Projekt GUL Projektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt GUL Projektplan"

Transkript

1 Sida: 1 (20)

2 Sida: 2 (20) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan och bilagor Projektet, sammanfattning Idé och mål Bakgrund Projektets resultat Projektidé Projektmål och målprioritering Avgränsningar Förutsättningar och inberoenden Leverans och överlämning Leveransobjekt och godkännande Överlämning, procedur Organisation Projektorganisation Ansvar, befogenheter Lokalisering, utrustning samt lokaler Bemanning och utbildning Tidsplan och resursbehov Projekttidsplan Beslutspunkter, milstolpar Resursbehov Inköp resultat Arbetsformer Produktionsmodell Produktion och kravdialog Dokumentstyrning Avvikelse- och ändringshantering Sekretess, säkerhet Informationsspridning Möten Avveckling Risker Projektkalkyl Referenser...20

3 Sida: 3 (20) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar P Första version Reviderad version Reviderad version, ny beställare Utökad version, nytt direktiv, ny beställare, ny projektledare Reviderad version, korrigering/tillägg enligt styrgruppens anmärkning, ändring i projektkalkyl Tillägg av punkt 7 Risker

4 Sida: 4 (20) 1 Basfakta 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor Godkännande av projektplanen en godkänd av: Beställare/Projektägare: Projektledare: Mats Edvardsson Emma Breding Definitioner Ord/förkortning/akronym LMS GUL PingPong PingPong AB/ PP AB ITS ITL PIL/ PIL-enheten USA-GUL USA-förvaltn Förklaring Learning Management System, system med mjukvara framtagen för att underlätta e-lärande, kollaborativt lärande, on-line bedömning och återkoppling från lärare till student. De flesta LMS är webbaserade för att underlätta tillgången till lärandets innehåll (och administration) enligt principen när som helst-var som helst-i vilken takt som helst. Göteborgs Universitets Lärplattform Programvaran som används i lärplattformen GUL Leverantör av programvaran PingPong IT-service IT-ledning Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt Lärande (universitetsgemensamt organ) Utbildnings- och supportansvarig för pilotgrupp och test-studenter i förstudien av Utbildnings- och supportansvarig inom förvaltningen av GUL

5 Sida: 5 (20) Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 Kravbeskrivning, SLUSS-projektets rapport XXXXXXXXXXXXX 2 Lösningsbeskrivning Ej framtaget 3 Risklista och handlingsplan/åtgärdslista 1.0, Informationsmatris P1.0-1, Projekttidsplan, generell och detaljerad Under utformning 6 Ansvar och befogenheter - projektorganisation Bemanning, kontaktlista 1.0-2, Leveranser och leveransprocedur 1.0-1, Projektdirektiv 1.0-1, Projektet, sammanfattning Projektets omfattning innebär införande av en universitetsgemensam webbaserad lärplattform vid namn GUL (Göteborgs universitets lärplattform). I projektet ingår införande av plattform, framtagande av förslag till förvaltningsorganisation samt kommunicerande av och information om breddinförandet av GUL. I projektet ingår också att genomföra en förstudie/pilotstudie av programvaran PingPong samt att integrera plattformen mot ett antal administrativa system vid GU. Projektet genomförs av som också är blivande systemägare och förvaltare av lärplattformen GUL Framgångsfaktorer Att projektet tilldelas de ekonomiska och personella resurser som krävs. Att förslaget om förvaltningsorganisation följs upp och resulterar i beslut om organisation, bemanning och ansvarsområden. För att skall kunna avslutas optimalt krävs att en befintlig fungerande förvaltningsorganisation kan ta över och att LMS:et GUL kan överlämnas till permanent verksamhet, drift och förvaltning. Att systemet GUL:s fördelar och vinster för verksamheten kommuniceras till användare vid GU. Att GUL:s användare blir goda ambassadörer för systemet innebär gynnsamhet för och dess projektmål. Att verksamheten, i form av fakulteter och institutioner, vid GU i sin tur avsätter resurser för att kunna jobba med och i lärplattformen GUL. Endast genom ett verksamhetsnära nyttjande kan lärplattformen GUL användas till sin fulla potential och därmed ägas av sina användare (GUanställda, studenter och doktorander) Samband med andra organisationer bedrivs som enskilt projekt men påverkas av ett flertal andra projekt och organisationer vid GU: Projekt GU-kort, Projekt SAMPASS, iom ev användandet av gemensam fotokatalog för GU.

6 Sida: 6 (20) Projekt GU-GAD GUL kommer att integreras mot den kommande gemensamma användardatabasen. Projekt KP-avveckling (kommande) Projekten GUL-KP är starkt beroende av fungerande kommunikation och samordning. är en förutsättning för Projekt KP-avveckling:s start, men de två projekten har ett ömsesidigt beroende trots att de inte kommer att genomföras parallellt. Organisationen Kursportalens förvaltning Samröre med systemförvaltningen av Kursportalen iom dess avveckling. Där införandet av GUL är en förutsättning för Kursportalens avveckling. Organisationen Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande/ PIL Samarbete GUL-PIL iom ansvarsfördelning av utbildning och support för GUL:s användare (undervisande personal/administratör). Organisationen GU:s portal, Medarbetar- och Studentportalen GUL kommer att funktionsintegreras i portalen. Organisationen CTH/Chalmers Båda lärosätena kommer att använda och utveckla samma programvara för sin respektive lärplattform. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Beslut om att köpa in ett universitetsgemensamt LMS togs utefter den utredning som gjorts av myndigheten Nätuniversitetet angående de svenska universitetens behov av IT-stöd för utbildning samt utifrån den utvärdering som gjorts av Kursportalen vid Göteborgs universitet. Utredningarna påvisade att dagens kursportal inte uppfyller de krav som verksamheten har på IT-stöd för undervisningen vid GU. Beslut om ett universitetsgemensamt LMS fattades av rektor och tilldelades ansvar för införande-projektet GUL samt systemägarskapet och förvaltningen av lärplattformen GUL. Vid upphandlingen av PingPong beslutades att Göteborgs universitet ska ingå i PAUG, PingPong Academic User Group, ett nätverk för systemansvariga, lärare och IKT-stöd från universitet och högskolor i Sverige, som använder programvaran PingPong. Detta innebär att GUL-användarna vid Göteborgs universitet i o m medverkan och representation i PAUG har en möjlighet att ha synpunkter på systemet gentemot leverantören samt att påverka utvecklingen av programvaran. Införandet av lärplattformen GUL ska uppfylla effektmålen: 1. Att möjliggöra och erbjuda ett system med IT-stöd för distans-, nät- och campusutbildning, inom all utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. 2. Att tillmötesgå verksamhetens önskemål om att få ett gemensamt system/lms. 3. Att underlätta för GU att erbjuda varierade undervisningsformer. 4. Att öka GU:s tillgänglighet gentemot studenterna i form av den virtuella lärmiljön. 5. Att öka GU:s konkurrenskraft gentemot andra lärosäten med egna lärplattformar. 6. Att verka i enlighet med GU:s miljöpolicy och ge möjlighet till ett mer miljövänligt sätt att bedriva undervisning. 7. Att ersätta Kursportalen, då portalen inte uppfyller de krav som verksamheten har på IT-stöd för undervisningen vid GU. 2.2 Projektets resultat I skall ingå följande resultat:

7 Sida: 7 (20) Införa och erbjuda LMS:et GUL som ett pedagogiskt verktyg till samtliga fakulteter och institutioner för att kunna nyttjas inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Genomföra tekniska integrationer i GUL gentemot andra administrativa system. Genomföra förstudie av LMS:ets programvara och dess användarvänlighet gentemot lärare, studenter och administratörer. Ta fram förslag på GUL:s förvaltningsorganisation (förvaltnings-, utbildnings- och supportansvar) för den fas då LMS:et tas i bruk och övergår i permanent verksamhet. Förslaget skall sedan fastslås, beslutas och förankras bland de funktioner som tilldelas förvaltningsansvar. Kommunicera införandet av GUL och dess effekt till fakulteter och institutioner. 2.3 Projektidé skall möjliggöra att organisationen Göteborgs universitet erbjuds en gemensam webbaserad kommunikations- och lärplattform, med integration mot administrativa system och med funktionsintegration i GU:s portal. Projektet skall också möjliggöra att plattformen efter införandet vid GU kan övergå i permanent verksamhet och förvaltning. Tidigt i projektet skall pilotstudie av programvaran genomföras för att systemets kommande användare skall få chans att testa och lära känna arbetet i ett LMS och just programvaran PingPong. Projektet utgår från att dessa testpiloter senare kan utgöra en del av de ambassadörer ute i verksamheten som projektet behöver för att lyckas. One-liner: any-time, any-where, any pace GUL is the virtual place! 2.4 Projektmål och målprioritering Projektmål Målet med Projektet GUL är att hela Göteborgs universitet ska ha tillgång till en gemensam lärplattform, ett pedagogiskt stöd för olika undervisningsformer inom utbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå. Efter projektets slut skall lärplattformen övergå i permanent systemförvaltning och skall ses som en del av GU:s ordinarie verksamhet. Tidpunkt: (Breddinförande av GUL) , (överlämning/övergång till förvaltning) Resultat: Kostnad: 1. Breddinförande av lärplattformen GUL 2. Överlämning till förvaltningsorganisation 3. Övergång till permanent verksamhet SEK Målprioritering Prioritering: 0,5 Resultat 0,3 Tidpunkt 0,2 Kostnad Summa: 1,0

8 Sida: 8 (20) 2.5 Avgränsningar omfattar testning och införande av ett LMS med befintlig funktionalitet i programvaran PingPong. Efter projektets slut, i o m permanent systemförvaltning, rekommenderas systemförvaltaren att arbeta vidare med att visa på ytterligare och/eller kommande funktionalitet i systemet för användare. I ingår inte avveckling och utfasning av Kursportalen. Denna del skall ses som ett separat projekt utanför. 2.6 Förutsättningar och inberoenden Projektet är beroende av följande inleveranser : Att projektet tilldelas de ekonomiska och personella resurser enligt projektplan inför projektstart och under projektets gång ( ). Att projektets förslag om förvaltningsorganisation följs upp och resulterar i beslut om organisation, bemanning och ansvarsområden (inför VT09, senast ). Att fakulteter och institutioner vid GU parallellt med projektet avsätter egna resurser för att kunna jobba med och i lärplattformen GUL (för projekt GUL: , för ordinarie verksamhet: fr o m 1 juli 2008). Att integrationsarbetet är slutfört och testat inför pilotstudien för GUL-adminstratörerna (sommaren och förhösten 2008). Att utförandeorganisationen IT-service har personella resurser för utförandet av GULintegrationerna samt driftsöverlämning och slutleverans från leverantören PingPong AB (fr o m 1 april 2008). Att promgramvaruleverantören PingPong AB har personella resurser för att genomföra både integrationsarbetet och slutleveransen enligt avtal. 3 Leverans och överlämning 3.1 Leveransobjekt och godkännande Leveranser Lev. nr. Beskrivning Mottagare Ansvarig 1 Installation av erforderlig maskinvara (produktionsmiljö). IT-service PingPong AB 2 Utbildning genomförd. Arbetsgrupp 1, styrgrupp, projektledning PingPong AB 3 Utbildning (1) genomförd. Centralsupport/ USA-GUL PingPong AB 4 Utbildning (2) genomförd. Pilotgrupp PingPong AB, USA- GUL 5 Fortlöpande pilotutbildning via webbstuga och support via mejl och telefon. Pilotgrupp, test-studenter USA-GUL

9 Sida: 9 (20) 6 Pilotstudie av programvaran och dess användarvänlighet genomförd. 7 Riskanalys genomförd, prioriteringslista och handlingsplan framtagen. 8 Installation/skapande av referensmiljö test- och utvecklingsmiljö. 9 Utvärdering av pilotstudie genomförd och sammanställd. 10 Intressentanalys reviderad och sammanställd. 11 Kommunikationsplan framtagen och klar. 12 CAS-inloggning/ CAS-ifiering av prod- och test-miljö genomförd. Systemägare GUL, projektbeställare, styrgrupp Projektbeställare, styrgrupp Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Projektbeställare, styrgrupp Projektbeställare, styrgrupp Projektbeställare, styrgrupp Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Projektledning, USA-GUL Projektledning, analysledare, referensgrupp PingPong AB, ITservice Projektledning, USA-GUL PingPong AB, IT-service 13 GU-anpassning av programvaran profil, skin och serveradressbyte beslut och leverans. Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Projektledning Projektledning Projektledning, PingPong AB, IT-service 14 Beslut om villkor för back-up fattat, hantering och lösning framtagen. 15 Migrering/flytt Sahlgrenskas miljö (och därmed GU:s ) till central server genomförd. 16 Omstrukturering av Sahlgrenskas och GU:s miljö, synkronisering genomförd. 17 Förvaltningsorganisationsplan (inkl utbildnings- och support ansvarig) framtagen. Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Styrgrupp,, (PIL-enheten), Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Projektledning, ITservice PingPong AB, ITservice Projektledning, Waldo Robles, PingPong AB Projektledning, (projektbeställare)

10 Sida: 10 (20) 18 Integration mot andra (adm) system i test- och produktionsmiljön för GUL lösningsförslag formulerat, integration genomförd. 19 Funktionsintegration av GUL i Medarbetar- och Studentportalen, lösningsförslag framtaget, integration genomförd. 20 Acceptanstestning i test- och därefter i produktionsmiljö genomförd. 21 Informationskampanj om GUL, etapp 1, enligt Kommunikationsplanen, påbörjad. 22A 22B Utbildning av administratörsutbildare genomförd. Utbildning (3) inför breddinförandet påbörjad. 23 Beslut fattat enligt förslag om förvaltningsorganisation för GUL. Funktioner/bemanning utsedd. 24 Breddinförande av GUL uppnått LMS:et tillgängligt för samtliga användare vid GU. Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Systemägare GUL, systemförvaltare/systemansvarig GUL Systemägare, systemförvaltare Målgrupper enligt intressentanalysen, fakultets- och institutionsrepresentanter för GUL USA-GUL, USA-förvaltn, PIL-enheten GU-anställda (undervisande personal och administratörer)., PIL-enheten GU-anställda, GU-studenter, projektbeställare, projektägare Ping Pong AB, IT-service, projectledning tillsammans med systemförvaltare Ladok, Palasso, GUkonto IT-service, projektlednin g tillsammans med systemförvaltare Portalen IT-service, systemförvaltare Ladok, Palasso, GUkonto Projektledning, PILenheten, repr fr Studentinformationsenheten, USA-GUL PingPong AB PIL-enheten, USA-GUL, USA-förvaltn, repr fr Styrgrupp, systemägare GUL, Gemensamma Förvaltn chef Projektledning, styrgrupp

11 Sida: 11 (20) 25 Informationskampanj om GUL, etapp 1, enligt Kommunikationsplanen slutförd. 26 Slutrapport framtagen, projektavslut beslutat. Målgrupper enligt intressentanalysen, fakultets- och institutionsrepresentanter för GUL Projektbeställare, projektägare Projektledning, PILenheten, Studentinformationsenheten, USA-GUL Styrgrupp, projektledning Leveransprocedur För mer detaljerad beskrivning av leveranser, mottagare/ansvarig, kriteria för godkännande och leveransprocedur, se bilaga Leveranser och leveransprocedur. 3.2 Överlämning, procedur Efter styrgruppens godkännande av projektets resultat, införandet av LMS:et GUL, sker överlämning av lärplattformen till förvaltningsorganisationen för GUL. Det ansvar som tidigare legat inom projektorganisationen ansvar för teknisk drift, systemansvar, utbildningsansvar och supportansvar förs nu lämpligen över till funktioner inom den permanenta förvaltningen av GUL. Om projektets förslag till GUL-förvaltning har hörsammats och lett till beslut, med utnämning av förvaltningsfunktion/roller och bemanning, kommer överlämning av projektresultat att kunna ske optimalt. Efter styrgruppens godkännande av överlämning av ansvar följer slutrapport och projektets avslut. Avslut sker enligt styrgruppens beslut.

12 Sida: 12 (20) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Beställare Styrgrupp Referensgrupp/ PILOT Referensgrupp/RISK ANALYS Projektledning Referensgrupp/INTE GRATION Projektgrupp 1 Projektgrupp 2 Projektgrupp Ansvar, befogenheter Se bilaga Projektorganisation-roller. 4.3 Lokalisering, utrustning samt lokaler Projektet bedrivs vid, Göteborgs universitet, med projektmöten i lokaler vid och IT-service. Projektet förfogar över programvaran PingPong samt utbildningslokaler i form av datasalar med datorer med installerad webbläsare och Internetuppkoppling i Nya Pedagogen, Västra Hamngatan 25 och på Gemensamma förvaltningen, Vasagatan Bemanning och utbildning Bemanning Se bilaga - Bemanning, kontaktlista Utbildning För att kunna genomföra har delar av projektorganisationen (projektledning, styrgrupp, arbetsgrupp 1, del av pilotgrupp) genomgått utbildning i programvaran PingPong i programvaruleverantörens regi.

13 Sida: 13 (20) 5 Tidsplan och resursbehov 5.1 Projekttidsplan För mer detaljerad tidplan, se bilaga - Projekttidsplan generell och - Projekttidsplan detaljerad. 5.2 Beslutspunkter, milstolpar Följande beslutspunkter (BP) och milstolpar (MS) är definierade: Datum BP MS Beskrivning BP4 MS1 Godkännande av projektplan, start av genomförandet MS2 MS3 Installation av erforderlig programvara genomförd Utbildning 1 genomförd BP5:1 MS4 Beslut om genomförande och godkännande av projektplan XX MS5 Utbildning 2 genomförd BP5:2 MS6 Beslut om godkännande av projektdirektiv och reviderad projektplan, godkännande av fortsatt åtagande MS7 Pilotstudie för lärare och studenter genomförd XX MS8 Riskanalys genomförd XX MS9 Intressentanalys reviderad, kommunikationsplan påbörjad BP6:1 MS10 Godkännande av leverans referensmiljö BP6:2 MS11 Godkännande av leverans CAS, GU-profil, back up-hantering BP6:3 MS12 Godkännande av leverans migrering, serverflytt, adressbyte BP6:4 MS13 Godkännande av leverans GUL-integrationer BP6:5 MS14 Godkännande av leverans acceptanstestning av integrationer BP6:6 MS15 Godkännande av leverans funktionsintegration i Portalen /10 BP6:7 MS16 Godkännande av leverans förslag Förvaltningsorganisation för GUL BP6:8 MS17 Godkännande av leverans utvärdering av pilotstudie XX MS18 Pilotstudie för administratörer genomförd MS19 MS20 Utbildning av GULadmin-utbildare genomförd Utbildning 3, första omgången, genomförd MS21 Förvaltningsorganisation för GUL fastställd, förankrad och bemannad

14 Sida: 14 (20) MS22 Informationskampanj, etapp 1, avslutad /03 MS23 Slutrapport för framtagen /03 BP7 MS24 Projektets överlämning av leverans till förvaltning /03 BP8 MS25 Projektets avslut enligt beslut 5.3 Resursbehov Kompetensslag Roll Resursbehov Projektledning 100 %, jan feb/mars 2009 Styrgrupp Förankring/ kommunikation av projektet Analysledning risk- och intressentanalys Projekt- o arbetsgrupp 1 GU-anpassning Projekt- o arbetsgrupp 2 GULintegrationer/ITS Projekt- o arbetsgrupp 3 utbildning o support Referensgrupp pilot Referensgrupp riskanalys Referensgrupp GUL-integrationer Samordning projektledning IT-service 1 mötestillfälle/månad (3 h), därutöver tid för dokumentgranskning, korrespondens samt genomgången GUL-utbildning 2 heldagar Del av projektledningen Del av projektledningen C:a 30 h samt 2 heldagars utbildning Workshop 9 h Planeringsmöten/samordning ITSprojektledning X h Installation av programvara X h Referensmiljö X h Migrering av Sahlgrenskas miljö 8 h CAS-inloggning/CASifiering 40 h Systemintegrationer 80 h Funktionsintegration/portalen X h Back-up hantering X h Profilhantering/GU-anpassning 40 h Driftsöverlämning och slutleverans 95 h Utbildning 2 heldagar samt 50 %-tjänst, sept 2007-mars 2008, 100 %-tjänst april-dec 2008 (2 pers) 2 utbildningstillfällen à 3 h samt eget arbete 2-3 mötestillfällen à 3 h samt eget arbete Deltagande i 2 workshops 9 h 15 %, jan-juni 2008 (ITS-projektledning) Palasso/GU-konto Förvaltning Deltagande i integrationsarbete c:a 40 h Beställningsmöte systemförvaltare-projekt GUL c:a 3 h

15 Sida: 15 (20) Ladok Förvaltning Deltagande i integrationsarbete c:a 40 h Beställningsmöte systemförvaltare-projekt GUL c:a 5 h Utrustningsslag behöver utrustning i form av datautrustning samt mötes- och utbildningslokaler vid Göteborgs universitet. För användarutbildning i GUL behövs tillgång till dator med webbläsare samt Internet-uppkoppling. 5.4 Inköp resultat Maskinvara/server/installation leverantör PingPong AB (enligt faktura) Drift och underhåll leverantör PingPong AB ( SEK/år) Campuslicenser, leverantör PingPong AB ( SEK/år) Utbildning för toppsupport och förvaltare leverantör PingPong AB (2-3 fria tillfällen enligt avtal, extra tillfällen därutöver enligt avtal) Utbildning för lärar- och administratörsutbildare leverantör PingPong AB (beräknad kostnad: SEK/dag, enligt avtal)

16 Sida: 16 (20) 6 Arbetsformer 6.1 Produktionsmodell Produktion av projektresultat sker som: Möten med arbetsgrupper och projektgrupper Rådgörande möten med referensgrupper Driftsättning av IT-system enligt fastställd ITS-modell Integration mot administrativa system enligt fastställd ITS-modell Start av systemförvaltning enligt organisationsförslag 6.2 Produktion och kravdialog Produktion Projektet kommer att genomföras dels med stöd av den införande-modell som är framtagen av PingPong AB, dels med stöd av PPS, den fastställda arbetsformen för IT-relaterade projekt inom GU. Kravdialog, förankring För att Projektet GUL ska lyckas krävs det projektet och dess resultat är väl förankrat i verksamheten. Det förekommer idag mättnad inför nya system i verksamheten vid GU och det är därför av största vikt att GUL är väl prövat och att alla integrationer fungerar vid breddinförandet. Projektet har därmed definierat ett antal krav: Projektet ska vara väl känt. Verksamheten ska känna till och att ett nytt LMS/system är på väg. Systemet ska fungera när det släpps. De integrationer som utlovas (med t ex Ladok) ska fungera och vara testade vid breddinförandet. Systemet ska vara pedagogiskt prövat. Pilotgruppen kommer att testa GUL för sina aktiviteter/undervisning. Gruppens arbete är viktigt för att skapa goda förebilder i hur man kan använda GUL som ett pedagogiskt stöd i sin undervisning. Piloterna är viktiga som ambassadörer i projektets arbete med att inspirera och stimulera till användande av GUL. Systemet ska ha en verksamhetsnära support. Projektet ser det som viktigt att verksamheten vid GU har en nära väg till support och användarutbildning. Med support menas i detta fall inte enbart teknisk support utan även pedagogisk support, där användaren kan få råd och stöd i hur pedagogiska mål i undervisningen ska kunna uppfyllas med hjälp av GUL. Kravdialog förs kontinuerligt under projektets gång av projektledaren gentemot projektbeställare, projektägare och styrgrupp. 6.3 Dokumentstyrning Projektets styrdokument projektdirektiv, projektplan och dess bilagor samt mötesprotokoll och beslutsunderlag för styrgruppen sammanställs av projektledaren. Dokumenten versionshanteras och övergår i slutgiltig fastställd version efter godkännande av styrgruppen.

17 Sida: 17 (20) Analysdokument sammanställs av projekt- och analysledaren och resulterar i rapporter utan versionshantering. Rapporterna delges styrgrupp och projektbeställare. Samma princip gäller för läges- och statusrapporter sammanställning av projektledare, delgivning av rapport till styrgrupp och projektbeställare. Övriga projektdokument kallelser, mötes- och minnesanteckningar, protokoll och diskussionsunderlag sammanställs av projektledaren och/eller arbets- och projektgrupper. Versionshantering tillämpas inte för dessa dokument och dokumenten behöver heller inte fastslås och godkännas av projektets styrgrupp. 6.4 Avvikelse- och ändringshantering Avvikelser från projektplanen rapporteras av projektledaren till styrgruppen och Projektkontoret. Styrgruppen beslutar i sin tur om åtgärder och hantering. Ändring av projektplan (dvs tidsramar, leveranser, projektorganisation) initieras av projektledaren, meddelas styrgrupp och Projektkontoret samt beslutas av styrgruppen. 6.5 Sekretess, säkerhet Dokument som produceras vid riskanalys bör inte spridas till allmänheten. Likaså är de projektdokument (t ex protokoll, rapporter och anteckningar) som bifogas i e-post och/eller läggs ut i lärplattformen GUL endast tillgängliga för de medlemmar som ingår i resp grupp inom projektet. Dokumenten kan dock rent tekniskt spridas vidare till annan part. Spridning av dessa dokument bör ske efter personligt avvägande om spridningens lämplighet och dess påverkan på projektets genomförande och resultat. Projektets styrdokument projektdirektiv, projektplan och dess bilagor kan och får med fördel spridas till allmänheten eller annan part, eftersom projektets genomförande och mål bör vara allmänt känt. 6.6 Informationsspridning Projektinformation kommer att spridas både GU-internt och externt. Huvudkanaler för spridning av skriftlig information är via projektets hemsida, mejl, distribution av dokument och publicering i lärplattformen GUL. Media för GU-anställda och studenter/doktorander kommer också att nyttjas i spridandet av information. Muntlig information om projektet sker via informationsmöten och telefon. Se bilaga Informationsspridning, matris. Projektets hemsida, skall publicera aktuell information och projektrelaterade dokument och länkar. Likaså kommer själva lärplattformen GUL att användas för informationsspridning till de grupper som verkar inom projektet. Styrgrupp och referensgrupp (riskanalys och pilot) har t ex egen kommunikationsyta i GUL. Annan kanal att nyttja för informationsspridning till t ex administratörer är Kursportalens meddelandefunktion.

18 Sida: 18 (20) 6.7 Möten Möte Syfte/resultat Former/plats Ansvarig/delt agare Styrgruppsmöten Godkänna projektresultat och Uppföljnings- Styrgrupp fatta beslut enligt och Projektledning beslutspunkter beslutsmöten Frekvens/tid Regelbundna möten, c:a 1 gång/månad Arbetsgruppsmöten -projektgrupp 1 Besluta om GU-anpassning av GUL, ta fram integrationsbeskrivning, formulera villkor för användning av GUL. Arbetsmöten Arbetsgrupp 1 Projektledare 2 utbildningstillfällen, samt 4 arbetsmöten Arbetsgruppsmöten -projektgrupp 2 Att genomföra integration mellan GUL och andra administrativa system Arbetsmöten Arbetsgrupp 2 Projektledare Varierar beroende på uppdrag Arbetsgruppsmöten -projektgrupp 3 Arbetsgrupp utbildningstillfällen/månad Referensgruppsmöten - riskanalys - integrationsplan - pilotstudie Att genomföra pilotstudie med ansvar för utbildning och support av pilotgruppen Att utgöra expertis, med uppdrag att ta fram beslutsunderlag och därmed agera rådgivande till projektledning och styrgrupp Utbildning via webbstuga, support via mejl/telefon Arbetsmöten Referensgrupp Projektledare Varierar beroende på uppdrag 6.8 Avveckling För avveckling av projektet krävs att förvaltningsorganisation framtagits för lärplattformen GUL, samt att roller inom organisationen tillsatts och bemannats. För optimalt nyttjande av lärplattformen krävs att medel från Gemensamma förvaltningen varje år tilldelas systemförvaltaren för permanent och ordinarie verksamhet och drift. För avslut av projektet krävs godkännande av överlämning och avslut från styrgruppen.

19 Sida: 19 (20) 7 Risker 7.1 Riskanalys Riskanalys har genomförts april-juni 2008 av både projekt och resultat, (P) och LMS:et GUL (R). Riskanalysen genomfördes av projektledningen, med hjälp av universitetets säkerhetssamordnare Carin Norlin och en referensgrupp om 18 personer, med representation från systemförvaltning, PIL-enheten, projektbeställare, fakultets- och studentrepresentant, Sahlgrenska akademin, ITL, ITS och universitetets jurist. Analysarbetet resulterade i ett framtagande av risk- och prioriteringslista, samt handlingsplan/åtgärdsförslag. Riskanalysens resultat överlämnades den 2 juli till projektets styrgrupp. 7.2 Risker som identifierats Se bilaga Risklista med åtgärdsförslag för mer detaljerad beskrivning av risker/risktyp, sannolikhet och påverkan, åtgärder, status och ansvariga för åtgärder. Här följer de risker som identifierats och bedömts som högst prioriterade enligt riskanalysen: Tidsplanen för breddinförande av GUL vid GU förskjuts med mer än två månader LMS:et GUL kan inte hantera lärarundantaget avseende upphovsrätten eller att annans skyddade material används LMS:et GUL används på olika sätt av institutionerna LMS:et GUL används på felaktigt sätt vad gäller lagring och arkivering av information Personella brister hos Ladokgruppen vid får konsekvenser för GULanvändare som ej får tillgång till GUL vid kursstart Hög arbetsbelastning för institutionsadministratör, med konsekvens att kursregistrering i Ladok försenas, gör att GUL-användare ej får tillgång till GUL vid kursstart Flera IT-relaterade projekt kräver samma typ av resurser hos ITS vilket orsakar resursbrist Integrationer mellan GUL och andra (administrativa) system fungerar inte Fungerande förvaltningsorganisation för GUL saknas inför vårterminen 2009 Undervisande personal får inte tillräcklig support (från PIL-enheten) GUL-administratörer får inte tillräcklig support (från ) LMS:et GUL kan inte hantera problematiken med skyddad identitet hos användarna LMS:et GUL saknar idag öppna sidor för allmänheten Övergripande regelverk för hur funktioner som både finns/används i GUL och övriga ITtjänster ska användas saknas idag Belastningstester för LMS:et GUL är inte gjorda på GU

20 Sida: 20 (20) 8 Projektkalkyl Nr Typ av kostnad Beskrivning Belopp ( ) 1A Projektledning Personell resurs för ledning av 1B Utbildning och support Personell resurs för utbildning och support under testfas/pilotstudie och inför breddinförande. 2 Teknisk konsultation Integrationer, CAS-ifiering, referensmiljö, back-up hantering, GU-anpassning, driftöverlämning/slutleverans. 3 Drift och underhåll av programvara Årlig kostnad för drift och underhåll av programvaran av leverantören i kundens driftmiljö. 100 % tjänst eller SEK % tjänst eller SEK Belopp ( ) 100 % tjänst eller SEK % tjänst eller SEK SEK SEK, prel bedömning SEK SEK 4 Licenser Årlig licenskostnad SEK SEK 5 Utbildning Utbildning av användarutbildare SEK/ utbildnings-dag X Summa budgeterade kostnader, äskade medel Enligt tilldelade medel SEK/ utbildnings-dag SEK SEK X Summa totala kostnader Enligt kalkyl SEK SEK X Differens Tilldelade medel totala kostnader SEK SEK 9 Referenser Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1 Införandeplan, Ping Pong AB XXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Uppdragsbeskrivning/ avtal Dnr B /06 3 Rektorsbeslut, sammanträde 2006: :21, Kursportalens förvaltningsgrupp sammanträde Protokoll 32, Kursportalens förvaltningsgrupp sammanträde Protokoll 33, Kravspecifikation SLUSS-projektet XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser

Ökad användning av öppna audiovisuella lärresurser 2013-05-31 Sida: 1 (8) Projektplan 2013-05-31 Sida: 2 (8) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 Plan... 5 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 6

Läs mer

Bilaga 5 b Mall för projektplan

Bilaga 5 b Mall för projektplan Bilaga 5 b Mall för projektplan Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för hur en projektplan skrivs och vad den kan innehålla. De flesta organisationer har egna mallar för projektplaner

Läs mer

Bilaga 5 b: Mall för projektplan

Bilaga 5 b: Mall för projektplan Handbok för strategisk kommunal vattenplanering Bilaga 5 b: Mall för projektplan Hur ska bilagan användas? Detta är ett exempel på en mall för en projektplan med exempel på vad den kan innehålla. De flesta

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Projektkontoret. Projektledarträff - tema kommunikation. Mars 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Projektledarträff - tema kommunikation. Mars 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Projektledarträff - tema kommunikation Mars 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Upplägget för eftermiddagen Intressentanalys Workshop del 1 intressentkartläggning FIKA! Workshop

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse. Kvartalsraport Q2

Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse. Kvartalsraport Q2 Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse Kvartalsraport Q2 Ebru Poulsen Sida: 1 (7) Hur utförs kvalitetskontroller, vem kontrollerar vem? Projektplan Ebru Poulsen Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker

Projektplan. Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 1 (6) Projektplan Pedagogisk utveckling och förnyelse av campusundervisning med stöd av informations och kommunikationstekniker Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper.

Om projektplanen Projektplanen är ett levande dokument som kommer att uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Projektplan Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet Maria Eriksson 2013-05-02 Projektplan för projektet Kommunikationsstrategi för Göteborgs universitet 1. Basfakta Projektnamn Kommunikationsstrategi

Läs mer

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet

Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Rutin för dokumenthantering inom Ladok3-projektet Sida 2 av 13 Innehållsförteckning shistorik för dokumentet... 3 Syfte... 4 Dokumentarkiv... 4 Mappstruktur... 4 Dokumentmallar... 5 Namnsättningsstandard

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn

PROJEKTPLAN. Införande av studieavgifter vid Umeå universitet. Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn Sid 1 (10) PROJEKTPLAN vid Umeå universitet Webbadress http://www.planering.umu.se/verksamhet/studieavgifter/ Projektnamn vid Umeå universitet Fastställt av Rektor Dokumentansvarig Dokumentidentitet Projektplan

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL

Projektplan. Aktiv hälsostyrning. PROJEKTiL PROJEKTiL 2(14) 1.1. Bakgrund Landstinget Gävleborg har tillsammans med Gävle kommun samarbetat i två kartläggningar med fokus på de äldre multisjuka. Det första initiativet, i samband med en utvärdering

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Titel Projektplan för FoTA P12. Utgåva 1.8 2002-01-29. Projekt-/arbetsplan för. FoTA P12:

Titel Projektplan för FoTA P12. Utgåva 1.8 2002-01-29. Projekt-/arbetsplan för. FoTA P12: 1(8) Projekt-/arbetsplan för FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system 2(8) 1. Sammanfattning 1.1. Målsättning Stödja teknikupptagandet i resp företag av den

Läs mer

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola Mahr 19-2015/6 1 [av 6] Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-12 Förvaltningschef Susanne Wallmark

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden>

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Stockholm 2012-08-26 Ver 1 Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Allmän information... 1 3 Sammanfattning... 1 4 Bakgrund...

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström Bilaga Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 1.0 Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad 2007-12-19 2007-12-19 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1)

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1) (1)10 (2)10 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTSTYRNING... 4 1.1 shistorik...4 1.2 Referenser...4 1.3 avvikelse och förändringshantering i projektet...4 2 BAKGRUND OCH BESLUT OM PROJEKT... 5 2.1 Bakgrund...5

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Projektkontoret 1 (av 8) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 16-10-17 2.5 Projektkontoret Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 2.5 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt administrativa utvecklingsprojekt Dokumentet uppdaterat oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Systemförvaltningshandbok

Systemförvaltningshandbok Systemförvaltningshandbok Titel: Systemförvaltningshandbok Version: 1.3 Godkänd av: Joakim Jenhagen Datum: 2011-09-15 Systemförvaltningshandbok 1(12) Innehållsförteckning FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 2 RELATERADE

Läs mer

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig:

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: DNR] 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 20015-04-01 Styrgruppen Copy/print Niagara Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-03-23 Första utkast av projektplanen

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Fördjupad förstudie hösten 2013 Reviderad version E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (20) Postadress Box 1222,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Seminarium 6:4 Föreläsare: Anders Bernholtz, Landstinget i Östergötland anders.bernholtz@lio.se Projektet Patientjournal 08 en resa för Östergötland

Läs mer

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Sida: 1 (5) Projektplan mini Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Fan Culture as informal learning environments on the Internet: A study

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén

Nya Ladok (L3) Utbildningsplan. Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen 2015-05-13 Handläggare: Madeleine Andrén Utbildningsplan Datum: 2015-04-01 Beslutad av Styrgruppen Handläggare: Nya Ladok (L3) Utbildningsplan Version Historik Version Datum Kommentar Ändrad av 2 / 6 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Informationsspridning

Informationsspridning Sida 1 Om informationsspridning Korrekt och aktuell information skapar förutsättningar så att alla kan arbeta på ett effektivt sätt. Det bidrar även till att få medvetna och motiverade medarbetare. Projektledningens

Läs mer

Projektplan GIS STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN (9) Dnr STN-1121/2015

Projektplan GIS STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN (9) Dnr STN-1121/2015 STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN 2015-09-01 1 (9) Dnr STN-1121/2015 Projektplan GIS 1. Mål Staden ska ha ett väl fungerande GIS med lättillgänglig och logisk åtkomst till geografisk information. GIS

Läs mer

Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6)

Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6) Riskanalys Omorganisation av Humanistiska fakulteten (L3.6) Bilagor som medföljer denna rapport: 1. Riskanalysmatriser per målgrupp 1 Riskanalys omorganisation av Humanistiska fakulteten 1 Bakgrund Enligt

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2010 Dnr: 750/2010-019 2010-02-08 Sid: 1 / 12 Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

PROJEKT DOKUMENT-ID VERSION

PROJEKT DOKUMENT-ID VERSION Styrande måldokument Plan PROJEKTiL Sida 1 (9) [Titel] Sida 2 (9) Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2 Mål och Verksamhetsnytta... 4 2.1

Läs mer

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08

Föräldrastöd. Projektplan. Umeå 2014-05-08 1177 Föräldrastöd Projektplan Umeå 2014-05-08 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande information...6 2.1. Bakgrund... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Omfattning...7 2.3. Framgångsfaktorer...

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer