Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007"

Transkript

1 Folkhälsovetenskapligt centrum Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo Alegria-Galaz (vl) Anita Jernberger (fp) Elias Aguirre-Hammarlund (s) Levi Eckeskog (kd) ordförande Sara Larsson (c) Silvi Wigh-Senestad (m) Thord Borggren Karlsson (s) Frånvarande Anna-Lena Sörenson (s) Daniel Nord (m) Övriga Kjerstin Strandh sekreterare Peter Wahlberg sakkunnig 1. Mötets öppnande, dagordning och minnesanteckningar Levi Eckeskog hälsade välkommen till Hälsosamverkansberedningens möte. Dagordningen och föregående mötes minnesanteckningar godkändes. 2. Samordningsförbunden Inbjudna gäster: Torbjörn Holmqvist och Gary Sparrborn, Motala/Vadstena samordningsförbund Levi Eckeskog och Madelaine Vilgren, Mjölby/Ödeshög/Boxholms samordningsförbund Viktoria Strömberg och Birgitta Wessman-Thyrsson, Norrköpings samordningsförbund Anita Grundström och Anna Creutz, Finspångs samordningsförbund 1

2 Peter Wahlberg inledde med en repetition och kunskapspåbyggnad kring Vad är samordningsförbunden? och Vad är Hälsosamverkansberedningens roll när det gäller samordningsförbunden?. Samordningsförbunden har inrättats med stöd av lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och landsting. Samordningsförbundens uppgift är att inom sitt geografiska område svara för och utveckla insatser som skapar förutsättningar för innevånare i yrkesverksam ålder att förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbunden är kommunalförbund och därmed självständiga juridiska personer. I kommunallagen stadgas att de ingående parterna har uppsiktsplikt gentemot kommunalförbundet. För landstinget har Hälsosamverkansberedningen, enligt reglementet, ansvar för att leda landstingets insatser med avseende på samordningsförbunden. Ägardirektiv kommer att utformas, som stöd för samordningsförbunden i deras arbete. Torbjörn Holmqvist hälsades välkommen och berättade om sina erfarenheter från arbetet i Motala/Vadstena samordningsförbund. Rollen som ledamot kan vara svår. Som landstingets representant i samordningsförbundet har Torbjörn till uppgift att bevaka hur samordningsförbundets samlade medel används, inte bara de medel landstinget bidrar med. Dock ska Torbjörn bevaka ägardirektiven, det vill säga följa landstingets linje efter inrådan från Hälsosamverkansberedningen. Tre frågor hade skickats med i inbjudan till landstingets representanter i samordningsförbunden: 1. Hur ser samordningsförbundens styrelserepresentanter på verksamhetens utveckling och resultat? 2. Finns det viktiga målgrupper som man ännu ej kunnat prioritera i samordningsförbunden? 3. Vilket stöd kan Hälsosamverkansberedningen ge samordningsförbundens landstingsrepresentanter, exempelvis genom utformning av särskilda ägardirektiv eller genom agerandet i de regelbundna samråden? Diskussioner fördes bland annat kring dessa frågor och sammanfattas enligt följande: 1. Samordningsförbundens arbete följs upp och utvärderas. Verksamhetsberättelser och -planer som ger kännedom om samordningsförbundens arbete finns på webben. 2. Landstingets ägardirektiv till samordningsförbunden är viktiga. Inom vilka områden ska samordningsförbunden satsa sina resurser för att möta kommande behov eller för att förebygga? Vad vill landstinget på sikt med samordningsförbunden? 2

3 3. Landstinget behöver bli bättre på att fånga upp samordningsförbundens erfarenheter. Erfarenheter borde föras tillbaka och implementeras i landstingets ordinarie verksamhet. Vad kan samordningsförbunden bidra med i form av input och evidens? 4. Vad kan förändras i landstingets ordinarie verksamhet för att förebygga att individer hamnar i situationer där samordningsförbundens insatser behövs? 5. Målgruppen för samordningsförbunden är personer i förvärvsaktiv ålder (20 64 år). Går målgruppsbeskrivningen att göras mindre snäv? 6. EU-medel finns att söka i form av socialfondspengar. Hur ställer sig landstinget till en ansökan om EU-medel till samordningsförbunden? Levi Eckeskog tackade Torbjörn Holmqvist för en givande diskussion. Dagens diskussion var ett inledande samtal kring vilket önskemål om stöd som samordningsförbunden har. Diskussionen ska fortsätta vid återkommande möten. Till dagens möte hade landstingets representanter för de fyra samordningsförbunden i länet bjudits in, totalt åtta representanter. Endast två representanter hade möjlighet att delta. Brev ska skickas ut till dem som inte hade möjlighet att delta, där de ska ombes inkomma med sina synpunkter på ovanstående frågor samt om det är positivt med återkommande dialogtillfällen med Hälsosamverkansberedningen. 3. Befolkningsenkäten Östgötens hälsa 2006 på kommunnivå Inbjudna gäster: Helle Noorlind Brage och Lars Walter, Folkhälsovetenskapligt centrum Levi Eckeskog hälsade Helle Noorlind Brage och Lars Walter välkomna. Folkhälsovetenskapligt centrums nya rapporter om resultaten ur befolkningsenkäten Östgötens hälsa 2006 på kommunnivå kommer att vara basen för den fortsatta dialogen med kommunerna. Folkhälsovetenskapligt centrum var inbjudna till dagens möte, för att ge Hälsosamverkansberedningen en inblick i hur användbart materialet kan vara i diskussionen med kommunerna. Rapporterna kommer att presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober. Helle och Lars gjorde en genomgång av hur materialet i rapporterna kommer att vara upplagt. Rapporterna kommer att bestå av tabeller, diagram och kartor. Senare under hösten kommer resultaten att redovisas i spindeldiagram per kommun, vilket är ett annat sätt att redovisa resultaten i förhållande till länsgenomsnittet. Resultaten i den 3

4 nationella enkäten håller på att sammanställas. Där finns möjligheter att jämföra Östergötland med riket, men siffrorna kan inte brytas ned på kommunnivå. Hälsosamverkansberedningen har att ta ställning till vilka resultat som efterfrågas och ska presenteras på nästa möte tillsammans med kommunerna. Arbetsmaterial finns att tillgå. De färdiga rapporterna kommer att läggas ut på Folkhälsovetenskapligt centrums webbplats under december Levi Eckeskog tackade Helle Noorlind Brage och Lars Walter för genomgången. 4. Ny inbjudan till möte med folkhälsoansvariga politiker i kommunerna En ny inbjudan ska skickas ut till de folkhälsoansvariga politikerna i länets kommuner som en uppföljning av mötet den 20 juni. Denna gång bjuder Hälsosamverkansberedningen in till diskussion kring resultaten ur Befolkningsenkäten Östgötens hälsa 2006 nedbrutna på kommunnivå. Medarbetare från Folkhälsovetenskapligt centrum kommer att medverka och presentera resultaten. Inbjudan till kommunerna ska skickas ut så snart som möjligt. 5. Planen för Hälsosamverkansberedningens arbete 2007 Planen uppdateras successivt. En reviderad version hade skickats ut inför dagens möte. Ett nytt möte har lagts in i planen den 6 december kommer Hälsosamverkansberedningen att ha nästa dialogtillfälle med de folkhälsoansvariga politikerna i kommunerna. Hälsosamverkansberedningen kommer att arbeta enligt den reviderade planen. 6. Behovsanalysen Övervikt och fetma Behovsanalysen avrapporterades till Hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 september. Vad händer nu, efter denna avrapportering? Rapporten är inte helt klar. Hälsosamverkansberedningen väntar in den färdiga rapporten, och är förberedd på uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden med utgångspunkt i rapporten. 4

5 7. Kurser och konferenser Följande konferenser avrapporterades: Folkhälsa i praktiken, september. Agneta Niklasson och Elias Aguirre-Hammarlund deltog och rapporterade kort från konferensen. Konferensen var inriktad på den hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Seminarierna visade exempel på forskning inom hälsoområdet som ger evidens för metoder. Ganska få politiker deltog och innehållet var mer riktat till professionen. Dokumentation från konferensen finns på Statens Folkhälsoinstituts webbplats aspx Nationella riktlinjer beroende och missbruk, 11 oktober. Konferensen arrangerades av Läns-SLAKO. Anna-Lena Sörenson, Levi Eckeskog, Agneta Niklasson, Thord Borggren Karlsson och Anita Jernberger deltog. Det som kom fram under konferensen var att 1. alla ska ta till sig och börjar arbeta efter de nationella riktlinjerna 2. personalen vill ha tydliga direktiv och uppdrag 3. Läns-SLAKO ska följa upp konferensen efter exempelvis 1 år, för att se hur det går med implementeringen. Dokumentation från konferensen håller på att tas fram. Följande konferenser påannonserades: 19 oktober, Samverkan inom välfärdsområdet. Thord Borgstedt Karlsson, Agneta Niklasson, Anita Jernberger och Levi Eckeskog kommer att delta i denna dag, den första av fyra utvecklingdagar. I kommande utvecklingsdagar kommer även Anna-Lena Sörenson och Elias Aguirre-Hammarlund att delta. Utvecklingsdagen den 19 oktober kommer att avrapporteras på nästa möte med Hälsosamverkansberedningen. 5 6 november, Folkhälsa i politiken för lokal och regional utveckling, Borgholm, Öland. Då anmälningstiden har gått ut och konferensen visar sig vara fulltecknad kan ingen ledamot delta. Peter Wahlberg kommer att delta i konferensen och kommer att göra en avrapportering på nästa möte med Hälsosamverkansberedningen november, Suicidprevention, Göteborg. Silvi Wigh- Senestad kommer att delta i konferensen. 20 november i Stockholm eller 12 december i Helsingborg, Äldres hälsa en utmaning i Europa. 1 2 kan delta i konferensen. Agneta Niklasson meddelade intresse. 18 januari 2008, Temakonferens Äldre, Linköping. 5

6 8. Övriga frågor Inga övriga frågor. 9. Nästa möte Nästa möte är onsdagen den 21 november. Detta möte kommer att innehålla diskussion om ägardirektiv till samordningsförbunden, som en fortsättning på dagens diskussion. Presidiet kommer att utforma förslag. Mötet kommer också att innehålla en dialog med landstingets representanter i Läns-SLAKO. Levi Eckeskog tackade ledamöterna för alla bidrag till en givande diskussion och avslutade mötet. Vid minnesanteckningarna Kjerstin Strandh 6

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Varbergsnämnden. Bokslut 2014 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Brigaden, Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget Ordförande

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer