Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun"

Transkript

1 Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Metod och avgränsning Kommunallagen och intern kontroll Kommunal redovisningslag (KRL), Rådet för kommunal redovisning Kommunala styrdokument och rutiner Rutin för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel för personer inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda Revisionell bedömning och förbättringsförslag Kartläggning och iakttagelser av enheternas arbete Kartläggning Iakttagelser Rutiner och arbetssätt inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda Rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen Revisionell bedömning och förbättringsförslag...9 2

3 1. Sammanfattning och förbättringsförslag Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet och ekonomi. Detta innebär att det är styrelser och nämnder själva, som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att det finns säkra rutiner, som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Dokumenterade rutiner för hantering av privata medel för personer inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda finns. Enligt intervjuerna finns dock behov av att dessa rutiner ses över. I samband med översynen föreslår vi även att nämnden fastställer reglerna, vilket inte skett med nu gällande regler. Ett utkast för rutiner avseende privata medel inom äldreomsorgen finns, men enligt intervjuer är dessa inte anpassade till verksamheten varför de inte används i det praktiska arbetet. Enligt intervjuerna pågår en genomgång av kontaktmannaskap inom äldreomsorgen där hanteringen av privata medel ingår, vilket är positivt. Det är dock av vikt att detta arbete slutförs så att det även för denna verksamhet finns dokumenterade regler. Socialnämnden utarbetar årligen en intern kontrollplan där väsentliga områden väljs ut för kontroll. Senaste kontrollen skedde enligt uppgift år Därefter har inga kontroller genomförts gällande hanteringen av privata medel. För att få en bättre intern kontroll och en mer enhetlig hantering i kommunen avseende privata medel föreslår vi följande förbättringar: Samrådsavtal/överenskommelse som behandlar eventuell hantering av privata medel alltid ska upprättas oavsett verksamhet. Löpande avstämningar ska alltid genomföras där hantering av privata medel förekommer. Granskningen visar att gode mans uppföljning av den årliga redovisningen och bokföringen som görs gällande huvudmannens privata medel inte alltid sker. För att stärka den interna kontrollen för alla parter är det viktigt att Överförmyndaren säkerställer att den uppföljning som antagna regler beskriver också genomförs. Kommunen bör diskutera och ta ställning till Rådets för kommunal redovisning vägledning, som anger att förvaltade medel bör upptas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Detta för att stärka den interna kontrollen och samla ihop åtagandet en gång om året. 3

4 2. Bakgrund Kommunen hanterar privata medel åt personer som bor i kommunens olika boendeformer, gruppbostäder för handikappade samt på vårdboenden och servicehus inom äldreomsorgen. Omfattningen kan variera beroende på hur aktiva gode män eller anhöriga är. 3. Uppdrag och revisionsfråga Kommunens revisorer har uppdragit åt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att genomföra en granskning av arbete och rutiner avseende hantering av privata medel inom äldre- och handikappomsorgen. Granskningen har utförts av Karin Jäderbrink och Karolina Granath. Granskningen avser att svara på revisionsfrågan om kommunen har en fungerande intern kontroll för hanteringen av privata medel. Granskningen syftar även till att analysera om: kommunen har tagit en allmän policy för hanteringen det finns effektiva och klara riktlinjer ansvariga finns utsedda och ansvaret är klart avgränsat det finns rutiner för förvaring av kontanta medel kassaböcker förs och arkiveras med kvitton samarbete mellan god man/anhörig och personal 4. Metod och avgränsning Genomgång har skett av kommunens riktlinjer avseende privata medel. Intervjuer har skett med ansvariga vid socialnämndens centrala ledning, enhetschefer samt annan berörd personal etc. Två enheter inom äldreomsorgen och två enheter inom särskilda boenden för utvecklingsstörda har omfattats av granskningen. Respektive enhet har beskrivit sitt arbete utifrån enhetens aktiviteter. Vi har i samband med intervjuerna fått ta del av hur bokföring och förvaring sker. 4

5 5. Kommunallagen och intern kontroll Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet och ekonomi. Detta innebär att det är styrelser och nämnder själva, som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt att det finns säkra rutiner, som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. 5.1 Kommunal redovisningslag (KRL), Rådet för kommunal redovisning Redovisning av privata medel behandlas utanför kommunens redovisning. Det är personal anställd av kommunen som bistår med handhavandet av den boendes pengar och enligt kommunala redovisningslagen ska god redovisningssed gälla. Lagen om kommunal redovisning reglerar redovisningen i kommuner, landsting och kommunalförbund. Rådet för kommunal redovisning har genom sin normgivning arbetat med att förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. KRL och de normer som utarbetats för hanteringen av medel för annans räkning kan sammanfattas enligt nedan; En ekonomisk händelse i kommunen har inträffat när kommunen eller företrädare för kommunen som ett led i sin tjänsteutövning mottagit respektive utbetalt pengar för annans räkning. Därav följer också kravet på grundbokföring och någon form av huvudbokföring. För att säkerställa god redovisningssed och kontroll när det gäller hantering av privata medel för annans räkning ska in- och utbetalningar styrkas med verifikationer huvudbokföring ske på separata balanskonton eller i ett sidoordnat system redovisning i ett sidoordnat system framgå av kommunens beskrivning och dokumentation av redovisningssystemet avstämning av sidoordnad redovisning med huvudbokföring ske senast i samband med framtagande av bokslut Om kommunen redovisat medel i sidoordnat system som handhas för annans räkning anger Rådet för kommunal redovisning att åtagandet ska tas upp i balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Detta för att stärka den interna kontrollen och samla ihop åtagandet en gång om året. Vi kan konstatera att Motala kommun inte redovisar privata medel i balansräkningen som en ansvarsförbindelse. 5

6 6. Kommunala styrdokument och rutiner 6.1 Rutin för hantering av privata medel Det finns dokumenterade riktlinjer för hantering av privata medel inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda, daterad Dessa riktlinjer är dock inte antagna av nämnden. För hantering av privata medel för boende inom äldreomsorgen finns utkast till riktlinjer, daterad Av intervjuerna framkom att riktlinjerna inte upplevs anpassade till verksamheten, varför de inte praktiskt har använts. Det pågår, enligt uppgift, en genomgång av hur kontaktmannaskap ska utformas och där hanteringen av privata medel ingår. I samband med intervjuer med ansvariga inom central förvaltning framkommer det att riktlinjerna behöver aktualiseras. Socialnämnden utarbetar årligen en intern kontrollplan där väsentliga områden väljs ut för kontroll. Enligt intervjuer har inga kontroller genomförts gällande hanteringen av privata medel Förvaltning av privata medel för personer inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda Nedan beskrivs de delar som finns med i rutinen för privata medel för personer inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda. Anmälan till överförmyndare Kontaktman Samrådsavtal Fullmakt Förvaring av kontanter Löpande bokföring på kassablad Fickpengar Intern kontroll (bland annat ska Vo Omsorg, stab, göra stickprov) Arkivering Gemensam kassa för måltider och hushållskostnader Blanketter för bl a kvittens kontanter, kassakontroll privata medel, samrådsavtal 6

7 6.2 Revisionell bedömning och förbättringsförslag Det är positivt att ansvarsfördelning och regler för hantering av privata medel för personer inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda finns framtagna och att de är relativt aktuella. Samrådsavtalet är grunden i hanteringen där också ansvarsfördelningen mellan huvudman, god man och kontaktman tydligt framgår för olika typer av hantering, vilket är positivt. Det är även bra att det framgår att samrådsavtal ska skrivas varje år oavsett om belopp ändras eller inte. Enligt uppgift från intervju utförs ingen stickprovsmässig kontroll av Vo Omsorg, stab, vilket ska ske enligt riktlinjerna. Det är av stor vikt att det i samband med introduktion av personal till olika boendeformer ges information om de riktlinjer och rutiner som finns för hantering av privata medel. Att så ska ske bör framgå av riktlinjerna. Kunskapen om och insikten kring hanteringen av privata medel och att de blir kända och förankrade bland personalen har en viktig preventiv effekt för att minska risken att oegentligheter begås. Vi kan konstatera att reglerna för hantering av privata medel för personer i särskilt boende för utvecklingsstörda gäller och är tydligt anpassade. Kommunal personal hanterar även privata medel inom äldreomsorgen varför det även för denna hantering är av vikt att rutinerna dokumenteras. Utifrån gjorda intervjuer kan konstateras att det finns fungerande rutiner, om än lite olika mellan enheterna, men att dessa inte är dokumenterade. Även dessa rutiner bör vara kommunövergripande och fastställas av nämnden. 7. Kartläggning och iakttagelser av enheternas arbete 7.1 Kartläggning I samband med intervjuer och besök som genomförts kan vi konstatera att enheterna för de olika verksamheterna hanterar privata medel i följande fall; Vårdboende äldreomsorg Särskilda boendeformer Fickpengar i eget boende (max kr) Fullmakt på bankkonton med kort för uttag och inköp Gemensam hushållskassa (ca kr enligt ök) Rörelsekonto ( kr kr) Egen kassa/fickpengar 7

8 7.2 Iakttagelser Rutiner och arbetssätt inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda De två enheter som omfattats av granskningen anges följa de centralt framtagna reglerna. För varje enskild boende upprättas årligen ett samrådsavtal. Vid granskningstidpunkten var arbetet med att ta fram samrådsavtal för år 2007 ej klart vid en enhet. Avstämning av privata medel för varje enskild boende sker varje månad eller varannan månad. Det är alltid två av personalen som signerar kassaböcker och noteringshäfte från bank. Till kassaböckerna bifogas kvitton. Om överenskommelse skett mellan anhörig/god man och enheten förekommer det att kvitton för inköp under 100 kr ej behöver sparas. Efter varje årsslut genomförs slutliga kontroller och avstämningar av bokföring och kassaböcker. Bokföring sker enligt anvisningar med verifikationsnummer. Enhetschefer gör inga egna kontroller. Förvaringen av kontanter och bankkort varierar mellan enheterna. På ett gruppboende förvaras medlen i separata plånböcker i ett kassaskåp i personalens kontor. Det andra boendet förvarar de privata medlen i plånbok i separata låsbara skåp i personalens kontor. Uttag av kontanter sker i olika former inom särskilda boenden för utvecklingsstörda. I den ena enheten är alltid den boende med medan inom den andra sker uttag av personal. I samband med pedagogiska måltider där personal äter tillsammans med de boende och där mat finansierats via den gemensamma hushållskassan registreras det på en lista som i sin tur skrivs under av enhetschef och generar löneavdrag för personalen. Ersättning utbetalas till den gemensamma hushållskassan. Inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda lämnas enligt uppgift kassaböcker och verifikationer för arkivering inom kommunen. De intervjuade enhetscheferna och kontaktmännen tycker sig i stort ha en bra kontakt med de anhöriga och gode män. Några oklarheter om ansvar dem emellan framkommer inte i granskningen. Enligt reglerna ska redovisning av bokföring etc till god man ske minst en gång per år. Det framkommer dock i granskningen att så inte alltid är fallet. De intervjuade anger att gode män inte alltid följer upp bokföringen och kontrollerar löpande som reglerna beskriver Rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen För hantering av privata medel inom äldreomsorgen kan konstateras att det skiljer sig i delar av hanteringen mellan de två enheter som omfattats av granskningen. Det är antingen anhörig, god man eller kontaktperson på enheten som ansvarar för den boendes fickpengar. I den ena enheten skrivs kvittens när kontanta medel mottas från anhörig medan ingen sådan rutin finns på den andra enheten. Däremot skrivs och signeras mot- 8

9 tagandet av kontaktman och ytterligare en anställd in i kassaboken. Om beloppet skulle överstiga kr sker dock en skriftlig kvittens. Medlen förvaras i låsbara skåp i respektive boendes lägenhet som ansvarig kvitterat ut nyckel för. I de fall där kontaktman är ansvarig har en enhet valt att alltid förvara nycklarna centralt inlåsta och att kontaktman vid behov kvitterar ut nyckel. I den andra enheten är det respektive kontaktperson som alltid bär med sig nyckeln. Om kontaktman ansvarar för nyckel förvaras en andra nyckel inlåst på enheten. För varje boendes medel förs en kassabok. Det är alltid två anställda som ska signera i kassaboken varav en alltid är kontaktman. Av kassaboken vid en enhet framgår inte behållningen utan enbart insättning och uttag. Kvitton bifogas kassaboken. Vid en enhet har man, för att minimera hanteringen av privata medel, infört att den boende kan köpa på kredit i caféet. Denna skuld regleras sedan i efterskott varje månad. Avstämning mellan kassabok och privata medel sker enligt uppgift inom den ena enheten varje månad av två personer medan ingen löpande rutin för avstämning finns i den andra enheten. Enligt intervjuer finns ej samma rutin avseende arkivering av kassaböcker och verifikationer inom äldreomsorgen som inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda. Under semestertider är det vikarien för den ordinarie kontaktpersonen som kvitterar ut nyckel på den ena enheten medan på andra är det främst ordinarie personal som nyckeln överlämnas till. Vid överlämnande sker alltid kontrollräkning av pengarna. 7.3 Revisionell bedömning och förbättringsförslag För att tydliggöra ansvar mm är det av vikt att kommunen tar fram anpassade regler och riktlinjer även för andra verksamheter där privata medel hanteras. För att stärka hanteringen av privata medel föreslår vi följande: Liksom det finns rutiner inom särskilda boendeformer för utvecklingsstörda för avstämning av privata medel anser vi att löpande avstämningar alltid genomförs där hantering av privata medel förekommer. Vi anser att samrådsavtal/överenskommelse som behandlar eventuell hantering av privata medel alltid ska upprättas oavsett verksamhet. För att underlätta avstämningar bör även behållningen framgå av kassabok. För att säkerställa förvaringen av privata medel rekommenderar vi att riktlinjerna följs oavsett verksamhet. Av riktlinjerna framgår att varje boendes pengar ska för- 9

10 varas åtskilt. Vidare framgår att pengarna helst bör förvaras i ett kassaskrin med en nyckel som kontaktman endast har tillgång till. När en anställd utsetts till kontaktman där ansvar ingår avseende den boendes privata medel dokumentera/signera att information avseende hanteringen erhållits. För att ytterligare säkerställa hanteringen av privata medel rekommenderar vi även att kvitton för alla inköp bifogas kassabok, detta oavsett om inköpet understiger 100 kr. Undantag från detta kan vara de boendes fickpengar. I samband med granskningen kan vi konstatera att det ibland sker uttag av kontanter på bank av anställda (enheter där gemensam hushållskassa finns). För att minimera risken för personalen rekommenderar vi att rutinen ses över. Som alternativ skulle anhörig/god man kunna föra över pengar direkt till ett kort, exempelvis ICA-kort, eller annan butik där inköp vanligtvis sker. 10

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun

Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun Revisionsrapport Intäktsrutiner inom badverksamheten Botkyrka kommun November 2012 Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer