Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj"

Transkript

1 Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson, Leader Mitt i Småland Annika Andersson, Leader Sjuhärad Charlotte Heimersson, Leader Norrmälarstrand 1-5 Lennart Backman, Leader Bergslagen Torgny Lundquist, Leader Ystad Österlen Lars Norin, Leader Hälsingebygden Lars Björneld, Leader Ranrike Nils Lagerroth. Landsbygdsnätverkets kansli, sekr. 1 Mötets öppnande Staffan öppnade och hälsade de närvarande välkomna. Noterades att Jenny Hellman avsagt sitt ledamotskap i samverkansgruppen p g a ny tjänst på Länsstyrelsen i Norrbotten. 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman. Ordf Staffan Sekr. Nils Justerare Lars Björneld 3 Godkännande av dagordningen Punkten om Tulpan tas informellt senare under dagen då Hacke är med. I övrigt godkändes dagordningen. 4 Föregående mötes minnesanteckningar från den 26 april Godkändes och lades till handlingarna. 5 Rapporter - Regionala möten och träffar

2 Väst: Det blir möte i morgon e m, efter nätverksträffens slut. Det kan bli möte om gemensam utvärdering senare i höst. Även framtidsdisk. funderar man på ha med i ett möte i höst. Det finns önskemål om fortbildning i personalledning. Mitt: Möte i september i region mitt. Syd: I region syd är det möte i Höör förmodligen den 12 juni. Det blir mer disk om Tulpan. Även Blekinge är med. Mälardalen: I slutet av sept. blir det möte om Tulpan och mycket disk om geografin inför kommande programperiod. Sydost: Det blir möte maj på Öland. De håller på och riggar ett gemensamt utvärderingsprojekt. Funderar på en aktivitet om hur Göra mjuka värden hårda hur förklara mer de mjuka effekterna av Leader på ett förklarligt sätt. Norr: Möte i sept. Då kommer även ersättare till Jenny att utses. Diskussion: Mötet diskuterade rapportrena samt förutsättningarna för framtida Leader: - Det kan även bli diskussioner om geografi och storlek på Leader områdena vid mötena.. Det finns intresse att större områden än personer skulle kunna ingå i ett område. - Det är en nackdel att administrera ett område där tätorter är undantagna, särskilt svårt är det att genomföra ungdomsprojekt. - Det är mycket anmärkningsvärt att reglerna satt gränsen invånare som max. för ett område. Detta påstods vara en EU regel men i både Finland och i Danmark finns det områden med fler än invånare. - Det är även märkligt att LSt kunnat ta unika beslut på maxgränser för tätorter. - Det är viktigt att nu agera så att regelverket blir mer enhetligt i kommande period. Det är därför viktigt att samverkansgruppen agerar på ett positivt sätt. Flera tätorter som inte var med i förra perioden har ångrat sig och vill vara med nu. - Samma problem i Mitt att tätorterna är uteslutna. - Det är viktigt att undvika att andra än den lokala nivån bestämmer hur gränserna för Leader områdena ska se ut. - Bra om geografin kan tas upp vid de regionala mötena. - Bra om ordf och kommunchefer är med i planeringen, ex som med SÖSK i Skåne. - Bra om man kan dra ihop kommunalråd och kommunchefer till möten så snart som möjligt. - Intrycket är att kommunerna inte har utnyttjat sin makt i LAG på ett ofördelaktigt sätt, utan kan dra mer fördel av sitt leaderengagemang. - Svårt att kooridera internationella projekt så att det bli adm. möjligt att genomföra dem.

3 Mötet diskuterade vad som är största styrkan med Leader: - Uppväxlingen av medel går alltid hem. - Visa värdet av den ideella kraften, uppväxlade i pengar. - Visa på allt annat man får än sysselsättningen. - Hållbarheten i utveckling när trepartnerskapet tillsammans jobbar med en idé till förverkligande gör att man tappar få idéer. - 6,5 ggr pengarna är bra att visa på, särskilt till kommunpolitiker. - Multifondstänket är bra även för socialfond och regionala fond. Det är större konkurrens där. - Enkelt budskap om vad vi fått ut av pengarna. Enkelt budskap av hur många som engagerat sig. Detta är möjligt tack vare kommunernas pengar. - Utväxling av insatt kapital. - Visa även upp de mjuka värdena när de blivit positiva, men kör de hårda värdena först. - Likhetstecken med ökad samverkan, Landsbygden utvecklas mest med samverkan, utväxling av ideell tid och pengar. Lokalt beslutsfattande är viktigt. Det lokala beslutsfattandet är avgörande. - Avundsjuka berätta vad andra gjort är viktigt. - Det är en styrka att vi är obundna. Leader möjliggör att man samlar ihop engagemang. Leader möjliggör för eldsjälar att förverkliga sina idéer arbeten i ideell tid har skapats av Leader. - Viktigt att alla får vara med i det kommande programmet. - Det ideella engagemanget är det starkaste argumentet. - Lokalt kan man argumentera att med kr får man nytt ftg och nytt arbetstillfälle. Billigare än andra program. - Bra om samverkansgruppen kan enas om en gemensam beskrivning av vad som är Leader metoden. - Det är en säljprocess som vi håller på med och vi behöver var pedagogiskt duktiga för att förklara Leader. - Vår viktigaste uppgift är att ta tillvara på krafterna ute på fältet, stimulera till utveckling viktigt. - Lst bör inte vara de som godkänner områdena. JV måste ta den rollen så att det blir nationellt och så att alla får vara med. - I Skåne ska man tillsammans med kommunerna jobba fram strategin, ihop med kommunalråd och kommunchefer. - I Finland jobbar man nu med strategier som ska bli klara i juni. Vi behöver uppvakta för att få nationella pengar till detta arbete nu. Vi behöver uppvakta på dep. nivå för att bädda för pengar till strategiarbete inför kommande period. - Det är inte givet att det är de etablerade leaderföreningarna som får uppdraget inför kommande period. - Även om kommunerna är med så får det inte bara bli kommunernas förlängda arm. - Leader borde få en högre status i regeringskansliet. - Tulpan ska gå ut på remiss i juni. När remisen kommer kan man påverka riksdagsmän och regering. - Det finns risk att vi nu tappar kompetens. - Myndigheterna ser inte att det är ett glapp.

4 - Personalläget inom Leader Flera VL are har slutat och även annan personal p.g.a. att programperioden håller på att avslutas och att framtiden är osäker. Hur är risken att vi får samma konsekvens på fler ställen i Leader. Mötet diskuterade vad som kan göras för att förhindra personalflykt. En utbildning i personalledning är viktigt. Ett sätt att jobba är sätta ihop ett EU kontor, typ NEDA. Och skaffa andra intäkter från andra projekt. Det största argumentet för att få fram pengar är att vi misshushållar med offentliga resurser om vi inte hanterar glappet. Det viktigaste är att få reda på att det blir Leader i hela landet. Medel behövs för att börja skriva strategier. I de riskanalyser som skickas in till LST, vad händer med dessa? Den viktiga personalfrågan är att få veta när pengarna kommer i den nya perioden. I eftermiddag ska personen från dep. få inleda med det synsättet, menar Staffan. - Landsbygdsnätverket Nils rapporterade att ny styrgrupp i Landsbygdsnätverket utses i juni. Mycket av det som görs inom Landsbygdsnätverket beskrivs under nätverksträffen på de olika miniseminarier som genomförs. - Samverkansgrupp för företagande och utveckling på landsbygden 26 april Jordbruksverkets samverkansgrupp för företagande och utveckling på landsbygden hade möte den 26 april. Per representerade Leader på det mötet och rapporterade. Gruppen fungerar som en ref grupp till främst team Ftg och team Landsbygd. Dessa har nu avslutat sina projekt och ett nytt projekt Svea, har startats. Det var sista gången de träffades och Svea kommer att jobba på ett annat sätt. Tulpan medverkade. Jordbruksverket informerade att man ska försöka ta ett helhetsgrepp på landsbygdsfrågor. - LAG eventet i Bryssel maj 2012 Marion rapporterade från Mötet. Fokusgrupp fyra rapporterade om hur man skapar lok utv strategier. I Finland ska de ha en plan på hur de ska ta fram sina lokala strategier redan i juni. I Holland finns LAG som slutat vänta utan nu tar fram en egen. Det som saknades på eventet var att det inte blev några bra slutsatser. Det blev även möjligt att få kontakt med fler grupper i Europa. En synpunkt var att vi bättre bör vara medvetna om vilka som åker iväg och representerar Sverige på internationella konferenser. - Övriga rapporteringar Marion rapporterade från FOG. De 14 områden ska få till en gemensam samverkansgruppering. Det är viktigt att det blir ett bra samarbete med Leaders samverkansgrupp. När man nu ska driva framtida strategier inför framtiden De känner sig inte sedda och marknadsförda inom Jordbruksverket. Bra om vi kan lyfta fram dessa längre fram. Lyft fram FOG i olika sammanhang.

5 Någon/någon FOG grupp är strikt yrkesinriktade och det handlar om yrkesfiskarna framtid i Sydsverige. Andra FOG arbetar mer diversifierat. Att bjuda in och respektera Fog är viktigt. De bör kunna vara med och få beskriva hur de ser på detta framöver. - Fokus grupp 4, möte i Helsingfors Charlotta Heimersson rapporterade om möte i Contact Points grupp 4 om verktyget för Better local development strategies. Det handlade om att möjliggöra utbyte av tankar och idéer. Arbetssättet fungerar bra i den här gruppen. Materialet från mötet i höstas har samlats ihop, en enkät till grupper har skickats ut, och detta redovisas vid mötet i Helsingfors. Det var med folk från KOM och Contact Point. Mycket grupparbete som var input till LAG eventet. Alla kommer effektivt med i arbetet. Uppfattningen är att vi har en enklare sits och enklare byråkrati i Sverige än i många andra länder. Dock är grundproblemen de samma. Börja ny period med lokala strategier nu och arbeta med multifunding är de viktiga två budskapen.. Ex har man i Irland redan startat arbetet med lok utv. strategier. Dessutom behöver det transnationella sammarbetet bli enklare. Viktigt att Leader inte uppfattas som ett särintresse. Under hösten blir det fler engagemang som Charlotta kommer att delta i. Beslutades att Charlotta följer upp detta möte genom att bl a medverka vid nästa möte, ex den 1 juni. Lotta ska sedan återkomma med avrapportering till samverkansgruppen. 6 Nätverksträffen 9 10 maj Mötet diskuterade ordf. och VL mötena och övriga gruppers möten på nätverksträffen. Det finns ingen anledning att ha en delad grupp mellan VL och ordf. Ordf. och VL har ett gemensamt möte. Det som bör belysas är Tulpan, Multifond, starta strategiarbetet. Hur tycker man att frågan om finansiering av strategiarbetet ska drivas. Det blir en fråga att ta upp på mötet. Mötet diskuterade vad samverkansgruppen vill ha ut av de mötena som de övriga kanslipersonalen och övr. Lag grupperna tar upp. En viktig t fråga för dem bör vara hur de ser på TULPAN info utifrån sin yrkesroll resp. hur de ser på detta utifrån er övr. LAG ledamotskap. Beslutades att ordf- och VL gruppen ska ha ett gemensamt möte på nätverksträffen. 7 Tulpan och fortsatt arbete med det nya Landsbygdsprogrammet Frågan hänsköts till Informellt möte med Hacke kl Kommunikationsstrategi 2012 Ett förslag till kommunikationsstrategi var framtaget och utskickat av Jeanette. Beslutades att ta upp kommunikationsstrategin vid nästa möte då även Jeanette bör vara med.

6 9 Leader i Jordbruksverkets projekt Svea Projekt Svea har kommit med ett förslag till utbildningsinsats för leadergrupperna enl utsänd bilaga. Idéerna kan ha kommit upp vid ledarutbildningarna. Mötet diskuterade förslaget. En fråga är om denna kompetensutbildning är efterfrågad. Det är ingen kunskapsbrist i fråga om mediakontakter etc., men det ör mer en resursbrist. Bra att ta reda på hur dessa idéer kommit fram. Vi har inte detta behov. Men om majoriteten intresse för detta finns så kan vi gå vidare med det. Inför framtida mobiliseringsarbete kan man behöva bli bättre på social media. I Skåne har man gemensamt tagit fram en kommunikationsplan, till en kostnad av kr. Ser inte att det är media kompetens som är det högsta behovet. Det vore bättre att tala om för Svea vad som är vårt behov. Ex. hur blir vi bättre lobbyister. Beslutades att gruppen inleder en dialog med Svea om vad som är lämpliga utbildningsinsatser. 9 Ekonomisk rapport för Samverkansgruppen. Nils redogjorde för utdelade ekonomisk rapport. Cirka har hittills använts av gruppens budget på kr. Beslutades att länsstyrelserna behöver bli bättre informerade om att det är samverkansgruppen som i år hanterar pengar för regionerna. 10 Landsbygdsriksdagen 6 9 sept. Beslutades att Torgny representerar Samverkangruppen vid seminarium på landsbygdsriksdagen den 8 sept. i Ronneby. 11 Information om inbjudan till landsbygdsdepartementets möte om landsbygdssäkring den 25 maj. Beslutades att Staffan representerar Samverkansgruppen vid möte på landsbygdsdepartementet den 25 maj 12 Kommande möte Nästa telefonmöte är 13 juni kl Gruppen reserverade hela Staffan 13 Avslutning Staffan avslutade mötet och tackade de närvarande.

7 Bilaga: Anteckningar från ordf./vl möte 10 maj 2012 Frågor på Carins föredrag: Vad menas med tätortsnära? Svar: Om man måste prioritera kanske man tonar ner de områden som har bäst förutsättningar detta ska konkretiseras senare när man ser budgeten. - Vad menas med för små LAG, är det yta eller invånare? Svar: Det får balanseras med hur mycket pengar per inv. det blir, ex med en glesbygdsfaktor, men även lägsta ribban på driften. Man måste då komma upp i en viss total budget så att det blir hanterbart. Det är inte lyckat om man har för långa avstånd, det hämmar en bra känsla i bygden - Det är mycket som är osynligt i lst hanteringen? Hur ska JV kunna göra detta? Svar: Lst får en roll för regional samordning, men administration kan bli effektiv om den samordnas av JV. Svar: Ja. - Vilka kriterier ska finnas, de måste väl grundas sig på EU 2020? - Vilken adm. del tar JV över från Lst. Svar: beslutsdelen som skickas direkt till Jv för beslut. I de framtida förordningsförslagen finns schablonhanteringar som gör det lättare för JV att ta över. - Hur redovisar man ideell tid? Kan man ta bort den för det är papperersarbete. Svar: Borttagandet av ideell tid kommer tas bort som redovisning. Det kommer att beskrivas på annars sätt. - Varför är siffran kvar? Svar: Nu står det i EU-reglerna att det kan vara upp till inv. Kanske kan detta ändras. - Det är första gången underperspektiv får vara md om hur det ska fungera. Det mesta kommer underifrån. Jättebra jobbat Tulpan!!

8 Diskussion i ordf. Och VL gruppen: Staffan inledde med att säga att från om med nu så finns det bara en vi grupp där alla sitter i samma båt och allt vi gör ska göras gemensamt!! Det vi var överens om i Sthlm var att lägga kundfokus i programmet. Gav det tillräckligt? Staffan drog svaret från Sthlm: Frågor och kommentarer till Tulpans förslag från ordförande och VL are - Hur plocka bort adm. från LAGs nivå? Vad ska bort? Besluten hanteras på JV. Vem har koll på handläggning av ansökningar, diarium etc? Är det bra om vi släpper det så fort det blir kvitton. Det tar lång tid nu men med lst har vi en insyn. - Risk man plockar bort makten från LAG att besluta och ha hand om projekten? Eller har jag fattat fel? - Lite ledsna över att vi tappar vår fantastiska LSt. Lst som är bra som bollplank när man vill testa gränser och vara innovativ. Vi har en fantastisk lst idag. Vem tar den rollen framöver? - Kan LSt sitta med i Lag som de gjorde under Leader plus? - Hur motiverar man någon vara med ( Lst) att bjuda på sig själva om de inta har ett formellt mandat längre.? - Att stärka Lag gruppen som utv. kontor är positivt. Bra de är rådgivare och stimulerare för initiativrika människor. Det är bra att LAG blir utv. grupper för landsbygden. - Det LSt pratar om är att de är med administrativa och ej utv. inriktade. Bra om LSt får ett mer strategisk och utv ansvar än vad de har idag. FOG områden borde kunna tänka strategiskt i syfte att jobba turistiskt. Staden kan inkluderas i Fog området. - LSts roll ska bli mer strategisk framöver, står det i Tulpan. - Om vi ska hantera Ftg stöd behövs LSt som en viktig part. Det är en styrka för Lag att få med Lst i lag. Det går säkert få bra dialoger med LSt även framöver, de kan vara stödjande och bra i framtiden. - Varför två beslutsgrupper när FOG och Lag är ihop? - Varför en begränsning på när inte ens EU satt gränsen. Höj till Eus nivå på ! - Om vi flyttar beslut och ansökningar och granskning till JV, var är kundfokus? Varför kan inte LEADER kontoret göra det? Hur blir det om en rekv. skickas till JV, går då frågan vidare till Leaderkontoret för att sedan gå vidare till JV igen?

9 - Var är det faktiska underifrånperspektivet? I Norra Sverige är det stora avstånd, hur ska det se ut för oss? - Vad hände med Svegfors utredning? Antalet Lst skulle minska sas då. Det som gått i putten är en framtida regionindelningen. Det fungerar bra med Lst idag. Men ska det ändå förändras skulle det kunna vara bra ändå med det nya förslaget? Kan alla Lag ha tillgång till en lst repr. Bra om man får ihop LAG och FOG. - Förutsättningarna skiljer sig i landet. Kommer det att bli en anpassad strategi utifrån de geografiska förutsättningarna? Det är stora avstånd i norr, det går då inte att få större avstånd hos oss. - I Halland har vi två styrelser och ett kontor, Vi skulle kunna haft ett LAG med ett kontor, vilket gett behov av mindre adm ersättning. - Tanken om att bli ett utvecklingskontor med mer aktiv del är en positiv tanke. Vi vill dock följa projekten från idé till resultat. Ska vi då lägga redovisningarna i handen hos någon annan? Risk är att det kan bli en katastrof om JV får rekvisitionerna utan att de har koll. Rädd att släppa ifrån pappershanteingen. - Bra om vi kan ha hela förloppet men då krävs en annan budget som vi kanske inte har. Det har varit olika i hanteringen denna period mellan LSt. Alla bör får lika kontakter. Totalt ska det bli en bättre bedömning och mer rättvist med Tulpanförslaget. - Det måste bli förslag som leder till mindre adm. och större tilltro till projektägaren. Det behöver finnas en grundtro på projektägarna. - Ingen har sagt något om hur medfinansieringens ska se ut. Blir det samma som denna period? blir det samma hantering som vi har nu? Medfinansieringen kan inte JV ta över. Redovisningen från lokala medfinansiärer redovisas som ett lokalt spår. Vi gör en alldeles egen bokföring där detta redovisas separat. - Stor oro om adm. och IT system. JV har inga bra IT stöd. Det kan bli problem för dem att utarbeta bra system för oss som kan fungera. - Det är första gången som det är ett visst underifrånperspektiv i Leader, Nu har vi diskuterat det på regional nivå och på ett möte i Stockholm. Vi var överens om att ta bort lst p.g.a. att det har varit för många lst som ej fungerat. TULPAN har lyssnat på vad vi i Leader har sagt. - Många är nöjda med vår lst. Skulle vi inte kunna sätta kravet att JV tar över rollen som Lst har haft. JV bör kunna skaffa kompetent personal och ta över den insatsen. - Rättssäkerheten är extremt viktig. Det har skiljt mellan lst. Det som vissa lst godkänt har varit avslag hos andra. Kanon att det blir en myndighet. Det ska finnas möjlighet till schabloner. Man ska kunna ha full kostnadstäckning som alternativ till schabloner, men kanske då längre handläggningstid.

10 - JV har jobbat intensivt nu för nya IT lösningar. Ex har de tittat på ALMA. Vi kan nu samla in erfarenheter som finns så att vi får ett gemensamt system. Det underlättar för utvädringar. - I förslaget har Lag en roll. Projekthanteringen är en annan del. Det ska även vara uppföljning och utvärdering. LAG ska kunna följa projekten. KOM sa tidigare Det kan ändras i remisomgången. Vi sa i sthlm att ett led ska bort. Lag ska ha en autonom och egen ställning. - Vi ska stärka Lags adm. förmåga. Är det att ta bort administrationen? Det gör oss inte starkare. Vi vill ju att projekten ska gå igenom. LSt har ett ansvar för den regionala o statliga samordningen som vi kan ha nytta av. Sanktioner finns bara i landsbygdsfonden. Multifondsperspektiv har en struktur med 8 9 regionala kontor som inte är 20 län och inte en central i Jönköping. Det kan vara en möjlighet och alternativ.. - När kommer säljkampanjen för alla tre fonderna när dessa fonder fokuserar varför vi ska jobba med deras fond. Hur ska det bli bättre att jobba med deras resp. fond? - Ska man ha full koll behöver man också sköta administrationen själv. Någon extern aktör måste dock fatta det formella beslutet. Granskning av rekv. ska förenkals, schabloner kan inte vara hela sanningen. Vi kanske kan få ta del av det trevliga rekv. arbetet ändå. Ska vi ta bort redovisningen av den ideella tiden? Det ska vi naturligtvis redovisa så att vi kan räkna om det till arbetstid. - Jag gillar administration. Lag och VL är inte underifrån de som brukar våra pengar ör de som är underifrån. Vi kommer nog inte ifrån långa handläggningstider även om vi byter från LSt till JV. - Samverkansgruppen bör skriva ihop ett remissvar som alla ordf. och VL undertecknar. - De lokala strategierna är vårt underifrån perspektiv. - Staffan rapporterade att I morgon är han på styrgruppsmöte i Jönköping. Budskapet är att Leader är en fantastisk möjlighet och värt pengarna. - Lägg administrationen som man har det i Danmark med extern revisor. - Majoriteten i gruppen är för att administrationen vill vi sköta själva. - Adm. är ökat till 25 % i förslaget. Vi kan klara mycket av adm. själva. - Leaderkontoren ska sköta den adm. som finns, men den ska bli mindre än tidigare. - Viktigt att vi på kontoren behåller den adm. kompentens så vi kan ge bra rådgivning. - Vi har inte idag den adm. hanteingen. Vi har inte det ansvaret. Vi kan heller inte få det eftersom vi inte har det uppdraget, vi är inte myndigheten som beslutar. Vi gör idag

11 mycket av LSts jobb. Vi kan bara utveckla administrationen om en stor aktör, Jordbruksverket, kan hitta smarta lösningar för oss. Så har Tulpan tänkt. - Om lag ska besluta om en kostnad måste man också få bedöma den och godkänna den. Man tolkar detta olika. Om man nu får adm. att fungera så ska vi ändå stötta upp utbetalningsansökan under pågående process till JV. - Gruppen säger ja till att bevara stadsnära Leader och att gränsen ska vara Många tycker gemensam grupp för FOG och LAG. - Vi ska få hjälp från Jessica och Maria om att beskriva Leaders kundvärde.

12 Sammanställning av Marion på blädderblock vid gemensamt ordf./vl möte 10 maj Frågor: Vilken administrativ börda? Tappar vi helheten? Plockar man bort makten från LAG? Kreativa lösningar är det möjligt? (utan Lst) Positivt: Stärka LAG i roll som utvecklingskontor Flera vill ha kvar administrativt ansvar. Medfinansieringens måste redovias ger mer administration. It stöd och e-tjänster måste utvecklas från JV är på gång Förslaget är bra - Tulpan har lyssnat JV ska ta över det som LSt gjort bra. Rättsäkerhet Se upp med schablonerna valfrihet. Multifond regionala kontor Ge Lst regionalt strategiskt ansvar? Samordningsansvar. FOG i staden Hur samma område som LAG? Varför två beslutande grupper FOG LAG? En grupp bättre! invånare bör gälla. Kundfokus med JV i Jönköping som utbetalande & administration Anpassad strategi efter geografiska förutsättningar Hur avvärjer vi redovisningskatastrofer

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012

Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Minnesanteckningar vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordförande och Leaders verksamhetsledargrupp, torsdagen den 25 oktober 2012 Datum: torsdagen den 25 oktober kl. 14.00 15.30 Närvarande:

Läs mer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA Kvartal 3 2012 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av nätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm Närvarande: Peter Melin, ordförande, Jordbruksverket Annika Andersson, Leader Lars Wikström, Tillväxtverket

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

1. Mötet inleds med fika på Vismarslövs café och bagarstuga.

1. Mötet inleds med fika på Vismarslövs café och bagarstuga. Leader i Skåne Minnesanteckningar, Vismarslöv 130222 Närvarande vid mötet: Ann-Charlotte Thörnblad Annethe Yng Annika Jönsson Bo Polsten Boriana Åberg (M) Christer Akej (M) Ingela Brickling Jens Hultman

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland

Stadgar för föreningen Växtlust Värmland Stadgar för föreningen Växtlust Värmland 1 Föreningens namn (firma) Föreningen Växtlust Värmland. 2 Föreningens vision Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social och ekologisk

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024

Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2013-10-29 Minnesanteckningar kommunbygderåd 131024 Tid: torsdagen den 24 oktober, klockan 18.00 Plats: Nittorps ishall, Nittorp Närvarande:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Jordbruksverkets svar på frågorna som vi fick in via fiskeområdesnätverket

Jordbruksverkets svar på frågorna som vi fick in via fiskeområdesnätverket 2012-12-14 Fiskerienheten Tobias Kreuzpointner, 036-15 62 22 Annelie Ström, 036-15 63 28 Jordbruksverkets svar på frågorna som vi fick in via fiskeområdesnätverket Alla frågor rörande den framtida programperioden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA

PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE ENERGIINTELLIGENT DALARNA Tisdag den 11 mars 2008, kl. 13:00 16.00. Dalarummet Länsstyrelsen Dalarna, Falun Närvarande: Maria Norrfalk (Ordförande), Christer

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Föreningen Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross) arbetar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och omfattar landsbygds- och kustdelarna samt öarna

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Leader Skånes Ess 10 www.leaderskane.se/skanesess

Leader Skånes Ess 10 www.leaderskane.se/skanesess Leader Skånes Ess 10 www.leaderskane.se/skanesess Protokoll styrelsemöte 10 Datum 090528 Klockslag 18.30 Plats: Församlingshemmet i Djurröd Närvarande: Bo Widell, Börje Emilsson (från punkt 8), Kimmo Rumpunen,

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (Omtryk - 14-04-2015 - Præsentationer fra konferencen vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 76 Offentligt Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! Lokalt

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Protokoll från det 6:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015 Protokoll från det 6:e sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Tisdagen den 23 juni i Uppsala Deltagare: Jenny Wik-Karlsson (via telefon), Stig Hansson, Leif Johansson, Roger Johansson, Tomas

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra företag

Läs mer