Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011"

Transkript

1 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria Gustavsson, Landsbygdsnätverkets kansli Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket Christer Hederberg, Leader Folkungaland Jeanette Lewald, Leader Södertälje Landsbygd Lars Norin, Leader Hälsingebygden Beata Allen, landsbygdsnätverkets kansli Anmält förhinder: Per Andersson, Leader Mitt i Småland Marion Eckard, Leader Halland Lars Björneld, Leader Ranrike Norra Bohuslän Charlotte Liliemark, Leader Kustlandet Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverkets kansli 1 Möte öppnas Christer hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman Ordförande: Christer Hederberg utsågs att var ordförande för mötet, Beata Allen till sekreterare och till att justera minnesanteckningarna utsågs Lars Norin. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Föregående mötes minnesanteckningar Föregående minnesanteckningar godkändes. 5 Ersättning till samverkansgruppen Marie Söderström redogör för rutin för ersättning. Gå in på vår under kontakter, där finns mall för rekvisition, använd den. Skicka en tidsrapportering som bilaga. Marie skickar direktlänk.

2 Tänk på 2-månadersgränsen. Bra att arbeta in en rutin för att redovisa kontinuerligt för att få en bättre koll av det ekonomiska läget. Gruppen samlar in alla ackumulerade kostnader och gör en ekonomisk avstämning. Från och med nu håller vi hårt på 2 månadersgränsen. 6 Rapporter Torgny: Hade träff i regionen den 4 april, Blekinge och Halland bjöds in. Material från senaste mötet har skickats ut. Nivåer för nya geografiska gränser har diskuterats då överlevnaden i små områden anses vara så gott som omöjliga. Kriteriet för den geografiska ytan på leaderområden måste omformas. DAWA-statistiken stämmer inte. Dawaproblemet gick laget runt: Annika, problem med att ta ut DAWA-statistik. Jenny, statistik går att få ut men den måste bearbetas. Lars, tidigare problem med budgettaket i LB. DAWA-statistik går att få ut. Det finns en osäkerhet om hur mycket pengar av total budget som är tillgängliga i LB. Annika: Hade möte den 17 maj. Det finns en oro över att lst har flaggat för att dra ned på personalresurser. Hon har frågat sina leaderområden om synpunkter inför det nya programmet. Kontorspersonal är orolig för att man släpper tankarna för innevarande period, man vill inte lägga allt fokus på det kommande programmet. Några LAG börjar få brist på pengar. Man ligger bra till i beslutsläget. Måste nu börja prioritera bland ansökningar Christer: Möte nästa vecka Jeanette: Har kallat till ett första samverkansmöte den 8 juni i Arboga. Stora möjligheter att få ihop ett tight team i regionen. LAG är väldigt nöjda och ser fram emot att träffas. Hoppas på att orförandena ansluter till hösten. Lars: Inget möte sedan Östersund. Träffar kräver övernattningar, området är för stort. Vår region berör 4 lst och13 leaderområden. Många VL är ointresserade att delta. En tanke är att dela upp området i 2 delar. Lars gör ett utskick och ställer frågan om en uppdelning. Jenny: Planen var att ha en träff innnan sommaren, den flyttas istället till september. God dialog med VL via mailen efter Östersundsträffen. Lokalt dilemma; rekvisitionshanteringen, dessa går direkt till lst utan att passera leaderkontoret. Lst rapporterar att dessa rekvisitioner håller en sämre kvalitet än de som passerar leaderkontor. En gemensam projektskola har arbetats fram. Bra samarbete mellan leaderkontor och lst. Lst Norrbotten informerar om att de är en servicefunktion till projekten. Erbjuder rådgivning innan ansökan om utbetalning skickas in.

3 Leadernätverksträffen i Storsjöbygden Utvärderingen har sammanställts och finns på Landsbygdsnätverkets webbplats; en31mars1april a264f12efc4806c html Maria förslår att vi inför planeringen av nästa leadernätverksträff gemensamt går igenom utvärderingarna. Beslut: Att avsätta tid för en gemensam genomgång av utvärderingen från årets nätverksträff i Storsjöbygden vid uppstarten av planeringsarbetet inför nästa års träff. Landsbygdsnätverket Mycket händer och vi hinner inte rapportera allt här och nu. 24-timmarsrace 24-timmarsracen är avslutade. Nils kommer att sammanfatta alla förslag i en rapport. Många leaderområden har varit engagerade, engagemanget skiftar i de olika regionerna. En enkät ska skickas ut till alla deltagare för att ta reda på vad som har hänt efter racen. Detta ska användas som underlag för hedersomnämnande vid Landsbygdsgalan. Varje träff är utvärderad och visar på väldigt hög uppskattning. Många anger att man har för avsikt att jobba vidare med förslagen. Totalt har 190 deltagare varit med. Ullbaggenomineringar Hälften av leadergrupperna har nominerat projekt till årets Leader. Mail kommer att skickas ut för omröstning, svar senast den 10 juni. Ordförande har den avgörande rösten i varje LAG. De 4 mest röstade förslagen går vidare och dessa röster väger lika tungt som styrgruppens röster. Landsbygdsgalan är den 9 nov. Kommentarer/synpunkter har lämnats på filmerna som visades på 2010 års gala om de nominerade projekten. Forskarna i vetenskapliga rådet kommer att titta på de 4 slutnominerade projekten innan filminspelning görs för att ta kvalitetssäkra frågeunderlag och hur man presenterar projekten. Styrgruppsmöte Landsbygdsnätverket har styrgruppsmöte den 15 juni i Sätra Brunn. Då bl.a. rapporter från arbetsgrupperna presenteras. Kapitalfrsörjningsgruppen har bjudits in för att redogöra för gruppens arbete på plats. Christer rapporterar från Samverkansgruppen. Stärkande insatser till LAG Informationen på webben om stärkande insatser till LAG har uppdaterats. Dokumentet skickas ut till samverkan sgruppen.

4 Kreativa och kulturella näringar Samtal har förts sedan hösten 2010 med Tillväxtverket om kopplingen mellan Kreativa och kulturella näringar, KKN och Leader. Per Olof Remmare från Tvv hade ett seminarium på nätverksträffen i Östersund om satsningarna på KKN. Många av de projekt som beslutas i Leader har bäringar på Kreativa och kulturella näringar och därför finns det ett stort intresse av att stärka samarbetet och kunskapen inom området. Tillveäxtverkets särskilda program för satsningarna kommer bl.a att resultera i 21regionala mötesplatser för att stimulera till nyföretagande och företagsutveckling inom olika KKN-branscher. Länken mellan den regionala mötesplatsen och företagaren skulle kunna vara Leader. För att samarbetet ska bli framgångsrikt krävs bl. a utbilsningsinsatser riktade både till Leader och mötesplatserna. För att ta in synpunkter och tankar om detta från alla leaderområden kommer en enkät skickas ut till alla VL i början av juni. Enkäten är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Landsbygdsnätverket och Team landsbygd. Christer och Beata bestämde efter mötet att bjuda in P-O Remmare till nästa telefonmöte den 10 juni för att berätta mer om KKN. Vi försöker få till ett förmöte med P-O, Christer, Johan Fors och Beata. Innan enkäten går ut till VL ska samverkansgruppen få ta del av materialet som skickas ut. Samverkansgrupp för företagande på landsbygden Träff den 5 maj med samverkansgruppen för Landsbygdsutvecklingsenheten(LU-enheten) tillika referensgrupp för Team landsbygd och Team företagande. Maria deltog. Bl. a. togs det upp: LB-SUS projektet (LU-enheten, utbetalningsenheten, granskningsenheten) En satsning på att införa förenklingar i handläggningsprocessen) Nära samarbete med lst. Förslag: att Nuria eller Annett är med nästa möte för att berätta mer. Vi tar över frågor från Fiskeriverket den 1 juli i år. Anna Lööv har fått tjänst på programledningen för fiskefonden. Beata tar över arbetet med nätverscheckarna. Utbetalningsläget för nationella projekt. Utbetalningsenheten har stärkta resurser. Ändringar i hanteringen av bedömningar har införts. Varje ärende har effektiviserats avsevärt. Brister i ansökningar skapar fördröjning, oftast brister som t, ex avsaknad av underskrift av protokoll. HSSL är missnöjda för att man har flyttat pengar från byutvecklingsåtgärden i axel 3. De har tidigare ställt sig bakom förslag om flytt till axel 4. Pengarna har gått till åtgärder för diversifieing, mikroföretag, natur o kultur och service. Lst i Jkpg känner av att antalet leaderprojekt ökar markant, viktigt med bra samarbete med leaderkontoren. Tulpan-projektet rapporterade Team landsbygd presenterade samma statistik som visades i Östersund. Per rapporterade från Samverkansgruppen.

5 Professionellt leaderarbete Utbildningarna startar nästa vecka. Reflektion vid nästa möte med samverkansgruppen. Folkungaland och Sjuhärad deltar i maj. Hälsingebygden i september. Ystad-Österlen är med vid sista tillfället. Vad gör vi med de LAG som inte anmäler sig? Svårt att veta hur många dessa är/blir. Deltagarlistan för första kursen visar på många deltagare. 7 Val av ledamot till Tulpans styrgrupp. Nomineringar till styrgruppen för Tulpan har lämnats in från LAG. Christer var med på första mötet med Tulpanprojektet, vid andra mötet hade han förhinder. En sammanfattning av diskussionen i ordförandegruppen i Östersund säger att man vill se en ordförande i styrelsen och en VL i kommande arbetsgrupper. Maria har en känsla av att det inte kommer att bildas arbetsgrupper där Leader deltar. Christer menar att vi måste tänka till hur Samverkansgruppen ska driva vissa frågor oavsett vilka dialogforum och arbetsgrupper som Tulpan och Landsbygdsnätverket erbjuder. Alla i mötet anser att representanten i Tulpan bör vara en representant från samverkansgruppen. Torgny har haft samtal med Marion om att det är viktigt att nominera en person som är väl insatt och också sitter med i samverkansgruppen. Annika instämmer i att nominera en person med anknytning till samverkansgruppen trots att de har nominerat en person som inte är med i gruppen. Annika uppmanar att fundera över Per Andersson utifrån hans långa leadererfarenhet både från Jordbruksverket och från två Leaderområden och leaderperioder. Spira Fyrkanten tog vid nomineringen fasta vid vikten av den kommunala erfarenheten som var ett av kriterierna, vilket Jenny har som fd näringslivsutvecklare och erfarenhet från att skriva landsbygdsprogram/plan. Tre personer är nominerade i samverkansgruppen: Christer, 3 röster Jenny, 1 röst Per, 1 röst Förslag: att utse Christer som representant till Tulpan. Beslut: att utse Christer som representant.

6 8 Plan för framtagande av förslag till hur samverkansgruppen ska se ut 2012 Förslag: Vid träff efter sommaren ska samverkansgruppen enas om ett gemensamt förslag som går ut till alla VL/ordförande. Diskussioner tas vid detta möte. Förslag att samverkansgruppen träffas den 8-9 sep i Stockholm med start kl 16 dag 1oh avslut kl 14 dag 2. En uppsamlande träff med VL/ordförande genomförs den 10 nov. Maria: det är budgeterat med en VL/ordf-träff under hösten. Om det blir fler träffar måste en avgift tas ut. Det är också önskvärt att förlägga en VL/ordf-träff i anslutning till andra träffar som t.ex Nationella nätverksträffen den 9 nov eller vid de olika kurstillfällena som Team landsbygd arrangerar. Behov finns av att ha en träff direkt efter sommaren. Beslut: Träff med samverkansgruppen i Stockholm den 8-9 sep. VL/ordförandeträff i Stockholm den 10 november. 9 Synpunkter inför ÖK Var och en skickar in synpunkter till Nils som sedan sammanställer ett underlag till Leopold. Jenny lämnar mötet. 10 Orförande och VL-träff 2011 Belut: Ordförande och VL-träff genomförs den 10 november i samband med den nationella nätverksträffen Landsbygdsgalan. 11 Nätverksträff 9-10 nov Punkten lämnades 12 Nästa möte Nästa möte enligt planering 10 juni kl Mötet den 30 aug ställs in. Telefonmötena den 4 oktober, 3 november och 5 december, alla med start kl ligger kvar i planeringen. 13 Avslutning Christer tackade de närvarande och avslutade mötet. Förda anteckningar Beata Allen Justeras Lars Norin OK enl e-post den 20 maj 2011

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nu är 98 procent av landets leaderområden är igång med projekt. Det stod klart under nätverksträffen i Sunne som pågick under två dagar, 5-6 maj 2010,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer