Granskning av bokslutsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av bokslutsprocessen"

Transkript

1 Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Uppdrag Metod och avgränsning Medverkande i granskningen Granskningens resultat Inledning Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? Vår kommentar och bedömning Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? Vår kommentar och bedömning Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? Vår kommentar och bedömning Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? Vår kommentar och bedömning Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? Vår kommentar och bedömning Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Vår kommentar och bedömning Bokslutsprocessen - Motala kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna i Motala kommun har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att översiktligt granska hanteringen av arbetet med bokslut inom kommunen. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Finns en god intern kontroll på plats i bokslutsprocessen inom kommunen, gällande såväl systemstöd som manuella rutiner? Vår granskning visar på att det finns bra förutsättningar för en god intern kontroll gällande bokslutsarbetet på Motala kommun. Kommunen är inne i ett förbättringsarbete gällande bokslutshanteringen och många nya och förbättrade rutiner har utarbetats eller är under utarbetande/implementation. Ett tydligt grepp har tagits om processen i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra den och sedan årsskiftet har även en ny rutin gällande periodstängningar samt bokslut vid månadsslut implementerats. Månadsboksluten underlättar delårs- och årsboksluten då uppföljning av differenser och avvikelser görs löpande och inte lämnas helt och hållet till de större boksluten. Vår bedömning, kopplat till respektive revisionskriterie är: 1. Det finns tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot och de efterlevs till stor del av ekonomienheten 2. Det finns dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen, genom bokslutsinstruktioner, checklistor samt ekonomihandbok 3. Roller och ansvar avseende delmoment finns till viss del beskrivna i de dokument som granskats, men kan utvecklas för att på ett tydligare sätt beskriva de gränssnitt som finns mellan ekonomienhet och ekonomerna ute på förvaltningarna. 4. Forum för kontinuerlig förbättring av arbetet finns genom de ekonomiträffar som genomförs månadsvis samt de arbetsgrupper som tillsätts i syfte att åtgärda specifika utmaningar 5. Ett ändamålsenligt systemstöd finns på plats, för en effektiv och säker hantering. Det finns dock förbättringsmöjligheter gällande nyttjandet av fakturahanteringssystemet, som i vissa lägen upplevs som krångligt vid bokslutsarbetet. 6. Ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet görs för att underlätta bokslutet, dels enligt de instruktioner som går ut till verksamheten och även genom de månadsbokslut som utförs. Det finns dock en utmaning för ekonomienheten i att se till att aktiviteterna utförs enligt instruktionerna på respektive förvaltning. Vår sammanfattande bedömning är den att den interna kontrollen i bokslutsarbetet är god, men att kommunen måste fortsätta på den inslagna vägen med att kommunicera och implementera de nya rutinerna i verksamheten. Ekonomienheten bör även följa upp att rutinerna för månadsbokslut verkligen efterlevs av ekonomer/handläggare/assistenter på respektive förvaltning för att få ut den fulla potentialen av denna rutin. Bokslutsprocessen - Motala kommun 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Väl fungerande rutiner för hantering av bokslut är en nyckel för att uppnå god redovisning och rapportering kring kommunens ekonomiska hantering. Detta kräver god intern kontroll genom hela processen. En effektiv och kvalitetssäkrad bokslutsprocess är beroende av såväl ett anpassat systemstöd som effektiva och väl utvalda nyckelkontroller genom hanteringen. Den interna kontrollen bör genomsyra hela processen, från hantering ute på respektive förvaltning till rutinerna på ekonomienheten. Processen bör även stödjas av en systemmiljö som ytterligare medverkar till att säkra resultatet av bokslutsarbetet Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i Motala kommun har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att översiktligt granska hanteringen av arbetet med bokslut inom kommunen. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Finns en god intern kontroll på plats i bokslutsprocessen inom kommunen, gällande såväl systemstöd som manuella rutiner? Vidare omfattar granskningen följande revisionskriterier: 1. Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? 2. Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? 3. Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? 4. Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? 5. Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? 6. Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Bokslutsprocessen - Motala kommun 2 av 10

5 2.3. Metod och avgränsning I första hand har hanteringen på ekonomifunktionen omfattats av denna granskning. Även andra delar av verksamheten kan komma att omfattas, i den mån aktiviteter med påverkan på bokslutet utförs. Granskningen avgränsas till ovan nämnda kontrollmål/ granskningsmål. Granskningen är även avgränsad till den finansiella redovisningen kopplad till bokslutsarbetet. Författande av förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse samt upprättande av tryckt årsredovisning har ej omfattats av denna granskning. Vidare har stödjande dokumentation såsom processbeskrivningar och policys inspekterats. Baserat på omfattningen av granskningen och revisionsfrågan kan granskningen och eventuella observationer inte förväntas inkludera alla möjliga förbättringar i den interna kontrollen av bokslutsprocessen i Motala kommun Medverkande i granskningen Granskningen har utförts av Martin Westholm,, genom intervjuer samt granskning av dokumentation och underlag. De personer från Motala kommun som medverkat vid intervjuer har varit: Anders Neumann, ekonomichef Terese Boberg, Redovisningsekonom kommunledningsförvaltningen Hans Ydnäs, ekonom kommunledningsförvaltningen Anna Schollin, ekonom Bildningsförvaltningen Anders Aronsson, ekonom Bildningsförvaltningen Bokslutsprocessen - Motala kommun 3 av 10

6 3. Granskningens resultat Granskningen genomfördes under oktober/november Nedan har vår bedömning och eventuella observationer per revisionskriterie sammanställts på aggregerad nivå. Observationerna har bedömts efter dess väsentlighet, graderingen illustreras med hjälp av följande definition: Röd En brist med så stor påverkan på system, processer eller intern kontroll vilken kan medföra att verksamheten exponeras för betydande förluster eller väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Gul Mindre brister eller fel där risken för otillbörlig användning och/eller felaktigheter i bokföringen är lägre, men där det ändå bedöms finnas utrymme för förbättringar. Grön Inga eller ej väsentliga brister noterade. För detaljer, kommentarer och bedömning, se respektive avsnitt. Ref. Revisionskriterier Bedömning 3.1 Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? 3.2 Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? 3.3 Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? 3.4 Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? 3.5 Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? 3.6 Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Bokslutsprocessen - Motala kommun 4 av 10

7 3.1. Inledning Motala kommun befinner sig i ett utvecklingsarbete vad gäller ekonomihanteringen generellt och bokslutsarbetet specifikt. Dokumentation gällande processer och hantering av bokslut har i sina delar nyligen tagits fram och nya arbetssätt är under implementation i organisationen. Det är t ex först från och med januari 2013 som det genomförs månatliga periodstängningar, med nya rutiner som följd. Det har även utarbetats nya dokument som skall skapa en mer kvalitetssäkrad och enhetlig bokslutsprocess, dokument som vid denna gransknings genomförande var framtagna men ej var helt implementerade i verksamheten. Utgångspunkten för vår granskning har varit situationen i nuläget och det är utifrån det vi gör våra bedömningar Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? Kraven på ekonomienheten inom Kommunledningsförvaltningen gällande utkomsten av bokslutsarbetet kommer i huvudsak från externt håll, från intresseorganisationer samt allmän lagstiftning. De huvudsakliga kravställarna på redovisningen, som gäller specifikt för kommuner, är SKL (Sveriges Kommuner & Landsting), Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt Kommunalekonomiska Föreningen (KEF). De utarbetar direktiv och rekommendationer för hur kommunal redovisning och därmed även bokslut skall hanteras, vilket är den huvudsakliga grunden Motala kommun arbetar mot vid utformningen av sin bokslutsprocess. Utöver det gäller även den allmänna lagstiftningen kopplat till redovisning/finansiell rapportering i form av momslagstiftningen samt bokföringslagen. Ovan information har diskuterats med Motala kommun och vi har genom intervju verifierat att ekonomienhetens företrädare är medvetna om de krav som ställs samt att de verkar för att efterleva dem Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot, och vår uppfattning är även att Motala kommun är medvetna om dessa krav och arbetar för att tillämpa de rekommendationer, direktiv och den lagstiftning som finns. Bedömningen kommer av de samtal vi haft med ansvariga inom ekonomienheten, där det från deras perspektiv upplevs som tydligt vad som skall uppnås samt att vi även uppfattar att de har insyn i de olika kravställare som finns på utkomsten av bokslutsarbetet. Bokslutsprocessen - Motala kommun 5 av 10

8 3.3. Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? Dokumenterade rutiner och anvisningar är viktigt för att höja kvaliteten och enhetligheten i det arbete som utförs kring bokslutet, samt för att säkerställa att utkomsten av arbetet blir det som önskas. Detta gäller för alla som levererar input till bokslutet och det bör finnas kontrollsteg på vägen. I vår granskning vill vi i huvudsak se att det finns övergripande anvisningar för bokslutsprocessen (som beskriver syfte och respektive moment i processen), att det finns rutinbeskrivningar för komplexa moment samt att det finns någon form av checklista där ansvar och tidpunkt för slutförande framgår tydligt. För kommentarer kopplat specifikt till ansvarsfördelning, se efterföljande avsnitt. Vi har inhämtat och granskat den dokumentation Motala kommun har som grund för bokslutsarbetet och det finns ett flertal dokument som syftar till att skapa en kontrollerad och enhetlig process. På övergripande nivå finns en årsslutsanvisning, med instruktioner för års- och delårsbokslut. Motsvarande dokument finns även för de månadsbokslut som görs, Periodavslutsanvisningar. Kopplat till dessa dokument finns rutinbeskrivningar i ekonomihandboken, ett dokument på intranätet med detaljerade beskrivningar av rutiner och moment i ekonomihanteringen. För ekonomienhetens säkerställande av att alla moment utförs finns en checklista, där samtliga moment i period- respektive årsslut framgår, samt deadline för utförande Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det finns beskrivande dokumentation framtagen som syftar till att kvalitetssäkra processen samt att verka för ett enhetligt arbetssätt. Dokumentationen är till viss del nyligen framtagen och är bara delvis kommunicerad och implementerad i verksamheten, varför vi ej fullt ut kan bedöma i vilken utsträckning rutinerna efterlevs. Vi ser att Motala kommun är på rätt väg vad gäller att skapa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för bokslut genom organisationen. Gällande den nya hanteringen med periodstängningar rekommenderar vi att en insats görs för att på ett tydligt sätt kommunicera syftet med periodstängningarna, samt de krav som ställs på respektive förvaltning i detta. Vår förståelse är att de anvisningar för periodavslut som finns framtagna inte följs fullt ut i dagsläget. Under granskningen noterades följande observationer, som presenteras i tabellen nedan: Bokslutsprocessen - Motala kommun 6 av 10

9 Ref. Observation Rekommendation 3.3 #1 Efterlevnad av periodslutsrutiner Det noterades att rutinerna för periodslut inte efterlevs av förvaltningarna fullt ut. De aktiviteter som ska utföras vid periodstängning utförs inte enligt de direktiv som finns, vad gäller t ex avstämning av balanskonton samt periodiseringar. Vi är dock medvetna om att rutinerna nyligen implementerats och att det kan förekomma en viss inkörningsperiod. Risk: Risken med att periodslutsrutiner ej utförs är att kommunen ej uppvisar ett rättvisande resultat för perioden, vilket kan försvåra styrning och kontroll. Prioritet: Låg Vi rekommenderar att ekonomiavdelningen tillser att periodslutsrutiner utförs enligt de anvisningar som finns för att de önskvärda resultaten av månadsboksluten uppnås Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? För att säkerställa att viktiga moment utförs är en tydlig och väl kommunicerad ansvarsfördelning viktig. Ett bokslut innehåller många olika moment, som utförs av många olika personer, moment som även kan vara beroende av varandra. Det är viktigt att ansvar som delas ut tas emot, samt att gränssnitt vid överlämningar är tydligt definierade. Roller och ansvar för Motala kommun i samband med bokslut framgår till viss del av de olika dokument som framgår av avsnitt 3.3. För ekonomer ute i verksamheten finns de period- samt årsslutsanvisningar som går ut från ekonomienheten, där det framgår vilka moment som ska utföras på förvaltningarna. Det finns även en detaljerad ansvarsfördelning gällande avstämning av balanskonton, vem som i samband med bokslut ansvarar för avstämning av vilka konton. Detta i syfte att säkerställa att inga konton missas i den avstämning som görs. För ekonomienheten finns utöver dessa anvisningar en checklista för bokslutsrutinerna, där ansvaret för respektive moment framgår samt deadline för genomförande Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att ansvaret till viss del finns beskrivet och kommunicerat i de dokument som granskats. Det finns dock utvecklingsmöjligheter Bokslutsprocessen - Motala kommun 7 av 10

10 vad gäller att tydliggöra gränssnitten mellan ekonomienheten och respektive förvaltning, vad som ska göras av ekonomer/assistenter ute i verksamheten samt var ekonomienheten tar över. Vår granskning visar att det råder viss osäkerhet ute på förvaltningarna kring moment i bokslutsprocessen, hur ansvaret är uppdelat mellan ekonomienhet och respektive förvaltning. Ref. Observation Rekommendation 3.4 #1 Tydlighet i ansvarsfördelning Det noterades att viss osäkerhet råder kring ansvarsfördelningen vad gäller gränssnittet mellan ekonomienhet och respektive förvaltning. Det framgår inte tydligt i den dokumentation och de instruktioner som finns vilka moment i de olika bokslutsaktiviteterna som ska utföras av ekonomienhet och respektive förvaltning. Vi rekommenderar att framtagna instruktioner kompletteras med en tydlig beskrivning av gränssnittet mellan ekonomienhet och respektive förvaltning. Detta för att ytterligare kvalitetssäkra den process som finns framtagen. Risk: Risken vid otydlig ansvarsfördelning är att moment ej blir utförda, eller att moment utförs dubbelt vilket skapar onödigt merarbete i processen. Prioritet: Medel 3.5. Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? Kontinuerlig utveckling och förbättring är viktigt för att uppnå en mer effektiv och säker hantering, men även för att följa med i förändringar som styrs av yttre faktorer (som t ex förändringar i regelverk och förordningar eller förändrade omvärldskrav). Ekonomienheten på Motala kommun har månadsvisa informationsmöten där ekonomienheten samt ekonomer ute på förvaltningarna deltar. Dessa möten har som syfte att lyfta frågor och förbättringsförslag för att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen. Efter ett delårs- eller årsbokslut går man på dessa informationsmöten specifikt igenom hur bokslutet fungerat och vad som eventuellt kan förbättras. Utöver dessa månadsvisa möten sätts arbetsmöten upp för att lösa det som uppkommit. Det kan t ex vara en arbetsgrupp som ska fokusera på delar av bokslutsprocessen Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns en hantering för kontinuerlig förbättring av bokslutsarbetet, såväl som för det generella ekonomiarbetet inom kommunen. De månatliga mötena ger en kontinuitet i utvecklingsarbetet och gör att Bokslutsprocessen - Motala kommun 8 av 10

11 det finns ett forum där eventuella brister eller frågeställningar kan tas upp utan längre dröjsmål. Det ökar möjligheten för medverkande i processen att komma med synpunkter och bidra till processens utveckling Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? För den centrala ekonomihanteringen används en lösning från Aditro, med funktionalitet för huvudbok, reskontra, anläggningsredovisning samt kassahantering. Till det finns ett scannings- och workflowsystem som är integrerat med ekonomisystemet, för en säker och effektiv hantering av leverantörsfakturor. För styrning, beslutsstöd och uppföljning används Hypergene, där såväl ekonomienhet som andra beslutsfattare i verksamheten har åtkomst. Förvaltningarna i sin tur använder olika försystem som föder ekonomisystemet med information, främst vad gäller kundfakturering. Ekonomienheten och förvaltningarnas egen uppfattning är att de har system som stödjer deras arbetssätt på ett bra sätt och i och med införandet av Hypergene har de även bra uppföljningsmöjligheter. Samma sak gäller om man tittar specifikt på bokslutshanteringen. Dock upplevs fakturahanteringssystemet som krångligt i vissa avseenden, vad gäller t ex att söka ut information eller ta ut rapporter. Upplevelsen är att mycket tid i bokslutsarbetet går åt till att leta upp fakturor som kräver någon form av åtgärd, i form av kontering, godkännande eller attest Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det systemstöd som används på ett bra sätt stödjer bokslutsprocessen, samt att det finns grund för en säker hantering i systemet. Det finns dock förbättringspotential vad gäller användandet av fakturahanteringssystemet, där det upplevs som svårt att söka ut information som behövs i bokslutsarbetet. Vi rekommenderar att möjligheten att ta ut rapporter anpassas till de behov som finns i verksamheten, för att möjliggöra en mer effektiv hantering i bokslutsarbetet. I det fall möjligheten systemmässigt redan finns är behovet snarare kopplat till utbildning i systemet, för att användarna ska få förståelse för hur informationen kan sökas fram. Bokslutsprocessen - Motala kommun 9 av 10

12 3.7. Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Att kontinuerligt utföra avstämnings- och kontrollåtgärder i det löpande redovisningsarbetet är viktigt för att underlätta arbetet vid bokslut och skapa mer tid till specifika bokslutsåtgärder. Arbetet med att söka orsaker till eventuella differenser och avvikelser försvåras ju längre de blir liggande, varför kontinuerlig avstämning är att föredra i den mån det är möjligt. I de periodslutsinstruktioner som går ut till ekonomienhet och ekonomerna ute på förvaltningarna finns beskrivet att vissa aktiviteter skall utföras dagligen, eller kontinuerligt under månaden. Detta ger en tydlig anvisning till de som hanterar bokföringen ute i verksamheten och har som syfte att underlätta bokslutsarbetet. Uppfattningen är att ekonomienheten samt ekonomerna i verksamheten blivit bättre på att följa detta och i mån av tid utföra mer av arbetet löpande under månaden. Det finns dock utrymme för förbättring, även om arbetsuppgifter måste ställas mot varandra i en prioritering av den tid som finns tillgänglig. En sak som kraftigt förbättrat och förenklat arbetet med delårs- och årsbokslut är de periodstängningar/periodbokslut som genomförs sedan årsskiftet 2012/2013. Detta avstämningsarbete gör att stora delar av delårs- och årsboksluten utförs löpande under året och att uppföljningen av avvikelser och differenser inte lämnas utan åtgärd under en längre tid. Utmaningen i detta är för ekonomienheten att se till att de periodstängningsinstruktioner som finns följs av verksamheten, i syfte att få ut den fulla potentialen av månadsboksluten Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det finns en bra grund för bokslutsarbetet i det löpande redovisningsarbetet inom Motala kommun. Detta genom de instruktioner och rutinbeskrivningar som finns framtagna, men även genom de månadsbokslut som utförs från och med i år. Dessa bokslut, i de fall de utförs enligt de instruktioner som finns, skapar bra förutsättningar för ett smidigt och effektivt delårs- och årsbokslut. Som vi noterat ovan rekommenderar vi dock att ekonomienheten ser till att rutinerna för månadsbokslut följs ute i verksamheten Bokslutsprocessen - Motala kommun 10 av 10

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Landstinget Dalarna Likviditetsplanering

Landstinget Dalarna Likviditetsplanering Landstinget Dalarna Likviditetsplanering Februari 2016 Emil Forsling Christian Öberg Daniel Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 2. Sammanfattande beskrivning 3. Observationer 3.1 Strategisk

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rätt intäkter - uppföljning

Rätt intäkter - uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16007 Rätt intäkter - uppföljning Rapport 2-16 Rätt intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer