Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT"

Transkript

1 Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson Lidingö stad

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Revisionsfrågor Granskningens inriktning och omfattning Processkontroller Generella IT-kontroller Detaljerade observationer och rekommendationer avseende processkontroller Ej genomförd stickprovskontroll av inlagda attestanter och slutattestanter Avsaknad av formell kontrollbeskrivning samt enhetligt kontrollutförande Bristfälligt kontrollutförande av utanordningslistor Brister i genomförd kontroll för periodisk granskning av användare i ekonomisystemet Agresso Detaljerade observationer och rekommendationer avseende IT-kontroller Ej uppdaterade IT-policy dokument Avsaknad av formell förändringsrutin Avsaknad av definierad process avseende testgodkännanden samt brist i spårbarhet av densamma Brister i genomförd kontroll för periodisk granskning av användare i ekonomisystemet Agresso Brist i genomgång av systemets säkerhetsparametrar... 9 Lidingö stad

3 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Som ett led i granskningen av Lidingö stads räkenskaper har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Vår granskning har utgått från den internkontrollplan som staden har upprättat. Internkontrollplanen utgår från de risker som staden under tidigare år har identifierat genom riskanalyser av verksamhetens processer. Vi () har för ett urval väsentliga processer för den finansiella revisionen valt ut ett antal nyckelkontroller ut internkontrollplanen som vi har validerat för att säkerställa att kontrollen är korrekt implementerad och fungerar över tiden. Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen: Är nyckelkontroller i stadens riskanalys ändamålsenligt utformade och fungerar över tid? Är IT-kontroller avseende ekonomisystemet Agresso ändamålsenligt utformade och fungerar över tid. Efter genomförd granskning är vår bedömning är att den interna kontrollen har en ändamålsenlig struktur och att majoriteten av de kontroller vi testat fungerar löpande över tid. Vi vill även framhålla att det finns en ambition att arbeta aktivt med att förbättra och utveckla den interna kontrollen inom Lidingö stad. Inom vissa områden har vi dock noterat att staden har möjlighet att förbättra eller förstärka den interna kontrollen, främst relaterat till kontrollutförande och hur detta dokumenteras. För detaljerade observationer, risker och rekommendationer, refereras till avsnitt 4 och 5. Lidingö stad 1 av 9

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Som ett led i granskningen av Lidingö stads räkenskaper har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat den interna kontrollen inom ekonomiadministrationen. Intern kontroll är en process som utformas för att ge en rimlig försäkran om att stadens mål uppnås inom följande områden: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet Tillförlitlig ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar Utgångspunkt i granskningen har varit stadens internkontrollplan. har granskat och bedömt ändamålsenligheten i stadens internkontrollplan samt bedömt om kontrollerna i internkontrollplanen är tillräckliga. Granskning avseende internkontroll för finansiell rapportering har skett utifrån stadens riskanalys för ekonomiadministrationen och arbetet med internkontrollplanen. I granskningen har nyckelkontroller inom redovisningsprocessen identifierats och bedömts. Granskningen har fokuserat på området tillförlitlig ekonomisk rapportering. Granskning och bedömning av den interna kontrollen har utförts för ett urval processer inom ekonomiadministrationen. Vidare har också granskning av ITkontroller avseende ekonomisystemet Agresso utförts. Granskningen av IT-kontroller för Agresso har fokuserat på områden som påverkar den finansiella rapporteringen enligt nedan: IT-styrning Programutveckling och förändring Åtkomstkontroll Datordrift 2.2 Revisionsfrågor Följande revisionsfrågor ska besvaras med anledning av granskningen: Är nyckelkontroller i stadens riskanalys ändamålsenligt utformade och fungerar över tid? Är IT-kontroller avseende ekonomisystemet Agresso ändamålsenligt utformade och fungerar över tid? Lidingö stad 2 av 9

5 3 Granskningens inriktning och omfattning 3.1 Processkontroller Som ett led i vår granskning av räkenskaper och förvaltning har vi genomfört en granskning av kontroller inom ett urval processer hos Lidingö stad. Uppdraget har genomförts under juni 2012 av representanter från revisionsteamet på. Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att den endast redovisar de områden där vi identifierat förbättringspotential. för åtgärd presenteras för varje observation. Granskningen omfattar totalt 25 utvalda nyckelkontroller för räkenskapsåret Granskningen har utförts i syfte att bestämma revisionsstrategi, vilket innebär att våra observationer inte kan förväntas inkludera alla möjliga förbättringar i den kontrollen. Vårt arbete har berört de områden av nyckelkontroller som redovisas i tabellen nedan. Granskningen har främst genomförts genom intervjuer med personal från olika avdelningar och enheter hos Lidingö stad samt genomgång av dokumentation. Validering har skett genom stickprovstest av identifierade nyckelkontroller. Extern Fakturering - Avstämning från försystem till huvudbok - Avstämning av fakturerat belopp och inläst belopp - Attestering av kreditnotor Kundreskontra - Avstämning av konton för felaktiga inbetalningar - Avstämning av kundreskontra och huvudbok Kravverksamhet - Genomgång av utestående kundfordringar med avseende på reserveringsbehov Leverantörsfakturering - Leverantörskontroll innan upplägg i leverantörsregister - Kontroll av att slutattestanter, attestanter och beställare lagts in korrekt i ekonomisystemet Agresso - Analytisk kontroll av verksamhetens kostnader - Automatisk kontroll som säkerställer att attestant och slutattestant inte är densamme - Kontroll innan definitivbokföring av manuella fakturor att slutattest och attest skett av behörig person - Kontroll av att transaktioner med stora belopp har korrekt periodisering - Kontroll av daglig utbetalningsfilen innehållande dagens definitvbokförda fakturor - Avstämning mellan leverantörsreskontran och huvudbok Löner - Kontroll av att rätt person har rätt behörighet - Kontroll av att grundlistor är signerade av personalansvarig chef - Kontroll av singallistor - Kontroll av utanordningslistor - Avstämning av lönekörningen och bankfil Övriga utbetalningar - Kontroll av dubbelattestering från förvaltningarna innan utbetalning Lidingö stad 3 av 9

6 Finansiella anläggningstillgångar (AT) Hand- /Försäljningskassor Behörighetsadministration - Kontroll av innehavet i externa förvaltarens månadsrapport - Inventering av samtliga handkassor - Avstämning av kontantkassor och bokat belopp - Kontroll att konsulter stängs av efter avslutat uppdrag - Kontroll av användare som har eller har haft hög behörighet under kontrollperioden 3.2 Generella IT-kontroller Som ett led i vår granskning av räkenskaper och förvaltning har vi genomfört en granskning av generella IT-kontroller för den verksamhetskritiska applikationen Agresso (ekonomisystemet) som vi bedömt som mest relevant i den finansiella revisionen. Uppdraget har genomförts under juni Granskningen omfattar ett antal utvalda generella IT-kontroller för räkenskapsåret Granskningen har utförts i syfte att bestämma revisionsstrategi, vilket innebär att våra observationer inte kan förväntas inkludera alla möjliga förbättringar i den interna kontrollen. Vårt arbete har berört de områden av generella IT-kontroller som redovisas i tabellen nedan. Granskningen har främst genomförts genom intervjuer med Systemansvariga, Systemförvaltare och Databasadministratör hos Lidingö stad. Förutom intervjuer har Vi även utfört begränsade tekniska tester och granskat stödjande dokument och procedurer relevanta inom kontrollramverket för IT. IT-styrning (IS) Programutveckling och förändringar (PU/PF) Åtkomstkontroll (ÅK) Datordrift (DD) - Styrande dokument för IT-verksamheten finns definierade - Systemförändringar till kritiska applikationer initieras genom formell begäran - Systemförändringar till kritiska applikationer godkänns fullständigt och riktigt - Systemförändringar vilka implementeras i produktionsmiljön godkänns fullständigt och riktigt innan driftsättning - Data från äldre systemversioner konverteras fullständigt - Akuta förändringar blir godkända och av systemansvarig (eller för där avsedd representant) - Begränsad åtkomst till produktionsmiljön för utvecklare - Formella rutiner vid upplägg av nya användare eller ändringar i befintliga behörigheter - Periodisk genomgång av användare och deras respektive behörigheter - Säkerhetskonfiguration granskas i perioder för att säkerställa att rådande konfiguration följer policy - Kontroll och övervakning av åtgärder utförda av privilegierade användare - Kontroll att vitala batch jobb genomförs fullständigt och riktigt - Back up rutiner finns på plats vilka säkerställer redundans i data - Åtkomst till serverrum är begränsad Lidingö stad 4 av 9

7 4 Detaljerade observationer och rekommendationer avseende processkontroller Granskningen har resulterat i ett antal områden där vi anser att Lidingö stad har möjlighet att förbättra eller förstärka den interna kontrollen. Den övergripande bedömningen är att Lidingö stad har en intern kontrollmiljö som är tillfredställande men att det finns utrymme för förbättring av processer och vissa kontroller. 4.1 Ej genomförd stickprovskontroll av inlagda attestanter och slutattestanter I stadens internkontrollplan finns en stickprovskontroll uppsatt som har till mål att säkerställa att attestantnivåer är korrekt uppsatta i ekonomisystemet Agresso. Genom granskning noterades denna årliga stickprovskontroll ej har genomförts under verksamhetsåret 2011 eller under de två första kvartalen för verksamhetsåret Utan en regelbunden periodisk granskning av aktuella attesteringsnivåer ökar risken för att användare har behörigheter som inte är aktuella för nuvarande arbetsuppgifter, eller att personen slutat vid Lidingö stad men att behörigheter kvarstår. Därmed ökar också risken för otillbörlig åtkomst och användning av applikationen eller systemet. Vi rekommenderar att Lidingö stad utför kontrollen enligt kontrollbeskrivningen (1-2 gr/år) för att säkerställa att attestnivåer ligger korrekt gentemot den anställdas arbetsuppgifter. Vidare rekommenderas att kontrollen dokumenteras efter genomförande för att möjliggöra spårbarhet och bevis på genomförd kontroll. 4.2 Avsaknad av formell kontrollbeskrivning samt enhetligt kontrollutförande Genom intervju med två ekonomichefer har det noterats att den månatliga analytiska kontrollen som utförs avseende enheternas kostnader och intäkter inte genomförs på ett enhetligt sätt utan utförandet är beroende av vilken ekonomichef som genomför kontrollen. Bristande samstämmighet i kontrollutförandet ökar risken för att precisionen i kontrollen minskar och därmed att felaktigheter ej uppmärksammas. Vi rekommenderar at Lidingö stad att skapar en formell kontrollbeskrivning som samtliga ekonomichefer följer och utför på ett enhetligt sätt som en del av månadsbokslutet. Denna kontrollbeskrivning kan exempelvis innehålla vilka Lidingö stad 5 av 9

8 standardrapporter från Agresso som skall analyseras samt beskriva acceptabla beloppsgränser/procentuella avvikelser som skall kommenteras och dokumenteras. 4.3 Bristfälligt kontrollutförande av utanordningslistor Genom granskning noterades att flertalet enhetschefer ej signerat av utanordningslistorna för sin enhet i den digitala loggen, vilket är en obligatorisk uppgift att utföra i den processbeskrivning som distribuerats av lönechefen. Förmildrande omständighet är att stickprovskontroller redan har påbörjats för att säkerställa att attestering sker av enheternas löneutbetalning. Vidare finns det också automatiska kontroller uppsatta som stoppar eller varnar om ex. lönebelopp har stora fluktuationer i lönebelopp från en period till en annan. Avsaknad av attestering av utanordningslistor ökar risken för felaktiga lönebelopp ej upptäckts. Vi rekommenderar att Lidingö stad fullföljer den implementerade stickprovskontrollen relaterad till attestering av utanordningslistor av resp. enhetschef. Detta för att ytterligare säkerställa att detta moment blir utfört som det är beskrivet i det formaliserade arbetsflödet för lönehantering. 4.4 Brister i genomförd kontroll för periodisk granskning av användare i ekonomisystemet Agresso Genom granskning noterades att kontrollen för periodisk granskning av användarkonton i ekonomisystemet Agresso och dess samstämmighet med personalens arbetsuppgifter ej har utförts under verksamhetsåret 2011 eller för granskningsperioden så långt för verksamhetsåret Utan en regelbunden granskning av aktuella behörighetsnivåer ökar risken att användare har behörigheter som inte är aktuella för nuvarande arbetsuppgifter, eller att personen slutat vid Lidingö stad men att systembehörigheter kvarstår. Därmed ökar risken för otillbörlig åtkomst och användning av applikationen eller systemet. Vi rekommenderar att Lidingö stad håller den formella kontrollrutinen uppdaterad och att den efterföljs för att regelbundet kunna säkerställa att användare (inkl. användare med höga administrationsbehörigheter) i ekonomisystemet Agresso innehar behörigheter som motsvarar individens arbetsuppgifter samt poängtera vikten av att denna kontroll genomförs för verksamhetsåret Vidare rekommenderas att kontrollen dokumenteras efter genomförande för att möjliggöra spårbarhet och bevis på genomförd kontroll. Lidingö stad 6 av 9

9 5 Detaljerade observationer och rekommendationer avseende ITkontroller Granskningen har resulterat i ett antal områden där vi () anser att Lidingö stad har möjlighet att förbättra eller förstärka den interna kontrollen inom IT-miljön. Den övergripande bedömningen är att Lidingö stad har en kontrollmiljö som är tillfredställande men att det finns utrymme för förbättring av processer och vissa kontroller. 5.1 Ej uppdaterade IT-policy dokument Genom granskning noterades att det finns styrande dokument som gäller för hur ITverksamheten ska förhålla sig, se lista nedan. Det noterades att vissa av dessa policydokument inte är fullt uppdaterade. Dokumentnamn Uppdaterat IT-policy för Lidingö stad Informationssäkerhetspolicy för Lidingö stad Lidingö Stads IT-plattform Lidingö Stads modell för förvaltning av IT-system Avsaknad av eller icke uppdaterade formella dokument gällande riktlinjer för IT ökar risken för en IT-miljö vilken inte är upprättad i enlighet med verksamhetens krav. Vi rekommenderar att Lidingö stad säkerställer att gällande policy dokument relaterat till IT gås igenom samt vid behov uppdateras för att återspegla verksamhetens krav och behov av IT och slutligen godkänns och dateras. Datering rekommenderas även i fall då inga ändringar gjorts i dokumentet då det indikerar en kvalitetssäkring i sig. 5.2 Avsaknad av formell förändringsrutin Genom granskning noterades att det saknas genomgående formaliserade riktlinjer för hantering av förändringar. Viss typ av dokumentation finns men denna är inte genomgående för alla typer av förändringar och redovisar ex. inte vilka personer som har rätt till att beställa åtgärder till Agressos support avseende akuta förändringar samt hur mindre förändringar hanteras i verksamheten. Genom avsaknad av en formell förändringsrutin för infrastruktur och applikationer ökar risken för felaktiga förändringar i produktionsmiljön som kan påverka hela ITmiljön, information och finansiell rapportering. Lidingö stad 7 av 9

10 Vi rekommenderar att Lidingö stad utarbetar en mer dokumenterad förändringsrutin. Ändringsrutinen bör som minimum innehålla: Godkännande av förändringen Godkännande av testresultat Godkännande av driftsättning Dokumentationskrav Rutinen bör också hantera alla typer av förändringar dvs. normala och akuta för både mjuk- och hårdvara. 5.3 Avsaknad av definierad process avseende testgodkännanden samt brist i spårbarhet av densamma Genom granskning noterades att det inte finns någon formellt definierad process för hur godkännande av förändringsärenden ska hanteras från verksamheten innan implementering sker. Godkännanden av test finns men det formella godkännandet för att en förändring är klar för implementering sköts informellt via ex. eller telefon av systemansvarig direkt till berörda representanter för Agresso. Brist på dokumenterade godkännanden av förändringar försvårar kontroll över ändringar och uppföljning om fel inträffar efter produktionssättning. Om produktionssättning utförs utan tillbörliga godkännanden finns en ökad risk att felaktiga förändringar införs i produktionsmiljön avsiktligt eller oavsiktligt. Vi rekommenderar att Lidingö stad förbättrar den formella förändringsrutinen, genom att definiera krav på godkännanderutin för olika typer av förändringar till Agresso. Samtliga godkännanden bör dokumenteras och arkiveras. 5.4 Brister i genomförd kontroll för periodisk granskning av användare i ekonomisystemet Agresso Genom granskning noterades att kontrollen för periodisk granskning av användarkonton i ekonomisystemet Agresso och dess samstämmighet med personalens arbetsuppgifter ej har utförts under verksamhetsåret 2011 eller för granskningsperioden så långt för verksamhetsåret Utan en regelbunden granskning av aktuella behörighetsnivåer ökar risken att användare har behörigheter som inte är aktuella för nuvarande arbetsuppgifter, eller att personen slutat vid Lidingö Stad men att systembehörigheter kvarstår. Därmed ökar risken för otillbörlig åtkomst och användning av applikationen eller systemet. Lidingö stad 8 av 9

11 Vi rekommenderar att Lidingö stad håller den formella kontrollrutinen uppdaterad och att den efterföljs för att regelbundet kunna säkerställa att användare (inkl. användare med höga administrationsbehörigheter) i ekonomisystemet Agresso innehar behörigheter som motsvarar individens arbetsuppgifter samt poängtera vikten av att denna kontroll genomförs för verksamhetsåret Vidare rekommenderas att kontrollen dokumenteras efter genomförande för att möjliggöra spårbarhet och bevis på genomförd kontroll. 5.5 Brist i genomgång av systemets säkerhetsparametrar Genom granskning noterades att periodiska kontroller av säkerhetsparametrar inte utförts. Det är endast systemförvaltare som har tillräcklig behörighet i systemet för att kunna undersöka samt förändra säkerhetsparametrar. Lösenordsinställningar följer stadens generella ramverk vad gäller frekvens av lösenordsbyte och komplexitet. Avsaknad av periodisk genomgång av säkerhetsparametrar ökar risken för att avsiktliga eller oavsiktliga förändringar ej upptäcks vilket kan försämra den allmänna applikationssäkerheten. Vi rekommenderar att Lidingö stad tillsammans med leverantören Agresso upparbetar en gemensam process som innebär en regelbunden årlig genomgång av säkerhetsparametrar i Agresso. Utöver detta, som också noteras i observation 1, skall genomgången följa en ständigt uppdaterad formell säkerhetspolicy som bland annat finns definierad i kommunens dokument Informationssäkerhetspolicy för Lidingö stad Peter Alm Projektledare Anders Haglund Uppdragsledare Lidingö stad 9 av 9

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av applikationenn Basware oktober 2012*

Granskning av applikationenn Basware oktober 2012* Granskning av applikationenn Basware 2012 22 oktober 2012* 1. Granskningens omfattning PwC har på uppdrag av revisionskontoret (Kjell Johansson) genomfört en granskning av applikationen Basware. Syftet

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket

Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket SKATTEVERKET 171 94 SOLNA Granskning av generella IT-kontroller för ett urval system vid Skatteverket Som ett led i granskningen av årsredovisningen med syfte att göra uttalanden om denna har Riksrevisionen

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen 2012 av Kronofogdemyndigheten (KFM) granskat den interna kontrollen kring

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Landstinget i Värmland Granskning av generella IT-kontroller. Revisionsrapport

Landstinget i Värmland Granskning av generella IT-kontroller. Revisionsrapport Landstinget i Värmland Granskning av generella IT-kontroller Revisionsrapport November 2012 Inledning Granskningen av de generella IT-kontrollerna kring ekonomisystemet Raindance har påvisat ett antal

Läs mer

Svar till revisorerna angående revisionsrapport, Granskning av ITsäkerhet

Svar till revisorerna angående revisionsrapport, Granskning av ITsäkerhet Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/279 Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående revisionsrapport, Granskning av ITsäkerhet UN-2013/279 Förslag

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Datum 2014-04-11. Kommunrevisionen: Granskning av generalla IT-kontroller 2013

Datum 2014-04-11. Kommunrevisionen: Granskning av generalla IT-kontroller 2013 ta,xj -Zoty-OG-I^ Uppsala "KOMMUN A retat. 4-5 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Wicks Elaine Datum 2014-04-11 Diarienummer BUN-2014-0631 Barn och ungdomsnämnden Kommunrevisionen:

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Datum 2012-04-20. Kommunrevisionen: Granskning av internkontroll i redovisningsprocessen 2011

Datum 2012-04-20. Kommunrevisionen: Granskning av internkontroll i redovisningsprocessen 2011 UppsaLte "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Eva Simonsson Datum 2012-04-20 Diarienummer BUN-2012-0167 Barn- och ungdomsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av internkontroll

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012

Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2016-11-14 Johan Magnusson Rev/16020 Generella IT-kontroller uppföljning av granskning genomförd 2012 Rapport 12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning Bakgrund

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Försäkringskassans svar till Riksrevisionen 2014-05-16 dnr 017721-2014

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Försäkringskassans svar till Riksrevisionen 2014-05-16 dnr 017721-2014 Riksrevisionen årlig revision 1 (14) 5.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Mattias Johansson Philip Maazon Emelie Lönnblad Mattias Haraldsson Mats Malmberg Kristianstads kommun Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Martin Möllerberg Projektledare Anna Thernfrid Projektmedarbetare Granskning av intern kontroll gällande attester för manuella bokföringsordrar, manuella betalningar samt leverantörsfakturor

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor. Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun

December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor. Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. COSO-modellen 4 4. Skara

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Gislaveds kommun. Övergripande säkerhetsgranskning. säkerhet angående externt och internt dataintrång. Informationssäkerhetsspecialister:

Gislaveds kommun. Övergripande säkerhetsgranskning. säkerhet angående externt och internt dataintrång.  Informationssäkerhetsspecialister: www.pwc.se Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång Informationssäkerhetsspecialister: Pernilla Nordström Viktor Bergvall Victor Svensson Kommunalrevisor:

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner och intern styrning och kontroll 2016

Revisionsrapport Rutiner och intern styrning och kontroll 2016 T R A N S P O R T S T Y R E LSEN 601 73 N O R R K Ö P I N G B E S LUT: 20 1 7-04- 12 Transportstyrelsen Revisionsrapport Rutiner och intern styrning och kontroll 2016 Som ett led i granskningen av årsredovisningen

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer