Granskning av bokslutsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av bokslutsprocessen"

Transkript

1 Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Bakgrund Uppdrag Metod och avgränsning Medverkande i granskningen Granskningens resultat Inledning Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? Vår kommentar och bedömning Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? Vår kommentar och bedömning Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? Vår kommentar och bedömning Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? Vår kommentar och bedömning Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? Vår kommentar och bedömning Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Vår kommentar och bedömning Bokslutsprocessen - Motala kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna i Motala kommun har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att översiktligt granska hanteringen av arbetet med bokslut inom kommunen. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Finns en god intern kontroll på plats i bokslutsprocessen inom kommunen, gällande såväl systemstöd som manuella rutiner? Vår granskning visar på att det finns bra förutsättningar för en god intern kontroll gällande bokslutsarbetet på Motala kommun. Kommunen är inne i ett förbättringsarbete gällande bokslutshanteringen och många nya och förbättrade rutiner har utarbetats eller är under utarbetande/implementation. Ett tydligt grepp har tagits om processen i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra den och sedan årsskiftet har även en ny rutin gällande periodstängningar samt bokslut vid månadsslut implementerats. Månadsboksluten underlättar delårs- och årsboksluten då uppföljning av differenser och avvikelser görs löpande och inte lämnas helt och hållet till de större boksluten. Vår bedömning, kopplat till respektive revisionskriterie är: 1. Det finns tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot och de efterlevs till stor del av ekonomienheten 2. Det finns dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen, genom bokslutsinstruktioner, checklistor samt ekonomihandbok 3. Roller och ansvar avseende delmoment finns till viss del beskrivna i de dokument som granskats, men kan utvecklas för att på ett tydligare sätt beskriva de gränssnitt som finns mellan ekonomienhet och ekonomerna ute på förvaltningarna. 4. Forum för kontinuerlig förbättring av arbetet finns genom de ekonomiträffar som genomförs månadsvis samt de arbetsgrupper som tillsätts i syfte att åtgärda specifika utmaningar 5. Ett ändamålsenligt systemstöd finns på plats, för en effektiv och säker hantering. Det finns dock förbättringsmöjligheter gällande nyttjandet av fakturahanteringssystemet, som i vissa lägen upplevs som krångligt vid bokslutsarbetet. 6. Ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet görs för att underlätta bokslutet, dels enligt de instruktioner som går ut till verksamheten och även genom de månadsbokslut som utförs. Det finns dock en utmaning för ekonomienheten i att se till att aktiviteterna utförs enligt instruktionerna på respektive förvaltning. Vår sammanfattande bedömning är den att den interna kontrollen i bokslutsarbetet är god, men att kommunen måste fortsätta på den inslagna vägen med att kommunicera och implementera de nya rutinerna i verksamheten. Ekonomienheten bör även följa upp att rutinerna för månadsbokslut verkligen efterlevs av ekonomer/handläggare/assistenter på respektive förvaltning för att få ut den fulla potentialen av denna rutin. Bokslutsprocessen - Motala kommun 1 av 10

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Väl fungerande rutiner för hantering av bokslut är en nyckel för att uppnå god redovisning och rapportering kring kommunens ekonomiska hantering. Detta kräver god intern kontroll genom hela processen. En effektiv och kvalitetssäkrad bokslutsprocess är beroende av såväl ett anpassat systemstöd som effektiva och väl utvalda nyckelkontroller genom hanteringen. Den interna kontrollen bör genomsyra hela processen, från hantering ute på respektive förvaltning till rutinerna på ekonomienheten. Processen bör även stödjas av en systemmiljö som ytterligare medverkar till att säkra resultatet av bokslutsarbetet Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i Motala kommun har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att översiktligt granska hanteringen av arbetet med bokslut inom kommunen. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Finns en god intern kontroll på plats i bokslutsprocessen inom kommunen, gällande såväl systemstöd som manuella rutiner? Vidare omfattar granskningen följande revisionskriterier: 1. Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? 2. Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? 3. Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? 4. Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? 5. Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? 6. Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Bokslutsprocessen - Motala kommun 2 av 10

5 2.3. Metod och avgränsning I första hand har hanteringen på ekonomifunktionen omfattats av denna granskning. Även andra delar av verksamheten kan komma att omfattas, i den mån aktiviteter med påverkan på bokslutet utförs. Granskningen avgränsas till ovan nämnda kontrollmål/ granskningsmål. Granskningen är även avgränsad till den finansiella redovisningen kopplad till bokslutsarbetet. Författande av förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse samt upprättande av tryckt årsredovisning har ej omfattats av denna granskning. Vidare har stödjande dokumentation såsom processbeskrivningar och policys inspekterats. Baserat på omfattningen av granskningen och revisionsfrågan kan granskningen och eventuella observationer inte förväntas inkludera alla möjliga förbättringar i den interna kontrollen av bokslutsprocessen i Motala kommun Medverkande i granskningen Granskningen har utförts av Martin Westholm,, genom intervjuer samt granskning av dokumentation och underlag. De personer från Motala kommun som medverkat vid intervjuer har varit: Anders Neumann, ekonomichef Terese Boberg, Redovisningsekonom kommunledningsförvaltningen Hans Ydnäs, ekonom kommunledningsförvaltningen Anna Schollin, ekonom Bildningsförvaltningen Anders Aronsson, ekonom Bildningsförvaltningen Bokslutsprocessen - Motala kommun 3 av 10

6 3. Granskningens resultat Granskningen genomfördes under oktober/november Nedan har vår bedömning och eventuella observationer per revisionskriterie sammanställts på aggregerad nivå. Observationerna har bedömts efter dess väsentlighet, graderingen illustreras med hjälp av följande definition: Röd En brist med så stor påverkan på system, processer eller intern kontroll vilken kan medföra att verksamheten exponeras för betydande förluster eller väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Gul Mindre brister eller fel där risken för otillbörlig användning och/eller felaktigheter i bokföringen är lägre, men där det ändå bedöms finnas utrymme för förbättringar. Grön Inga eller ej väsentliga brister noterade. För detaljer, kommentarer och bedömning, se respektive avsnitt. Ref. Revisionskriterier Bedömning 3.1 Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? 3.2 Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? 3.3 Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? 3.4 Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? 3.5 Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? 3.6 Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Bokslutsprocessen - Motala kommun 4 av 10

7 3.1. Inledning Motala kommun befinner sig i ett utvecklingsarbete vad gäller ekonomihanteringen generellt och bokslutsarbetet specifikt. Dokumentation gällande processer och hantering av bokslut har i sina delar nyligen tagits fram och nya arbetssätt är under implementation i organisationen. Det är t ex först från och med januari 2013 som det genomförs månatliga periodstängningar, med nya rutiner som följd. Det har även utarbetats nya dokument som skall skapa en mer kvalitetssäkrad och enhetlig bokslutsprocess, dokument som vid denna gransknings genomförande var framtagna men ej var helt implementerade i verksamheten. Utgångspunkten för vår granskning har varit situationen i nuläget och det är utifrån det vi gör våra bedömningar Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? Kraven på ekonomienheten inom Kommunledningsförvaltningen gällande utkomsten av bokslutsarbetet kommer i huvudsak från externt håll, från intresseorganisationer samt allmän lagstiftning. De huvudsakliga kravställarna på redovisningen, som gäller specifikt för kommuner, är SKL (Sveriges Kommuner & Landsting), Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt Kommunalekonomiska Föreningen (KEF). De utarbetar direktiv och rekommendationer för hur kommunal redovisning och därmed även bokslut skall hanteras, vilket är den huvudsakliga grunden Motala kommun arbetar mot vid utformningen av sin bokslutsprocess. Utöver det gäller även den allmänna lagstiftningen kopplat till redovisning/finansiell rapportering i form av momslagstiftningen samt bokföringslagen. Ovan information har diskuterats med Motala kommun och vi har genom intervju verifierat att ekonomienhetens företrädare är medvetna om de krav som ställs samt att de verkar för att efterleva dem Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot, och vår uppfattning är även att Motala kommun är medvetna om dessa krav och arbetar för att tillämpa de rekommendationer, direktiv och den lagstiftning som finns. Bedömningen kommer av de samtal vi haft med ansvariga inom ekonomienheten, där det från deras perspektiv upplevs som tydligt vad som skall uppnås samt att vi även uppfattar att de har insyn i de olika kravställare som finns på utkomsten av bokslutsarbetet. Bokslutsprocessen - Motala kommun 5 av 10

8 3.3. Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? Dokumenterade rutiner och anvisningar är viktigt för att höja kvaliteten och enhetligheten i det arbete som utförs kring bokslutet, samt för att säkerställa att utkomsten av arbetet blir det som önskas. Detta gäller för alla som levererar input till bokslutet och det bör finnas kontrollsteg på vägen. I vår granskning vill vi i huvudsak se att det finns övergripande anvisningar för bokslutsprocessen (som beskriver syfte och respektive moment i processen), att det finns rutinbeskrivningar för komplexa moment samt att det finns någon form av checklista där ansvar och tidpunkt för slutförande framgår tydligt. För kommentarer kopplat specifikt till ansvarsfördelning, se efterföljande avsnitt. Vi har inhämtat och granskat den dokumentation Motala kommun har som grund för bokslutsarbetet och det finns ett flertal dokument som syftar till att skapa en kontrollerad och enhetlig process. På övergripande nivå finns en årsslutsanvisning, med instruktioner för års- och delårsbokslut. Motsvarande dokument finns även för de månadsbokslut som görs, Periodavslutsanvisningar. Kopplat till dessa dokument finns rutinbeskrivningar i ekonomihandboken, ett dokument på intranätet med detaljerade beskrivningar av rutiner och moment i ekonomihanteringen. För ekonomienhetens säkerställande av att alla moment utförs finns en checklista, där samtliga moment i period- respektive årsslut framgår, samt deadline för utförande Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det finns beskrivande dokumentation framtagen som syftar till att kvalitetssäkra processen samt att verka för ett enhetligt arbetssätt. Dokumentationen är till viss del nyligen framtagen och är bara delvis kommunicerad och implementerad i verksamheten, varför vi ej fullt ut kan bedöma i vilken utsträckning rutinerna efterlevs. Vi ser att Motala kommun är på rätt väg vad gäller att skapa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för bokslut genom organisationen. Gällande den nya hanteringen med periodstängningar rekommenderar vi att en insats görs för att på ett tydligt sätt kommunicera syftet med periodstängningarna, samt de krav som ställs på respektive förvaltning i detta. Vår förståelse är att de anvisningar för periodavslut som finns framtagna inte följs fullt ut i dagsläget. Under granskningen noterades följande observationer, som presenteras i tabellen nedan: Bokslutsprocessen - Motala kommun 6 av 10

9 Ref. Observation Rekommendation 3.3 #1 Efterlevnad av periodslutsrutiner Det noterades att rutinerna för periodslut inte efterlevs av förvaltningarna fullt ut. De aktiviteter som ska utföras vid periodstängning utförs inte enligt de direktiv som finns, vad gäller t ex avstämning av balanskonton samt periodiseringar. Vi är dock medvetna om att rutinerna nyligen implementerats och att det kan förekomma en viss inkörningsperiod. Risk: Risken med att periodslutsrutiner ej utförs är att kommunen ej uppvisar ett rättvisande resultat för perioden, vilket kan försvåra styrning och kontroll. Prioritet: Låg Vi rekommenderar att ekonomiavdelningen tillser att periodslutsrutiner utförs enligt de anvisningar som finns för att de önskvärda resultaten av månadsboksluten uppnås Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? För att säkerställa att viktiga moment utförs är en tydlig och väl kommunicerad ansvarsfördelning viktig. Ett bokslut innehåller många olika moment, som utförs av många olika personer, moment som även kan vara beroende av varandra. Det är viktigt att ansvar som delas ut tas emot, samt att gränssnitt vid överlämningar är tydligt definierade. Roller och ansvar för Motala kommun i samband med bokslut framgår till viss del av de olika dokument som framgår av avsnitt 3.3. För ekonomer ute i verksamheten finns de period- samt årsslutsanvisningar som går ut från ekonomienheten, där det framgår vilka moment som ska utföras på förvaltningarna. Det finns även en detaljerad ansvarsfördelning gällande avstämning av balanskonton, vem som i samband med bokslut ansvarar för avstämning av vilka konton. Detta i syfte att säkerställa att inga konton missas i den avstämning som görs. För ekonomienheten finns utöver dessa anvisningar en checklista för bokslutsrutinerna, där ansvaret för respektive moment framgår samt deadline för genomförande Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att ansvaret till viss del finns beskrivet och kommunicerat i de dokument som granskats. Det finns dock utvecklingsmöjligheter Bokslutsprocessen - Motala kommun 7 av 10

10 vad gäller att tydliggöra gränssnitten mellan ekonomienheten och respektive förvaltning, vad som ska göras av ekonomer/assistenter ute i verksamheten samt var ekonomienheten tar över. Vår granskning visar att det råder viss osäkerhet ute på förvaltningarna kring moment i bokslutsprocessen, hur ansvaret är uppdelat mellan ekonomienhet och respektive förvaltning. Ref. Observation Rekommendation 3.4 #1 Tydlighet i ansvarsfördelning Det noterades att viss osäkerhet råder kring ansvarsfördelningen vad gäller gränssnittet mellan ekonomienhet och respektive förvaltning. Det framgår inte tydligt i den dokumentation och de instruktioner som finns vilka moment i de olika bokslutsaktiviteterna som ska utföras av ekonomienhet och respektive förvaltning. Vi rekommenderar att framtagna instruktioner kompletteras med en tydlig beskrivning av gränssnittet mellan ekonomienhet och respektive förvaltning. Detta för att ytterligare kvalitetssäkra den process som finns framtagen. Risk: Risken vid otydlig ansvarsfördelning är att moment ej blir utförda, eller att moment utförs dubbelt vilket skapar onödigt merarbete i processen. Prioritet: Medel 3.5. Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? Kontinuerlig utveckling och förbättring är viktigt för att uppnå en mer effektiv och säker hantering, men även för att följa med i förändringar som styrs av yttre faktorer (som t ex förändringar i regelverk och förordningar eller förändrade omvärldskrav). Ekonomienheten på Motala kommun har månadsvisa informationsmöten där ekonomienheten samt ekonomer ute på förvaltningarna deltar. Dessa möten har som syfte att lyfta frågor och förbättringsförslag för att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen. Efter ett delårs- eller årsbokslut går man på dessa informationsmöten specifikt igenom hur bokslutet fungerat och vad som eventuellt kan förbättras. Utöver dessa månadsvisa möten sätts arbetsmöten upp för att lösa det som uppkommit. Det kan t ex vara en arbetsgrupp som ska fokusera på delar av bokslutsprocessen Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns en hantering för kontinuerlig förbättring av bokslutsarbetet, såväl som för det generella ekonomiarbetet inom kommunen. De månatliga mötena ger en kontinuitet i utvecklingsarbetet och gör att Bokslutsprocessen - Motala kommun 8 av 10

11 det finns ett forum där eventuella brister eller frågeställningar kan tas upp utan längre dröjsmål. Det ökar möjligheten för medverkande i processen att komma med synpunkter och bidra till processens utveckling Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? För den centrala ekonomihanteringen används en lösning från Aditro, med funktionalitet för huvudbok, reskontra, anläggningsredovisning samt kassahantering. Till det finns ett scannings- och workflowsystem som är integrerat med ekonomisystemet, för en säker och effektiv hantering av leverantörsfakturor. För styrning, beslutsstöd och uppföljning används Hypergene, där såväl ekonomienhet som andra beslutsfattare i verksamheten har åtkomst. Förvaltningarna i sin tur använder olika försystem som föder ekonomisystemet med information, främst vad gäller kundfakturering. Ekonomienheten och förvaltningarnas egen uppfattning är att de har system som stödjer deras arbetssätt på ett bra sätt och i och med införandet av Hypergene har de även bra uppföljningsmöjligheter. Samma sak gäller om man tittar specifikt på bokslutshanteringen. Dock upplevs fakturahanteringssystemet som krångligt i vissa avseenden, vad gäller t ex att söka ut information eller ta ut rapporter. Upplevelsen är att mycket tid i bokslutsarbetet går åt till att leta upp fakturor som kräver någon form av åtgärd, i form av kontering, godkännande eller attest Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det systemstöd som används på ett bra sätt stödjer bokslutsprocessen, samt att det finns grund för en säker hantering i systemet. Det finns dock förbättringspotential vad gäller användandet av fakturahanteringssystemet, där det upplevs som svårt att söka ut information som behövs i bokslutsarbetet. Vi rekommenderar att möjligheten att ta ut rapporter anpassas till de behov som finns i verksamheten, för att möjliggöra en mer effektiv hantering i bokslutsarbetet. I det fall möjligheten systemmässigt redan finns är behovet snarare kopplat till utbildning i systemet, för att användarna ska få förståelse för hur informationen kan sökas fram. Bokslutsprocessen - Motala kommun 9 av 10

12 3.7. Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Att kontinuerligt utföra avstämnings- och kontrollåtgärder i det löpande redovisningsarbetet är viktigt för att underlätta arbetet vid bokslut och skapa mer tid till specifika bokslutsåtgärder. Arbetet med att söka orsaker till eventuella differenser och avvikelser försvåras ju längre de blir liggande, varför kontinuerlig avstämning är att föredra i den mån det är möjligt. I de periodslutsinstruktioner som går ut till ekonomienhet och ekonomerna ute på förvaltningarna finns beskrivet att vissa aktiviteter skall utföras dagligen, eller kontinuerligt under månaden. Detta ger en tydlig anvisning till de som hanterar bokföringen ute i verksamheten och har som syfte att underlätta bokslutsarbetet. Uppfattningen är att ekonomienheten samt ekonomerna i verksamheten blivit bättre på att följa detta och i mån av tid utföra mer av arbetet löpande under månaden. Det finns dock utrymme för förbättring, även om arbetsuppgifter måste ställas mot varandra i en prioritering av den tid som finns tillgänglig. En sak som kraftigt förbättrat och förenklat arbetet med delårs- och årsbokslut är de periodstängningar/periodbokslut som genomförs sedan årsskiftet 2012/2013. Detta avstämningsarbete gör att stora delar av delårs- och årsboksluten utförs löpande under året och att uppföljningen av avvikelser och differenser inte lämnas utan åtgärd under en längre tid. Utmaningen i detta är för ekonomienheten att se till att de periodstängningsinstruktioner som finns följs av verksamheten, i syfte att få ut den fulla potentialen av månadsboksluten Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det finns en bra grund för bokslutsarbetet i det löpande redovisningsarbetet inom Motala kommun. Detta genom de instruktioner och rutinbeskrivningar som finns framtagna, men även genom de månadsbokslut som utförs från och med i år. Dessa bokslut, i de fall de utförs enligt de instruktioner som finns, skapar bra förutsättningar för ett smidigt och effektivt delårs- och årsbokslut. Som vi noterat ovan rekommenderar vi dock att ekonomienheten ser till att rutinerna för månadsbokslut följs ute i verksamheten Bokslutsprocessen - Motala kommun 10 av 10

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-122

Landstingsstyrelsen 91-122 PROTOKOLL UTDRAG Landstingsstyrelsen 91-122 Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 Plats: Landstingets kansli, sal A 115 Dnr LJ2014/ 194 Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå Kraft AB Björn E Persson Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Bakgrund och syfte Bakgrund Lekmannarevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS)

Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS) Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS) Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB September 05 Antal sidor: 9 Innehåll. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer