Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro"

Transkript

1 Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen) Malin Masimov (Försäkringskassan) Örjan Carlsson (Valdemarsvik Kommun) Inga-Lill Östlund (Söderköping Kommun) Ricardo Olivares Ersättare Övriga Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun) Tina Johansson Håkan Lind (Arbetsförmedlingen ) ej närvaro Karin Hjelm Susanne Karlsson (Försäkringskassan) ej närvaro Per Hollertz (Valdermarsvik Kommun) ej närvaro Gunweig Svensson (Söderköping Kommun) Utses att justera: Plats och tid för justering: Ricardo Olivares Samordningsförbundet Östra Östergötland Sekreterare: Paragrafer: Karina Nilsson Ordförande: Justerare: Nämnd e.d.: Irma Görtz Ricardo Olivares BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Datum för uppsättning av anslag: Datum för nedtagning av anslag: Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Östra Östergötland Underskrift: Karina Nilsson

2 Fastställande av föredragningslistans innehåll Styrelsen för Samordningsförbund Östra Östergötland fastställer föredragslistans innehåll och utser Irma Görtz som ordföranden för mötet. Utser Ricardo Olivares att justera dagens protokollet.

3 106 Information om plattform Norrköping SAMÖ 2014/0040 Styrelsen tar informationen till protokollet. Samordningar Tina Johansson, Johanna Mässing och Jeanette Lundin Johansson beskrev hur processen kommer att gå till.

4 107 Möjlighet att lämna motioner till NNS årsmöte den 24 mars 2015 Styrelsen tar informationen till protokollet. Samordningsförbundet Östra Östergötland är medlemmar i föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund. Styrelsen har nu möjlighet att lämna förslag på motioner till föreningens årsmöte. Motionerna skall vara NNS styrelse tillhanda senast Sänt till:

5 108 Fastställande av sammanträdestid för styrelsens konstituerande med anledning av ny mandatperiod Styrelsen fastställer den nya styrelsens första sammanträdestid till den 29 januari kl Styrelsen skall enligt arbetsordningen fatta beslut om sammanträdestider för det kommande året. Med anledning av ny mandatperiod föreslås styrelsen fastställa den första mötestiden för den nya styrelsens konstituerande till den 29 januari kl

6 109 Godkännande av reviderad delegations- och beslutsordning Styrelsen beslutar att godkänna reviderad delegations- och beslutsordning att gälla fr.o.m.. Kansliet har utarbetat förslag till reviderad delegations- och beslutsordning utifrån synpunkter från de av styrelsen utsedda internkontrollanterna. En justering har även gjorts gällande samordnaren för plattform Norrköping som föreslås få delegation på den löpande driftkostnaden för plattform Norrköping. Förändringarna föreslås gälla fr.o.m.. Förslag till reviderad delegations- och beslutsordning redovisas i bilagda handling.

7 110 Godkännande av internkontrollplan för år 2015 Styrelsen godkänner internkontrollplan för år 2015 samt fastställer kontrollfrekvensen till maj och november. Enligt kommunallagen har styrelsen ansvar för att det finns en god intern kontroll inom samordningsförbundets verksamhet samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Styrelsen har tillsammans genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som har mynnat ut i att ett antal riskfyllda processer med hög väsentlighet har identifierats. Dessa processer har bearbetats av presidiet och finns med i förslag till internkontrollplan för I bilagda förslag till internkontrollplan för år 2015 redovisas förslag till kontrollmoment, kontrollansvar, frekvens, metod och rapportering. Kontrollerna i internkontrollplanen rapporteras till styrelsen i form av kontrollrapporter.

8 111 Tecknade av samverkansavtal kring genomförande av plattform Norrköping avseende 2015 samt godkännande av budget Styrelsen beslutar att teckna bilagda samverkansavtal kring genomförande av plattform Norrköping samt godkänna den totala budgeten för Kansliet har utarbetat förslag till samverkansavtal kring genomförande av plattform Norrköping. Avtalet tecknas mellan Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Närsjukvården i östra Östergötland, samt Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor, socialkontor och vårdoch omsorgskontor. I avtalet svarar samtliga parter för den personella bemanningen av plattformen och erhåller därför ett bidrag för sin faktiska kostnad. Därutöver förbinder sig samtliga parter att gemensamt bidra med de ordinarie resurser och insatser som finns till förfogande utifrån gällande förordningar och aktuell lagstiftning. Vidare medverkar och bemannar samtliga parter lokalt samverkansteam bestående av operativ personal från samtliga huvudmän samt bemanning med representanter till lokal styrgrupp för operativ ledning, styrning och uppföljning av plattformarna. Därutöver svarar den lokala styrgruppen även för framtagande av lokal behovsanalys, fastställande av operativa mål och resultatmål samt hantering och analys av eventuella systemfel. Samtliga parter skall göra en gemensam åtagandebeskrivning hur verksamheten konkret skall bedrivas och genomföras. Den totala budgeten för plattformen beräknas uppgå till kr för Åtagandebeskrivning redovisas till styrelsen på styrelsemötet i februari. Samverkansavtalet samt budget 2015 redovisas i bilagda handlingar. Sänt till:

9 112 Utseende av beslutsattestant för plattform Norrköping inom Samordningsförbundet Östra Östergötland Styrelsen beslutar att utse samordnaren Tina Johansson som beslutsattestant för löpande driftkostnader enligt fastslagen budget för plattform Norrköping. För att underlätta administrationen av plattform Norrköping föreslås att samordnaren Tina Johansson utses till beslutsattestant för löpande driftkostnaden enligt fastslagen budget för plattform Norrköping. Med löpande driftkostnaden avses; Kompetensutveckling för personal, verksamhetskostnad och övrigt, inköp av inventarier och kontorsmaterial, inköp av förbrukningsmaterial samt kostnad för information och informationsmaterial.

10 113 Tecknade av samverkansavtal kring genomförande av plattform Söderköping och Valdemarsvik avseende 2015 Styrelsen beslutar att teckna bilagda samverkansavtal kring genomförande av plattform Söderköping och Valdemarsvik. Kansliet har utarbetat förslag till samverkansavtal kring genomförande av plattform Söderköping och Valdemarsvik. Avtalet tecknas mellan Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Geria Care, Närsjukvården i östra Östergötland, samt Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. I avtalet svarar samtliga parter för den personella bemanningen av plattformen och erhåller därför ett bidrag för sin faktiska kostnad. Därutöver förbinder sig samtliga parter att gemensamt bidra med de ordinarie resurser och insatser som finns till förfogande utifrån gällande förordningar och aktuell lagstiftning. Vidare medverkar och bemannar samtliga parter lokalt samverkansteam bestående av operativ personal från samtliga huvudmän samt bemanning med representanter till lokal styrgrupp för operativ ledning, styrning och uppföljning av plattformarna. Därutöver svarar den lokala styrgruppen även för framtagande av lokal behovsanalys, fastställande av operativa mål och resultatmål samt hantering och analys av eventuella systemfel. Samtliga parter skall göra en gemensam åtagandebeskrivning hur verksamheten konkret skall bedrivas och genomföras. Åtagandebeskrivningen redovisas till styrelsen på styrelsemötet i februari. Samverkansavtalet redovisas i bilagda handlingar. Sänt till: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Geria Care, Närsjukvården i östra Östergötland, samt Söderköpings och Valdemarsviks kommuner

11 114 Godkännande av kostnad för deltagande på den nationella konferensen kring finansiell samordning i Linköping den mars Styrelsen godkänner att kr avsätts som konferensavgift till medarbetare i samverkansteamen och styrgrupperna för medverkan på den nationella konferensen för finansiell samordning. Den nationella konferensen för finansiell samordning äger rum den mars i Linköping. Samtliga förbund i Östergötland kommer att bemanna upp utställningar i foajén kring de olika verksamheter som bedrivs i länet. För personalen som bemannar upp utställningarna utgår ingen konferensavgift. För att ge möjlighet till medarbetare i samverkansteamen och styrgrupper att ta del av konferensen föreslås att förbundet svarar för deras konferensavgift. Konferensavgiften för två dagar uppgår till kr per person. Totalt bedöms maximalt 30 medarbetare medverka på konferensen vilket ger en kostnad på kr. 115 Budgetuppföljning november 2014

12 Styrelsen beslutar godkänna bilagda budgetuppföljning för november Kansliet har tagit fram budgetuppföljning för november månad. Uppföljningen bygger på faktiskt utfall och prognostiserad kostnad utifrån de beslut styrelsen fattat.

13 116 Övrigt Irma Görtz och Peter Johansson informerar styrelsen om ett inledande möte med chefer kring implementering av erfarenheter och framgångsfaktorer från NP-Samverkan. Fortsatt möte är inplanerat för fortsatta diskussioner. Vice ordförande Irma Görtz avtackar dom som nu slutar hos oss med en blomma och tackar samtliga för ett mycket gott år som varit och önskar alla en riktig God jul och Gott Nytt År. Styrelsen tackar Irma Görtz för hennes otroliga arbete hon har gjort under året.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer