Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj"

Transkript

1 Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson, Leader Mitt i Småland Annika Andersson, Leader Sjuhärad Charlotte Heimersson, Leader Norrmälarstrand 1-5 Lennart Backman, Leader Bergslagen Torgny Lundquist, Leader Ystad Österlen Lars Norin, Leader Hälsingebygden Lars Björneld, Leader Ranrike Nils Lagerroth. Landsbygdsnätverkets kansli, sekr. 1 Mötets öppnande Staffan öppnade och hälsade de närvarande välkomna. Noterades att Jenny Hellman avsagt sitt ledamotskap i samverkansgruppen p g a ny tjänst på Länsstyrelsen i Norrbotten. 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsman. Ordf Staffan Sekr. Nils Justerare Lars Björneld 3 Godkännande av dagordningen Punkten om Tulpan tas informellt senare under dagen då Hacke är med. I övrigt godkändes dagordningen. 4 Föregående mötes minnesanteckningar från den 26 april Godkändes och lades till handlingarna. 5 Rapporter - Regionala möten och träffar

2 Väst: Det blir möte i morgon e m, efter nätverksträffens slut. Det kan bli möte om gemensam utvärdering senare i höst. Även framtidsdisk. funderar man på ha med i ett möte i höst. Det finns önskemål om fortbildning i personalledning. Mitt: Möte i september i region mitt. Syd: I region syd är det möte i Höör förmodligen den 12 juni. Det blir mer disk om Tulpan. Även Blekinge är med. Mälardalen: I slutet av sept. blir det möte om Tulpan och mycket disk om geografin inför kommande programperiod. Sydost: Det blir möte maj på Öland. De håller på och riggar ett gemensamt utvärderingsprojekt. Funderar på en aktivitet om hur Göra mjuka värden hårda hur förklara mer de mjuka effekterna av Leader på ett förklarligt sätt. Norr: Möte i sept. Då kommer även ersättare till Jenny att utses. Diskussion: Mötet diskuterade rapportrena samt förutsättningarna för framtida Leader: - Det kan även bli diskussioner om geografi och storlek på Leader områdena vid mötena.. Det finns intresse att större områden än personer skulle kunna ingå i ett område. - Det är en nackdel att administrera ett område där tätorter är undantagna, särskilt svårt är det att genomföra ungdomsprojekt. - Det är mycket anmärkningsvärt att reglerna satt gränsen invånare som max. för ett område. Detta påstods vara en EU regel men i både Finland och i Danmark finns det områden med fler än invånare. - Det är även märkligt att LSt kunnat ta unika beslut på maxgränser för tätorter. - Det är viktigt att nu agera så att regelverket blir mer enhetligt i kommande period. Det är därför viktigt att samverkansgruppen agerar på ett positivt sätt. Flera tätorter som inte var med i förra perioden har ångrat sig och vill vara med nu. - Samma problem i Mitt att tätorterna är uteslutna. - Det är viktigt att undvika att andra än den lokala nivån bestämmer hur gränserna för Leader områdena ska se ut. - Bra om geografin kan tas upp vid de regionala mötena. - Bra om ordf och kommunchefer är med i planeringen, ex som med SÖSK i Skåne. - Bra om man kan dra ihop kommunalråd och kommunchefer till möten så snart som möjligt. - Intrycket är att kommunerna inte har utnyttjat sin makt i LAG på ett ofördelaktigt sätt, utan kan dra mer fördel av sitt leaderengagemang. - Svårt att kooridera internationella projekt så att det bli adm. möjligt att genomföra dem.

3 Mötet diskuterade vad som är största styrkan med Leader: - Uppväxlingen av medel går alltid hem. - Visa värdet av den ideella kraften, uppväxlade i pengar. - Visa på allt annat man får än sysselsättningen. - Hållbarheten i utveckling när trepartnerskapet tillsammans jobbar med en idé till förverkligande gör att man tappar få idéer. - 6,5 ggr pengarna är bra att visa på, särskilt till kommunpolitiker. - Multifondstänket är bra även för socialfond och regionala fond. Det är större konkurrens där. - Enkelt budskap om vad vi fått ut av pengarna. Enkelt budskap av hur många som engagerat sig. Detta är möjligt tack vare kommunernas pengar. - Utväxling av insatt kapital. - Visa även upp de mjuka värdena när de blivit positiva, men kör de hårda värdena först. - Likhetstecken med ökad samverkan, Landsbygden utvecklas mest med samverkan, utväxling av ideell tid och pengar. Lokalt beslutsfattande är viktigt. Det lokala beslutsfattandet är avgörande. - Avundsjuka berätta vad andra gjort är viktigt. - Det är en styrka att vi är obundna. Leader möjliggör att man samlar ihop engagemang. Leader möjliggör för eldsjälar att förverkliga sina idéer arbeten i ideell tid har skapats av Leader. - Viktigt att alla får vara med i det kommande programmet. - Det ideella engagemanget är det starkaste argumentet. - Lokalt kan man argumentera att med kr får man nytt ftg och nytt arbetstillfälle. Billigare än andra program. - Bra om samverkansgruppen kan enas om en gemensam beskrivning av vad som är Leader metoden. - Det är en säljprocess som vi håller på med och vi behöver var pedagogiskt duktiga för att förklara Leader. - Vår viktigaste uppgift är att ta tillvara på krafterna ute på fältet, stimulera till utveckling viktigt. - Lst bör inte vara de som godkänner områdena. JV måste ta den rollen så att det blir nationellt och så att alla får vara med. - I Skåne ska man tillsammans med kommunerna jobba fram strategin, ihop med kommunalråd och kommunchefer. - I Finland jobbar man nu med strategier som ska bli klara i juni. Vi behöver uppvakta för att få nationella pengar till detta arbete nu. Vi behöver uppvakta på dep. nivå för att bädda för pengar till strategiarbete inför kommande period. - Det är inte givet att det är de etablerade leaderföreningarna som får uppdraget inför kommande period. - Även om kommunerna är med så får det inte bara bli kommunernas förlängda arm. - Leader borde få en högre status i regeringskansliet. - Tulpan ska gå ut på remiss i juni. När remisen kommer kan man påverka riksdagsmän och regering. - Det finns risk att vi nu tappar kompetens. - Myndigheterna ser inte att det är ett glapp.

4 - Personalläget inom Leader Flera VL are har slutat och även annan personal p.g.a. att programperioden håller på att avslutas och att framtiden är osäker. Hur är risken att vi får samma konsekvens på fler ställen i Leader. Mötet diskuterade vad som kan göras för att förhindra personalflykt. En utbildning i personalledning är viktigt. Ett sätt att jobba är sätta ihop ett EU kontor, typ NEDA. Och skaffa andra intäkter från andra projekt. Det största argumentet för att få fram pengar är att vi misshushållar med offentliga resurser om vi inte hanterar glappet. Det viktigaste är att få reda på att det blir Leader i hela landet. Medel behövs för att börja skriva strategier. I de riskanalyser som skickas in till LST, vad händer med dessa? Den viktiga personalfrågan är att få veta när pengarna kommer i den nya perioden. I eftermiddag ska personen från dep. få inleda med det synsättet, menar Staffan. - Landsbygdsnätverket Nils rapporterade att ny styrgrupp i Landsbygdsnätverket utses i juni. Mycket av det som görs inom Landsbygdsnätverket beskrivs under nätverksträffen på de olika miniseminarier som genomförs. - Samverkansgrupp för företagande och utveckling på landsbygden 26 april Jordbruksverkets samverkansgrupp för företagande och utveckling på landsbygden hade möte den 26 april. Per representerade Leader på det mötet och rapporterade. Gruppen fungerar som en ref grupp till främst team Ftg och team Landsbygd. Dessa har nu avslutat sina projekt och ett nytt projekt Svea, har startats. Det var sista gången de träffades och Svea kommer att jobba på ett annat sätt. Tulpan medverkade. Jordbruksverket informerade att man ska försöka ta ett helhetsgrepp på landsbygdsfrågor. - LAG eventet i Bryssel maj 2012 Marion rapporterade från Mötet. Fokusgrupp fyra rapporterade om hur man skapar lok utv strategier. I Finland ska de ha en plan på hur de ska ta fram sina lokala strategier redan i juni. I Holland finns LAG som slutat vänta utan nu tar fram en egen. Det som saknades på eventet var att det inte blev några bra slutsatser. Det blev även möjligt att få kontakt med fler grupper i Europa. En synpunkt var att vi bättre bör vara medvetna om vilka som åker iväg och representerar Sverige på internationella konferenser. - Övriga rapporteringar Marion rapporterade från FOG. De 14 områden ska få till en gemensam samverkansgruppering. Det är viktigt att det blir ett bra samarbete med Leaders samverkansgrupp. När man nu ska driva framtida strategier inför framtiden De känner sig inte sedda och marknadsförda inom Jordbruksverket. Bra om vi kan lyfta fram dessa längre fram. Lyft fram FOG i olika sammanhang.

5 Någon/någon FOG grupp är strikt yrkesinriktade och det handlar om yrkesfiskarna framtid i Sydsverige. Andra FOG arbetar mer diversifierat. Att bjuda in och respektera Fog är viktigt. De bör kunna vara med och få beskriva hur de ser på detta framöver. - Fokus grupp 4, möte i Helsingfors Charlotta Heimersson rapporterade om möte i Contact Points grupp 4 om verktyget för Better local development strategies. Det handlade om att möjliggöra utbyte av tankar och idéer. Arbetssättet fungerar bra i den här gruppen. Materialet från mötet i höstas har samlats ihop, en enkät till grupper har skickats ut, och detta redovisas vid mötet i Helsingfors. Det var med folk från KOM och Contact Point. Mycket grupparbete som var input till LAG eventet. Alla kommer effektivt med i arbetet. Uppfattningen är att vi har en enklare sits och enklare byråkrati i Sverige än i många andra länder. Dock är grundproblemen de samma. Börja ny period med lokala strategier nu och arbeta med multifunding är de viktiga två budskapen.. Ex har man i Irland redan startat arbetet med lok utv. strategier. Dessutom behöver det transnationella sammarbetet bli enklare. Viktigt att Leader inte uppfattas som ett särintresse. Under hösten blir det fler engagemang som Charlotta kommer att delta i. Beslutades att Charlotta följer upp detta möte genom att bl a medverka vid nästa möte, ex den 1 juni. Lotta ska sedan återkomma med avrapportering till samverkansgruppen. 6 Nätverksträffen 9 10 maj Mötet diskuterade ordf. och VL mötena och övriga gruppers möten på nätverksträffen. Det finns ingen anledning att ha en delad grupp mellan VL och ordf. Ordf. och VL har ett gemensamt möte. Det som bör belysas är Tulpan, Multifond, starta strategiarbetet. Hur tycker man att frågan om finansiering av strategiarbetet ska drivas. Det blir en fråga att ta upp på mötet. Mötet diskuterade vad samverkansgruppen vill ha ut av de mötena som de övriga kanslipersonalen och övr. Lag grupperna tar upp. En viktig t fråga för dem bör vara hur de ser på TULPAN info utifrån sin yrkesroll resp. hur de ser på detta utifrån er övr. LAG ledamotskap. Beslutades att ordf- och VL gruppen ska ha ett gemensamt möte på nätverksträffen. 7 Tulpan och fortsatt arbete med det nya Landsbygdsprogrammet Frågan hänsköts till Informellt möte med Hacke kl Kommunikationsstrategi 2012 Ett förslag till kommunikationsstrategi var framtaget och utskickat av Jeanette. Beslutades att ta upp kommunikationsstrategin vid nästa möte då även Jeanette bör vara med.

6 9 Leader i Jordbruksverkets projekt Svea Projekt Svea har kommit med ett förslag till utbildningsinsats för leadergrupperna enl utsänd bilaga. Idéerna kan ha kommit upp vid ledarutbildningarna. Mötet diskuterade förslaget. En fråga är om denna kompetensutbildning är efterfrågad. Det är ingen kunskapsbrist i fråga om mediakontakter etc., men det ör mer en resursbrist. Bra att ta reda på hur dessa idéer kommit fram. Vi har inte detta behov. Men om majoriteten intresse för detta finns så kan vi gå vidare med det. Inför framtida mobiliseringsarbete kan man behöva bli bättre på social media. I Skåne har man gemensamt tagit fram en kommunikationsplan, till en kostnad av kr. Ser inte att det är media kompetens som är det högsta behovet. Det vore bättre att tala om för Svea vad som är vårt behov. Ex. hur blir vi bättre lobbyister. Beslutades att gruppen inleder en dialog med Svea om vad som är lämpliga utbildningsinsatser. 9 Ekonomisk rapport för Samverkansgruppen. Nils redogjorde för utdelade ekonomisk rapport. Cirka har hittills använts av gruppens budget på kr. Beslutades att länsstyrelserna behöver bli bättre informerade om att det är samverkansgruppen som i år hanterar pengar för regionerna. 10 Landsbygdsriksdagen 6 9 sept. Beslutades att Torgny representerar Samverkangruppen vid seminarium på landsbygdsriksdagen den 8 sept. i Ronneby. 11 Information om inbjudan till landsbygdsdepartementets möte om landsbygdssäkring den 25 maj. Beslutades att Staffan representerar Samverkansgruppen vid möte på landsbygdsdepartementet den 25 maj 12 Kommande möte Nästa telefonmöte är 13 juni kl Gruppen reserverade hela Staffan 13 Avslutning Staffan avslutade mötet och tackade de närvarande.

7 Bilaga: Anteckningar från ordf./vl möte 10 maj 2012 Frågor på Carins föredrag: Vad menas med tätortsnära? Svar: Om man måste prioritera kanske man tonar ner de områden som har bäst förutsättningar detta ska konkretiseras senare när man ser budgeten. - Vad menas med för små LAG, är det yta eller invånare? Svar: Det får balanseras med hur mycket pengar per inv. det blir, ex med en glesbygdsfaktor, men även lägsta ribban på driften. Man måste då komma upp i en viss total budget så att det blir hanterbart. Det är inte lyckat om man har för långa avstånd, det hämmar en bra känsla i bygden - Det är mycket som är osynligt i lst hanteringen? Hur ska JV kunna göra detta? Svar: Lst får en roll för regional samordning, men administration kan bli effektiv om den samordnas av JV. Svar: Ja. - Vilka kriterier ska finnas, de måste väl grundas sig på EU 2020? - Vilken adm. del tar JV över från Lst. Svar: beslutsdelen som skickas direkt till Jv för beslut. I de framtida förordningsförslagen finns schablonhanteringar som gör det lättare för JV att ta över. - Hur redovisar man ideell tid? Kan man ta bort den för det är papperersarbete. Svar: Borttagandet av ideell tid kommer tas bort som redovisning. Det kommer att beskrivas på annars sätt. - Varför är siffran kvar? Svar: Nu står det i EU-reglerna att det kan vara upp till inv. Kanske kan detta ändras. - Det är första gången underperspektiv får vara md om hur det ska fungera. Det mesta kommer underifrån. Jättebra jobbat Tulpan!!

8 Diskussion i ordf. Och VL gruppen: Staffan inledde med att säga att från om med nu så finns det bara en vi grupp där alla sitter i samma båt och allt vi gör ska göras gemensamt!! Det vi var överens om i Sthlm var att lägga kundfokus i programmet. Gav det tillräckligt? Staffan drog svaret från Sthlm: Frågor och kommentarer till Tulpans förslag från ordförande och VL are - Hur plocka bort adm. från LAGs nivå? Vad ska bort? Besluten hanteras på JV. Vem har koll på handläggning av ansökningar, diarium etc? Är det bra om vi släpper det så fort det blir kvitton. Det tar lång tid nu men med lst har vi en insyn. - Risk man plockar bort makten från LAG att besluta och ha hand om projekten? Eller har jag fattat fel? - Lite ledsna över att vi tappar vår fantastiska LSt. Lst som är bra som bollplank när man vill testa gränser och vara innovativ. Vi har en fantastisk lst idag. Vem tar den rollen framöver? - Kan LSt sitta med i Lag som de gjorde under Leader plus? - Hur motiverar man någon vara med ( Lst) att bjuda på sig själva om de inta har ett formellt mandat längre.? - Att stärka Lag gruppen som utv. kontor är positivt. Bra de är rådgivare och stimulerare för initiativrika människor. Det är bra att LAG blir utv. grupper för landsbygden. - Det LSt pratar om är att de är med administrativa och ej utv. inriktade. Bra om LSt får ett mer strategisk och utv ansvar än vad de har idag. FOG områden borde kunna tänka strategiskt i syfte att jobba turistiskt. Staden kan inkluderas i Fog området. - LSts roll ska bli mer strategisk framöver, står det i Tulpan. - Om vi ska hantera Ftg stöd behövs LSt som en viktig part. Det är en styrka för Lag att få med Lst i lag. Det går säkert få bra dialoger med LSt även framöver, de kan vara stödjande och bra i framtiden. - Varför två beslutsgrupper när FOG och Lag är ihop? - Varför en begränsning på när inte ens EU satt gränsen. Höj till Eus nivå på ! - Om vi flyttar beslut och ansökningar och granskning till JV, var är kundfokus? Varför kan inte LEADER kontoret göra det? Hur blir det om en rekv. skickas till JV, går då frågan vidare till Leaderkontoret för att sedan gå vidare till JV igen?

9 - Var är det faktiska underifrånperspektivet? I Norra Sverige är det stora avstånd, hur ska det se ut för oss? - Vad hände med Svegfors utredning? Antalet Lst skulle minska sas då. Det som gått i putten är en framtida regionindelningen. Det fungerar bra med Lst idag. Men ska det ändå förändras skulle det kunna vara bra ändå med det nya förslaget? Kan alla Lag ha tillgång till en lst repr. Bra om man får ihop LAG och FOG. - Förutsättningarna skiljer sig i landet. Kommer det att bli en anpassad strategi utifrån de geografiska förutsättningarna? Det är stora avstånd i norr, det går då inte att få större avstånd hos oss. - I Halland har vi två styrelser och ett kontor, Vi skulle kunna haft ett LAG med ett kontor, vilket gett behov av mindre adm ersättning. - Tanken om att bli ett utvecklingskontor med mer aktiv del är en positiv tanke. Vi vill dock följa projekten från idé till resultat. Ska vi då lägga redovisningarna i handen hos någon annan? Risk är att det kan bli en katastrof om JV får rekvisitionerna utan att de har koll. Rädd att släppa ifrån pappershanteingen. - Bra om vi kan ha hela förloppet men då krävs en annan budget som vi kanske inte har. Det har varit olika i hanteringen denna period mellan LSt. Alla bör får lika kontakter. Totalt ska det bli en bättre bedömning och mer rättvist med Tulpanförslaget. - Det måste bli förslag som leder till mindre adm. och större tilltro till projektägaren. Det behöver finnas en grundtro på projektägarna. - Ingen har sagt något om hur medfinansieringens ska se ut. Blir det samma som denna period? blir det samma hantering som vi har nu? Medfinansieringen kan inte JV ta över. Redovisningen från lokala medfinansiärer redovisas som ett lokalt spår. Vi gör en alldeles egen bokföring där detta redovisas separat. - Stor oro om adm. och IT system. JV har inga bra IT stöd. Det kan bli problem för dem att utarbeta bra system för oss som kan fungera. - Det är första gången som det är ett visst underifrånperspektiv i Leader, Nu har vi diskuterat det på regional nivå och på ett möte i Stockholm. Vi var överens om att ta bort lst p.g.a. att det har varit för många lst som ej fungerat. TULPAN har lyssnat på vad vi i Leader har sagt. - Många är nöjda med vår lst. Skulle vi inte kunna sätta kravet att JV tar över rollen som Lst har haft. JV bör kunna skaffa kompetent personal och ta över den insatsen. - Rättssäkerheten är extremt viktig. Det har skiljt mellan lst. Det som vissa lst godkänt har varit avslag hos andra. Kanon att det blir en myndighet. Det ska finnas möjlighet till schabloner. Man ska kunna ha full kostnadstäckning som alternativ till schabloner, men kanske då längre handläggningstid.

10 - JV har jobbat intensivt nu för nya IT lösningar. Ex har de tittat på ALMA. Vi kan nu samla in erfarenheter som finns så att vi får ett gemensamt system. Det underlättar för utvädringar. - I förslaget har Lag en roll. Projekthanteringen är en annan del. Det ska även vara uppföljning och utvärdering. LAG ska kunna följa projekten. KOM sa tidigare Det kan ändras i remisomgången. Vi sa i sthlm att ett led ska bort. Lag ska ha en autonom och egen ställning. - Vi ska stärka Lags adm. förmåga. Är det att ta bort administrationen? Det gör oss inte starkare. Vi vill ju att projekten ska gå igenom. LSt har ett ansvar för den regionala o statliga samordningen som vi kan ha nytta av. Sanktioner finns bara i landsbygdsfonden. Multifondsperspektiv har en struktur med 8 9 regionala kontor som inte är 20 län och inte en central i Jönköping. Det kan vara en möjlighet och alternativ.. - När kommer säljkampanjen för alla tre fonderna när dessa fonder fokuserar varför vi ska jobba med deras fond. Hur ska det bli bättre att jobba med deras resp. fond? - Ska man ha full koll behöver man också sköta administrationen själv. Någon extern aktör måste dock fatta det formella beslutet. Granskning av rekv. ska förenkals, schabloner kan inte vara hela sanningen. Vi kanske kan få ta del av det trevliga rekv. arbetet ändå. Ska vi ta bort redovisningen av den ideella tiden? Det ska vi naturligtvis redovisa så att vi kan räkna om det till arbetstid. - Jag gillar administration. Lag och VL är inte underifrån de som brukar våra pengar ör de som är underifrån. Vi kommer nog inte ifrån långa handläggningstider även om vi byter från LSt till JV. - Samverkansgruppen bör skriva ihop ett remissvar som alla ordf. och VL undertecknar. - De lokala strategierna är vårt underifrån perspektiv. - Staffan rapporterade att I morgon är han på styrgruppsmöte i Jönköping. Budskapet är att Leader är en fantastisk möjlighet och värt pengarna. - Lägg administrationen som man har det i Danmark med extern revisor. - Majoriteten i gruppen är för att administrationen vill vi sköta själva. - Adm. är ökat till 25 % i förslaget. Vi kan klara mycket av adm. själva. - Leaderkontoren ska sköta den adm. som finns, men den ska bli mindre än tidigare. - Viktigt att vi på kontoren behåller den adm. kompentens så vi kan ge bra rådgivning. - Vi har inte idag den adm. hanteingen. Vi har inte det ansvaret. Vi kan heller inte få det eftersom vi inte har det uppdraget, vi är inte myndigheten som beslutar. Vi gör idag

11 mycket av LSts jobb. Vi kan bara utveckla administrationen om en stor aktör, Jordbruksverket, kan hitta smarta lösningar för oss. Så har Tulpan tänkt. - Om lag ska besluta om en kostnad måste man också få bedöma den och godkänna den. Man tolkar detta olika. Om man nu får adm. att fungera så ska vi ändå stötta upp utbetalningsansökan under pågående process till JV. - Gruppen säger ja till att bevara stadsnära Leader och att gränsen ska vara Många tycker gemensam grupp för FOG och LAG. - Vi ska få hjälp från Jessica och Maria om att beskriva Leaders kundvärde.

12 Sammanställning av Marion på blädderblock vid gemensamt ordf./vl möte 10 maj Frågor: Vilken administrativ börda? Tappar vi helheten? Plockar man bort makten från LAG? Kreativa lösningar är det möjligt? (utan Lst) Positivt: Stärka LAG i roll som utvecklingskontor Flera vill ha kvar administrativt ansvar. Medfinansieringens måste redovias ger mer administration. It stöd och e-tjänster måste utvecklas från JV är på gång Förslaget är bra - Tulpan har lyssnat JV ska ta över det som LSt gjort bra. Rättsäkerhet Se upp med schablonerna valfrihet. Multifond regionala kontor Ge Lst regionalt strategiskt ansvar? Samordningsansvar. FOG i staden Hur samma område som LAG? Varför två beslutande grupper FOG LAG? En grupp bättre! invånare bör gälla. Kundfokus med JV i Jönköping som utbetalande & administration Anpassad strategi efter geografiska förutsättningar Hur avvärjer vi redovisningskatastrofer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nu är 98 procent av landets leaderområden är igång med projekt. Det stod klart under nätverksträffen i Sunne som pågick under två dagar, 5-6 maj 2010,

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer