TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden"

Transkript

1 Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg (S) Henrik Silfverstolpe (FP) Lennart Höckert (S) Sonny Hilding (KD) Lars Ekström (SD) Kai Regnell (MP) Kerstin Fredriksson (S) Tjänstgörande ersättare Mats Sjöslätt (C), Kerstin Johansson (S) Roger Persson (M) Ersättare Övriga Jan Larsson (SD) Emelie Elwing (S) Sten Andersson (M) Torbjörn Karlsson (S), 114 Olof Blennhede (FP) Leif Roos (SD) Bengt Nilmo (KD) Christian Ottergren (SÖS) Justeringens plats och tid den 22 oktober kl Sekreterare Ordförande Justerare Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen Jan-Åke Persson Projektledare, Tekniska förvaltningen Mark Huisman Tekniska förvaltningen Martin Nilsson Tekniska förvaltningen Mats Lawesson Tekniska förvaltningen Micael Bergquist Tekniska förvaltningen Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen Andreas Härwell Tekniska förvaltningen Christina Björkman Tekniska förvaltningen Daniel Wargren Tekniska förvaltningen Andreas Härwell Eric Samuelson Alf Hansson (S) Paragrafer Henrik Silfverstolpe (FP)

2 Protokollsutdrag 2 (6) Mötesdatum

3 Protokollsutdrag 3 (6) Mötesdatum ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Underskrift Tekniska förvaltningen Katrin Carlsson

4 Protokollutdrag 4 (6) Datum 125 Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas målstyrning - styrkedjan Dnr TN 2014/313 Ärendebeskrivning Bakgrund PwC har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborgs kommun genomfört en granskning av om kommunstyrelsens och de granskade nämndernas styrning av kommunens verksamheter är ändamålsenlig genom en tydlig styrkedja från fullmäktige till första linjens chefer. Förutom kommunstyrelsen har bildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden samt kommunfullmäktige ingått i granskningen. Revisionen har vid sammanträde beslutat att anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Från kommunstyrelsen och nämnderna önskar revisorerna svar på de bedömningar som görs i revisionsrapporten senast den 6 november Rapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas styrning av kommunens verksamheter är ändamålsenlig genom en tydlig styrkedja från fullmäktige till första linjens chefer? Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och de granskade nämndernas styrning av kommunens verksamheter är i många delar ändamålsenlig genom en tydlig styrkedja från fullmäktige till första linjens chefer. Det finns dock brister och utvecklingsområden som bör uppmärksammas. Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar avseende granskningens kontrollmål. - Revisionen bedömer att kommunstyrelsens direktiv för planerings- och budgetarbete inom kommunens olika verksamheter kan utvecklas. Revisionen menar att kommunens styrmodell med fullmäktiges strategiska inriktningar och inriktningsmål i många delar är tydlig men kan bli bättre och konkretiseras. Det finns en struktur för respektive nämnd att utifrån sitt uppdrag bryta ner fullmäktiges strategiska inriktning till effektmål och indikatorer. Otydligheten består i om nämnderna ska förhålla sig till samtliga fullmäktiges strategiska inriktningar eller inte. Hur många mål skall finnas? De granskade nämnderna har härvidlag handlat olika. Det pågår ett arbete med att förtydliga styrmodellen inför budget Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 Protokollutdrag 5 (6) Datum - Revisionen bedömer att styrelsen och nämnderna har angivit effektmål samt indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Kvaliteten på effektmål och indikatorer varierar och kan utvecklas. Inom bildningsnämnden finns mål som i huvudsak är av resultatkaraktär. För att åstadkomma en tydligare styrning över målen ska uppnås krävs att nämnden är mer aktiv. En beskrivning över hur målen ska uppnås kan konkretiseras i en verksamhetsplan som då även beslutas av nämnd. - Revisionen bedömer att nämndernas mål i varierande utsträckning bryts ner och preciseras inom verksamheterna. Vi anser att styrkedjan kans tärkas genom att i större utsträckning konkretisera vad målen betyder för den enskilde medarbetaren. Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal utgör i detta avseende viktiga forum. Inom arbetsmarknadsnämnden pågår ett utvecklingsarbete för att tydligare koppla aktiviteter till indikatorerna. Inom bildningsnämnden är kopplingen dock inte lika tydlig. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet finns mål, prioriterade områden och åtgärder för att nå nämndens effektmål. Respektive rektor ansvarar för arbetet och av det material revisionen har tagit del av varierar kopplingen till nämndens effektmål. Av enkätundersökningen framgår också att kopplingen till styrkedjan inte är lika stark. Det betyder att styrkedjan ser olika ut för första linjens chefer och medarbetare. - Det sker återrapportering från verksamhet till respektive nämnd i samband med delårsbokslut. Revisionen bedömer att det sker en återrapportering av indikatorer och effektmål i samband med delårs- och årsredovisningen. Yttrande PwC har fått i uppdrag att granska om tekniska nämndens styrning av verksamheten är ändamålsenlig genom en tydlig styrkedja från fullmäktige till första linjens chefer Nämndernas arbete med styrkedjan Iakttagelser De målsättningar som finns inom nämnden anses på ett övergripande plan. Målen är kommunicerade ut i linjeorganisationen exempelvis genom diskussioner på arbetsplatsträffar men det finns ett förbättringsutrymme vad gäller att tydliggöra vad målen innebär för den enskilde medarbetaren. Kommentar: s mål är redovisat på informationsträffar för all personal. s mål får ytterligare behandlas i tekniska förvaltningens ledningsgrupp för att spridas vidare ut i organisationen. En uppfattning som framförs i samband med intervjuerna är att det finns ett glapp i målkedjan från fullmäktigenivå till nämnds nivå. Fullmäktiges inriktningsmål uttrycker stora ambitioner men det är svårt för nämnden att infria dessa i realitet. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 Protokollutdrag 6 (6) Datum Kommentar: s ansvarsområde har inte varit prioriterat vilket innebär att nämnden inte blivit tilldelat erforderliga medel. Ambitionsnivån har därvid varit svår att uppfylla Uppföljning och återrapportering Iakttagelser Nämnderna Inom tekniska nämnden finns olika former för uppföljning och återrapportering avseende målen. s arbetsutskott kallar månatligen avdelningscheferna till en muntlig dialog med arbetsutskottet. Syftet med dessa möten är att stämma av hur den löpande verksamheten fungerar, ekonomiskt utfall samt vilka utmaningar som finns. Vid dessa möten diskuteras inte graden av måluppfyllelse utifrån målformuleringarna men dialogen kan sägas vara ett uttryck för målavstämning i praktisk mening. Kommentar: s arbetsutskotts månatliga avstämningar är uppskattat såväl hos politiker som hos tjänstemän. Beslut beslutar att godkänna yttrandet samt att översända yttrandet till kommunrevisionen och kommunstyrelsen som eget yttrande i ärendet. Skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer