Granskning av bokslutsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av bokslutsprocessen"

Transkript

1 Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Uppdrag Metod och avgränsning Medverkande i granskningen Granskningens resultat Inledning Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet? Vår kommentar och bedömning Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? Vår kommentar och bedömning Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? Vår kommentar och bedömning Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? Vår kommentar och bedömning Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? Vår kommentar och bedömning Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Vår kommentar och bedömning Bokslutsprocessen - Mjölby kommun

3 1. Sammanfattning De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att översiktligt granska hanteringen av arbetet med bokslut inom kommunen. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Finns en god intern kontroll på plats i bokslutsprocessen inom kommunen, gällande såväl systemstöd som manuella rutiner? Vår granskning visar på att det finns förutsättningar för god intern kontroll gällande bokslutsarbetet på Mjölby kommun. Vi ser dock möjligheter att stärka den interna kontrollen, tydliggöra ansvarsfördelning gällande aktiviteter i bokslutsarbetet samt till viss del formalisera det löpande arbetet mellan delårs- och årsbokslut få ett mer kontinuerligt arbete med bokslutsfrågor. Vår bedömning, kopplat till respektive revisionskriterie är: 1. Det finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot och de efterlevs enligt vår granskning av ekonomienheten 2. Det finns dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen, genom bokslutsinstruktioner, checklistor samt ekonomihandbok. Det finns dock utvecklingsmöjlighet gällande en total checklista för hela processen. 3. Roller och ansvar avseende delmoment finns till viss del beskrivna i de dokument som granskats, men kan utvecklas för att på ett tydligare sätt beskriva de gränssnitt som finns mellan ekonomienhet och ekonomerna ute på förvaltningarna. 4. Forum för kontinuerlig förbättring av arbetet finns till viss del genom de ekonomiträffar som genomförs, men vi ser en vinning i att tydligare koppla förvaltningsekonomer till det utvärderingsarbete som görs i anslutning till bokslutet. 5. Ett ändamålsenligt systemstöd finns på plats, för en effektiv och säker hantering. Detta enligt vår granskning och de personer vi intervjuat, som upplever att systemen stödjer dem på ett bra sätt. 6. Det utförs insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet, men vi ser en möjlighet att utveckla detta genom att tydliggöra och dokumentera de aktiviteter som bör/skall utföras löpande samt specifikt vid månadsstängningar. Vår bild kopplat till de intervjuer vi haft är att de som aktivt arbetar in processen är av uppfattningen att det fungerar bra och inte finns några specifika moment som upplevs ineffektiva eller kvalitetsmässigt bristfälliga. Vi ser dock en utvecklingspotential vad gäller en ytterligare formalisering av rutinerna och tydligare direktiv till de olika förvaltningarna. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 1 av 12

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Väl fungerande rutiner för hantering av bokslut är en nyckel för att uppnå god redovisning och rapportering kring kommunens ekonomiska hantering. Detta kräver god intern kontroll genom hela processen. En effektiv och kvalitetssäkrad bokslutsprocess är beroende av såväl ett anpassat systemstöd som effektiva och väl utvalda nyckelkontroller genom hanteringen. Den interna kontrollen bör genomsyra hela processen, från hantering ute på respektive förvaltning till rutinerna på ekonomienheten. Processen bör även stödjas av en systemmiljö som ytterligare medverkar till att säkra resultatet av bokslutsarbetet Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har gett Kommunal Sektor inom uppdraget att översiktligt granska hanteringen av arbetet med bokslut inom kommunen. Denna granskning avser att besvara följande revisionsfråga: Finns en god intern kontroll på plats i bokslutsprocessen inom kommunen, gällande såväl systemstöd som manuella rutiner? Vidare omfattar granskningen följande revisionskriterier: 1. Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? 2. Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? 3. Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? 4. Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? 5. Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? 6. Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 2 av 12

5 2.3. Metod och avgränsning I första hand har hanteringen på ekonomifunktionen omfattats av denna granskning. Även andra delar av verksamheten har omfattats, i den mån aktiviteter med påverkan på bokslutet utförs. Granskningen har avgränsats till ovan nämnda kontrollmål/ granskningsmål. Granskningen är även avgränsad till den finansiella redovisningen kopplad till bokslutsarbetet. Författande av förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse samt upprättande av tryckt årsredovisning har ej omfattats av denna granskning. Vidare har stödjande dokumentation såsom processbeskrivningar och policys inspekterats. Baserat på omfattningen av granskningen och revisionsfrågan kan granskningen och eventuella observationer inte förväntas inkludera alla möjliga förbättringar i den interna kontrollen av bokslutsprocessen i Mjölby kommun Medverkande i granskningen Granskningen har utförts av Martin Westholm,, genom intervjuer samt granskning av dokumentation och underlag. De personer från Mjölby kommun som medverkat vid intervjuer har varit: Maria Åhström, ekonomichef Chris Tevell, Redovisningschef Kjell Järnström, ekonom Åsa Nilsson, ekonomiassistent (Leverantörsrekontra) Malin Kleist-Rydell, ekonomiassistent (Kundreskontra) Monica Leijon, ekonomiassistent (Kassa) Susanne Christenssen, ekonom Utbildningsförvaltningen Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 3 av 12

6 3. Granskningens resultat Granskningen genomfördes under oktober/november Nedan har vår bedömning och eventuella observationer per revisionskriterie sammanställts på aggregerad nivå. Observationerna har bedömts efter dess väsentlighet, graderingen illustreras med hjälp av följande definition: Röd En brist med så stor påverkan på system, processer eller intern kontroll vilken kan medföra att verksamheten exponeras för betydande förluster eller väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Gul Mindre brister eller fel där risken för otillbörlig användning och/eller felaktigheter i bokföringen är lägre, men där det ändå bedöms finnas utrymme för förbättringar. Grön Inga eller ej väsentliga brister noterade. För detaljer, kommentarer och bedömning, se respektive avsnitt. Ref. Revisionskriterier Bedömning 3.1 Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? 3.2 Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? 3.3 Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? 3.4 Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? 3.5 Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? 3.6 Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 4 av 12

7 3.1. Inledning Granskningen av bokslutsprocessen på Mjölby kommun har varit inriktad på ett antal revisionsfrågor som listats ovan. På grund av uppdragets omfattning har vi endast haft möjlighet att gå till ett visst djup på de enskilda frågorna, men anser att vi fått en bra bild av processen som helhet. Nedan beskrivs vår bedömning av de enskilda revisionsfrågorna. Utgångspunkten för vår granskning har varit situationen i nuläget och det är utifrån det vi gör våra bedömningar Finns det tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot? Kraven på ekonomienheten gällande utkomsten av bokslutsarbetet kommer i huvudsak från externt håll, från intresseorganisationer samt allmän lagstiftning. De huvudsakliga kravställarna på redovisningen, som gäller specifikt för kommuner, är SKL (Sveriges Kommuner & Landsting), Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt Kommunalekonomiska Föreningen (KEF). De utarbetar direktiv och rekommendationer för hur kommunal redovisning och därmed även bokslut skall hanteras, vilket är den huvudsakliga grunden Mjölby kommun arbetar mot vid utformningen av sin bokslutsprocess. Utöver det gäller även den allmänna lagstiftningen kopplat till redovisning/finansiell rapportering i form av momslagstiftningen samt bokföringslagen. Utöver ovan krav finns även beslut från Kommunstyrelsen på vad som ska ingå i ett delårs- respektive årsbokslut, vilket ger ytterligare anvisningar till bokslutsarbetet. Ovan information har diskuterats med ekonomienheten på Mjölby kommun och vi har genom intervju verifierat att ekonomienhetens företrädare är medvetna om de krav som ställs samt att de verkar för att efterleva dem Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns tydliga krav gällande utkomsten av bokslutsarbetet att arbeta mot, och vår uppfattning är även att Mjölby kommun är medvetna om dessa krav och arbetar för att tillämpa de rekommendationer, direktiv och den lagstiftning som finns. Bedömningen kommer av de samtal vi haft med ansvariga inom ekonomienheten, där det från deras perspektiv upplevs som tydligt vad som skall uppnås samt att vi även uppfattar att de har insyn i de olika kravställare som finns på utkomsten av bokslutsarbetet. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 5 av 12

8 3.3. Finns det dokumenterade rutiner för viktiga moment i bokslutsprocessen? Dokumenterade rutiner och anvisningar är viktigt för att höja kvaliteten och enhetligheten i det arbete som utförs kring bokslutet, samt för att säkerställa att utkomsten av arbetet blir det som önskas. Detta gäller för alla som levererar input till bokslutet och det bör finnas kontrollsteg på vägen. I vår granskning vill vi i huvudsak se att det finns övergripande anvisningar för bokslutsprocessen (som beskriver syfte och respektive moment i processen), att det finns rutinbeskrivningar för komplexa moment samt att det finns någon form av checklista där ansvar och tidpunkt för slutförande framgår tydligt. För kommentarer kopplat specifikt till ansvarsfördelning, se efterföljande avsnitt. Vi har inhämtat och granskat den dokumentation Mjölby kommun har som grund för bokslutsarbetet och det finns ett flertal dokument som syftar till att skapa en kontrollerad och enhetlig process. På övergripande nivå finns en bokslutsanvisning, med instruktioner för års- och delårsbokslut. Detta dokument innehåller en övergripande tidplan för bokslutet samt aktiviteter som skall utföras ute i verksamheten. Det innehåller även en detaljerad ansvarsfördelning gällande ansvar för kontoavstämningar. Dokumentet skickas ut till samtliga ekonomer och assistenter på förvaltningarna och ska fungera som instruktion för delår- och årsbokslut. Kopplat till dessa dokument finns rutinbeskrivningar för enskilda rutiner/delmoment. För ekonomienhetens säkerställande av att alla moment utförs finns en checklista, där ekonomienhetens moment i delårs- respektive årsslut framgår, fördelat per ansvarig person Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det finns beskrivande dokumentation framtagen som syftar till att kvalitetssäkra processen samt att verka för ett enhetligt arbetssätt. Enligt de samtal vi haft med ekonomer och ekonomiassistenter på ekonomienheten samt förvaltningarna uppfattas det som tydligt vad som ska göras i boksluten och att anvisningarna är ett bra stöd i arbetet. Vad vi saknade till viss del är en sammanhållande avstämning av att alla uppgifter blir gjorda, att man centralt på ekonomienheten checkar av och dokumenterar att samtliga moment blir utförda ute på förvaltningarna samt på ekonomienheten. Detta är viktigt för att skapa en trygghet i att alla viktiga moment blir utförda och att det finns dokumenterat vem som ska göra och även har gjort vad. Under granskningen noterades följande observation, som presenteras i tabellen nedan: Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 6 av 12

9 Ref. Observation Rekommendation 3.3 #1 Checklista för bokslutsarbetet Vi har vid vår granskning noterat att en checklista för ekonomienhetens moment finns framtagen, men att en total checklista för bokslutsarbetet saknas. Den totala checklistan bör innefatta alla aktiviteter, vem som är ansvarig samt att utförda moment prickas av. Listan bör innehålla deadline för olika aktiviteter och gälla för såväl de olika förvaltningarna som aktiviteter på ekonomienheten. Risk: Avsaknad av en sammahållande checklista kan innebära en risk för att viktiga moment ej utförs, samt att man ej i efterhand har dokumenterat vem som gjort vad. Prioritet: Medel Vi rekommenderar Mjölby kommun att se över möjligheten att ta fram en total checklista, med åtkomst även för förvaltningarna för signatur av utförda aktiviteter Är roller och ansvar avseende delmoment tydliga? För att säkerställa att viktiga moment utförs är en tydlig och väl kommunicerad ansvarsfördelning viktig. Ett bokslut innehåller många olika moment, som utförs av många olika personer, moment som även kan vara beroende av varandra. Det är viktigt att ansvar som delas ut tas emot, samt att gränssnitt vid överlämningar är tydligt definierade. Roller och ansvar för Mjölby kommun i samband med bokslut framgår till viss del av de olika dokument som framgår av avsnitt 3.3. För ekonomer ute i verksamheten finns de årsslutsanvisningar som går ut från ekonomienheten, där det framgår vilka moment som ska utföras på förvaltningarna. Det finns även en detaljerad ansvarsfördelning gällande avstämning av balanskonton, vem som i samband med bokslut ansvarar för avstämning av vilka konton. Detta i syfte att säkerställa att inga konton missas i den avstämning som görs. För ekonomienheten finns utöver dessa anvisningar en checklista för bokslutsrutinerna, där ansvaret för respektive moment framgår. Uppfattningen på ekonomienheten samt förvaltningarna är att det är tydligt vad som ska göras och vilket ansvar som ligger på respektive part. Det finns dock oklarheter i ansvarsfördelningen, gällande t ex vem på respektive förvaltning som ansvarar för att alla fakturor är konterade och attesterade i samband med bokslut. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 7 av 12

10 Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att ansvaret till viss del finns beskrivet och kommunicerat i de dokument som granskats. Det finns dock utvecklingsmöjligheter vad gäller att tydliggöra gränssnitten mellan ekonomienheten och respektive förvaltning, vad som ska göras av ekonomer/assistenter ute i verksamheten samt var ekonomienheten tar över. En checklista av det slag som åsyftas i punkt 3.3 skulle ge en större tydlighet i ansvarsområden och deadlines, samt skapa ett dokumenterat ansvar i och med att utföraren själv signerar utfört moment. Ref. Observation Rekommendation 3.4 #1 Tydlighet i ansvarsfördelning Vår granskning tyder på att det finns viss förbättringspotential gällande tydliggörandet och dokumentationen av ansvarsfördelningen vid bokslutsarbetet. Vi rekommenderar att en total checklista enligt punkt 3.3 ovan arbetas fram, där ansvar tydligt framgår samt där utförda moment signeras. Risk: Risken vid otydlig ansvarsfördelning är att moment ej blir utförda, eller att moment utförs dubbelt vilket skapar onödigt merarbete i processen. Prioritet: Medel 3.5. Finns forum för kontinuerlig förbättring av arbetet? Kontinuerlig utveckling och förbättring är viktigt för att uppnå en mer effektiv och säker hantering, men även för att följa med i förändringar som styrs av yttre faktorer (som t ex förändringar i regelverk och förordningar eller förändrade omvärldskrav). Ekonomienheten på Mjölby kommun har ekonomiträffar 4-5 gånger per år där ekonomienheten samt ekonomer ute på förvaltningarna deltar. Dessa möten har som syfte att lyfta frågor och förbättringsförslag för att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen. Utöver det finns specifika arbetsplatsträffar, som också är ett forum för förbättringsarbete. På ekonomienheten hålls även ett avslutsmöte efter genomfört årsbokslut, där bokslutets genomförande diskuteras och eventuella förbättringsområden tas upp. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 8 av 12

11 Vår kommentar och bedömning Vår sammanfattande bedömning är att det finns en hantering för kontinuerlig förbättring av bokslutsarbetet på ekonomienheten, men att det saknas på verksamhetsnivå. Ekonomiträffarna ger en kontinuitet i utvecklingsarbetet och gör att det finns ett forum där eventuella brister eller frågeställningar kan tas upp, men det finns inget specifikt förbättringsarbete kopplat till boksluten som innefattar även förvaltningsekonomer och assistenter. Det skulle öka möjligheten för medverkande i processen att komma med synpunkter och bidra till processens utveckling. Ref. Observation Rekommendation 3.5 #1 Forum för kontinuerlig utveckling Vår granskning tyder på att det förbättringsarbete som utförs kopplat till bokslutsarbetet kan utvecklas för att även innefatta synpunkter och förbättringsförslag från ekonomer och assistenter ute på förvaltningarna. Risk: Ett utökad förbättringsarbete ger större möjligheter att kvalitetssäkra och effektivisera bokslutsprocessen Prioritet: Låg Vi rekommenderar att ett forum för förbättringsarbete kopplat till bokslutsprocessen införs, där såväl ekonomienheten som ansvariga ute i verksamheten kan diskutera förbättringsområden. Detta för att få en helhetssyn på processen och dess utveckling Finns ett ändamålsenligt systemstöd på plats, för en effektiv och säker hantering? För den centrala ekonomihanteringen används en lösning från Raindance, med funktionalitet för huvudbok, reskontra, anläggningsredovisning samt kassahantering. Till det finns ett scannings- och workflowsystem som är integrerat med ekonomisystemet, för en säker och effektiv hantering av leverantörsfakturor. För styrning, beslutsstöd och uppföljning används ett verktyg kallat Frågor & Analys, där såväl ekonomienhet som andra beslutsfattare i verksamheten har åtkomst. Förvaltningarna i sin tur använder olika försystem som föder ekonomisystemet med information, främst vad gäller kundfakturering. Ekonomienheten och förvaltningarnas egen uppfattning är att de har system som stödjer deras arbetssätt på ett bra sätt och i och med införandet av Frågor & Analys har de även bra uppföljningsmöjligheter. Samma sak gäller om man tittar specifikt på bokslutshanteringen. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 9 av 12

12 Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det systemstöd som används på ett bra sätt stödjer bokslutsprocessen, samt att det finns grund för en säker hantering i systemet. De överföringar som sker mellan system stäms av och det föreligger ingen förhöjd risk för fel gällande fullständighet och riktighet i redovisningen. Det finns även uppföljningsmöjligheter med verktyget Frågor & analys, vilket används som beslutsstöd Görs ändamålsenliga insatser i det löpande redovisningsarbetet för att underlätta bokslutet? Att kontinuerligt utföra avstämnings- och kontrollåtgärder i det löpande redovisningsarbetet är viktigt för att underlätta arbetet vid bokslut och skapa mer tid till specifika bokslutsåtgärder. Arbetet med att söka orsaker till eventuella differenser och avvikelser försvåras ju längre de blir liggande, varför kontinuerlig avstämning är att föredra i den mån det är möjligt. Det finns i de instruktioner vi tagit del av inga anvisningar vad gäller hur det löpande redovisningsarbetet ska hanteras, i syfte att hålla redovisningen uppdaterad samt underlätta arbetet vid delårs- och årsbokslut. Det finns ej heller instruktioner kopplade till de månadsstängningar som görs, vilka konton som bör stämmas av eller andra aktiviteter som bör utföras i samband med månadsbryt. Mjölby kommun stänger redovisningsperioder månadsvis, men har inget månadsbokslut i form av fastställda avstämningar eller andra aktiviteter som ska utföras av ekonomienheten och förvaltningarna kopplat till stängningen av perioden. Genom våra intervjuer kan vi dock konstatera att löpande insatser utförs i viss utsträckning, i form av avstämningar av centrala balanskonton och kontering/attest av leverantörsfakturor. Det finns dock inga direktiv som reglerar vad som ska utföras Vår kommentar och bedömning Vår bedömning är att det finns en bra grund för bokslutsarbetet i det löpande redovisningsarbetet, men att det finns utvecklingspotential gällande instruktioner och anvisningar kopplat till vad som ska och bör utföras kontinuerligt och i samband med månadsstängningar. Det finns fördelar med att mer gå mot att ha en form av bokslut även vid månadsslut, vilket ger ett mer rättvisande resultat på månadsbasis och som följd av detta bättre underlag för styrning och kontroll av verksamheten. Detta är dock något som Mjölby kommun ska väga mot den extra insats som krävs för att administrera ett månadsbokslut. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 10 av 12

13 Ref. Observation Rekommendation 3.7 #1 Anvisningar för löpande redovisningsarbete Vår har i vår granskning noterat att det ej finns instruktioner eller direktiv som reglerar vilka avstämnings- och uppföljningsmoment som ska utföras löpande samt vid månadsstängning, på ekonomienhet och på respektive förvaltning. Risk: Avsaknad av dokumenterade instruktioner och direktiv kan göra att det uppfattas som otydligt gällande vilka aktiviteter som ska utföras. Det kan leda till en ineffektivitet då fokus läggs på fel aktiviter och att viktiga uppgifter ej utförs alls. Prioritet: Medel Vi rekommenderar ekonomienheten ser över möjligheten ge tydligare instruktioner och direktiv kring det löpande redovisningsarbetet, vad gäller att göra avstämningar kontinuerligt. I förlängningen skulle detta även kunna leda till att en form av månadsbokslut genomförs, i det fall nyttan med detta är större än insatsen. Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 11 av 12

14 Linköping Martin Westholm Projektledare Håkan Lindahl Uppdragsledare Bokslutsprocessen - Mjölby kommun 12 av 12

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Landstinget Dalarna Likviditetsplanering

Landstinget Dalarna Likviditetsplanering Landstinget Dalarna Likviditetsplanering Februari 2016 Emil Forsling Christian Öberg Daniel Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund 2. Sammanfattande beskrivning 3. Observationer 3.1 Strategisk

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS)

Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS) Kommunens granskning av räkenskapssammandraget (RS) Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB September 05 Antal sidor: 9 Innehåll. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-122

Landstingsstyrelsen 91-122 PROTOKOLL UTDRAG Landstingsstyrelsen 91-122 Tid: 2014-06-10, kl: 13:00-16:45 Plats: Landstingets kansli, sal A 115 Dnr LJ2014/ 194 Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av intäktsprocessen. inom kollektivtrafiken

Granskning av intäktsprocessen. inom kollektivtrafiken www.pwc.se Revisionsrapport - Martin Westholm December 2013 Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken Landstinget i Jönköpings Län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Yttrande över KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning

Yttrande över KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning Sidan 1 av 22 Yttrande över KPMG:s granskning av bokslut och årsredovisning Inledning Vi har delat upp yttrandet i två delar, dels en del avseende den ekonomiska redovisningen och dels den del som avser

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå Kraft AB Björn E Persson Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Bakgrund och syfte Bakgrund Lekmannarevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer