens styrprocess med fokus på uppföljningen. Den övergripande revisionsfrågan är: Säkerställer kommunens styrprocess att styrelse och nämnder följer upp och återkopplar resultat av beslut? Kontrollmål: Hur ser kraven på uppföljning och återkoppling ut? Vilka verktyg/modeller finns som underlättar för verksamheterna att göra uppföljningar? I vilken utsträckning görs konsekvensbeskrivningar? Hur används uppföljning och återkoppling i utvecklingsarbetet av styrprocessen (lärandet) i kommunen? 1.2 Metod och avgränsning Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen och två nämnder: service- och tekniknämnden samt socialnämnden. Granskning har skett av styrande dokument såsom planeringsförutsättningar, planering med budget, samt årsredovisning. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, presidium i berörda nämnder, representanter från kommunstyrelsens förvaltning samt cheferna för service- och teknikförvaltningen samt socialförvaltningen. Sammantaget har 10 personer intervjuats. Rapporten har sakgranskats av de intervjuade personerna. 5

6 2. Styrprocess under förändring Under 2004 granskade revisorerna uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut genomfördes en uppföljning av den granskningen. Under perioden har Katrineholms kommun utvecklat styrprocessen och arbetat vidare med ytterligare förändringsarbetet, vilket konstaterades i rapporten. I samband med en granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande under hösten 2009 konstaterades att kommunledningsförvaltningen under våren 2009 tagit fram en rapport Utvärdering av kommunstyrelsens syn på kommunledningsförvaltningens arbete för att undersöka om kommunstyrelsen anser att kommunstyrelseförvaltningen uppfyller de interna målen inom verksamhetsperspektivet. Gemensamt för både revisionens rapport och kommunledningsförvaltningens gemensamma utvärdering var att uppföljning och utvärdering var att betrakta som utvecklingsområden. I föreliggande rapport är det just uppföljningen inom styrprocessen som ägnas uppmärksamhet. 2.1 Styrprocessen i korthet Kommunens styrprocess utgår från tre huvudsakliga dokument: - planeringsförutsättningar - planering med budget - årsredovisning Kommunstyrelsen tar under våren fram planeringsförutsättningar som ger utgångspunkter för nämndernas arbete och budget för kommande år och planering för ytterligare två år. Planeringsförutsättningarna innehåller övergripande mål, uppdrag och ekonomiska ramar. Nämnderna svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål, svar på beslutade uppdrag och budget inom de förutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen tar fram kommunens samlade planering med budget med utgångspunkt i nämndernas förslag. Uppföljning sker sedan i årsredovisningen. I planeringsarbetet används sex perspektiv som syftar till att ge en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. De externa perspektiven tar upp politikens löften till medborgarna i kommunen ( Löftet ): ortsutvecklingsperspektivet, medborgarperspektivet och delar av miljöperspektivet. De interna perspektiven handlar om förhållandet mellan politiken och förvaltningen ( Leveransen ): personalperspektivet, ekonomiperspektivet, verksamhetsperspektivet och delar av miljöperspektivet. 2.2 Pågående utveckling av styrprocessen Kommunens styrprocess är under förändring. Förändringsarbetet har bedrivits i projektform. Projektet Nytt styrsystem för Katrineholm har pågått sedan hösten 2008 och avslutas i januari Syftet har dels varit att förbättra den övergripande planeringen och 6

7 uppföljningen, dels att ta fram en gemensam struktur för kommunövergripande styrdokument. Förslaget innebär bland annat att en fyraårig kommunplan med övergripande mål och inriktning för verksamheten införs, samt att de sex perspektiven avskaffas. Förslaget till nytt styrsystem godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde 16 december Av förslaget framgår att kommunens planering på lång sikt konkretiseras i en vision. För varje mandatperiod tas en kommunplan fram som tydliggör politikernas målsättningar och prioriteringar för perioden. Den mer kortsiktiga planeringen uttrycks i övergripande plan med budget som tas fram årligen. Där framgår också nämndernas ekonomiska ramar. Kommunplanen kommer att tas fram efter valet hösten Således blir 2011 det första året med kommunplan, politiskt fastställt planeringsdirektiv under våren samt övergripande plan med budget under hösten. 3. Krav på uppföljning och återkoppling I kommunens övergripande planering med budget och plan för kommande år återfinns ett flertal mål som ska följas upp. Under avsnittet God ekonomisk hushållning finns finansiella mål, men även verksamhetsmål fördelade på olika verksamhetsområden, såsom äldreomsorg, förskoleverksamhet och socialtjänst. Under de sex perspektiven finns kommunens övergripande mål angivna. Verksamheterna har också att arbeta efter nämndspecifika mål som sorterats under de olika perspektiven. Förutom ekonomiska uppföljningar som görs månatligen tas tertialrapporter, delårsrapport samt årsredovisning fram. I kommunens styrprocess är det inte från central nivå angivet exakt hur de olika nämnderna ska arbeta, utan de väljer själva planeringsmodell. I rapporterna har dock nämnderna att redogöra för arbetet med de olika målen och uppdragen i en gemensam struktur med uppdragslistor där verksamheten ska ange om uppdraget kvarstår, pågår eller är genomfört. Bägge nämnderna som ingått i granskningen har uppgett att de har stöd av en ekonom som på halvtid hjälper dem med sammanställningen av uppföljningen, och att detta underlättar arbetet. Under intervjuerna har det samtidigt framkommit nämnderna delvis arbetar olika med uppföljningen och att det är olika hur man från centralt håll når ut till nämnderna utifrån 1 Kommunstyrelsens sammanträde , 263, Dnr KS/2009: , Nytt styrsystem för Katrineholms kommun. 7

8 uppdrag och mål, samt redovisningen av uppdragen. Flera av de intervjuade har uttryckt att det är önskvärt att redovisningen kan se mer likartad ut. Även om mallarna är likartade menas exempelvis att det finns olika tolkningar av vad som är genomfört och vad som kvarstår. Både från centralt håll och från berörda nämnder/förvaltningar som ingått i granskningen har synpunkter rests rörande antalet mål som finns i dagsläget. Generellt är bilden som förmedlas att antalet mål bör minska. Projektet som arbetat med att ta fram förslaget på den nya styrmodellen har dock inte fokuserat på frågan om målens antal eller utformning utan det nämns som en fråga att arbeta vidare med efter projektet. Både service- och tekniknämnden och socialnämnden har under intervjuerna angett att de påbörjat ett arbete inom nämnden med att se över sina mål. En diskussion förs på nämndnivå gällande vad som är att betrakta som mål och vad som snarare är att betrakta som ständiga uppdrag som verksamheten inte kan bli färdig med. Som exempel kan nämnas flera av målen angivna i verksamhetsperspektivet för serviceoch tekniknämnden som bland annat tar fasta på att gator och vägar ska vara trygga och välkomnande. Statusen på dessa är att arbete pågår och nämndens kommentar i tertialoch delårsrapporterna från 2009 är identisk på flera av målen: kontinuerlig översyn resulterar i förbättringar. Från nämnderna och förvaltningarna är den generella synpunkten annars att kraven som ställs på uppföljningen i huvudsak är rimliga. En tanke som hörts från några av de intervjuade är att det främst är ekonomin som är i blickfånget för uppföljningen och att underlagen som tas fram inte alltid tas omhand och används. Just användning och analys av framtagna underlag är något som identifierades som ett utvecklingsområde i revisorernas granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande under hösten Verktyg och modeller för uppföljning Mallen och strukturen som nämnderna har att använda sig av i delårsrapporterna och årsredovisningen är en form av modell för uppföljning som finns i kommunen. Något centralt metodstöd som till exempel särskilda analysmetoder finns inte. Under intervjuerna har synpunkten framförts att förbättringar har skett i form av tydligare skrivanvisningar i samband med årsredovisningarna, men att det fortfarande finns behov av ökat stöd och mer likartade redovisningar. En av de intervjuade framhöll att det bör hållas i åtanke att årsredovisningen inte ger hela bilden av vad som pågår och görs ute i verksamheterna. Nämnderna och verksamhetsområdena är olika stora och vissa borde utveckla sina redovisningar mer än andra. Vår genomgång av några av de senaste uppföljningarna (tertialrapport, delårsrapport, och årsredovisning) visar också att det varierar i hur mycket nämnderna förklarar och 8

9 kommenterar det arbetet som gjorts kopplat till de olika målen. Variationerna gäller både inom och mellan nämnderna som ingått i denna granskning. Från förvaltningshåll har vi också hört att en ny styrprocess och nya mål välkomnas, bland annat beroende av att det inte är lätt att förstå de olika perspektiven som idag används. Till exempel har nämnts att det ibland är svårt att förstå under vilken rubrik vissa frågor hör hemma. På central nivå finns ett internetbaserat verktyg introducerat. Kommunstyrelseförvaltningen har sedan mars 2009 använt rapporteringssystemet Run your company från Stratsys. Verktyget används för verksamhetsplanering, uppföljning och nyckeltal. Ambitionen är att under 2010 ska även de andra nämnderna börja rapportera uppdrag och mål de får av KF/KS i systemet. Vid tidpunkten för granskningen (november-december 2009) var nämnderna/förvaltningarna nyligen informerade om införandet av verktyget. En huvudadministratör finns för systemet, men något förberedelsearbete inför införandet var ännu inte påbörjat. De intervjuade på nämnd-/förvaltningsnivå var i huvudsak positiva till systemet utifrån det de hittills hört, men ingen utbildning i systemet hade ännu skett av personalen. En synpunkt som nämndes under intervjuerna var att förändringsarbetet av kommunens styrprocess fokuserat på innehållet i processen, inte verktyget, och att det kan vara svårt med IT-stöd när det ännu inte är klart hur processen kommer att se ut. På nämndnivå sker också utveckling av verktyg och arbetssätt för uppföljning. Inom service- och tekniknämnden har flera händelser och organisatoriska förändringar skett som fördröjt det interna utvecklingsarbetet. Nämnden har bland annat arbetat med att foga samman olika kulturer efter sammanslagningen. Under 2010 är planen att förbättra arbetet inom förvaltningen med styrning och uppföljning. Socialnämnden arbetar med olika metoder för att utveckla sitt interna kvalitetsarbete och uppföljningen av verksamheten. En tjänst som kvalitetsutvecklare har inrättats och en kvalitetsplan är på gång att sjösättas för Konsekvensbeskrivningar Konsekvensbeskrivningar görs främst i planeringen och i beredningen av ärenden, men den generella bilden från intervjuerna är att detta skett i högre utsträckning tidigare. Ett par av de intervjuade politikerna på nämndnivå menar att underlagen oftast är bra och visar vad olika beslut innebär. Flera av de övriga intervjuade menar dock att detta är ett område som skulle kunna utvecklas genom utförligare beskrivningar. Från nämndhåll har också synpunkten rests att nämnderna ibland borde involveras tidigare och kunna ha synpunkter på alternativ och ta fram konsekvensbeskrivningar. Från service- och tekniknämnden ger man som exempel att en upphandling av städverksamheten står för dörren samt att verksamheten Upphandling och affärer flyttats från nämn- 9

10 dens ansvarsområde till kommunstyrelseförvaltningen utan någon konsekvensanalys har gjorts av vad det kommer att medföra för för- och nackdelar. I uppföljningarna som görs i årsredovisningen finns flera exempel på kortfattade beskrivningar av konsekvenser av olika händelser. Socialnämnden lyfter exempelvis fram att stängningen av psykiatriska avdelning 4 på Kullbergska sjukhuset har gjort att samarbetet med landstinget kring avgiftning har försvårats. När det gäller uppföljningen av målen finns nämndens kommentarer kring arbetet för att uppfylla målen inte alltid, men i de flesta fall. Några utförligare analyser eller beskrivningar av konsekvenser återfinns dock vanligtvis inte. I service- och tekniknämndens fall återfinns det i årsredovisningen från 2008 inga kommentarer till redovisningen av måluppfyllelsen. 6. Uppföljning och återkoppling i utvecklingsarbetet av styrprocessen Att ekonomin är i fokus för uppföljningen är något som framhållits av flera av de intervjuade. Analysen av verksamheten ges inte lika mycket uppmärksamhet. Ett förslag som fördes fram var muntliga föredragningar för KS som komplement till tertialrapporterna och årsredovisningen, samt att ha temasammanträden på KS för att nå ett breddat fokus. Från centralt håll har också framförts att tiden från uppföljning till ny planering är kort. Inrapporteringen sker sent och hinner inte alltid analyseras av kommunstyrelseförvaltningen och KS. Frågan om hur nämndernas material används behöver ses över anser flera centrala företrädare. En mer löpande redovisning och återkoppling eftersträvas: i den nya styrprocessen ska månadsuppföljningen stärkas och uppföljningen delas upp under året, så att den blir olika djup i olika nämnder vid olika tidpunkter. Tanken är att frångå tertialbokslut från och med 2010 och istället ha utförligare månadsuppföljningar samt delårsrapport. Ett arbetssätt eftersträvas där resultat används och analyseras i högre grad. Projektledaren är tjänstledig från positionen som planeringsstrateg vid kommunstyrelseförvaltningen. Erfarenheter av hur uppföljningen fungerat har präglat arbetet med den nya styrprocessen, bland annat avseende anpassad uppföljning för olika verksamheter när det bättre passar deras tidscykel (t ex skolan gör kvalitetsredovisning under våren) och att perspektiven är på väg bort då de inte fungerat styrande och oklarheter har funnit kring vad som hör hemma under respektive perspektiv. Projektet med att utveckla styrprocessen har, förutom projektledaren, bestått av en projektgrupp bestående av olika funktioner, bland annat handläggare, ekonom, kvalitetsledare och upphandlare. Kommunens ekonomgrupp har utgjort referensgrupp till projektet. Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens ordförande, 1 och 2 vice ordförande, kommunchef samt ekonomichef. Projektet har haft månatliga träffar med styrgruppen. 10

11 Av intervjuerna att döma har projektet haft tätare kontakter på tjänstemannanivå än med politiken. Dialog med KS har eftersträvats i högre grad. Från förvaltningarnas håll är dock intrycket att de upplever att de fått löpande information från projektet och haft möjlighet att tycka till och påverka. Detta har skett bland annat genom information från projektet på förvaltningschefernas möten, samt genom representant i referensgruppen för projektet. Både från förvaltningarna och från politiken nämns dock att de väntar på underlag att ta ställning till och ge synpunkter på. 11

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning. Borgholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Lisa Åberg Malin Kronmar Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och revisionsfråga...2 1.3. Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Ansvarsutövande Uppföljande granskning

Ansvarsutövande Uppföljande granskning Revisionsrapport* Ansvarsutövande Uppföljande granskning Vännäs kommun December 2006 Allan Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Ny förvaltningsorganisation

Ny förvaltningsorganisation www.pwc.se Översiktlig granskning Joanna Hägg Ny förvaltningsorganisation Solna stads förtroendevalda revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Effekter av ny styrmodell

Effekter av ny styrmodell Revisionsrapport Effekter av ny styrmodell Halmstads kommun April 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018

Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 Dnr 2015/KS 0194 003 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-16 Tyresö kommun / 2015-05-12 2 (7) Tyresö kommun / 2015-03-10 3 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Håkan Lindahl Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 1 3

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande

Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande Revisionsrapport Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande Katrineholms kommun september 2009 Marie Lindblad Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer