HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011"

Transkript

1 HSN HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete

2 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra till bättre folkhälsa?... 3 Genomförande av handlingsplanen...4 Delmål Delmål Delmål Delmål Ansvar... 6 Organisation... 6 Budget och finansiering... 6 Kommunikation... 6 Utbildning...6 Budskap... 7 Uppföljning... 7 Bilaga 1. Bakgrund...8 Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting... 8 HSN-förvaltningens ansvar enligt Handling för hälsa Hälsofrämjande hälso- och sjukvård... 9 Bilaga 2. Grundläggande begrepp HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2 (10)

3 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete Syfte HSN-förvaltningen ska på ett systematiskt sätt arbeta med folkhälsofrågorna som en integrerad del av verksamheten Inriktningsmål I förvaltningens utveckling av hälso- och sjukvården är hälsa ett lika viktigt perspektiv som sjukdom Delmål Alla medarbetare i förvaltningen har god kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete Förvaltningens medarbetare tillämpar kunskapen om hälsofrämjande och förebyggande arbete i nya avtal och regelböcker samt i uppföljning och utveckling Ansvarsförhållanden i förvaltningen för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är tydliga för alla medarbetare Förvaltningens styrdokument budget/verksamhetsplan och bokslut/årsredovisning har ett tydligt hälsoorienterat perspektiv Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra till bättre folkhälsa? Landstinget har ett ansvar för att förbättra folkhälsan. Hälso- och sjukvården har en central roll i arbetet. Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Uppdraget står på två ben: hälsovård och sjukvård. Trots att hälsoperspektivet funnits med i hälso- och sjukvårdslagen i trettio år ligger fortfarande tyngdpunkten starkt på det sjukvårdande uppdraget. Det behöver vi ändra på. Hälso- och sjukvården måste hitta vägar att möta och mota - växande behov och ökande sjukvårdskostnader. Folkhälsoarbete är en stor och i vissa fall underutnyttjad potential för att förebygga ohälsa och förhindra sjukdom. Ett aktivt och effektivt folkhälsoarbete kan verksamt bidra till att spara på hälso- och sjukvårdens och samhällets resurser. HSN-förvaltningens huvuduppdrag är att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Förvaltningens kärnverksamhet är arbetet kring utformning och uppföljning av avtal som träffas med olika vårdleverantörer. Genom att utveckla och tydliggöra folkhälsoperspektiv i avtal med vårdgivare kan förvaltningen styra hälso- och sjukvården mot att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 3 (10)

4 Genomförande av handlingsplanen Delmål 1 Alla medarbetare i förvaltningen har god kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete Mått till 2011 Åtgärder för att uppnå målet Ansvar 80 % av medarbetarna har deltagit i förvaltningens utbildning om folkhälsoarbete Ett moment kring folkhälsa integreras i beställarutbildningen Information kring folkhälsa integreras i introduktionsutbildning/ motsvarande Folkhälsoutbildning som omfattar cirka två halvdagar inkluderas i Verksamhets- och kompetensutvecklingsplanen Seminarier, information m.m. kring folkhälsofrågorna erbjuds kontinuerligt Ledning och styrning Ledning och styrning Ledning och styrning Ledning och styrning, utvecklingsavdelningen Delmål 2 Förvaltningens medarbetare tillämpar kunskapen om hälsofrämjande och förebyggande arbete i nya avtal och regelböcker samt i uppföljning och utveckling Mått till 2011 Åtgärder för att uppnå målet Ansvar Minst en indikator för uppföljning av hälsofrämjande och förebyggande arbete finns i alla nya och reviderade avtal och regelböcker Kvalitetsindikatorer för hälsofrämjande och förebyggande arbete tas fram Det förebyggande och hälsofrämjande arbete som vårdgivarna utför följs upp systematiskt. Uppföljningen innefattar det hälsofrämjande arbete som genomförs i samverkan med kommuner och andra aktörer Metoder för systematisk uppföljning av vårdgivares förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklas Publik redovisning av resultat för förebyggande och hälsofrämjande arbete utvecklas Beställaravdelningarna, utvecklingsavdelningen Beställaravdelningarna, utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 4 (10)

5 Delmål 3 Ansvarsförhållanden i förvaltningen för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är tydliga för alla medarbetare Mått till 2011 Åtgärder för att uppnå målet Ansvar Alla avdelningar rapporterar arbete enligt handlingsplanen Åtgärder i handlingsplanen förs in i förvaltningens verksamhetsplan HSLG Delmål 4 Förvaltningens styrdokument budget/verksamhetsplan och bokslut/årsredovisning har ett tydligt hälsoorienterat perspektiv Mått till 2011 Åtgärder för att uppnå målet Ansvar Det finns fem övergripande resultatinriktade mål på befolkningsnivå (t.ex. övervikt/fetma, psykisk hälsa osv.) i budget för 2012 Dessa finns även nedbrutna för varje vårdgrensnivå Indikatorer för uppföljning av hälsofrämjande och förebyggande arbete redovisas i bokslut/årsredovisning Förvaltningen har genomfört samtliga tio insatser i Handling för hälsa Hälsofrämjande och förebyggande mål på befolkningsnivå utvecklas och tas in i budget/verksamhetsplan för 2012 Hälsofrämjande och förebyggande mål på vårdgrensnivå utvecklas och tas in i budget/verksamhetsplan för 2012 Hälsofrämjande och förebyggande mål följs upp och redovisas i bokslut/årsredovisning Hälsofrämjande och förebyggande indikatorer följs upp och redovisas i bokslut/årsredovisning Förvaltningens arbete med Handling för hälsa följs upp och redovisas årligen i bokslut/årsredovisning Ledning och styrning i samråd med utvecklingsavdelningen Beställaravdelningarna i samråd med utvecklingsavdelningen D:o D:o Ledning och styrning i samråd med utvecklingsavdelningen HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 5 (10)

6 Ansvar Det åligger respektive ansvarig avdelningschef att planera för, genomföra och följa upp åtgärderna i handlingsplanen. I det ingår att involvera alla berörda även utanför den egna avdelningen. En särskild arbetsgrupp ansvarar för generella åtgärder till stöd för genomförandet av handlingsplanen. Ansvaret innefattar allmän kommunikation, expertstöd, samordning och övergripande uppföljning. Organisation Genomförandet av handlingsplanen sker i befintlig organisation och organiseras utifrån behoven vid respektive avdelning/enhet. En arbetsgrupp bestående av cirka fem personer med lämplig kompetens för uppgiften utses av HSLG. Arbetsgruppen leds från utvecklingsavdelningen. Arbetsgruppens uppdrag är att kommunicera handlingsplanen, att stötta dem som har ansvar för att genomföra de olika åtgärderna och att följa upp arbetet. Gruppen ska ha överblick över arbetet och kunna ta initiativ till den utveckling och samordning som behövs för att genomföra handlingsplanen. Arbetsgruppen rapporterar löpande till HSLG. Budget och finansiering Alla eventuella kostnader belastar respektive ansvarig avdelning och ska integreras i förvaltningens ordinarie budgetarbete. Kommunikation Kommunikation kring handlingsplanen syftar till att sprida kännedom om planen till HSNf:s medarbetare så att såväl chefer som medarbetare förstår vikten av folkhälsoarbetet och sin egen roll och ansvar i det arbetet. Avsändare för informationen är HSLG. Kommunikationsinsatserna utvecklas utifrån behoven allteftersom arbetet med handlingsplanen fortskrider. I ett första steg riktas kommunikation till cheferna, som har en nyckelroll i genomförandet av handlingsplanen, i form av utbildning, stöd och material. I ett andra steg riktas kommunikationen till alla medarbetare via våra gemensamma interna kanaler. Utbildning Utbildning i olika former kommer att ha en nyckelroll i detta arbete. Det handlar om att öka kunskapen och kännedomen om folkhälsofrågorna. Utöver de utbildningar som nämns som åtgärder under mål 1 kan det HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 6 (10)

7 handla om specialutbildningar till vissa målgrupper, t.ex. chefer, eller i ett visst ämne. Budskap All kommunikation och utbildning ska genomsyras av följande budskap: I förvaltningens utveckling av hälso- och sjukvården är hälsa ett lika viktigt perspektiv som sjukdom. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Uppföljning Arbetet med handlingsplanen ska följas upp och redovisas i bokslut/årsredovisning. Arbetsgruppen ansvarar för övergripande uppföljning av handlingsplanen. Respektive avdelning ansvarar för att följa upp den egna verksamheten och redovisa till arbetsgruppen. Plan för det fortsatta arbetet från 2012 tas fram under 2011 och kopplas till landstingets övergripande plan Handling för hälsa steg 2. HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 7 (10)

8 BILAGA Bilaga 1. Bakgrund Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Grunden för landstingets hälsofrämjande och förebyggande arbete är Folkhälsopolicyn. Policyn har sin utgångspunkt i de nationella folkhälsomålen samt trender gällande hälsa och ohälsa i Stockholms län. Folkhälsopolicyns fem mål är: Goda livsvillkor, god miljö, goda arbetsförhållanden, hälsosamma levnadsvanor och god psykisk hälsa. För att tydliggöra landstingets folkhälsoarbete har folkhälsopolicyn kompletterats med en handlingsplan Handling för hälsa. Den omfattar 25 prioriterade insatser som ska genomföras av landstingets verksamheter och bolag fram till År 2011 görs en uppföljning och en ny handlingsplan arbetas fram. För alla insatser finns ansvariga förvaltningar utsedda som ska se till att insatserna genomförs och följs upp. HSN-förvaltningen ansvarar för genomförande av sju insatser i landstingets handlingsplan Handling för hälsa Till det kommer tre insatser som berör samtliga förvaltningar/bolag. Se bilaga. Alla förvaltningar och bolag inom landstinget ska genom att belysa hur den egna verksamheten påverkar hälsan hos länets befolkning skapa egna mål och planer, och arbeta för att uppnå folkhälsopolicyns övergripande mål. Planerna ska följas upp, både i årsredovisningarnas verksamhetsberättelser på respektive förvaltning och bolag och för landstinget som helhet. Planerna ska uppdateras kontinuerligt. Landstingets övriga riktlinjer och handlingsplaner som stödjer folkhälsopolicyn ska uppmärksammas och följas. HSN-förvaltningens ansvar enligt Handling för hälsa Samverkan kring hälsa mellan landsting och kommuner (1.1) Hälsoinformation till utsatta grupper bland utrikes födda (1.3) Barns övervikt (4.3) Främja barns och ungdomars psykiska hälsa (5.1) Tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar (5.3) Incitament för hälsofrämjande arbete (6.1) Kvalitetsindikatorer för hälsofrämjande arbete (6.2) Friskvård för landstingets personal (3.1) Tobaksfritt landsting (4.1) Landstingets kostpolicy (4.2) HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 8 (10)

9 BILAGA Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande synsätt ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del av all vård och behandling. Hälsofrämjande åtgärder syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. I en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är målet ett förbättrat hälsotillstånd i befolkningen. Resurser fördelas med hänsyn till de grupper i befolkningen som har det största behovet. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård har hälsoorientering som strategi för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård. Hälsoorientering innebär att styra och mäta resultat i termer av hälsa och inte begränsa det till produktion (antal behandlingar, patientbesök osv.). Stockholms läns landsting är medlem i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sedan HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 9 (10)

10 BILAGA Bilaga 2. Grundläggande begrepp Folkhälsa Folkhälsoarbete Förebyggande åtgärd Hälsofrämjande arbete Hälsofrämjande åtgärd Primärprevention Sekundärprevention Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa bör vara jämlikt fördelad. Janlert U. Folkhälsovetenskapligt lexikon. Stockholm: Natur och Kultur 2000 Folkhälsoarbete innefattar planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom. En uttalad avsikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden (struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på befolkningsnivå. Insatserna kan vara samhälls- och/eller grupp respektive individinriktade. Statens folkhälsoinstitut Åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem Socialstyrelsens termbank Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. WHO Ottawadeklarationen Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande Hälsofrämjande åtgärder fokuserar på människors självskattade bedömning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga. Hälsofrämjande åtgärder kan vara individinriktade, gruppinriktade (gentemot grupper i befolkningen) eller strukturinriktade (gentemot samhällsstrukturer). Socialstyrelsens termbank Förebyggande åtgärd för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem Socialstyrelsens termbank förebyggande åtgärd för att - i tidigt skede förhindra en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem, - förhindra återinsjuknande i tidigare genomliden sjukdom eller - förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom Socialstyrelsens termbank HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 10 (10)

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer