Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005"

Transkript

1 Folkhälsovetenskapligt centrum Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt (m) Elisabeth Wärnberg Gerdin sakkunnig Inger Persson (m) Ingrid Eriksson (kd) vice ordförande sekreterare Monika Broman (fp) Per-Åke Andersson (v) Thomas Lidberg (s) Torbjörn Holmqvist (s) Frånvarande Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi (s) 1. Inledning Agneta Niklasson hälsade välkommen till Folkhälsoberedningens möte. Thomas Lidberg hälsades välkommen som ny ledamot för socialdemokraterna istället för Marie-Louise Jonander, som avgick på Landstingsfullmäktiges junimöte. Thomas blir formellt vald till ledamot av Folkhälsoberedningen vid Landstingsfullmäktiges möte i oktober. Han har dock kallats till dagens möte som adjungerad ledamot med anledningen av att arbetet med genomlysningen av det generella uppdraget kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser inleds idag, vilket kommer att vara den uppgift som Folkhälsoberedningen fokuserar på under hösten. Dagordningen godkändes. Minnesanteckningarna från förra mötet godkändes och lades till handlingarna utan synpunkter. 2. Genomlysningen av det generella uppdraget kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser Inbjuden gäst: Marie Lagerfelt, Hälso- och sjukvårdsgruppen Folkhälsoberedningen har fått ett uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren att göra en genomlysning av det generella uppdraget kring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i HSN:s uppdrag Marie Lagerfelt var därför inbjuden 1

2 till dagens möte, för att ge kännedom om i vilket sammanhang Folkhälsoberedningens uppdrag hör hemma. Agneta Niklasson hälsade Marie Lagerfelt välkommen. Marie berättade om sin bakgrund och att hon tidigare har arbetat med avtalsfrågor och numera arbetar med behovsanalyser och uppdrag. Marie har tillsammans med Christina Källgren Pettersson uppdraget att se över HSN:s styrprocesser. Grunden för behovs- och uppdragsprocessen finns i HSN:s styrkort. Folkhälsoberedningens uppdrag gäller hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i den generella delen i uppdragen och att där hitta formuleringar som är övergripande, slående och utvecklingsbara och fungerar som ett stöd för verksamheterna. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är utmanande att arbeta med, eftersom det inte är så tydligt definierade områden. Det handlar om att kommunicera och bygga kunskap kring dessa områden med verksamheterna. Avgränsningar är viktiga vad är landstingets ansvar? Tre olika processer pågår samtidigt inom området hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande: 1. Folkhälsoberedningens genomlysning av det generella uppdraget 2. Kartläggning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser inom landstinget i Östergötland 3. Framtagande av kunskapsunderlag för metoder som är evidensbaserat effektiva vid sjukdomsförebyggande inom områdena alkohol, kost, fysisk aktivitet och tobak samt ett kunskapsunderlag för hälsofrämjande Processerna ska samordnas och fasas ihop under hösten av Marie Lagerfelt tillsammans med Elisabeth Wärnberg Gerdin och Helle Noorlind Brage, Folkhälsovetenskapligt centrum. Agneta Niklasson tackade Marie Lagerfelt för genomgången och sammanfattade Folkhälsoberedningens uppdrag: Syftet med genomlysningen är att utifrån ett politiskt perspektiv bidra med kunskap och ge synpunkter på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i uppdragsbeskrivningens generella del. Uppdraget stämmer väl med Folkhälsoberedningens verksamhetsplan och den kunskap som har byggts upp inom beredningen. Marie kommer att finnas till hands för avstämning under hösten. Elisabeth Wärnberg Gerdin är länken mellan de tre olika processerna. Genomlysningen ska vara klar till Folkhälsoberedningens sista möte för hösten. Därefter diskuterades i blandade grupper med efterföljande gemensam diskussion kring de specifika frågor som skickats ut till ledamöterna inför mötet. En uppfriskning och ny kunskapsinhämtning kring begreppet hälsofrämjande planeras. Arbetet med genomlysningen fortsätter vid nästa möte. 2

3 3. Det goda livet och projektet Kulturkraft i Östergötland Inbjuden gäst: Birgitta Larsson, Ledningsstaben Agneta Niklasson hälsade Birgitta Larsson välkommen. Birgitta började med att berätta om Det goda livet. Under lanserar kommunerna och landstinget tillsammans med studieförbund, läns- och frivilligorganisationer studiematerialet Det goda livet, som tar upp frågor om livsstil. Studiematerialet vill uppmärksamma faktorer som får människor att må bra och är framtaget för att användas i studiecirklar av länets studieförbund, i föreningslivet, på arbetsplatser och i skolan för äldre elever. Målet för hela studiesatsningen är att nå 6000 medborgare under En utvärdering efter första året har nu genomförts, vilken bygger på intervjuer med studiecirkeldeltagare och -ledare samt en enkätundersökning till 250 deltagare. Syftet med en tidig genomgång och utvärdering är att ge möjlighet att förbättra kvaliteten i studiesatsningen. Utvärderingen visar att de östgötar som i någon form har kommit i kontakt med projektet har upplevt det positivt. De problem som kommer fram gäller marknadsföringen av projektet, som har varit minimal, samt att det har funnits svårigheter att nå ut till och starta nya grupper med personer som vanligtvis inte nås av studiecirklar och studiematerial. Utvärderingen visar också att det kan vara en svaghet att cirkeln är gratis och därmed inte ger inkomster till studieförbundet, vilket kan innebära en lägre motivation att genomföra den. Sofia Svensson, som har genomfört utvärderingen, kommer med hjälp av kvarvarande pengar i projektet att arbeta med marknadsföring mot kommuner och studieförbund. Hon kommer att arbeta med att nå svagare grupper och vara ett stöd och support där man arbetar med materialet. Uppföljningen bilägges minnesanteckningarna. Sofia Svensson kommer också att arbeta med ett studiematerial som heter Leva livet och som bygger på Det goda livet. Det är ett material till skolorna, tänkt för ungdomar i åldrarna år i ämnet livskunskap. Materialet är klart i slutet av oktober och 800 skolor ska då få var sin pärm med lärarhandledning och elevmaterial. Samtidigt kommer 200 pärmar att skickas ut till olika föreningar. Birgitta berättade också om projektet Kulturkraft i Östergötland, som är ett samarbetsprojekt mellan Regionförbundet Östsam, Hagegården och Campus Norrköping. Syftet är att öka förståelsen för hur kulturen bidrar till utveckling för människor och samhälle. Projektet följs och stöds av Sveriges kommuner och landsting. Sedan hösten 2004 har det pågått samtal i sex olika seminariegrupper, där deltagare från olika håll inom kulturens värld har pratat sig samman kring sitt perspektiv på kulturen. Diskussionerna har bland annat handlat om att föra in folkhälsoperspektivet i kulturdebatten och definiera kultur kopplat till hälsa. Seminariegruppen Kultur Natur och Hälsa, där Birgitta har varit en 3

4 av seminarieledarna, har nu gjort en rapport av sitt arbete, som kommer att redovisas vid ett Kulturkraftmöte den 9 september i Norrköping. Materialet i rapporten kommer att ligga till grund för arbetet med att formulera ett regionalt kulturprogram för Östergötland för de kommande 4-6 åren. Arbetet fortsätter med nystart i september. Agneta Niklasson tackade Birgitta Larsson för genomgången av projekten. 4. Information Elisabeth Wärnberg Gerdin informerade om att slutrapporten från seminariet om Psykisk ohälsa i Östergötland nu finns på LISA. älsa.pdf 5. Omvärldsbevakning Inger Persson hade gjort omvärldsbevakning till dagens möte och informerade om följande tidningsartiklar: - SvD, 2 aug.: Sockerläsk är onyttigare än befarat. Läskedrycker anses spela stor roll i fetmaepidemien. I amerikanska studier har fruktsocker visat sig orsaka mer fetma än vanligt socker och även öka risken för förhöjda blodfetter och diabetes. - SvD 3 aug.: Rökfri krog ger bättre hälsa. De vanliga besvären har minskat hos personalen visar ny amerikansk studie. De skadliga ämnena har minskat rejält i personalens saliv och dubbelt så många känner sig pigga efter avslutat arbetspass. Liknande studier pågår i Sverige. - SvD 4 aug.: Behandling mot virus kan rädda miljoner liv. Rapporter i två ledande vetenskapliga tidskrifter talar om att läkemedelsbehandling och väl genomtänkt folkhälsostrategi kan stoppa utbrott. Det handlar om en eventuell pandemi orsakad av fågelinfluensaviruset som inte får den världsomspännande omfattningen och miljoner människors befarade dödsfall kan förhindras, till största delen beroende på behandling med antivirusläkemedlet Tamiflu. - ÖC 10 aug.: Unga östgötar mår allt sämre. Störst är förändringen bland unga kvinnor och män, år. - Expressen 11 aug.: En ny studie från Socialstyrelsen visar att var 5:e svensk är deprimerad, känner oro och ångest. - SvD 11 aug.: Skyddet mot kikhosta ska förstärkas. Alla 10-åringar ska få en 4:e påfyllnadsdos. - SvD 13 aug.: Varningstexter på cigarettpaket har effekt, särskilt effektivt bland personer i åldrarna år. - SvD 15 aug.: Försäljningen av lugnande medel ökar och kvinnor köper dubbelt så mycket som män. 4

5 Monika Broman gör en omvärldsbevakning till nästa möte. 6. Kurser och konferenser Elisabeth Wärnberg Gerdin informerade om kommande kurser och konferenser: - Seminarium om Hälsa i bokslut, Uppsala den 31 augusti. Seminariet anordnas i Sveriges kommuner och landstings regi och kommer att innehålla fortsatta diskussioner kring arbetet. Agneta Niklasson deltar i seminariet. Eventuellt deltar också Torbjörn Holmqvist. - Strategidag Hur kan närsjukvården i Östergötland ta ett samlat grepp kring Övervikt och Fetma, Linköping den 22 november. Ledamöter som så önskar får delta på Folkhälsoberedningens bekostnad. Strategidagen ska påannonseras igen vid nästa möte och i samband med det lämnas besked om deltagande till Agneta Niklasson. - Per-Åke Andersson påannonserade konferensen Förebygg.nu, Göteborg den november. Konferensen tar upp förebyggande arbete mot alkohol och narkotika. - Birgitta Larsson påannonserade i samband med sitt besök ett möte för projektet Kulturkraft den 9 september i Norrköping. Criss Hagfeldt deltar i mötet. 7. Övriga frågor Nästa möte är den 14 september kl Folkhälsoberedningen och Demokratiberedningen har gemensamt möte under förmiddagen och medborgardialogen blir förmiddagens tema. Per Rosén, som är projektledare för landstingets arbete, kommer att delta. Till eftermiddagens möte med Folkhälsoberedningen kommer Eva Lundström, Informationscentrum, att bjudas in och för övrigt kommer tyngdpunkten att ligga på det fortsatta arbetet med genomlysningen av uppdraget. Fyra ledamöter meddelade förhinder eller eventuellt förhinder hel dag eller del av dag inför nästa möte. Ledamöterna uppmanades att lämna definitivt besked angående förhinder i samband med att kallelsen till nästa möte skickas ut. Agneta Niklasson avslutade mötet och tackade ledamöterna. Vid minnesanteckningarna 5

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer