Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun )"

Transkript

1 Plats och tid: Söderköping Kommunhus, torsdag den 28 februari kl Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg ( Landstiget ) Ordförande Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson (Arbetsförmedlingen) ej närvaro Gabriella Åstrand (Försäkringskassan) ej närvaro Örjan Carlsson (Valdemarsvik Kommun) Inga-Lill Östlund (Söderköping Kommun) ej närvaro Håkan Lind (Arbetsförmedlingen) Gunweig Svensson (Söderköping Kommun) Ersättare Övriga Ricardo Olivares ( Landstinget ) Peter Johansson ( Förbundschef ) Criss Hagfeldt ( Norrköping Kommun ) Tomas Feldt Håkan Lind (Arbetsförmedlingen) Sandra Lundqvist Medén Pernilla Frank (Försäkringskassan ) ej närvaro Karina Nilsson Per Hollertz ( Valdermarsvik Kommun) ej närvaro Gunweig Svensson ( Söderköping Kommun) Utses att justera: Irma Görtz Plats och tid för justering: Samordningsförbundet Östra Östergötland Sekreterare: Paragrafer: Karina Nilsson Ordförande: Justerare: Nämnd e.d.: Viktoria Strömberg Irma Görtz BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Norrköpings kommuns anslagstavla Samordningsförbundet Östra Östergötland Sammanträdesdag: Datum för uppsättning av anslag: Datum för nedtagning av anslag: Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Östra Östergötland Underskrift: Karina Nilsson

2 17 Fastställande av föredragningslistans innehåll Styrelsen för Samordningsförbund Östra Östergötland fastställer föredragslistans innehåll. Och utser Irma Grötz att justera dagens protokollet.

3 18 Tema plattform, Navigator inbjudna SAMÖ-10/ Styrelsen tar informationen till protokollet. Viktoria Holtz (navigator) och Sara Nilsson (hälsosam Söderköping) kom och informerade om hur de har lagt upp och jobbar med plattformen i Söderköping.

4 19 Uppföljning av Firaprojektet från föregående styrelsemöte SAMÖ-67/ Peter Johansson, förbundschef, har stämt av det som kom fram på föregående styrelsemöte angående projektet Fira och konstaterar att allt fungerar enligt plan.

5 20 Nationell nätverkskonferens i Skövde, april SAMÖ-11/ En påminnelse om anmälan till nationella nätverkskonferens i Skövde den april.

6 21 Nätverkskonferens om integrerad samverkan den 15 mars I Norrköping SAMÖ-12/ Peter Johansson informera om nätverkskonferens angående integrerad samverkan som kommer hållas i Norrköping den 15 mars och anmälan görs till Peter Johansson.

7 22 Fördjupad uppföljning av Nya spår SAMÖ-13/ Styrelsen tar informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Kansliet har genomfört en fördjupad uppföljning av verksamheten Nya spår. Verksamheten riktade sig till människor med tidsbegränsad sjukersättning eller lång frånvaro från arbetslivet. Verksamheten var i gång under perioden november 2009 till sista oktober Nya spår var en insats som pågick under 12 veckor och som genomfördes i grupp om 8-12 deltagare. Programmet inleddes med en fas på 4 veckor där fokus låg på att stärka, motivera och rusta individen genom att medvetandegöra drivkrafter och möjligheter. Varje deltagare fick vid start en coach som följde dem genom hela programmet. Nästa fas, vecka 5-12, inriktades på stärkande insatser. Studien omfattar fyra fokusgruppsintervjuer varav tre grupper består av deltagare (18) och en grupp av personal (5). Fokusgruppintervjuerna genomfördes under våren 2012, transkribering och analys av fokusgruppsintervjuerna genomfördes under sommaren medan bearbetning av det totala materialet ägt rum under hösten och vintern. Under perioden januari 2010 till oktober 2012 har totalt 386 deltagare deltagit i Nya spår, 69% av dessa var kvinnor. Studien redovisas i bilagda handling SAMÖ

8 23 Preliminärt bokslut 2012 SAMÖ-14/ Peter Johansson informera om preliminärt bokslut 2012 och återkommer till nästa styrelsemöte med årsredovisning och bokslut.

9 24 Ansökan från Norrköpings kommun, arbetsmarknadskontoret, om medel för samordning av rehabiliteringsprocesser SAMÖ-59/ Styrelsen tar informationen till protokollet samt ger kansliet i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna förslag till beslut. Yvonne Thilander föredrog ansökan. Beskrivning av ärendet Hösten 2012 formulerade arbetsmarknadskontoret en ansökan till Samordningsförbundet Östra Östergötland om medel för ett treårigt projekt. Syftet med projektet var att skapa en samlad bild av de rehabiliteringsprocesser där arbetsmarknadskontoret medverkar för att därefter kunna använda resurserna i processerna effektivare. Ansökan var uppe som ett informationsärende vid styrelsemötet Förbundets presidium hade därefter en träff med presidiet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden där ansökan diskuterats. Diskussionen resulterade i att presidierna gav chefen för arbetsmarknadskontoret och förbundschefen i uppdrag att tillsammans utarbeta en ny ansökan. Till uppdraget lämnades följande ramar från presidierna: Projektets tyngdpunkt ska vara en processkartläggning som i huvudsak berör arbetsmarknadskontorets inre processer, men processkartläggningen ska även ha ett uttalat samverkansperspektiv. Kartläggningen bör exempelvis belysa om andra aktörer behöver förändra rutiner/processer inom sig eller om befintliga eller nya samverkansytor ska nyttjas bättre. Processkartläggningen bör även innehålla en omvärldsanalys. Exempelvis bör man studera goda exempel från kommuner som har lycktas skapa en framåtsyftande process för människor med försörjningsstöd. Det kan även vara relevant att analysera exempel där de statliga myndigheterna på lokal nivå har hittat former för att mer aktivt samverka kring dessa individer.

10 För att säkerställa objektivitet och öppenhet i genomförandet av projektet är det nödvändigt med extern rekrytering/upphandling av utföraren. Projektet ska ses som en del av ett förarbete till pågående plattformsarbete. För att den tänkta plattformen ska öppnas upp mot arbetsmarknadskontorets brukare/klienter måste rehabiliteringsuppdraget tydliggöras. Övriga iblandande myndigheter har här ett försprång i sitt förhållningssätt och det är viktigt att samtliga aktörer är med på banan när plattformen sjösätts. AV-nämnden samt samordningsförbundet avser att gemensamt arbeta vidare med resultatet av processkartläggningsuppdraget. Det kan handla om fördjupade kartläggningar, kompetensutveckling, resursförstärkningar etc. För att processkartläggningen ska leda till verkliga förändringar krävs att samtliga inblandade aktörer är beredda att vara mottagare för de eventuella förändringar som visar sig vara nödvändiga. AVnämndens presidium signalerar tydligt att de är det, men det är även viktigt att processkartläggningen och dess syfte även förankras hos övriga myndigheter. Utifrån ovanstående ramar har ett förslag till genomförande utarbetats. Arbetsmarknadskontoret upphandlar en processkartläggning av konsultföretag/revisionsföretag som har kunskap och erfarenhet från området. Uppdraget avgränsas till att beröra rehabiliteringsärenden och genomförs inom en tidsram av två månader. Till uppdragets genomförande avsätts totalt kr. Verksamhetsutvecklare på arbetsmarknadskontoret ansvarar för att ta fram en handlingsplan för hur förbättringar ska genomföras inom arbetsmarknadskontoret utifrån de resultat som framkommer i processkartläggningen. Samordningsförbundets beredningsgrupp ansvarar för att ta tillvara resultat från processkartläggningen som berör hur samverkan mellan aktörer kan utvecklas. Sänt till: AMK, Yvonne Thilander

11 25 Tecknande av avtal med Norrköpings kommun, PUFF-enheten, avseende utvärdering av NP- Samverkan SAMÖ-15/ Styrelsen beslutar att godkänna och teckna bilagda avtal med Norrköpings kommun, PUFF-enheten, avseende utvärdering av NP-Samverkan. Beskrivning av ärendet Styrelsen beslutade i december 2012 godkänna förslag till utvärdering av NP- Samverkan som löper över tre år. Den totala kostnaden för utvärderingen uppgår till maximalt kr inklusive kostnader för tjänsten Pict-O-Stat (enkätsystem till deltagare) utifrån förslag framtaget av PUFF-enheten. Det nu bilagda avtalet avser PUFF-enhetens del i utvärderingen som uppgår till maximalt kr. Därutöver tillkommer avtal med Landstinget omfattande maximalt kr och avtal med Neonova AB som tillhandahåller tjänsten Pict-O-Stat med maximalt kr. Avtal redovisas i bilagda handling SAMÖ Sänt till: Puff-enheten, Inga-lill Felizia

12 26 Tecknande av avtal med Närsjukvården i Östra Östergötland avseende utvärdering av NP- Samverkan SAMÖ-16/ Styrelsen beslutar att godkänna och teckna bilagda avtal med Närsjukvården i östra Östergötland avseende utvärdering av NP-Samverkan. Beskrivning av ärendet Styrelsen beslutade i december 2012 godkänna förslag till utvärdering av NP- Samverkan som löper över tre år. Den totala kostnaden för utvärderingen uppgår till maximalt kr inklusive kostnader för tjänsten Pict-O-Stat (enkätsystem till deltagare) utifrån förslag framtaget av PUFF-enheten. Det nu bilagda avtalet avser Närsjukvårdens del i utvärderingen som uppgår till maximalt kr. Avtalet redovisas i bilagda handling SAMÖ Sänt till: NSÖ Martin Strömstedt

13 27 Tecknande av avtal med Neonova AB kring tjänsten Pict O-Stat avseende utvärdering av NP-Samverkan SAMÖ-17/ Styrelsen beslutar att godkänna och teckna bilagda avtal med Neonova AB kring tjänsten Pict-O-Stat avseende utvärdering av NP-Samverkan. Beskrivning av ärendet Styrelsen beslutade i december 2012 godkänna förslag till utvärdering av NP- Samverkan som löper över tre år. Den totala kostnaden för utvärderingen uppgår till maximalt kr inklusive kostnader för tjänsten Pict-O-Stat (enkätsystem till deltagare) utifrån förslag framtaget av PUFF-enheten. Det nu bilagda avtalet avser tjänsten Pict-O-Stat som levereras av Neonova AB. Ersättningen till Neonova AB uppgår till maximalt kr under utvärderingsperioden. Avtalet redovisas i bilagda handling SAMÖ

14 28 Tecknande av uppdragsavtal med Valdemarsviks kommun avseende start av plattform i Valdemarsviks kommun SAMÖ-18/ Styrelsen beslutar att godkänna och teckna bilagda uppdragsavtal med Valdemarsviks kommun avseende start av plattform i Valdemarsviks kommun samt ändrar avtalsperioden från perioden till Beskrivning av ärendet Styrelsen beslutade vid styrelsemötet i december godkänna genomförande av plattform i Valdemarsviks kommun samt gav kansliet i uppdrag att utarbeta förslag till uppdragsavtal. Förslaget till uppdragsavtal är skrivet för perioden för att klara ut frågeställningar kring uppföljning, styrning och ledning m.m. Till plattformen i Valdemarsvik finns totalt kr avsatt för Avtalet redovisas i bilagda handling SAMÖ Sänt till: Valdemarsviks kommun, Carina Thuresson

15 29 Budgetuppföljning januari 2013 SAMÖ-19/ Styrelsen godkänner budgetuppföljning för januari Beskrivning av ärendet Kansliet har tagit fram budgetuppföljning för januari Uppföljningen bygger på faktiskt utfall och prognostiserad kostnad utifrån de beslut styrelsen fattat.

16 Övriga Ett avtal kommer att upprättas med Payoff angående samhällekonomisktuppföljning när det gäller NP-samverkan.

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16. Karina Nilsson. Birgitta Wessman Thyrsson Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.05 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande ej Criss Hagfeldt 46 Birgitta Wessman Thyrsson (Region

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Slutrapport FIRA-projektet Fler I Rehabilitering till Arbete 2012-2014

Slutrapport FIRA-projektet Fler I Rehabilitering till Arbete 2012-2014 Slutrapport FIRA-projektet Fler I Rehabilitering till Arbete 2012-2014 Ingalill Thiman Gabriella Kyndel Suzana Tomicic Meryem Comey INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 3 1.1 Förklaringar av centrala

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Revisionsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Samordningsförbundet

Läs mer

Kartläggning av individer med ADHD-diagnos eller misstänkt sådan

Kartläggning av individer med ADHD-diagnos eller misstänkt sådan Samordningsförbundet Östra Östergötland Kartläggning av individer med ADHD-diagnos eller misstänkt sådan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3 2. BAKGRUND...3 3. SYFTE...5 4. METOD...5 5. RESULTATREDOVISNING...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer